Vyhláška č. 10/1978 Zb.Vyhláška predsedu Štátnej banky československej o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií

(v znení č. 103/1990 Zb.)

Čiastka 2/1978
Platnosť od 27.01.1978 do30.09.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do30.09.1991
Zrušený 386/1991 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 19, ktoré nadobúda účinnosť už 1. januárom 1979