Vyhláška č. 115/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky

Čiastka 33/1981
Platnosť od 22.12.1981
Účinnosť od 06.01.1982
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 12 Dohoda nadobudla platnosť dňom 25. júla 1981.

115

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 30. septembra 1981

o Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky


V Prahe dňa 26. novembra 1980 bola podpísaná Dohoda o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky. Podľa svojho článku 12 Dohoda nadobudla platnosť dňom 25. júla 1981.

Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Mozambickej ľudovej republiky,

vedené želaním upevňovať vzájomné styky a rozvíjať spoluprácu v oblasti školstva, kultúry, vedy, umenia, športu a zdravotníctva,

presvedčené, že táto spolupráca založená na princípoch vzájomného rešpektovania zvrchovanosti a územnej celistvosti, rovnosti, nezasahovania do vnútorných záležitostí oboch štátov a vzájomnej výhodnosti prispeje k prehĺbeniu priateľských vzťahov medzi oboma krajinami a ich národmi,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblastiach školstva, kultúry, vedy, umenia, športu a telesnej výchovy, informácií a zdravotníctva.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu informácií a skúseností medzi školskými, kultúrnymi, zdravotníckymi, vedeckými a umeleckými inštitúciami svojich krajín, a to najmä:

- umožňovaním vzájomných návštev univerzitných profesorov a učiteľov z odborných a vedeckých inštitúcií,

- organizovaním výstav vo svojich krajinách,

- organizovaním koncertov, divadelných predstavení a iných umeleckých akcií zastupujúcich kultúru ľudu oboch krajín,

- prekladaním a vydávaním literárnych a vedeckých diel,

- výmenou kníh a iných publikácií z oblasti kultúry, vedy a umenia,

- výmenou informácií o živote v oboch krajinách za účelom vzájomného poznávania skúseností ľudu oboch krajín,

- výmenou odborníkov z oblastí školstva, kultúry, zdravotníctva a vedy,

- výmenou a uvádzaním filmov na obchodnom i neobchodnom základe.

Článok 3

Zmluvné strany budú dbať o to, aby sa v učebniciach a školských osnovách podávali objektívne informácie o živote a pokroku dosiahnutom ľudom oboch krajín.

Článok 4

Každá zmluvná strana v súlade so svojimi možnosťami bude poskytovať štipendiá študentom a postgraduantom druhej zmluvnej strany na štúdium na svojich univerzitách alebo iných školských inštitúciách.

Článok 5

Zmluvné strany budú skúmať podmienky, ako zabezpečiť rovnocennosť vysvedčení, diplomov, skúšok a titulov získaných na vzdelávacích zariadeniach oboch krajín. Tieto podmienky budú upravené v osobitnej dohode.

Článok 6

Zmluvné strany budú umožňovať v súlade s platnými predpismi svojich krajín prístup do historických archívov, knižníc, múzeí a galérií.

Článok 7

Každá zmluvná strana bude uľahčovať účasť delegáciám druhej zmluvnej strany na kongresoch, festivaloch a na ďalších akciách s medzinárodnou účasťou organizovaných na jej území.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi informačnými agentúrami a rozhlasovými a televíznymi organizáciami svojich krajín.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti športu a medzi organizáciami mládeže oboch krajín.

Článok 10

Každá zmluvná strana vytvorí v súlade s vnútroštátne platnými predpismi potrebné podmienky štátnym občanom druhej zmluvnej strany vyslaným podľa tejto Dohody.

Štátni občania vysielajúceho štátu sú povinní dodržiavať vnútroštátne predpisy prijímajúceho štátu.

Článok 11

Za účelom plnenia tejto Dohody zmluvné strany budú uzatvárať vykonávacie programy na dvojročné alebo trojročné obdobie, ktoré budú obsahovať dohodnuté akcie a finančné podmienky.

Článok 12

Táto Dohoda podlieha schváleniu oboch strán v súlade so zákonmi a predpismi každého štátu a nadobudne platnosť dňom aktu výmeny listín o schválení.

Táto Dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov, bude sa mlčky predlžovať na obdobie ďalších päť rokov, pokiaľ jedna strana neoznámi písomne druhej najmenej šesť mesiacov pred uplynutím ktoréhokoľvek prebiehajúceho obdobia platnosti svoje želanie ju vypovedať.

Dané v Prahe dňa 26. novembra 1980 vo dvoch vyhotoveniach v slovenskom a portugalskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu Mozambickej ľudovej republiky:

Antonio Branco v. r.