Vyhláška č. 71/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu a o Dlhodobej platobnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu

Čiastka 19/1975
Platnosť od 16.07.1975
Účinnosť od 31.07.1975
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 9 nadobudla Dlhodobá obchodná dohoda platnosť 4. decembrom 1974. Týmto dňom podľa svojho článku 12 nadobudla platnosť aj Dlhodobá platobná dohoda.

71

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. februára 1975

o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu a o Dlhodobej platobnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu


Dňa 22. mája 1974 bola v Teheráne podpísaná Dlhodobá obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu a Dlhodobá platobná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu.

Podľa svojho článku 9 nadobudla Dlhodobá obchodná dohoda platnosť 4. decembrom 1974. Týmto dňom podľa svojho článku 12 nadobudla platnosť aj Dlhodobá platobná dohoda.

České znenie oboch dohôd sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DLHODOBÁ OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu

Vláda Československej socialistickej republiky a Cisárska vláda Iránu, vychádzajúc z ustanovení Obchodného, colného a plavebného dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu, podpísaného 30. apríla 1929, a vedené prianím podporiť v najširšej možnej miere obchodné styky medzi oboma krajinami, sa dohodli takto:

Článok 1

Výmena tovaru medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať na základe listín „A“ (vývozy z Iránu do Československa) a „B“ (vývozy z Československa do Iránu), priložených k tejto dohode.

Za tým účelom sa obe strany zaväzujú, že v súlade so zákonmi a predpismi platnými v príslušnej krajine povolia dovoz a vývoz tovaru uvedeného v listinách „A“ a „B“ a iného tovaru, na ktorom sa dohodnú neskoršie príslušné orgány oboch strán.

Listiny „A“ a „B“ tvoria neoddeliteľnú časť tejto dohody.

Položky tovaru v uvedených listinách sa určujú na obdobie od 1. júla 1974 do 30. júna 1975.

Obe strany sa dohodli, že sa položky tovaru na každý ďalší rok určia dva mesiace pred ukončením každého bežného roka.

Položky tovaru uvedené v listinách „A“ a „B“ sa môžu revidovať alebo upravovať iba po vzájomnej dohode príslušných orgánov oboch krajín.

Článok 2

Na účely tejto dohody sa tovar vyrábaný alebo spracúvaný v Československu a vyvážaný z Československa bude považovať za československý tovar a tovar vyrábaný alebo spracúvaný v Iráne a vyvážaný z Iránu sa bude považovať za iránsky tovar.

Osvedčenie o pôvode tovaru podliehajúceho ustanoveniu tejto dohody budú vydávať kompetentné úrady príslušnej krajiny a bude sa pripájať k dopravným dokladom.

Článok 3

Obe strany vykonajú nevyhnutné opatrenia, aby sa tovar dovážaný z krajiny jednej strany nereexportoval do tretej krajiny bez predchádzajúceho súhlasu druhej strany.

Článok 4

Dovoz a vývoz tovaru podľa tejto dohody sa bude uskutočňovať medzi oprávnenými československými organizáciami ako nezávislými právnickými osobami a iránskymi fyzickými a právnickými osobami v súlade so zákonmi a predpismi platnými v príslušnej krajine.

Článok 5

Platby za tovar vymieňaný podľa tejto dohody sa budú vykonávať v rámci platobnej dohody podpísanej oboma stranami dnešného dňa.

Článok 6

Pre obchody uzavreté a schválené príslušnými úradmi oboch krajín v priebehu platnosti tejto dohody budú až do ich konečného uskutočnenia platiť ustanovenia tejto dohody, pokiaľ sa na vybavenie neuzavrú medzi oboma krajinami osobitné dojednania.

