Ústavný zákon č. 74/1975 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase na zmenu hraníc Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 20/1975
Platnosť od 17.07.1975
Účinnosť od 17.07.1975

OBSAH

74

ÚSTAVNÝ ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 8. júla 1975

o súhlase na zmenu hraníc Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


§ 1

Slovenská národná rada súhlasí so zmenou hraníc Slovenskej socialistickej republiky podľa Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o zmene priebehu štátnych hraníc a o niektorých ďalších otázkach súvisiacich s výstavbou a prevádzkou poľskej priehrady na Dunajci podpísanej vo Varšave 21. marca 1975.


§ 2

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Šalgovič v. r.

Dr. Colotka v. r.