Redakčné oznámenie č. 131/1980 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách a vo vyhláške Mínisterstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 105/1980 Zb. o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy) v slovenskom vydaní

Čiastka 31/1980
Platnosť od 26.09.1980 do30.06.1990
Zrušený 172/1990 Zb.

131

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačových chýb

vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách a vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 105/1980 Zb. o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy) v slovenskom vydaní

1. Vo vyhláške č. 104/1980 Zb. na strane 478 chýba pod čiarou poznámka č. 2), ktorá znie: „§ 120 ods. 1 písm. a) zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.“.

2. Vo vyhláške č. 105/1980 Zb. § 35 v ods. 8 predposledného riadku je nesprávne znenie „škola uvedie v diplome aj titul podľa § 44 ods. 3a“. Správne tam má byť „škola uvedie v diplome aj titul podľa § 44 ods. 3 alebo“.

3. V Prílohe č. 8 vyhlášky č. 105/1980 Zb. je v označení druhu diplomu v druhom riadku nesprávne uvedený odsek citovaného paragrafu, a to „(§ 46 ods. 1 zákona)“. Správne má znieť: „(§ 46 ods. 1 a 2 zákona)“.