Zákon č. 76/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Novinárskej ceny Ľudovíta Štúra

Čiastka 20/1975
Platnosť od 17.07.1975 do28.02.1994
Účinnosť od 17.07.1975 do28.02.1994
Zrušený 37/1994 Z. z.

76

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 8. júla 1975

o Novinárskej ceny Ľudovíta Štúra

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Novinárska cena Ľudovíta Štúra (ďalej len „Novinárska cena“) sa udieľa jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav čestného uznania za významnú novinársku a publicistickú činnosť alebo za celoživotnú prácu v týchto oblastiach. ktorou v Slovenskej socialistickej republike významne prispeli k uskutočneniu ideí marxizmu-leninizmu a proletárskeho internacionalizmu, k budovaniu socializmu a k boju za mier.

§ 2

Novinársku cenu udieľa Predsedníctvo Slovenskej národnej rady každoročne ku Dňu tlače, rozhlasu a televízie 21. septembra na návrh vlády Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „vláda“).

§ 3

(1) Poradným orgánom vlády na posúdenie návrhov orgánov, organizácií, inštitúcií alebo jednotlivcov na udelenie Novinárskej ceny je Výbor pre Novinársku cenu Ľudovíta Štúra (ďalej len „Výbor“).

(2) Predsedu a členov Výboru vymenúva a odvoláva vláda.

§ 4

(1) Vyznamenaným jednotlivcom patrí čestný titul „Nositeľ Novinárskej ceny Ľudovíta Štúra“; o udelení ceny dostanú listinu a sú oprávnení nosiť stužku symbolizujúcu Novinársku cenu.

(2) Vyznamenaným kolektívom patrí čestný titul „Nositeľ Novinárskej ceny Ľudovíta Štúra“; o udelení ceny dostanú listinu.

(3) S udelením Novinárskej ceny je spojená odmena.

§ 5

Náležitosti návrhov na udelenie Novinárskej ceny, spôsob ich predkladania a prerokúvania, výšku odmeny, podrobnosti o udieľaní Novinárskej ceny a o vykonávaní oprávnení podľa § 4, ako aj organizáciu Výboru upraví štatút Novinárskej ceny, ktorý schvaľuje vláda.


§ 6

Zrušuje sa zákon národnej rady č. 65/1971 Zb. o Novinárskej cene Ľudovíta Štúra.

§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Šalgovič v. r.

Dr. Colotka v. r.