Vyhláška č. 80/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o ochrane ovzdušia pred znečistením

Čiastka 21/1975
Platnosť od 12.08.1975 do13.12.1994
Účinnosť od 27.08.1975 do13.12.1994
Zrušený 107/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 2. marcom 1975.

80

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. marca 1975

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o ochrane ovzdušia pred znečistením

Dňa 24. septembra 1974 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o ochrane ovzdušia pred znečistením, ktorá podľa svojho článku 4 nadobudla platnosť 2. marcom 1975.

Český text Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o ochrane ovzdušia pred znečistením

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Poľskej ľudovej republiky, vedené snahou naďalej rozširovať spoluprácu oboch krajín zameranú na obmedzenie znečisťovania ovzdušia, sa dohodli na týchto ustanoveniach:

Článok 1

1. Znečisťovaním v zmysle tejto Dohody sa rozumie vypúšťanie nežiadúcich pevných, kvapalných a plynných látok do ovzdušia (jednoznačné s pojmom „atmosferické ovzdušie“ použitým v poľskom znení Dohody) priamym alebo nepriamym pôsobením človeka na území zmluvných strán.

2. Ochrana pred znečistením ovzdušia v zmysle tejto Dohody zahŕňa hospodársku, organizačnú, technickú, normatívnu a inú činnosť zameranú na obmedzenie znečistenia ovzdušia na úroveň zodpovedajúcu hygienickým a technickým predpisom, najmä:

a) realizácie vedeckovýskumných a vývojových prác v odbore ochrany čistoty ovzdušia a aplikácie technických, hospodárskych a iných opatrení za účelom obmedzovania imisie nežiadúcich látok,

b) sledovanie a hodnotenie stavu znečistenia ovzdušia,

c) sledovanie a hodnotenie množstva vypúšťaných látok,

d) optimálne rozmiestňovanie zdrojov znečistenia ovzdušia.

Článok 2

1. Každá zmluvná strana bude robiť na svojom území príslušné opatrenia za účelom obmedzenia znečistenia ovzdušia na území druhej strany, a to tak, že:

a) v oblastiach, v ktorých ovzdušie nie je nadmerne znečistené, bude používať prostriedky na jeho ochranu zabezpečujúce čo najpriaznivejší stav v medziach platných noriem oboch štátov,

b) v oblastiach, v ktorých znečistenie ovzdušia presahuje normy platné v oboch štátoch, bude robiť v súlade s rozvojom technického pokroku opatrenia zamerané na postupné zlepšovanie čistoty ovzdušia,

c) v prípadoch, keď dôjde k prekročeniu platných noriem iba na území jednej zo zmluvných strán, zástupcovia oboch strán sa dohodnú na prípustnom množstve znečistení prenášaných na územie druhej strany.

2. Za účelom realizácie ustanovení odseku 1 a v súlade s článkom 1 budú zmluvné strany:

a) vymieňať si informácie o množstve nežiadúcich látok prenášaných na územie druhej strany a na základe týchto informácií spoločne prerokúvať opatrenia zamerané na obmedzenie tohto množstva,

b) vymieňať si informácie a spoločne prerokúvať predvídané zmeny prenášaných nežiadúcich látok na územie druhej strany, najmä tam, kde je ovzdušie nadmerne znečistené,

c) vymieňať si navzájom za účelom kontroly prenosu nežiadúcich látok výsledky merania imisií zo záujmových oblastí, prípadne vykonávať v dohodnutých prípadoch spoločné merania v kontrolnom pásme podľa dohodnutých zásad a metód merania prenosu týchto látok. Kontrolným pásmom sa rozumie územie široké 2 až 8 km po oboch stranách štátnych hraníc a priestor nad týmto územím,

d) vymieňať si príslušné právne predpisy, skúsenosti s ich vykonávaním a usilovať sa o zjednotenie týchto predpisov,

e) zabezpečovať porovnateľnosť výsledkov meraní imisií,

f) neodkladne sa informovať o havarijných stavoch, ktoré vyvolávajú znečistenie ovzdušia, a o opatreniach prijatých za účelom odstránenia týchto stavov, ako aj navzájom si pomáhať pri odstraňovaní následkov týchto stavov,

g) vymieňať si vedecké, technické, organizačné a iné skúsenosti v odbore ochrany ovzdušia a podľa potreby uskutočňovať spoločné výskumy v odbore, ktorý táto Dohoda vymedzuje.

Článok 3

1. Každá zo zmluvných strán určí svojho splnomocnenca a jeho zástupcu na plnenie úloh vyplývajúcich z tejto Dohody.

2. Splnomocnenci sa spoločne dohodnú na podrobnom spôsobe spolupráce.

3. Splnomocnenci môžu uzavierať vykonávacie dojednania na plnenie tejto Dohody. Také dojednania podliehajú schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán.

Článok 4

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiatym dňom po výmene nót o jej schválení.

Článok 5

Táto Dohoda je uzavretá na 10 rokov. Bude sa predlžovať na ďalšie päťročné obdobie, pokiaľ ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie 12 mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia.

Táto Dohoda bola spísaná vo Varšave 24. septembra 1974 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Karel Nutil v. r.

námestník ministra

pre technický a investičný rozvoj

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky:

Dr.Ludwik Ochocki v. r.

námestník ministra

územného hospodárstva a ochrany prostredia

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.