Vyhláška č. 85/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Fínskou republikou o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Fínskou republikou o vzájomnom odstránení prekážok obchodu

Čiastka 21/1975
Platnosť od 12.08.1975
Účinnosť od 27.08.1975
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 8 nadobudla Dlhodobá obchodná dohoda platnosť 1. januárom 1975. Týmto dňom podľa svojho článku 20 nadobudla taktiež platnosť Dohoda o vzájomnom odstránení prekážok obchodu.

85

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 18. apríla 1975

o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Fínskou republikou o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Fínskou republikou o vzájomnom odstránení prekážok obchodu


Dňa 19. septembra 1974 bola v Helsinkách podpísaná Dlhodobá obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Fínskou republikou a Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Fínskou republikou o vzájomnom odstránení prekážok obchodu.

Podľa svojho článku 8 nadobudla Dlhodobá obchodná dohoda platnosť 1. januárom 1975. Týmto dňom podľa svojho článku 20 nadobudla taktiež platnosť Dohoda o vzájomnom odstránení prekážok obchodu.

České preklady oboch dohôd sa vyhlasujú súčasne.*)

Minister:

Ing.Chňoupek v. r.

DLHODOBÁ OBCHODNÁ DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Fínskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Fínskej republiky,

vedené prianím podporiť rozšírenie obchodu a uľahčiť rozvoj hospodárskych stykov medzi oboma krajinami na základe rovnosti a vzájomných výhod,

prihliadajúc na zásady Všeobecnej dohody o clách a obchode, ktorej sú obe krajiny zmluvnými stranami,

na vykonanie Dohody medzi zmluvnými stranami o vzájomnom odstránení prekážok obchodu

dohodli sa takto:

Článok 1

Výmena tovarov medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať v súlade s touto dohodou a Dohodou o vzájomnom odstránení prekážok obchodu medzi Československou socialistickou republikou a Fínskou republikou, podpísanou v Helsinkách 19. septembra 1974.

Článok 2

Zmluvné strany v rámci svojich vlastných právnych predpisov urobia opatrenia potrebné na utvorenie najpriaznivejších podmienok pre uskutočňovanie výmeny tovaru.

Obe zmluvné strany sa zhodujú v zámere zvyšovať vzájomnú výmenu tovaru tak, aby sa dosiahol 150-percentný reálny vzrast ich obchodu od nadobudnutia účinnosti tejto dohody do konca roka 1980.

Po skončení prvého obdobia šiestich rokov, uvedenom v predchádzajúcom odseku, zmluvné strany určia nové ciele rastu pre nasledujúce navzájom dohodnuté obdobie, pričom vezmú do úvahy vývozné a dovozné možnosti oboch strán.

Článok 3

Obe zmluvné strany vyhlasujú, že sú pripravené urobiť všetky možné opatrenia s cieľom zvýšiť a diverzifikovať svoju vzájomnú výmenu tovaru vyrovnaným a harmonickým spôsobom, najmä pokiaľ ide o indikatívne listiny „A“ a „B“, pripojené k tejto dohode a tvoriace jej neoddeliteľnú časť.

Článok 4

Zmluvy o výmene tovaru v rámci tejto dohody uzavierajú československé organizácie zahraničného obchodu ako samostatné právnické osoby alebo iné československé právnické osoby oprávnené podľa československého práva na zahraničnoobchodnú činnosť a fínske právnické a fyzické osoby.

Článok 5

Platby medzi zmluvnými stranami sa budú uskutočňovať podľa ustanovení Platobnej dohody a všetkých jej platných doplnkov.

Článok 6

Vzhľadom na význam výmeny informácií pre rozvoj hospodárskych stykov umožnia obe zmluvné strany výmenu potrebných informácií medzi predávajúcimi, kupujúcimi a príslušnými organizáciami oboch krajín.

Obe zmluvné strany vyhlasujú, že podľa možností budú podporovať účasť subjektov druhej zmluvnej strany na veľtrhoch a výstavách konaných na svojich územiach.

Článok 7

Zmluvné strany zriaďujú Spojenú komisiu zloženú zo zástupcov oboch vlád.

