Vyhláška č. 101/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o zadržiavaní vodičských preukazov vodičom, ktorí nemôžu na mieste zaplatiť pokutu uloženú im v blokovom konaní za priestupok v cestnej premávke

Čiastka 29/1981
Platnosť od 29.10.1981 do30.10.1990
Účinnosť od 01.01.1982 do30.10.1990
Zrušený 446/1990 Zb.

101

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 1. októbra 1981

o zadržiavaní vodičských preukazov vodičom, ktorí nemôžu na mieste zaplatiť pokutu uloženú im v blokovom konaní za priestupok v cestnej premávke

Federálne ministerstvo vnútra po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Vodičovi motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok v cestnej premávke1) uložená pokuta, ktorú je síce ochotný zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste, zadrží príslušník Zboru národnej bezpečnosti vykonávajúci blokové konanie vodičský preukaz a odovzdá mu poštovú poukážku na zaplatenie uloženej pokuty.

§ 2

(1) Príslušník Zboru národnej bezpečnosti pri zadržaní vodičského preukazu podľa § 1 súčasne vydá vodičovi motorového vozidla povolenie na jazdu oprávňujúce ho viesť tie skupiny motorových vozidiel, ktoré sú zapísané v zadržanom vodičskom preukaze.

(2) Povolenie jazdiť platí 30 dní odo dňa vydania; v tejto lehote je vodič motorového vozidla povinný zaplatiť uloženú pokutu.

§ 3

Ak sa priestupku v cestnej premávke dopustí vodič motorového vozidla, ktorému bolo podľa § 2 ods. 1 vydané povolenie jazdiť a ktorý nemôže na mieste zaplatiť pokutu uloženú mu v blokovom konaní, oznámi sa tento priestupok na prerokovanie príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu.

§ 4

(1) Vodičovi motorového vozidla, ktorý v lehote uvedenej v § 2 ods. 2 zaplatí uloženú pokutu a dokáže to potvrdeným štvrtým dielom poštovej poukážky, vráti okresný dopravný inšpektorát príslušný podľa miesta jeho trvalého pobytu zadržaný vodičský preukaz.

(2) Vodičovi motorového vozidla, ktorý nemá trvalý pobyt na území Československej socialistickej republiky, vráti po splnení podmienky uvedenej v predchádzajúcom odseku zadržaný vodičský preukaz okresný dopravný inšpektorát, v obvode ktorého k priestupku došlo.

§ 5

(1) Ak vodič motorového vozidla v lehote uvedenej v § 2 ods. 2 nedokáže, že uloženú pokutu zaplatil, postúpi okresný dopravný inšpektorát vec príslušnému okresnému národnému výboru na výkon rozhodnutia.

(2) Po výkone rozhodnutia príslušným okresným národným výborom vráti okresný dopravný inšpektorát uvedený v § 4 na žiadosť vodiča motorového vozidla zadržaný vodičský preukaz; rovnako sa postupuje, ak vodič motorového vozidla dokáže, že uloženú pokutu zaplatil pred výkonom rozhodnutia.

§ 6

(1) Príslušník Zboru národnej bezpečnosti nezadrží vodičský preukaz v prípadoch, keď vodič motorového vozidla hodnoverným spôsobom dokáže, že bez vodičského preukazu by nemohol pokračovať v jazde bez toho, aby sa tým nespôsobila vážna škoda alebo iná ujma.

(2) Ak vodič motorového vozidla dokáže skutočnosti uvedené v predchádzajúcom odseku po zadržaní vodičského preukazu, okresný dopravný inšpektorát mu tento preukaz vráti aj bez splnenia podmienky uvedenej v § 4 ods. 1 a vec postúpi príslušnému okresnému národnému výboru na výkon rozhodnutia.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1982.


Minister:

Doc. PhDr. Obzina DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 10 písm. a) zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších predpisov.