Vyhláška č. 82/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 21/1975
Platnosť od 12.08.1975
Účinnosť od 27.08.1975
Redakčná poznámka

Dohoda podľa svojho článku 15 nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 25. marcom 1975.

82

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 7. apríla 1975

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied


Dňa 25. marca 1975 bola v Berlíne podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, ktorá podľa svojho článku 15 nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 25. marcom 1975.

Český text Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing.Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Nemeckej demokratickej republiky,

v duchu Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou, podpísanej v Prahe 17. marca 1967, ako aj Deklarácie o upevnení priateľstva a prehĺbení bratskej spolupráce medzi Komunistickou stranou Československa a Jednotnou socialistickou stranou Nemecka a medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou zo 17. októbra 1974,

vedené prianím podporovať ešte užšiu spoluprácu v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied v súlade so zásadami socialistického internacionalizmu a tradičného priateľstva medzi oboma štátmi,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu.

Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Prof.MUDr.Jaroslava Prokopca CSc.,
ministra zdravotníctva Českej socialistickej republiky,

vláda Nemeckej demokratickej republiky

Prof.Dr.sc.med.Ludwiga Mecklingera,
ministra zdravotníctva Nemeckej demokratickej republiky,

ktorí vymenivší si svoje plnomocenstvá, ktoré zistili v riadnej a náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany ďalej rozvíjajú a prehlbujú spoluprácu v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. Táto spolupráca prispieva k ďalšiemu zlepšovaniu zdravotného stavu ľudu oboch krajín.

Článok 2

Zmluvné strany si vymieňajú skúsenosti z uplatňovania zásad socialistickej zdravotníckej politiky v oboch štátoch.

Článok 3

1. Zmluvné strany podporujú priame styky medzi zdravotníckymi zariadeniami a priamu spoluprácu medzi výskumnými kolektívmi vo vybraných oblastiach zdravotníctva a lekárskych vied.

2. Zmluvné strany sa pri tom zameriavajú najmä na také oblasti lekárskeho výskumu, ktorých výsledky sú zvlášť dôležité pre zlepšenie zdravotníckej starostlivosti o obyvateľstvo.

Článok 4

Zmluvné strany koordinujú svoj postup v oblasti medzinárodných vzťahov týkajúcich sa zdravotníctva a lekárskych vied.

Článok 5

Zmluvné strany podporujú výmenu skúseností v oblasti prevencie, diagnostiky, terapie a rehabilitácie. Na požiadanie jednej zmluvnej strany umožní druhá zmluvná strana vyslanie odborníkov na vykonanie osobitných opatrení v liečebnej starostlivosti.

Článok 6

1. Zmluvné strany podporujú ďalšiu spoluprácu v oblasti hygieny, najmä pri prevencii a boji proti prenosným chorobám. Pritom sa navzájom informujú o epidemiologickej situácii infekčných chorôb na svojom území, tak isto sa okamžite upovedomia o dôležitých epidemiologických javoch, ktoré môžu mať vplyv na cestovný ruch a na dopravu medzi oboma štátmi.

2. Zmluvné strany spolupracujú v oblasti hygieny životného prostredia a pritom koordinujú zdravotnícke opatrenia na ochranu životného prostredia na svojom území.

Článok 7

1. Zmluvné strany spolupracujú najmä pri spoločnom vypracúvaní podmienok klinického skúšania liečiv a požiadaviek na úžitkovú hodnotu, ako aj na výkonové parametre zdravotníckych prístrojov.

2. Zmluvné strany podporujú v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci práce smerujúce k štandardizácii požiadaviek na kvalitu liečiv (Compendium medicamentorum) a k riešeniu ďalších úloh v oblasti zdravotníctva.

Článok 8

1. Zmluvné strany umožňujú priame styky medzi odbormi a samostatnými oddeleniami svojich ministerstiev zdravotníctva.

2. Zmluvné strany podporujú vzájomné vysielanie vedeckých pracovníkov, lekárov a iných odborných pracovníkov činných v zdravotníctve, najmä:

a) na zavedenie a realizáciu úzkej koordinácie a súčinnosti za účelom deľby práce,

b) na dlhodobú činnosť v zariadeniach druhej zmluvnej strany pri riešení spoločných výskumných úloh,

c) na preberanie alebo sprostredkovanie skúseností a na konzultácie,

d) na účasť na vedecko-lekárskych akciách,

e) na výchovu a doškoľovanie,

f) na operatívne poskytnutie pomoci na žiadosť druhej zmluvnej strany.