Spojená komisia bude:

- dohliadať na vykonávanie tejto dohody a za tým účelom ročne posudzovať vývoj obchodu medzi zmluvnými stranami; patričná pozornosť sa bude venovať zvláštnej povahe väčších dohodnutých projektov;

- vypracúvať smernice pre budúci rozvoj obchodu medzi zmluvnými stranami;

- uzavierať s prihliadnutím na indikatívne listiny tovaru pripojené k tejto dohode ročné obchodné protokoly obsahujúce listiny tovaru na výmenu;

- zvažovať ďalšie problémy predložené zmluvnými stranami.

Spojená komisia určí vlastné rokovacie pravidlá.

Spojená komisia sa bude uznášať spoločne.

Spojená komisia sa bude schádzať najmenej raz do roka alebo na žiadosť niektorej zo zmluvných strán.

Článok 8

Táto dohoda nahrádza Dlhodobú obchodnú dohodu medzi Československou socialistickou republikou a Fínskou republikou, podpísanú v Helsinkách 13. novembra 1969.

Táto dohoda podlieha schváleniu zmluvnými stranami v súlade s ich ústavnými predpismi.

Táto dohoda nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca po výmene nót potvrdzujúcich jej schválenie a nadobudne účinnosť 1. januárom 1975.

Každá zo zmluvných strán môže dohodu vypovedať oznámením druhej zmluvnej strane. Dohoda stratí platnosť tri mesiace po termíne takého oznámenia. Zmluvné strany však môžu dohodu naďalej uplatňovať v období nepresahujúcom deväť mesiacov od času, keď sa platnosť dohody skutočne skončí.

Vyhotovené v Helsinkách 19. septembra 1974.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu

Fínskej republiky:

Jermu Laine v. r.

LISTINA A

Indikatívna listina vývozu z Československa do Fínska

1. Stroje a dopravné zariadenia

2. Elektrické stroje, prístroje a nástroje

3. Chemikálie

4. Textilné vlákna, tkaniny, hotové výrobky a príbuzné výrobky

5. Nekovové minerálne výrobky

(sklo, sklenené výrobky, porcelánový tovar atď.)

6. Železo a oceľ

(tyče, prúty, uholníky, plechy, drôt atď.)

7. Gumárenské výrobky

8. Rôzne hotové výrobky

(hračky, hry, športový tovar, nábytok, obuv, cestovný tovar, kabelky atď.)

9. Potravinárske a poľnohospodárske výrobky.

LISTINA B

Indikatívna listina vývozu z Fínska do Československa

1. Výrobky drevospracujúceho priemyslu (t. j. celulóza, rôzne papiere a lepenky; rôzne papierové a lepenkové výrobky; preglejky, vlákninové dosky a stavebné vlákninové dosky).

2. Výrobky kovospracujúceho a strojárskeho priemyslu (t. j. stroje a zariadenia pre drevospracujúci priemysel; stroje a zariadenia pre drevoobrábací priemysel, stroje a zariadenia na výrobu celulózy, papiera a lepenky, včítane zariadení na konečnú úpravu papiera; stroje a zariadenia na ochranu životného prostredia; zdvíhacie a prekladacie zariadenia, včítane prepravného zariadenia; stroje a zariadenia na banské a zemné konštrukcie, včítane staníc na miešanie asfaltu; poľnohospodárske stroje a zariadenia; elektrotechnické stroje a zariadenia; elektronika; prístroje a zariadenia pre mliekárenský a potravinársky priemysel, včítane baliacich strojov, chladiace zariadenia a zariadenia na obchodné a priemyselné účely; priemyselné, zdravotnícke a špeciálne armatúry, včítane meracieho a kontrolného zariadenia, drôty, nože, dierkované plechy na rôzne priemyselné účely; ostatné výrobky strojárskeho priemyslu, včítane umývacích liniek pre dopravné prostriedky, pokovovacích zariadení, strojov na výrobu káblov, hál na skladovanie kovov, atď.; nemocničné zariadenia a príslušenstvo; výrobky z kovov a príslušenstvo, včítane zariadenia skladov a iného kovového nábytku, obalov a hliníkových profilov atď.).

