Vyhláška č. 10/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou

Čiastka 2/1981
Platnosť od 30.01.1981 do18.11.2003
Účinnosť od 14.02.1981 do18.11.2003
Zrušený 591/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 9 nadobudla Zmluva platnosť 13. novembrom 1980.

10

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 5. decembra 1980

o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou

Dňa 14. februára 1980 bola v Hanoji podpísaná Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 13. novembra 1980.

Podľa svojho článku 9 nadobudla Zmluva platnosť 13. novembrom 1980.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA

o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou

Československá socialistická republika a Vietnamská socialistická republika,

vychádzajúc z existujúcich úzkych bratských vzťahov nerozborného priateľstva, solidárnej jednoty, všestrannej spolupráce a vzájomnej pomoci, založených na zásadách marxizmu-leninizmu a socialistického internacionalizmu,

sú presvedčené, že ďalšie upevňovanie priateľstva a prehĺbenie spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou úplne zodpovedá najvlastnejším záujmom národov oboch krajín a napomáha upevňovanie a prehlbovanie vzájomných vzťahov priateľstva a spolupráce a solidárnej jednoty krajín socialistického spoločenstva,

uvedomujúc si možnosti ďalšieho širokého a všestranného rozvoja vzájomných vzťahov medzi oboma krajinami, ako aj možnosti rozvoja vzájomnej spolupráce vo všetkých oblastiach života oboch krajín,

potvrdzujúc, že vzájomná pomoc pri rozvoji a ochrane socialistických výdobytkov, ktoré sa dosiahli hrdinským bojom a obetavou prácou ľudu, je internacionálnou povinnosťou oboch krajín,

usilujúc sa podľa zásad a cieľov socialistickej zahraničnej politiky o vytvorenie najpriaznivejších medzinárodných podmienok pre vybudovanie socializmu a komunizmu,

vyjadrujúc pevnú vôľu aj naďalej aktívne prispievať veci medzinárodného mieru a bezpečnosti, boju proti imperializmu, kolonializmu, neokolonializmu, rasizmu a akejkoľvek forme nadvlády a útlaku, hegemonizmu, expanzionizmu a ostatným reakčným silám, prispievať k zomknutosti všetkých síl bojujúcich za mier, národnú nezávislosť a sociálny pokrok vo svete,

prikladajúc veľký význam ďalšiemu rozvoju a upevňovaniu zmluvného a právneho základu svojich vzájomných vzťahov,

vedené cieľmi a zásadami Charty Organizácie Spojených národov,

rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu a dohodli sa takto:

Článok 1

Vysoké zmluvné strany budú v súlade so zásadami marxizmu - leninizmu a socialistického internacionalizmu naďalej prehlbovať vzťahy trvalého priateľstva, solidarity a bratskej vzájomnej pomoci vo všetkých oblastiach života národov oboch krajín; budú dôsledne rozvíjať všestrannú spoluprácu a poskytovať si vzájomnú podporu na základe vzájomného rešpektovania štátnej zvrchovanosti a nezávislosti, rovnoprávnosti a nevmiešavania sa do vnútorných vecí.

Článok 2

Vysoké zmluvné strany budú využívať všetky možnosti na rozšírenie a zintenzívnenie vzájomnej výhodnej dvojstrannej aj viacstrannej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce, a tým prispievať k lepšiemu uspokojovaniu stále rastúcich hmotných a duchovných potrieb svojich národov.

Obe strany budú aj naďalej dlhodobo koordinovať svoje národohospodárske plány v dôležitých oblastiach národného hospodárstva, vedy a techniky, vymieňať si poznatky a skúsenosti získané z budovania socializmu.

Článok 3

Vysoké zmluvné strany budú napomáhať spoluprácu medzi orgánmi štátnej moci a medzi spoločenskými organizáciami pracujúcich v záujme ďalšieho porozumenia a zbližovania ľudu Československej socialistickej republiky a Vietnamskej socialistickej republiky.

Budú plánovite rozvíjať a prehlbovať spoluprácu v oblasti vedy, kultúry, školstva, zdravotníctva, ochrany životného prostredia, literatúry, umenia, tlače, rozhlasu, televízie, filmu, telesnej výchovy, športu a turistiky, ako aj v iných oblastiach.

Článok 4

Vysoké zmluvné strany sa budú sústavne usilovať o ďalší všestranný rozvoj bratských vzťahov medzi všetkými štátmi socialistického spoločenstva a vždy konať v duchu upevňovania ich jednoty a zomknutosti, budú vynakladať všetko úsilie na posilnenie síl socialistickej sústavy, na rozvoj a obranu historických výdobytkov socializmu.

Článok 5

Vysoké zmluvné strany budú vynakladať všetko úsilie na to, aby prispeli k ochrane mieru a bezpečnosti v Európe, Ázii a na celom svete a budú sa aj naďalej usilovať o uskutočňovanie zásad mierového spolunažívania štátov s rozdielnym spoločenským zriadením, o rozšírenie a prehĺbenie procesu uvoľňovania napätia v medzinárodných vzťahoch, o zastavenie pretekov v zbrojení, o odzbrojenie a budú aktívne prispievať k definitívnemu vylúčeniu agresie a dobyvačných vojen zo života národov v záujme veci mieru, národnej nezávislosti, demokracie a socializmu.

Článok 6

Vysoké zmluvné strany budú aktívne bojovať proti všetkým zámerom, intrigám a útokom nepriateľov mieru, agresívnych síl imperializmu, hegemonizmu, expanzionizmu a ostatných reakčných síl a budú podporovať boj za definitívne odstránenie kolonializmu, neokolonializmu a rasizmu vo všetkých jeho podobách a prejavoch.

Obe strany budú podporovať boj krajín Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky za upevnenie nezávislosti, na obranu zvrchovanosti, za nastolenie nových rovnoprávnych a spravodlivých medzinárodných hospodárskych vzťahov; budú podporovať túžbu ľudu juhovýchodnej Ázie po mieri, nezávislosti, rozkvete a spolupráci medzi krajinami v tejto oblasti.

Článok 7

Vysoké zmluvné strany sa budú navzájom informovať a radiť o otázkach vzájomných vzťahov a o všetkých významných medzinárodných otázkach týkajúcich sa záujmov oboch krajín.

Článok 8

Táto Zmluva sa nedotýka práv a záväzkov oboch strán vyplývajúcich z platných dvojstranných a mnohostranných dohôd, ktoré sa uzavreli za ich účasti.

Článok 9

Táto Zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť výmenou ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční čo najskôr v Prahe.

Článok 10

Táto Zmluva sa uzaviera na 25 rokov a bude sa automaticky predlžovať vždy o ďalších desať rokov, ak nebude jednou z vysokých zmluvných strán dvanásť mesiacov pred uplynutím obdobia platnosti vypovedaná.

Dané v Hanoji 14. februára 1980 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a vietnamskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Československú socialistickú republiku:

G. Husák v. r.

L. Štrougal v. r.

Za Vietnamskú socialistickú republiku:

Le Duan v. r.

P. V. Dong v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.