Vyhláška č. 81/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Indiou

Čiastka 21/1975
Platnosť od 12.08.1975 do31.12.1979
Účinnosť od 27.08.1975 do31.12.1979
Zrušený 15/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1975.

81

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 7. apríla 1975

o Obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Indiou

Dňa 4. decembra 1974 bola v New Delhi podpísaná Obchodná a platobná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Indiou, ktorá podľa svojho článku 10 nadobudla platnosť 1. januárom 1975.

Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÁ A PLATOBNÁ DOHODA
medzi Československou socialistickou republikou a Indiou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Indie,

berúc s uspokojením na vedomie úspešný rozvoj hospodárskych a obchodných vzťahov a

prajúc si dosiahnuť ďalšie zvýšenie obchodu a rozšírenie jeho štruktúry a ďalší rozvoj a posilnenie hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami,

dohodli sa takto:

Článok 1

Obe vlády budú všemožne rozvíjať a posilňovať obchodné a hospodárske vzťahy medzi oboma krajinami v súlade so zásadou rovnosti a vzájomných výhod. Budú skúmať a s najväčšou dobrou vôľou rozhodovať o návrhoch, ktoré by jedna z nich predložila na úvahu druhej strane s cieľom dosiahnuť užšie obchodné a hospodárske vzťahy.

Článok 2

V období platnosti tejto dohody sa celková hodnota dovozov bude rovnať celkovej hodnote vývozov uskutočnených jednou z oboch krajín. Za týmto účelom sa budú brať do úvahy dovozy podľa kontraktov, ktoré už boli alebo budú dohodnuté na základe tejto alebo predchádzajúcich obchodných dohôd, nech sa už tieto dovozy platili alebo sa budú platiť s odloženou lehotou alebo za hotové, a to so zreteľom na to, kedy a ako sa uskutočnia úhrady na ich zaplatenie. Obdobne sa vezmú do úvahy splátky na úvery podľa dohôd o hospodárskej spolupráci a úhrady úrokov z týchto úverov.

Článok 3

Obe krajiny ako členovia Všeobecnej dohody o clách a obchode si vo svojich obchodných vzťahoch navzájom poskytnú zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode a s rozhodnutiami zmluvných strán Všeobecnej dohody o clách a obchode.

Článok 4

Vývoz tovaru u Indie do Československej socialistickej republiky a z Československej socialistickej republiky do Indie počas platnosti tejto Dohody sa bude uskutočňovať na základe priložených listín „A“ (zoznam tovaru, ktorý je k dispozícii na vývoz z Československa do Indie) a „B“ (zoznam tovaru, ktorý je k dispozícii na vývoz z Indie do Československa), ktoré tvoria neoddeliteľnú časť tejto dohody. Listiny sa môžu rozšíriť alebo zmeniť dohodou medzi oboma vládami.

Článok 5

Dovoz a vývoz tovaru uvedeného v článku 4 sa bude uskutočňovať v súlade s vývoznými, dovoznými a devízovými predpismi, ktoré platia v každej krajine, a na základe kontraktov, ktoré sa dojednajú medzi československými organizáciami riadne oprávnenými podľa československých zákonov na zahraničnoobchodnú činnosť ako právnické osoby na jednej strane a indickými fyzickými a právnickými osobami, včítane organizácií, ktoré sú vo vlastníctve indického štátu, na druhej strane.

Článok 6

Tovar takto vyvážaný z Československej socialistickej republiky do Indie a z Indie do Československej socialistickej republiky je určený na použitie v Indii a v Československej socialistickej republike a nebude reexportovaný do žiadnej inej krajiny.

Článok 7

(1) Všetky platby obchodnej aj neobchodnej povahy medzi fyzickými a právnickými osobami, ktoré majú sídlo v Československej socialistickej republike, a fyzickými a právnickými osobami, ktoré majú sídlo v Indii, ako aj ktorékoľvek iné platby medzi oboma krajinami, o ktorých sa dosiahne dohoda medzi Československou obchodnou bankou, ú.s. Praha a Reserve Bank of India Bombay, sa budú uskutočňovať v neprevoditeľných indických rupiách.