3. Výrobky chemického priemyslu a polovýrobky (t. j. farby a lepidlá; liečivá a farmaceutické suroviny, deriváty olejov, strojové plsti, prefabrikované budovy; stavebný materiál a stavebné práce).

4. Spotrebný tovar (t. j. priadza a výrobky; pletený tovar a galanterný tovar; odevy a iné hotové textilné výrobky; obuv; tlače; výrobky plastikárskeho priemyslu; športový tovar a tovar na voľný čas; nábytok; spotrebný tovar dlhodobej spotreby).

5. Poľnohospodárske výrobky (t. j. mliekárenské výrobky; mäsové výrobky, chovné zvieratá; obilie a výrobky z obilia; vajcia).

DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Fínskou republikou o vzájomnom odstránení prekážok obchodu

Československá socialistická republika a Fínska republika,

berúc na vedomie snahy oboch krajín prispieť k postupnému odstráneniu prekážok medzinárodného obchodu na celosvetovej základni a usilovať sa o zvýšenie obchodu a o užšiu hospodársku spoluprácu medzi krajinami s rôznymi ekonomickými a sociálnymi systémami,

s prianím vyriešiť slušným a spravodlivým spôsobom problémy vyplývajúce zo súčasných európskych ekonomických integračných procesov pre obchodné a hospodárske vzťahy medzi zmluvnými stranami a na tento cieľ postupne odstrániť prekážky v podstate na všetok ich obchod v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode týkajúcimi sa zriadenia oblastí voľného obchodu,

s uvážením, že žiadne ustanovenie tejto Dohody sa nemá vykladať tak, aby zbavovalo zmluvné strany práv a záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z iných medzinárodných dohôd,

dohodli sa takto:

Článok 1

Cieľom tejto Dohody je:

(a) pripraviť slušné podmienky súťaže na trhoch zmluvných strán za účelom zabezpečenia rozvoja ich vzájomného obchodu uspokojive vyrovnaným spôsobom,

(b) podporovať rozšírením vzájomného obchodu harmonický rozvoj ekonomických vzťahov medzi zmluvnými stranami a utvoriť najvýhodnejšie podmienky pre to, aby podniky a iné hospodárske organizácie zmluvných strán mohli rozvíjať svoju ekonomickú, priemyselnú a technickú spoluprácu na obojstranný prospech ich hospodárstva.

Článok 2

Dohoda sa bude týkať výrobkov pochádzajúcich z Československej socialistickej republiky alebo Fínskej republiky,

(a) ktoré spadajú do kapitol 1 až 24 Bruselskej nomenklatúry podľa ustanovení Protokolu č. 1,

(b) ktoré spadajú do kapitol 25 až 99 Bruselskej nomenklatúry.

Článok 3

1. Žiadne nové dovozné clo sa nezavedie v obchode medzi zmluvnými stranami.

2. Dovozné clá sa budú postupne odstraňovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

(a) dňa 1. januára 1975 sa každá colná sadzba zníži na 40% základnej sadzby,

(b) dve ďalšie zníženia po 20% sa vykonajú 1. januára 1976 a 1. júla 1977.

3. Protokol č. 2 určuje colný režim týkajúci sa niektorých výrobkov.

4. Znížené colné sadzby vypočítané podľa tejto Dohody sa zaokrúhlia na prvé desatinné miesto.

Článok 4

Základnými colnými sadzbami na postupné znižovanie podľa článku 3 a podľa Protokolov č. 1 a 2 budú pre každý výrobok sadzby skutočne používané v obchode medzi zmluvnými stranami 1. januára 1974.

Článok 5

1. Žiadna nová dávka majúca účinok dovozného cla sa v obchode medzi zmluvnými stranami nezavedie.

2. Dávky, ktoré majú účinok dovozných ciel, sa odstránia, len čo Dohoda nadobudne platnosť.

Článok 6

1. Zmluvné strany nebudú priamo ani nepriamo uplatňovať na tovar dovážaný z územia druhej zmluvnej strany žiadne vyššie finančné dávky než dávky, ktoré sa uplatňujú priamo alebo nepriamo na podobný domáci a dovážaný tovar.