Článok 7

Na uľahčenie plnenia tejto dohody a pre ďalší rozvoj obchodných stykov medzi oboma krajinami súhlasia obe strany s utvorením Zmiešanej komisie zloženej zo zástupcov oboch krajín, ktorých určia príslušné vlády. Táto komisia sa zíde na žiadosť jednej z oboch strán v čo najkratšej lehote striedavo v Prahe a Teheráne a bude sledovať a skúmať:

1. plnenie ustanovení tejto Dlhodobej obchodnej dohody a Dlhodobej platobnej dohody;

2. nevyhnutné opatrenia potrebné na odstránenie ťažkostí, ktoré by mohli vzniknúť v priebehu vykonávania Dlhodobej obchodnej dohody a Dlhodobej platobnej dohody;

3. návrhy predložené jednou z oboch strán v rámci tejto dohody, smerujúce k ďalšiemu rozšíreniu a diverzifikácii obchodu medzi oboma krajinami;

4. úpravu a revíziu listín „A“ a „B“ uvedených v článku 1.

Článok 8

Táto dohoda nahradí od 1. júla 1974 Obchodnú dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu z 12. marca 1969.

Táto dohoda je uzavretá na tri roky. Bude sa vykonávať od 1. júla 1974 a bude platiť do 30. júna 1977. Po tomto období sa bude automaticky predlžovať z roka na rok (v tomto prípade sa obe strany dohodnú dva mesiace pred dátumom skončenia platnosti na každý zmluvný rok na nových položkách tovaru pre listiny „A“ a „B“), pokiaľ jedna z oboch strán ju tri mesiace pred skončením príslušného roka písomne nevypovie alebo nepožiada o uzavretie novej dohody.

Článok 9

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s právnymi predpismi oboch krajín a nadobudne platnosť dňom výmeny nót, ktorými bude potvrdené jej schválenie.

Spísané v Teheráne 22. mája 1974 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za Cisársku vládu

Iránu:

Fereidun Mahdavi v. r.

LISTINA „A“

Iránsky vývoz do Československa

Hodnota v tisícoch US dolárov
Tovarod 1. júla 1974
do 30. júna 1975
1. Pletený tovar, vlnené výrobky, bavlnený kusový tovar, pletený materiál a zamat3000
2. Hotové odevy500
3. Košele200
4. Ponožky a pančuchy600
5. Obuv2000
6. Nástroje a priemyselné zariadenia2000
7. Elektromotory500
8. Hliníkové ingoty3000
9. Síra800
10. Domáce spotrebiče: chladničky, mraziace boxy, plynové sporáky, ohrievače vody2500
11. Mydlá a pracie prostriedky250
12. Holiace žiletky50
13. Lekárnické výrobky50
14. Alkoholické nápoje500
15. Orechová dyha300
16. Čokoláda150
17. Korenie, rasca a i.P.M.
18. Tabak300
19. ČajP.M.
20. Sušené ovocie1200
21. Tragant700
22. Ovčie, kozie a jahňacie kožky a kože1500
23. Ovčie črievka600
24. Surová bavlna6500
25. Rudy, koncentráty zinku, olova, chrómu a medi2500
26. Koberce600
27. Pokrutiny2000
28. Zvieracie chlpyP.M.
29. Ručné výrobky50
30. Vyvolané filmy, knihy, novinyP.M.
31. Rozličné1650
Spolu34 000