(2) Na účely odseku 1 tohto článku

a) Československá obchodná banka ú.s. konajúca ako zástupca vlády Československej socialistickej republiky bude aj naďalej viesť ústredný účet v Reserve Bank of India a bude oprávnená zriadiť a viesť jeden alebo viac účtov v jednej alebo viacerých obchodných bankách v Indii, ktoré sú oprávnené obchodovať s devízami.

b) Ústredný účet sa bude používať na ukladanie rupiových prebytkov a na dopľňanie účtu (účtov) v obchodnej banke (obchodných bankách), zatiaľ čo účet (účty) v obchodnej banke (obchodných bankách) sa bude (budú) používať na všetky ostatné operácie.

(3)

a) Ústredný účet sa bude dopľňať prevodom prostriedkov z účtu (účtov) v obchodnej banke (obchodných bankách) a dotáciami použitím technického úveru.

b) Účet (účty) v obchodnej banke (obchodných bankách) sa bude (budú) dopľňať prevodom prostriedkov z iných obdobných účtov a z ústredného účtu.

(4)

a) Platby povolené podľa československých devízových predpisov, ktoré budú uskutočňovať osoby sídliace v Československej socialistickej republike osobám sídliacim v Indii, sa budú zúčtovávať pripísaním súm týchto platieb na ťarchu príslušného účtu (príslušných účtov) v obchodnej banke (obchodných bankách) v Indii.

b) Platby povolené podľa indických zákonov o devízovej kontrole, ktoré budú uskutočňovať osoby sídliace v Indii osobám sídliacim v Československej socialistickej republike, sa budú zúčtovávať pripísaním súm týchto platieb v prospech uvedeného účtu (uvedených účtov) v obchodnej banke (obchodných bankách) v Indii.

(5) Podrobnosti, týkajúce sa vedenia ústredného účtu sa vzájomne dohodnú medzi Československou obchodnou bankou, ú.s. a Reserve Bank of India.

(6) Akékoľvek zostatky na rupiových účtoch Československej obchodnej banky, ú.s. uvádzaných v tomto článku alebo akýkoľvek dlh Československej obchodnej banky, ú.s. vzniknuvší použitím technického úveru sa po skončení platnosti tejto dohody použijú v nasledujúcich 12 mesiacoch podľa vzniknuvšieho stavu na nákup indického alebo československého tovaru. Po uplynutí tohto dvanásťmesačného obdobia sa akékoľvek neuhradené zostatky vyrovnajú spôsobom, na ktorom sa dohodnú obe vlády.

(7) Platby, ktoré vyplynú z kontraktov uzavretých počas platnosti tejto dohody a budú splatné po skončení jej platnosti, sa bez zreteľa na skončenie platnosti dohody uskutočnia v neprevoditeľných indických rupiách, ktoré sa podľa vzniknuvšieho stavu použijú na nákup indického alebo československého tovaru.

Článok 8

(1) Obe vlády súhlasia, využívajúc právo voľby prepravcu, že budú v najvyššej možnej miere používať lode vo vlastníctve dopravných organizácií oboch krajín alebo lode, ktoré prenajali, na prepravu nákladov dovážaných alebo vyvážaných podľa tejto Dohody, a to za predpokladu svetových konkurenčných dopravných sadzieb a podmienok.

(2) Obchodné lode ktorejkoľvek z oboch krajín, plávajúce s nákladom alebo bez nákladu, budú pri vstupe do prístavov druhej krajiny, pri pobyte v nich alebo pri odchode z nich používať najvyššie výhody, ktoré sa poskytujú v súlade s jej zákonmi, predpismi a nariadeniami platnými pre lode plávajúce pod vlajkou tretích krajín. Táto zásada sa však nevzťahuje na lode zaoberajúce sa pobrežnou plavbou.

Článok 9

Obe vlády súhlasia, že s cieľom zvýšiť vzájomnú výmenu tovaru a rozšíriť jej štruktúru uľahčia styk medzi indickými a československými obchodnými, výrobnými a spotrebnými organizáciami formou výmeny návštev a informácií a podporou spoločnej spolupráce pri skúmaní vzájomných požiadaviek a spôsobov voľby dodávateľov a spotrebiteľov.

Článok 10

Obe vlády sa budú navzájom radiť na žiadosť ktorejkoľvek z nich, a kedykoľvek to bude potrebné, o otázkach súvisiacich s vykonávaním tejto dohody.

