Vyhláška č. 84/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a rovnako dokladov o udieľaní vedeckých hodností a titulov

Čiastka 21/1975
Platnosť od 12.08.1975 do12.08.2004
Účinnosť od 27.08.1975 do12.08.2004
Zrušený 550/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku II dňom 30. januára 1975 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

84

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 9. apríla 1975

o Dohovore o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a rovnako dokladov o udieľaní vedeckých hodností a titulov

Dňa 7. júna 1972 bol v Prahe podpísaný Dohovor o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a rovnako dokladov o udieľaní vedeckých hodností a titulov.

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku II dňom 30. januára 1975 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHOVOR

o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a rovnako dokladov o udieľaní vedeckých hodností a titulov

Vlády socialistických štátov:

Bulharskej ľudovej republiky,

Maďarskej ľudovej republiky,

Vietnamskej demokratickej republiky,

Nemeckej demokratickej republiky,

Kubánskej republiky,

Mongolskej ľudovej republiky,

Poľskej ľudovej republiky,

Rumunskej socialistickej republiky,

Zväzu sovietskych socialistických republík,

Československej socialistickej republiky

v snahe prispieť k prehĺbeniu a rozšíreniu spolupráce v oblasti vedy a vzdelania a podporovať ich ďalší spoločensko-ekonomický rozvoj, sa rozhodli uzavrieť tento Dohovor a dohodli sa na tomto:

Článok I

1. Uznávať na území všetkých zmluvných štátov za ekvivalentné všetky doklady, ktoré sa uznávajú na území ktoréhokoľvek z nich, o ukončenom strednom (všeobecnom alebo odbornom) štúdiu, dávajúce ich držiteľom právo zapísať sa na univerzitu alebo vysokú školu univerzitného typu.

2. Uznávať na území všetkých zmluvných štátov za ekvivalentné všetky doklady o absolvovaní vysokých škôl rovnakého typu (univerzít, techník a jednoodborových vysokých škôl univerzitného typu alebo fakúlt), ktoré sa uznávajú na území ktoréhokoľvek zo zmluvných štátov, dávajúce ich držiteľom právo na získanie vedeckej hodnosti.

3. Uznávať na území všetkých zmluvných štátov za ekvivalentné doklady o udelení vedeckých hodností a titulov, ktoré na území ktoréhokoľvek zo zmluvných štátov vydali podľa zákonných noriem platných v danej krajine vysoké školy, vedeckovýskumné ústavy, ministerstvá, rezorty a iné organizácie vedeckým a vedeckopedagogickým pracovníkom na uvedených stupňoch atestácie:

a) vedeckej hodnosti - kandidáta vied alebo doktora vedeckého odboru,

b) najvyššej vedeckej hodnosti - doktora vied, habilitovaného doktora, doktora-docenta,

c) prvého vedeckopedagogického titulu (docenta),

d) druhého vedeckopedagogického titulu (profesora).

Článok II

1. Dohovor musí byť podpísaný a schválený v súlade so zákonnými normami každej zo zmluvných strán.

2. Dohovor nadobúda platnosť po uplynutí 30 dní odo dňa, keď všetky zmluvné strany doručili depozitárovi doklady o jeho podpísaní.

Článok III

1. K tomuto Dohovoru môžu pristúpiť - za súhlasu všetkých jeho účastníkov - aj ďalšie štáty, ak odovzdajú depozitárovi listinu o prístupe. Depozitár bezodkladne upovedomí o tom všetky zmluvné strany.

2. Zmluvné strany oznámia depozitárovi svoj názor najneskoršie do 30 dní odo dňa, keď dostali oznámenie.

3. Depozitár upovedomí vládu, ktorá ho o prístupe informovala, o rozhodnutí zmluvných strán.

4. Prístup nadobúda platnosť po uplynutí 30 dní odo dňa, keď všetky zmluvné strany vyjadrili svoj súhlas.

Článok IV

1. V Dohovore sa môžu urobiť a prijať za súhlasu všetkých zmluvných strán zmeny a dodatky.

2. Návrhy na zmeny a dodatky sa podávajú depozitárovi, ktorý ich bezodkladne rozošle všetkým zmluvným stranám.

3. Zmluvné strany oznámia depozitárovi svoje stanovisko k návrhom najneskoršie 30 dní po dni, čo ich dostali. V priebehu 15 dní po doručení posledného oznámenia depozitár oznámi všetkým zmluvným stranám Dohovoru všetky stanoviská, ktoré dostal.

4. Jednomyseľne schválené zmeny a dodatky nadobúdajú platnosť po uplynutí 15 dní odo dňa, keď depozitár upovedomil všetky zmluvné strany o ich schválení.

Článok V

Každá zo zmluvných strán môže Dohovor vypovedať písomným oznámením depozitárovi. Vypovedanie Dohovoru nadobúda platnosť pre zmluvnú stranu, ktorá Dohovor vypovedala, o 6 mesiacov odo dňa oznámenia výpovede.

Článok VI

1. Dohovor sa odovzdáva vláde Poľskej ľudovej republiky, ktorá bude vykonávať funkciu depozitára.

2. Depozitár zašle kópie Dohovoru podľa originálneho textu Dohovoru všetkým zmluvným stranám, ktoré ho podpísali, ako aj vládam tých krajín, ktoré k nemu pristúpia.

3. Depozitár bude bezodkladne oznamovať všetkým vládam, ktoré podpísali Dohovor a ktoré k nemu pristúpili, doručenie každého dokumentu týkajúceho sa zmien, dodatkov a vypovedania Dohovoru, ktoré podala ktorákoľvek zo zmluvných strán.

Článok VII

Originál tohto Dohovoru v ruskom jazyku bude uložený u vlády Poľskej ľudovej republiky, ktorá zašle overené kópie zmluvným stranám Dohovoru.

Signatári Dohovoru boli splnomocnení svojimi vládami, čo sa preukázalo príslušnými dokladmi.

Dané v Prahe 7. júna 1972 v jednom vyhotovení v ruskom jazyku.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.