Vyhláška č. 11/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 127/1978 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

Čiastka 2/1981
Platnosť od 30.01.1981 do31.01.1987
Účinnosť od 01.03.1981 do31.01.1987
Zrušený 2/1987 Zb.

OBSAH

11

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 15. decembra 1980,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 127/1978 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 23 ods. 4 a § 25 ods. 2 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl a podľa § 14 ods. 2 písm. a) a § 22 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 127/1978 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť sa dopĺňa takto:

1. V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Príprava v učebných a študijných odboroch zavedených vyhláškami Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 90/1978 Zb. a č. 25/1980 Zb., ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov a vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1979 Zb. o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, o sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich sa v dvojročných a trojročných učebných odboroch v odborných učilištiach pre zmyslovo postihnutú mládež a v stredných odborných učilištiach pre zmyslovo postihnutú mládež predlžuje o šesť mesiacov; vo štvorročných študijných odboroch v stredných odborných učilištiach pre zmyslovo postihnutú mládež sa táto príprava predlžuje o jeden rok. Predĺženie prípravy sa započítava do prípravného obdobia.“.

2. V § 12 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 4 a na konci sa pripája táto veta: „Uchádzač o prijatie do odborného učilišťa alebo stredného odborného učilišťa pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť musí preukázať vyjadrením príslušného lekára zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie zvoleného robotníckeho povolania; zaradenie uchádzača, ktorý je občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou, musí byť v súlade s odporúčaním posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia príslušného okresného národného výboru.“.

3. V § 12 sa doterajší odsek 4 označuje ako odsek 5 a doterajší odsek 5 ako odsek 6.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1981.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.