Vyhláška č. 1/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o zmenách a doplnkoch Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave, dojednanej v Prahe 22. októbra 1962

Čiastka 1/1981
Platnosť od 23.01.1981
Účinnosť od 07.02.1981
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 16 Dohoda nadobudla platnosť 14. októbrom 1980. Týmto sa dopĺňa vyhláška ministra zahraničných vecí č. 72/1963 Zb.

1

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 5. decembra 1980

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o zmenách a doplnkoch Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave, dojednanej v Prahe 22. októbra 1962


Dňa 15. mája 1980 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o zmenách a doplnkoch Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave, dojednanej v Prahe 22. októbra 1962.

Podľa svojho článku 16 Dohoda nadobudla platnosť 14. októbrom 1980. Týmto sa dopĺňa vyhláška ministra zahraničných vecí č. 72/1963 Zb.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o zmenách a doplnkoch Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave, dojednanej v Prahe 22. októbra 1962

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie sa dohodli, že Dohoda o medzinárodnej cestnej doprave dojednaná medzi oboma vládami v Prahe 22. októbra 1962 (ďalej len „Dohoda“) sa mení takto:

Článok 1

V celom texte Dohody sa mení názov „vláda Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie“ na „vláda Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie“.

Článok 2

Článok 6 sa mení takto:

„Príležitostné turistické prepravy medzi oboma štátmi a v tranzite ich územím nepodliehajú povoleniu. Toto ustanovenie sa použije vždy, ak sa tie isté osoby dopravujú tým istým vozidlom:

a) pri okružnej ceste, ktorá sa začína a končí v štáte, kde je vozidlo evidované;

b) počas cesty, ktorej východiskový bod je v niektorom mieste štátu, kde je vozidlo evidované, a miesto určenia na území druhého štátu alebo v niektorom treťom štáte s podmienkou, že sa vozidlo vráti prázdne do štátu, kde je evidované, pokiaľ nebolo vydané iné povolenie.“.

Článok 3

Článok 8 sa mení takto:

„Pre každú jednotlivú cestu vozidla alebo súpravy vozidiel sa vydáva samostatné povolenie.

Uvedené povolenie oprávňuje dopravcu vykonať cestu tam a späť.

Prevzatie spätného nákladu na území druhého štátu mimo námorných prístavov je možné iba na základe povolenia na bilaterálne prepravy, t. j. prepravy medzi oboma štátmi.“.

Článok 4

Článok 9 sa mení takto:

„Povolenia rozdeľujú príslušné orgány zmluvnej strany štátu, v ktorom je vozidlo evidované, v rámci kontingentov, na ktorých sa príslušné orgány každoročne navzájom dohodnú na základe reciprocity. Tieto kontingenty sa oddelene schvaľujú pre bilaterálne prepravy, pre tranzitné prepravy ich územím a pre prepravy do juhoslovanských námorných prístavov a z nich.“.

Článok 5

Článok 10 sa mení takto:

„Príslušný orgán jednej zmluvnej strany doručí príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany dohodnutý počet nevyplnených overených povolení pre jednotlivé kategórie prepráv podľa článku 9 Dohody.“.

Článok 6

Článok 11 sa zrušuje.

Článok 7

Článok 12 sa mení takto:

„Povoleniu nepodlieha

a) preprava sťahovaných zvrškov uskutočňovaná dopravnými prostriedkami na to osobitne vybavenými;

b) preprava predmetov určených pre veľtrhy, výstavy a predvádzanie;

c) preprava pretekárskych koní, pretekárskych automobilov a športových potrieb určených pre športové podniky;

d) preprava divadelných dekorácií a rekvizít;

e) preprava hudobných nástrojov a zariadení určených pre rozhlasové, filmové alebo televízne nakrúcania;

f) príležitostná preprava tovaru na letisko a z letiska v prípade odklonenia leteckých služieb;

g) preprava včiel a rybacieho plôdika;

h) preprava zosnulých uskutočňovaná dopravnými prostriedkami na to osobitne vybavenými;

i) vstup a jazda vozidiel určených na poskytovanie technickej pomoci, ako aj preprava vozidiel nespôsobilých na jazdu;

j) preprava liekov a lekárskych potrieb na poskytnutie pomoci v prípade prírodných katastrof.

Prepravy uvedené pod písmenami a) až e) nepodliehajú však povoleniu len vtedy, ak sa zvieratá alebo predmety znova vyvezú.“.

Článok 8

Článok 13 sa zrušuje a nahrádza týmto ustanovením:

„Preprava nákladov po území druhého štátu, pri ktorej celková hmotnosť alebo rozmery prepravovaných nákladov a použitých vozidiel presahujú hmotnosť alebo rozmery prípustné na území tohto štátu, vyžaduje osobitné povolenie v súlade s vnútroštátnymi predpismi.“.

Článok 9

Článok 18 sa dopĺňa takto:

„Dopravcovia sídliaci na území jedného štátu nemôžu vykonávať prepravu cestujúcich alebo tovaru medzi dvoma miestami na území druhého štátu, ako ani medzi územím druhého štátu a treťou krajinou.

Preprava cestujúcich a tovaru medzi územím druhého štátu a treťou krajinou sa môže ako výnimka z ustanovenia prvého odseku tohto článku vykonať len na osobitné povolenie príslušného orgánu druhej zmluvnej strany.“.

Článok 10

Článok 19 sa zrušuje.

Článok 11

Článok 21 sa zrušuje.

Článok 12

Článok 24 sa mení takto:

„Dopravcovia sídliaci na území jedného štátu, ktorí uskutočňujú prepravu cestujúcich a tovaru podľa tejto Dohody, podliehajú pri takej preprave na území druhého štátu povinnosti platiť správne poplatky za vydanie povolenia, náhrady za užívanie ciest a prepravné dane podľa platných predpisov druhej zmluvnej strany.

Príslušné orgány zmluvných strán sa môžu dohodnúť na vzájomnom oslobodení dopravcov od povinnosti platenia správnych poplatkov, náhrad a daní uvedených v prvom odseku tohto článku, a to:

a) pri preprave cestujúcich;

b) pri bilaterálnej preprave tovaru a pri preprave tovaru do

juhoslovanských námorných prístavov a z nich.

Ustanovenia tohto článku sa netýkajú povinnosti platenia cestných poplatkov a mostného na tých cestách a mostoch, kde sa platia osobitne.“.

Článok 13

Článok 26 sa mení takto:

„Zmluvné strany zriaďujú Zmiešanú komisiu, ktorá sa v prípade potreby zíde na žiadosť jednej alebo druhej strany za účelom riešenia vopred dohodnutých otázok.

Závery Zmiešanej komisie podliehajú schváleniu v súlade s vnútroštátnymi predpismi zmluvných strán.“.

Článok 14

Článok 27 sa mení takto:

„Vo všetkých otázkach, ktoré nie sú upravené ustanoveniami tejto Dohody alebo ustanoveniami medzinárodných zmlúv, ktorými sú obe strany viazané, sa budú používať vnútroštátne predpisy.“.

Článok 15

Prílohy Dohody sa zrušujú.

Článok 16

Táto Dohoda podlieha schváleniu alebo ratifikácii oboma stranami podľa ustanovení ich príslušných vnútroštátnych právnych predpisov a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich jej schválenie alebo ratifikáciu.

Dané v Prahe 15. mája 1980 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a srbochorvátskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Vladimír Blažek v. r.

Za vládu

Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie:

Ante Zelić v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.