Táto dohoda nadobudne platnosť 1. januárom 1975 a bude platiť päť rokov.

Dané a podpísané v New Delhi 4. decembra 1974 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

minister zahraničného obchodu

Za vládu Indie:

Prof. D. P. Chattopadhyaya v. r.

minister obchodu

PRÍLOHA I

ZOZNAM „A“

Listina tovaru, ktorý je k dispozícii na vývoz z Československa do Indie

I. Investičné celky a zariadenia pre priemysel

1. Zariadenia na ťažbu uhlia a rúd, zlievárne, valcovne, zariadenia chemického priemyslu, trstinové cukrovary, destilačné zariadenia, chladiarne, cementárne, keramické továrne, zariadenia na výrobu dieselových motorov, obrábacích strojov, traktorov, motocyklov, bicyklov, zariadenia pre ľahké a ťažké strojárstvo atď.

2. Elektrárne

3. Drevoobrábacie stroje

4. Banské zariadenia a zariadenia na ťažbu nafty

5. Tehelne

6. Drviace a triediace súpravy

7. Mlynské zariadenia

8. Zariadenia mliekární, zariadenia na plnenie fliaš a ostatné zariadenia potravinárskeho priemyslu

II. Stroje a výrobky strojárskeho priemyslu

1. Dieselove motory, dieselagregáty a náhradné dielce

2. Elektromotory, generátory a dynamá

3. Nabíjacie súpravy

4. Elektrické odporové pece

5. Oblúkové a odporové zváracie stroje

6. Transformátory

7. Olejové a vzduchové spínače na vysoké napätie

8. Rozvodne

9. Bleskoistky

10. Rýpadlá

11. Traktorové zrovnávače

12. Miešačky na maltu a betón, vibrátory

13. Cestné valce

14. Stroje na cestnú dopravu, stavebné a cestné stroje

15. Nákladné a osobné lanovky

16. Žeriavy, dopravné pásy a transportéry

17. Akumulátorové zdvíhacie vozíky

18. Kladkostroje

19. Mechanické lopaty

20. Všetky druhy čerpadiel, čerpacie a filtračné stanice

21. Armatúry na vysoké tlaky

22. Kompresory a ventilátory

23. Elektrické a dieselelektrické rušne

24. Obrábacie stroje, príslušenstvá, náhradné dielce a komponenty

25. Buchary a mechanické lisy

26. Stroje na liatie pod tlakom

27. Pneumatické náradie a zariadenie

28. Presné prístroje, meradlá

29. Elektrické meracie zariadenia

30. Zariadenia na laboratórne skúšky

31. Jednofázové a trojfázové elektromery a komponenty

32. Elektrické, mechanické a elektronické meracie prístroje a komponenty

33. Komponenty vodomerov

34. Kompletné zariadenia na meranie a kontrolu pre tepelné hospodárstvo

35. Vybavenie rozhlasových štúdií

36. Komponenty rádioprijímačov a elektrónky

37. Žiarovky na priemyselné účely a žiarivky

38. Stroje na výrobu cigariet

39. Rezačky na tabak, stroje na váženie a balenie tabakových výrobkov

40. Komponenty časomeracích zariadení a náhradné dielce

41. Automatické telefónne ústredne

42. Rozhlasové a televízne štúdiá

43. Röntgenové prístroje

44. Zubolekárske a chirurgické prístroje

45. Projekty a kompletné zariadenia nemocníc

46. Statické a počítacie stroje

47. Písacie stroje a komponenty

48. Stroje pre tlačiarne a polygrafický priemysel

49. Foto- a kinoprístroje a komponenty

50. Guľkové a valčekové ložiská

51. Textilné stroje a komponenty