2. „Finančnými dávkami“ sa rozumejú finančné clá, vnútorné dane a iné vnútorné dávky z tovaru.

Článok 7

Protokol č. 3 určuje pravidlá o pôvode.

Článok 8

1. Žiadne nové obmedzenia dovozu čo do množstva alebo opatrenia, ktoré by mali rovnaký účinok, sa nezavedú v obchode medzi zmluvnými stranami.

2. Zmluvné strany odstránia také obmedzenia, len čo Dohoda nadobudne platnosť.

3. Protokol č. 4 určuje režim týkajúci sa niektorých výrobkov.

Článok 9

Československo bude používať prostriedky, ktoré poskytuje československý ekonomický systém a ktoré majú popri clách vplyv na prístup fínskeho tovaru na československý trh, spôsobom, ktorý poskytne fínskym vývozom výhody zodpovedajúce výhodám, ktoré požívajú československé vývozy na fínskom trhu v dôsledku opatrení na uvoľnenie obchodu vykonaných Fínskom podľa tejto Dohody.

Článok 10

V dôsledku svojho rozhodnutia navzájom odstrániť prekážky obchodu medzi Československou socialistickou republikou a Fínskou republikou podľa tejto Dohody sa zmluvné strany dohodli zahrnúť do nej tieto zabezpečovacie ustanovenia:

1. Ak sa uskutoční dovoz výrobkov pochádzajúcich z územia jednej zo zmluvných strán v takom zvýšenom množstve alebo za takých podmienok, že to spôsobuje alebo hrozí spôsobiť rozrušenie domáceho trhu alebo výroby druhej zmluvnej strany, môže príslušná zmluvná strana urobiť v súlade s pravidlami uvedenými v odseku 4 tohto článku také opatrenia, aké sú potrebné na zamedzenie alebo nápravu situácie.

2. Podobne môže také opatrenia zaviesť príslušná zmluvná strana, ak vzniknú závažné poruchy na niektorom hospodárskom úseku alebo ak vzniknú ťažkosti, ktoré môžu spôsobiť zhoršenie hospodárskej situácie niektorej oblasti.

3. Pri výbere opatrení sa musí dať prednosť takému opatreniu, ktoré najmenej porušuje účinnosť tejto Dohody.

4. Pre používanie tohto článku platia tieto ustanovenia:

(a) v uvedených prípadoch bude príslušná zmluvná strana druhú zmluvnú stranu ihneď informovať o poruchách a príslušných zabezpečovacích opatreniach a dodá druhej zmluvnej strane všetky príslušné informácie potrebné na dôkladné preskúmanie situácie v Spojenej komisii zriadenej podľa článku 15 za účelom vyhľadania vhodného riešenia, pričom sa má toto oznámenie urobiť skôr, než sa vykonajú spomínané opatrenia, alebo v prípadoch uvedených v odseku 4 (c) čo najskôr.

(b) Ak nedôjde k navzájom uspokojivému riešeniu v Spojenej komisii do 3 mesiacov odo dňa, keď jej bola záležitosť predložená, môže príslušná zmluvná strana zaviesť akékoľvek zabezpečovacie opatrenia, ktoré považuje za potrebné na riešenie situácie, včítane najmä odvolania colných koncesií.

(c) Ak výnimočné okolnosti vyžadujúce okamžitý zákrok znemožňujú predchádzajúce oznámenie druhej zmluvnej strane, môže príslušná zmluvná strana zaviesť ihneď zabezpečovacie opatrenia, ktoré sú nevyhnutne potrebné na nápravu situácie.

Článok 11

Ak má zmluvná strana ťažkosti alebo ak jej hrozia závažné ťažkosti v jej platobnej bilancii, môže príslušná zmluvná strana zaviesť potrebné zabezpečovacie opatrenia. Oznámi to ihneď druhej zmluvnej strane.

Článok 12

1. Zmluvné strany urobia všetky opatrenia potrebné na splnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z Dohody.

2. Zmluvné strany sa vystríhajú akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli ohroziť splnenie cieľov Dohody.

