Vyhláška č. 106/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Ivana Olbrachta

Čiastka 32/1981
Platnosť od 05.12.1981 do29.09.2000
Účinnosť od 26.01.1982 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

106

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 10. novembra 1981

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Ivana Olbrachta

Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach vyhlasuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 100. výročia narodenia českého spisovateľa Ivana Olbrachta sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky.

(2) Pamätné strieborné stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 9 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 29 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci pamätného strieborného stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky. Nad štátnym znakom a pod ním je v rozdelenom opise názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Uprostred po stranách štátneho znaku je umiestnené označenie hodnoty, vľavo číslo „100“, vpravo skratka „Kčs“.

(2) Na rube pamätného strieborného stokorunáka je portrét Ivana Olbrachta v klobúku v ľavom trojštvrťovom profile. V opise vľavo hore je jeho meno „IVAN OLBRACHT“, vpravo dole vo dvoch riadkoch letopočty „1882 - 1982“.

(3) Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je národný umelec Josef Malejovský, ktorého značka „M“ je umiestnená na líci pod štátnym znakom uprostred.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 26. januárom 1982.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.