52. Obuvnícke a garbiarske stroje, včítane strojov na výrobu gumovej obuvi

53. Náhradné dielce pre osobné a nákladné automobily

54. Dumpery a pojazdné žeriavy

55. Servisné zariadenia a náradie pre garáže

56. Priemyselné reťaze

57. Elektrické príslušenstvá pre motorové vozidlá

58. Komponenty palivových vstrekovacích zariadení

59. Poľnohospodárske traktory, náhradné dielce a komponenty

60. Prívesné vozy a závesné náradie

61. Lietadlá

62. Osvetľovacie zariadenia letísk

63. Úžitkové a zvláštne vozidlá

64. Nákladné automobily, autobusy a trolejbusy

65. Motocykle, skútre, náhradné dielce a komponenty

III. Oceľ a výrobky z ocele

1. Oceľové konštrukcie podľa akejkoľvek špecifikácie

2. Oceľové pilóty

3. Výrobky zo železa a ocele, včítane plátov, drôtov, plechov atď.

4. Nástrojová, legovaná a špeciálna oceľ

5. Oceľové výkovky, odliatky a hotové výrobky

6. Bezšvové oceľové rúrky pre olejársky priemysel

IV. Ostatné hotové výrobky

1. Gumové dopravné pásy s textilnou vložkou alebo dopravné pásy z umelej hmoty

2. Gumovotextilné hadice každého druhu

3. Regenerovaná guma

4. Kožené, igelitové alebo gumovotextilné hnacie remene

5. Zariadenie práčovní

6. Elektrické plynové ohrievače vody

7. Hasiace prístroje a požiarne poplašné zariadenia

8. Ručné elektrické náradie

9. Oceľové fľaše na plyn

10. Azbestocementové tlakové rúry

11. Izolačný materiál (sklo a sklenená vlna)

12. Izolátory na vysoké a nízke napätie

13. Laboratórny porcelán

14. Brúsivá

15. Keramické rezné nástroje na obrábanie kovov

16. Žiaruvzdorné materiály

17. Technické a laboratórne sklo

18. Lisované sklo a jablonecký krištáľ každého druhu

19. Priemyselné plstence a technické tkaniny

20. Vysávače

V. Chemikálie, liečivá a príbuzné výrobky

1. Drogy, farmaceutické chemikálie a výrobky

2. Séra a očkovacie látky

3. Farbivá - polotovary

4. Organické chemikálie

5. Nitrocelulóza

6. Ochranné látky proti chorobám rastlín

7. Anorganické chemikálie, včítane formaldehydu sodného

8. Ultramarín

9. Laboratórne chemikálie

10. Priemyselné výbušniny

11. Kaolín a íly

12. Farbivá

13. Pyrotechnické materiály

VI. Rozličné

1. Knihy, časopisy a známky

2. Fotografický papier a fotochemikálie

3. Slad a chmeľ

4. Cvočky a obuvnícke klinčeky

5. Zipsy

6. Rysovacie pomôcky

7. Exponované filmy

8. Papier každého druhu, včítane novinového papiera

9. Nukleárne rádiometrické prístroje

10. Rádioizotopy

11. Športové a poľovnícke zbrane a strelivo

12. Pneumatiky a vzdušnice

13. Obkladačky

14. Sanitná keramika

15. Porcelán a kamenina

16. Ploché sklo

17. Lustre a osvetľovacie sklo každého druhu

18. Plyše

19. Hodvábne výrobky a výrobky z umelého hodvábu

20. Gurkha - klobúky, polotovary

21. Školské a kancelárske potreby

22. Bižutéria, včítane umelých perál a šatónov

23. Hudobné nástroje

PRÍLOHA II

ZOZNAM „B“

Listina tovaru, ktorý je k dispozícii na vývoz z Indie do Československa

I. Potraviny

1. Čerstvé, sušené, spracované a konzervované ovocie, včítane všetkých druhov ovocných štiav

