Redakčné oznámenie č. 131/1980 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách a vo vyhláške Mínisterstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 105/1980 Zb. o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy) v slovenskom vydaní

Čiastka 31/1980
Platnosť od 26.09.1980 do30.06.1990
Zrušený 172/1990 Zb.