LISTINA „B“

Československý vývoz do Iránu

Hodnota v tisícoch US dolárov
Tovarod 1. júla 1974
do 30. júna 1975
1. Semená a zrná každého druhu, chmeľ, slad, škrob, glukóza300
2. Mliekárenské výrobky, mäsové výrobky, umelé črevá500
3. Chemické a lekárenské výrobky, laboratórne chemikálie a čisté chemikálie500
4. Farbivá, pigmenty, farby a laky, polotovary, pomocné chemické prípravky, glazúry500
5. Brúsivá, brúsne kotúče, brúsne papiere a plátna, brúsne kamene100
6. Stroje, zariadenia a náhradné dielce9400
7. Vedecké, meracie, vážiace, optické, časomerné, presné prístroje a nástroje a kontrolné prístroje a nástroje, včítane počítačov100
8. Lekársko-chirurgické prístroje, zubolekárske zariadenia, zariadenia pre nemocnice a operačné sály, röntgenové aparáty, náhradné dielce500
9. Telekomunikačné zariadenia200
10. Kinematografické, fotografické a optické prístroje, fotografický materiál, okuliare a kontaktné šošovky200
11. Rádiové elektrónky, žiarovky a žiarivky pre elektrické osvetlenie, transformátory, izolátory, odporové materiály, batérie, elektroinštalačný materiál, regulátory, spínače, poistky, rozvodové skrine a zásuvky (pre elektrotechniku vysokého napätia)500
12. Výrobky z dreva, včítane impregnovaných stľpov100
13. Stroje a zariadenia pre tlačiarne a tlačiarenský priemysel, štatistické stroje a náhradné dielce150
14. Bicykle, časti bicyklov, ich príslušenstvo a náhradné dielce450
15. Osobné automobily, nákladné automobily, úžitkové a špeciálne automobily, ich príslušenstvo a náhradné dielce2000
16. Motocykle, skútre, mopedy a náhradné dielce200
17. Elektrické a mechanické vybavenie pre motorové vozidlá300
18. Cestné, stavebné a zemné stroje a zariadenia, stroje na poľnohospodárske účely a náhradné dielce1900
19. Pneumatiky a duše1000
20. Výrobky z gumy, umelých hmôt, azbestu, papiera a kože na priemyselné, technické, lekárske a sanitárne účely500
21. Cvičné a športové lietadlá a náhradné dielce600
22. Ploché okenné sklo, bezpečnostné sklo, ploché brúsené sklo, ploché sklo s drôtenou sieťkou a ozdobné fľaše500
23. Výrobky zo skla1000
24. Fľaše a ostatné sklárske výrobky pre obalovú techniku100
25. Keramické a porcelánové výrobky každého druhu, ohňovzdorné materiály a výrobky300
26. Hutnícke, oceliarske a železiarske výrobky3000
27. Výrobky z kovu a ocele: zámky, visiace zámky, reťaze, reťaze na bicykle a motocykle, klince, skrutky do dreva, skrutky a matice, nity, obuvnícke klince, klince pre nábytkársky a sedlársky priemysel, zámky na aktovky a peňaženky a kovanie na cestovné potreby, nástroje každého druhu1000
28. Smaltovaný tovar z liatiny, kúpacie vane, sanitárne výrobky, zariadenie pre domácnosť zhotovené z ocele a liatiny, rezačky na mäso, lisy na ovocie, vetruvzdorné lampy250
29. Krajčírske, obuvnícke a čalúnnické a pletiarske potreby, galantéria150
30. Kancelárske potreby200
31. Papier a lepenka, výrobky z papiera500
32. Dáždniky, štetky, britvy a žiletky50
33. Športové vybavenie a športový tovar 100
34. Športové a poľovnícke zbrane a strelivo400
35. Hudobné nástroje100
36. Vlnené látky, pletacia priadza a plyše500
37. Bavlnená metráž, výrobky z umelých vláken, ľanový tovar a plachtoviny2500
38. Bavlnené nite na šitie, mercerizovaná a ľanová priadza100
39. Rayónové a viskózové vlákno, nylonová priadza a suroviny na ich výrobu500
40. Tkaniny na technické účely, včítane tkanín pre obuvnícky priemysel, vlasové plstené kotúče, knihárske vlákna a bielené absorpčné hydrofilové gázy200
41. Vlásené vložky, pružné stuhy, prámiky a ozdobný prámikársky tovar, tyly a čipky300
42. Plsti a plstené klobúky100
43. Pyrotechnické materiály, rozbušky, bleskovnice a zápalnice400
44. Knihy, časopisy, hudobniny, kinematografické filmy, gramofónové platne a umelá hmota na výrobu platní50
45. Bižutéria200
46. Kaolín1000
47. CukorP.M.
48. Rozličné500
Spolu34 000

DLHODOBÁ PLATOBNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu

Vláda Československej socialistickej republiky a Cisárska vláda Iránu, odvolávajúc sa na článok 5 Dlhodobej obchodnej dohody, podpísanej dnešného dňa medzi oboma krajinami, sa dohodli takto:

Článok 1

Platby medzi fyzickými alebo právnickými osobami sídliacimi v Československej socialistickej republike a fyzickými alebo právnickými osobami sídliacimi v Iráne, uvedené v článku 4, sa budú vykonávať v rámci tejto dohody a podľa predpisov platných v príslušnej krajine.