3. Zmluvné strany umožnia výmenu informácií, materiálov, správ, štatistických prehľadov a právnych predpisov z oblasti zdravotníctva.

Článok 9

Zmluvné strany rozširujú spoluprácu pri výchove mladých odborníkov a vymieňajú si navzájom ašpirantov. Taktiež sa navzájom podporujú pri zvyšovaní úrovne doškoľovania pracovníkov v zdravotníctve.

Článok 10

Zmluvné strany podporujú spoluprácu vedecko-lekárskych spoločností a redakčných rád zdravotníckych časopisov, včítane vzájomnej účasti na vedecko-lekárskych akciách a výmeny odborných časopisov a zdravotníckych publikácií.

Článok 11

1. Každá zmluvná strana zabezpečuje občanom druhej zmluvnej strany, ktorí sa prechodne nachádzajú na jej území, nevyhnutnú lekársku starostlivosť a lieky pri úrazoch, akútnych ochoreniach alebo v iných naliehavých prípadoch.

2. Zmluvné strany umožnia na žiadosť druhej strany prijatie chorých na špeciálne liečenie alebo na kúpeľné liečenie.

3. Zmluvné strany si na žiadosť navzájom poskytnú pomoc pri katastrófach.

Článok 12

Zmluvné strany dojednávajú na vykonávanie tejto Dohody tieto finančné podmienky:

a) Informácie, materiály, správy, štatistické prehľady a právne predpisy z oblasti zdravotníctva podľa článku 8 ods. 3 sa poskytujú bezplatne.

b) Pre zasielanie odborných časopisov a zdravotníckych publikácií podľa článku 10 sa určia finančné podmienky v plánoch spolupráce ministerstiev zdravotníctva.

c) Výskum a odovzdávanie vedeckých výsledkov, ako aj ich využívanie sa uskutočňuje podľa odporúčaní prijatých členskými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

d) Pri vysielaní pracovníkov v rámci bezdevízovej výmeny podľa článkov 3 a 8 ods. 1 a 2 písm. a), b), c) a d) uhrádza vysielajúca strana cestovné trovy do miesta určenia a späť. Prijímajúca strana uhrádza náklady spojené s ubytovaním, stravovaním, vreckovým a cestovné po svojom území, pokiaľ to vyžaduje splnenie pracovného programu.

Výška nákladov na stravovanie a vreckové sa určia v plánoch spolupráce.

e) Vysielajúca strana uhrádza všetky náklady spojené s vyslaním pracovníkov podľa článku 8 ods. 2 písm. e), pokiaľ v plánoch spolupráce nebude určené inak.

f) Pri vyslaní pracovníkov podľa článku 8 ods. 2 písm. f) uhrádza všetky náklady zmluvná strana, na žiadosť ktorej sa vyslanie uskutočnilo.

g) Pri vyslaní chorých podľa článku 11 ods. 2 uhrádza všetky náklady vysielajúca strana, pokiaľ nebude ustanovené inak.

h) Všetky navzájom zúčtovateľné neobchodné platby vyplývajúce z tejto Dohody sa budú vykonávať podľa platných platobných dohôd medzi oboma štátmi.

Článok 13

Na vykonávanie tejto Dohody budú zmluvné strany dojednávať plány spolupráce.

Článok 14

Dňom, keď nadobudne platnosť táto Dohoda, stráca platnosť Dohovor o zdravotníckej spolupráci medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky, podpísaný v Berlíne 17. februára 1954.

Článok 15

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu.

Článok 16

Táto Dohoda sa uzaviera na päť rokov. Jej platnosť sa automaticky predlžuje vždy o ďalších päť rokov, iba ak by ju niektorá zmluvná strana písomne vypovedala najmenej šesť mesiacov pred uplynutím času jej platnosti.

Dané v Berlíne 25. marca 1975 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Prof. MUDr. Jaroslav Prokopec CSc. v. r.

Za vládu

Nemeckej demokratickej republiky:

Prof. Dr. sc. med. L. Mecklinger v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.