Vyhláška č. 83/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o ďalšom rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce

Čiastka 21/1975
Platnosť od 12.08.1975
Účinnosť od 27.08.1975
Redakčná poznámka

Dňa 22. januára 1975 bola v Bonne podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o ďalšom rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce, ktorá podľa svojho článku 9 nadobudla platnosť dňom podpisu...

83

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 7. apríla 1975

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o ďalšom rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce


Dňa 22. januára 1975 bola v Bonne podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o ďalšom rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce, ktorá podľa svojho článku 9 nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 22. januárom 1975.

Český text Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o ďalšom rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecka,

- prajúc si v súlade so Zmluvou o vzájomných vzťahoch medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka z 11. decembra 1973 prehĺbiť hospodársku, priemyselnú a technickú spoluprácu a

- uznávajúc, že je účelné zabezpečiť a rozšíriť túto spoluprácu dlhodobými dojednaniami,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa usilujú o rozšírenie a prehĺbenie hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi svojimi príslušnými podnikmi, organizáciami a inštitúciami na základe obojstrannej výhodnosti. Budú podporovať a napomáhať túto spoluprácu v rámci svojich možností.

Článok 2

Zmluvné strany určia prostredníctvom Zmiešanej komisie uvedenej v článku 6 oblasti, v ktorých je rozšírenie spolupráce dlhodobe žiadúce, najmä na úseku priemyslu, poľnohospodárstva, potravinárstva a tak isto aj v oblasti stavebníctva, dopravy a spojov. Pritom vezmú do úvahy predovšetkým obojstranné potreby a zdroje surovín, energie, technológie a spotrebného tovaru.

Článok 3

Dlhodobá spolupráca obsahuje na základe obojstranného záujmu v rámci tejto Dohody najmä:

- spoločné zriaďovanie, výstavbu a modernizáciu priemyselných zariadení a závodov s cieľom lepšie využiť existujúce a získať nové kapacity, rovnako ako dopĺňanie výrobných programov,

- spoločnú výrobu a spoločný odbyt polotovarov a hotových výrobkov, rovnako ako deľbu práce na úseku výroby a odbytu,

- výrobu a dodávky surovín a energie,

- vzájomnú výmenu patentov, licencií, know-how a technických informácií, využívanie a zlepšovanie nových technických postupov, ako aj vzájomné zaškoľovanie a výmenu odborníkov a praktikantov,

- výmenu skúseností, ako aj vzájomné dojednania v oblasti normovania, metrológie a skúšania materiálov.

Článok 4

Podmienky pre jednotlivé zámery hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce sa dohodnú v súlade s platnými zákonmi a predpismi vždy medzi zainteresovanými podnikmi, organizáciami a inštitúciami.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu svojich príslušných podnikov, organizácií a inštitúcií v tretích krajinách.

Článok 6

Na dosiahnutie cieľov tejto Dohody zriaďujú zmluvné strany Zmiešanú komisiu, ktorá je zložená zo zástupcov oboch vlád. Na práci komisie sa môžu zúčastniť zástupcovia hospodárskych kruhov. Komisia sa schádza najmenej raz do roka striedavo v jednej z oboch krajín.

Medzi úlohy komisie patrí:

a) so zreteľom na celkové obojstranné hospodárske vzťahy zapodievať sa všetkými otázkami hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi oboma krajinami;

b) pravidelne si vymieňať názory o ďalšom vývoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce a určovať nové možnosti kooperácií a námety pre určité oblasti v oboch krajinách i na tretích trhoch;

c) prerokúvať ďalšie otázky, ktoré vyplynú z vykonávania tejto Dohody.

Komisia môže utvárať pracovné skupiny, na ktoré sa budú prenášať určité úlohy z úseku hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce.

Článok 7

Podľa Štvorstrannej dohody z 3. septembra 1971 sa táto Dohoda v súlade s ustanovenými procedúrami rozširuje na Berlín (Západný).

Článok 8

Táto Dohoda sa nedotýka prv uzavretých dvojstranných a viacstranných zmlúv a dojednaní Československej socialistickej republiky a Spolkovej republiky Nemecka.

V tejto súvislosti budú zmluvné strany v prípade potreby konzultovať na návrh jednej zo zmluvných strán, pričom však tieto konzultácie nesmú uvádzať do pochybnosti základné ciele tejto Dohody.

Článok 9

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu. Môže ju každá zmluvná strana písomne vypovedať diplomatickou cestou v šesťmesačnej lehote.

Ustanovenia Dohody sa použijú aj v prípade skončenia jej platnosti na prv uzavreté a nerealizované kooperačné zmluvy.

Dané v Bonne 22. januára 1975 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českej a nemeckej reči, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Andrej Barčák v. r.

Za vládu

Spolkovej republiky Nemecka:

Hans-Dietrich Genscher v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.