2. Kešu orechy

3. Vlašské orechy a jadrá

4. Čierne korenie

5. Ostatné korenie

6. Podzemnicové pokrutiny, ryžové otruby a iné olejnaté semená

7. Kŕmne zmesi

8. Konzervované ryby a raky

9. Olej zo žraločích pečení

10. Podzemnica olejná ručne triedená

11. Zvieracie črievka

12. Rybia múčka

13. Sezamové semeno (jedlé)

II. Nápoje a tabak

1. Čaj

2. Káva

3. Tabak

4. Rozpustný čaj

5. Rozpustná káva

III. Nejedlé suroviny

1. Šelak (všetky druhy) a výrobky zo šelaku

2. Kože a kožky - surové, poločinené a činené

3. Spracované kože

4. Éterické oleje

5. Kokosové vlákna, priadza a výrobky z kokosových vláken

6. Vlákno „Palmyra“

7. Lodné laná z kokosového vlákna a sisalu

8. Bavlnený odpad

9. Činidlá, napr. výťažok z myrobolanu

10. Tragantová živica

IV. Nerasty a príbuzné materiály

1. Sľuda a výrobky zo sľudy

2. Železná ruda

3. Mangánová ruda

4. Kyanit

5. Sillimanit

6. Stratit

7. Ilmenit

8. Pálený magnezit

9. Feromangán

V. Rastlinné oleje

1. Ricínový olej

2. Olej z bavlníkového semena

3. Ľanový olej

VI. Investičné celky a zariadenia pre priemysel

1. Cukrovary

2. Všetky druhy strojov na spracovanie čaju

3. Papierne s malou kapacitou

4. Váhy, mostné váhy

5. Závody na vyluhovanie látok

6. Cementárne

7. Chladiarne a mraziarne

8. Chladiče na vodu

9. Závody na výrobu kyseliny sírovej

10. Úpravne vody a čistiace stanice

11. Závody na výrobu superfosfátu

12. Priemyselné a balené kotly

13. Chladiace veže pre priemysel

14. Stavebné stroje ako drviče kameňa, miešačky betónu, vibrátory na betón

15. Mliekárne

16. Závody na výrobu azbestocementových dosiek a rúr

17. Elektrické mostné a pojazdné žeriavy

18. Stroje na striekanie termoplastov

VII. Strojárske výrobky, včítane valcovanej ocele

1. Výrobky z valcovanej ocele, včítane oceľových rúrok, rúr a armatúr

2. Oceľové odliatky a výkovky

3. Rúrky a armatúry

4. Výrobky zo železa včítane prefabrikovaných oceľových konštrukcií, armovacích oceľových prútov, stavebného spojovacieho materiálu, všetkých druhov ihiel atď.

5. Kúpeľňové batérie všetkých druhov a vyhotovení

6. Kompresory

7. Tlačiarenské a knihárske stroje

8. Mraziarenské stroje

9. Stroje na výrobu klincov a napináčikov

10. Mikroskopy

11. Váhy a mostné váhy

12. Priemyselné šijacie stroje

13. Odstredivé čerpadlá a iné druhy čerpadiel

14. Hydraulické lisy

15. Diamantové nástroje

16. Plátky zo spekaného tungsténu

17. Nástroje s plátkami zo spekaného tungsténu

18. Ručné a drobné náradie

19. Drobné rezacie nástroje

20. Svorníky, matice, skrutky a iné spájacie prvky

21. Hydraulické variátory

22. Matematické, vedecké a kontrolné prístroje

23. Odporové zváračky ako bodové zváračky a zváračky na tupo

24. Formovacie stroje pre zlievárne

25. Elektrické oblúkové pece

26. Obrábacie stroje včítane radiálnych vŕtačiek, hobľovačiek, vodorovných obrážačiek, zvislých obrážačiek, pásových píl

27. Oceľové pilníky, pílové listy na rámové a pásové píly

28. Textilné stroje a príslušenstvo

29. Ihly na šijacie a pletacie stroje

30. Ručné pletacie stroje

31. Galvanizované oceľové rúry a rúrky do svetlosti 75 mm opatrené závitom a osadením a rúrky do svetlosti 50 mm, zvarené odporom 32. Brúsne kotúče a brúsivá

33. Prášok z karbidu tungsténu a výrobky z neho

34. Vysokootáčkové vertikálne dieselové motory chladené vodou aj vzduchom do výkonu 40 HP

35. Elektrické motory s kotvou nakrátko a krúžkové do výkonu 75 HP tropikalizované

36. Posunovacie rušne pre priemyselné závody

37. Prístroje na kontrolu priemyselných procesov

38. Odsávacie ventilátory a vetráky

39. Prípravky a upínadlá

40. Súčiastky automobilov ako piestové krúžky, kompletné piesty, čapy, ojnice, kľukové hriadele, filtre a súčiastky filtrov, súčasti elektrovýzbroje, osi, chladiče, ventily k motorom, brzdové súpravy, brzdové obloženie, spojky, palivové ostrekovacie zariadenie, ložiskové puzdrá, dynamá, samočinné štartéry, stierače okien, tlmiče nárazov, gumové dielce, hlavné reflektory, listové perá atď.