3. Ak sa niektorá zo zmluvných strán domnieva, že druhá zmluvná strana nesplnila niektorý záväzok vyplývajúci z Dohody alebo že niektorý z cieľov je ohrozený, môže urobiť primerané zabezpečovacie opatrenia v súlade s pravidlami uvedenými v odseku 4 (a) a 4 (b) článku 10 tejto Dohody, aby zamedzila alebo napravila pravdepodobné škody vznikajúce z takej situácie.

Článok 13

Dohoda nebráni zákazom alebo obmedzeniam dovozu, vývozu alebo prevozu tovaru z dôvodov verejnej mravnosti, zákonov a poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ochrany života a zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, ochrany národných pokladov umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty, ochrany priemyselného alebo obchodného vlastníctva alebo pravidiel týkajúcich sa zlata alebo striebra. Také zákazy alebo obmedzenia nesmú však byť prostriedkom ľubovoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzenia obchodu medzi zmluvnými stranami.

Článok 14

Žiadne ustanovenie tejto Dohody nezabraňuje niektorej zmluvnej strane, aby uplatnila akékoľvek opatrenia,

(a) ktoré považuje za potrebné, aby zabránila poskytnutiu informácií, ktoré sú v rozpore s podstatnými záujmami jej bezpečnosti,

(b) ktoré sa týkajú obchodu so zbraňami, strelivom alebo vojnovým materiálom alebo výskumu, vývoja alebo výroby potrebnej na účely obrany, za podmienky, že tieto opatrenia nezhoršujú podmienky súťaže týkajúcej sa výrobkov, ktoré nie sú určené na zvláštne vojenské účely,

(c) ktoré považuje za podstatné pre vlastnú bezpečnosť v čase vojny alebo vážneho medzinárodného napätia.

Článok 15

1. Zriaďuje sa Spojená komisia, ktorá bude zodpovedná za vykonávanie Dohody a ktorá bude posudzovať jej plnenie. Na tento účel bude vykonávať vyšetrovania a prijímať rozhodnutia v prípadoch uvedených v Dohode. Zmluvné strany uvedú také rozhodnutia do účinnosti podľa svojich vlastných pravidiel.

2. Zmluvné strany si budú za účelom riadneho vykonávania Dohody vymieňať informácie a na žiadosť ktorejkoľvek strany konzultovať v Spojenej komisii.

3. Spojená komisia schváli svoje vlastné rokovacie pravidlá.

Článok 16

1. Spojená komisia sa bude skladať zo zástupcov Československa na jednej strane a zo zástupcov Fínska na druhej strane.

2. Spojená komisia bude rokovať po vzájomnej dohode.

Článok 17

1. Každá zmluvná strana bude alternatívne predsedať Spojenej komisii v súlade s dojednaním, ktoré bude zahrnuté do jej rokovacích pravidiel.

2. Predseda zvolá schôdzky Spojenej komisie najmenej raz do roka za účelom posúdenia všeobecného vykonávania Dohody. Spojená komisia sa okrem toho zíde, kedykoľvek to budú vyžadovať zvláštne okolnosti, na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán v súlade s podmienkami, ktoré budú zahrnuté do jej rokovacích pravidiel.

3. Spojená komisia môže rozhodnúť o zriadení akejkoľvek pracovnej skupiny, ktorá jej môže pomôcť v plnení jej povinností.

Článok 18

Protokoly Dohody tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 19

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže Dohodu vypovedať notifikáciou druhej zmluvnej strane. Dohoda prestane platiť 3 mesiace po dni takej notifikácie. Zmluvné strany môžu však pokračovať v uplatňovaní Dohody po čas nepresahujúci deväť mesiacov odo dňa, keď Dohoda prestala platiť.

Článok 20

Táto Dohoda je vyhotovená dvojmo v anglickom jazyku, pričom oba texty sú rovnako autentické.

Dohoda podlieha schváleniu zmluvnými stranami v súlade s ich vlastnými ústavnými predpismi.

Listiny potvrdzujúce schválenie sa vymenia diplomatickou cestou.

Dohoda nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca po výmene týchto listín.

Dané v Helsinkách 19. septembra 1974.

Za Československú socialistickú republiku:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za Fínsku republiku:

Jermu Laine v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.