Vyhláška č. 108/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí

Čiastka 32/1981
Platnosť od 05.12.1981 do31.05.1985
Účinnosť od 05.12.1981 do31.05.1985
Zrušený 41/1985 Zb.

OBSAH

108

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 2. decembra 1981,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 54 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 2 písm. b) bod 1 znie:

1. v cestovnom styku,

- ak ich celková hodnota je vyššia ako 300 Kčs,

- ak ich celková hodnota je v nepomere medzi sumou riadne dovezených alebo vymenených platobných prostriedkov a primeranými pobytovými výdavkami v Československej socialistickej republike alebo

- ak sú uvedené v prílohe č. 1,“.

2. § 3 ods. 2 znie:

(2) Ak medzinárodné zmluvy, ktorými je Československá socialistická republika viazaná, neustanovujú niečo iné, považuje sa pri týchto druhoch vecí za primerané na uspokojovanie osobných potrieb pri ceste u každej cestujúcej osoby najviac:

a) 1 liter liehovín (vyvážaných alebo dovážaných osobami staršími ako 18 rokov);

b) 2 litre vína (vyvážaného alebo dovážaného osobami staršími ako 18 rokov);

c) 250 ks cigariet alebo tomu zodpovedajúce množstvo iných tabakových výrobkov.“.

3. Príloha č. 1 znie:

„Veci, na vývoz ktorých je potrebné povolenie (§ 1 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) vyhlášky):

1. gumotextilné ležadlá a nafukovacie gumené člny;

2. stany;

3. spacie vaky;

4. športové potreby každého druhu;

5. koberce;

6. brúsené sklo;

7. úžitkový porcelán;

8. smaltovaný a hliníkový riad;

9. lustre;

10. inštalačný a elektroinštalačný materiál;

11. stavebné materiály.“.

4. Príloha č. 2 znie:

„Veci, ktorých vývoz je zakázaný (§ 7 ods. 1 vyhlášky):

1. potraviny každého druhu včítane nápojov, pochutín a južného ovocia, s výnimkou ovocia mierneho pásma a čerstvej zeleniny;

2. cigarety a ostatné tabakové výrobky;

3. bavlnené tkaniny každého druhu;

4. plyše a manchestre každého druhu;

5. pletené vrchné ošatenie;

6. bielizeň pletená a šitá z tkanín;

7. dojčenské a detské ošatenie každého druhu;

8. posteľná bielizeň;

9. pančuchové výrobky každého druhu;

10. odevy z usní a kožušinové výrobky každého druhu včítane umelých;

11. prikrývky, uteráky, utierky;

12. obuv každého druhu;

13. kožené rukavice a kožená galantéria;

14. remeselnícke a hospodárske náradie a nástroje;

15. nehrdzavejúce príbory a nehrdzavejúci riad;

16. výrobky zo zlata a striebra;

17. pneumatiky a duše;

18. náhradné dielce k motorovým vozidlám;

19. mydlá, pracie a čistiace prostriedky;

20. perie a výrobky z peria;

21. starožitnosti.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 5. decembrom 1981.


Minister:

Ing. Urban CSc. v. r.