41. Odliatky a výkovky zo sivej liatiny, oceľoliatiny a ocele

42. Elektrické rozvodne

43. Osvetľovacie zariadenia pre vlaky

44. Prefabrikované oceľové konštrukcie, ako veže atď.

45. Žiletky

46. Počítacie stroje

47. Dopravné zariadenia, komponenty a príslušenstvo

48. Lesklé tyče

49. Drôtené laná

50. Železničné vagóny

51. Nákladné automobily s dieselovým motorom a ostatné úžitkové vozidlá

52. Rýpadlá

53. Cestné valce

54. Všetky osvetľovacie zariadenia

55. Žiarivky

56. Miniatúrne žiarovky

57. Ortuťové lampy

58. Chladničky

59. Klimatizéry

60. Rádioprijímače

61. Spínače

62. Bleskoistky

63. Röntgeny

64. Vodomery

65. Meracie zariadenia pre domácnosti

66. Transformátory

67. Rozmnožovacie stroje

68. Písacie stroje

69. Počítače

70. Drôtená tkanina z fosforového bronzu

71. Rozpínavý kov

72. Guľkové a valčekové ložiská

73. Priemyselné valčekové reťaze

74. Tranzistorové rádiá a súčiastky do rádia

75. Zámky a visiace zámky

76. Tlakové lampy a kozuby

77. Akumulátory a suché články

78. Ručné lampy

79. Hliníkové kábely

VIII. Ostatné hotové výrobky

1. Bavlnené tkaniny

2. Vlnené tkaniny

3. Vlnená trikotáž

4. Bavlnená trikotáž

5. Ostatné zmesové tkaniny

6. Krosienkový tovar

7. Nylonové ponožky

8. Jutové výrobky, včítane jutovej plachtoviny

9. Cigary a cigarety

10. Linoleum a ostatné materiály

11. Kožená obuv a výrobky z kože

12. Športové potreby

13. Farby, fermeže, emaily a laky

14. Preglejky a dyhy z orechového dreva

15. Obruby na okuliare

16. Výrobky z umelých hmôt

17. Podlahová krytina z PVC

18. Syntetické živice, ako Alkyd, Phenolic, Maleic, Malamine formaldehyde a roztok PVC

19. Ozdobné fenolové lamináty

20. Pneumatiky a vzdušnice pre autá

21. Kord na pneumatiky z umelého hodvábu

22. Termosky

23. Sklo zosilnené drôtom, ozdobné sklo

24. Štetiny

25. Teleskopické rúrky

26. Grafitové elektródy

27. Smaltovaný riad

IX. Ručné výrobky

Indické ručné výrobky a výrobky domáceho priemyslu, t.j. ručne tkané výrobky (bavlnené a hodvábne), umelecké predmety zo striebra, medi a mosadze, výrobky bidri, predmety vyrezávané z dreva atď.

X. Chemikálie, farmaceutické a príbuzné výrobky

A. Organické a anorganické chemikálie

1. Etylénglykol

2. Etylacetát

3. Kysličník etylnatý

4. Etyrén

5. Formaldehyd

6. Kyselina chrómová

7. Trichlóretylén

8. Dvojchroman sodný

9. Perboritan sodný

10. Uhličitan barnatý

11. Chlorid ortuťnatý

12. Chlorid amónny

13. Síran horečnatý

14. Chlorid vápenatý

15. Syntetické farbivá - azové farbivá, naftoly, kypové farbivá, sírne farbivá, textilné pomocné prípravky

16. Optické zjasňovače

17. CMC (Karbosymetylcelulóza)

18. Syntetické detergenty

19. Toaletné potreby a kozmetika

20. Chrómové pigmenty

21. Gumárenské urýchľovače

22. Cigaretový papier

23. Karbónový papier

B. Farmaceutické výrobky (polotovary)

1. Chinín

2. Emetín HCL

3. Kortizón a príbuzné zlúčeniny

4. Dusičnan strychnínu

5. Camaquin amodiaquin

6. Sexuálne hormóny

7. Vitamíny A a K

C. Ostatné

1. Polyetylén

2. Liečivé rastliny

XI. Miscelaneous

1. Výrobky z azbestocementu

2. Školské a kancelárske potreby

3. Chirurgické nástroje a nemocničné prístroje

4. Exponované filmy

5. Knihy a časopisy

6. Tapioka

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.