Článok 2

(1) Platby medzi Československou socialistickou republikou a Iránom bude z československej strany vykonávať Československá obchodná banka, ú.s., Praha a z iránskej strany Bank Markazi Iran, Teherán.

(2) Bank Markazi Iran, Teherán, konajúca v mene Cisárskej vlády Iránu, otvorí vo svojich knihách na meno Československej obchodnej banky, ú.s., Praha účet v US dolároch (zúčtovacia jednotka) nazvaný „Clearingový účet Československej obchodnej banky, ú.s., Praha“.

(3) Československá obchodná banka, ú.s., Praha, konajúca v mene vlády Československej socialistickej republiky, otvorí vo svojich knihách na meno Bank Markazi Iran, Teherán účet v US dolároch (zúčtovacia jednotka) nazvaný „Clearingový účet Bank Markazi Iran, Teherán“.

Tieto účty sa nebudú úrokovať a budú sa viesť bez bankových výdavkov.

(4) V prospech „Clearingového účtu Bank Markazi Iran, Teherán“ sa budú pripisovať sumy určené na vyrovnanie platieb, ktoré budú vykonávať podľa tejto dohody fyzické a právnické osoby sídliace v Československu v prospech fyzických a právnických osôb sídliacich v Iráne a obdobným spôsobom sa budú na jeho ťarchu pripisovať sumy platobných príkazov prijatých a vykonaných Československou obchodnou bankou, ú.s., Praha.

(5) V prospech „Clearingového účtu Československá obchodná banka, ú.s., Praha“ sa budú pripisovať sumy určené na vyrovnanie platieb, ktoré budú vykonávať podľa tejto dohody fyzické a právnické osoby sídliace v Iráne v prospech fyzických a právnických osôb sídliacich v Československu a obdobným spôsobom sa budú na jeho ťarchu pripisovať sumy platobných príkazov prijatých a vykonaných Bank Markazi Iran, Teherán.

Článok 3

(1) Československá obchodná banka, ú.s., Praha a Bank Markazi Iran, Teherán si budú navzájom okamžite oznamovať všetky platby vykonané podľa tejto dohody.

(2) Obe banky budú platby príjemcom vykonávať v poradí prijatých platobných príkazov a v rámci zostatkov na účtoch uvedených v článku 2, a to so zreteľom na technický úver uvedený v článku 5.

Článok 4

Za platby podľa tejto dohody sa budú považovať tieto platby:

1. platby týkajúce sa výmeny tovaru podľa Dlhodobej obchodnej dohody, podpísanej dnešného dňa medzi oboma krajinami, včítane výdavkov s tým spojených, ako: dopravných výdavkov každého druhu, skladovacích výdavkov, výdavkov kontroly tovaru, colných výdavkov, prístavných výdavkov, provízie, úrokov a bankových výdavkov, platieb vopred, výdavkov obchodného zastúpenia, reklamných výdavkov, výdavkov a ziskov vyplývajúcich z tranzitného obchodu, montážnych výdavkov a výdavkov súvisiacich s uvedením do prevádzky atď.,

2. prémie a náhrady škôd z poistenia a zabezpečenia v rozsahu, v ktorom príslušné kontrakty pripúšťajú platenie v US dolároch (zúčtovacia jednotka),

3. periodické vyrovnávania medzi poštovými, telegrafnými, telefónnymi a rozhlasovými správami,

4. úhrady za služby, študijné, cestovné, udržiavacie a pobytové výdavky a výdavky za nemocničné liečenie,

5. mzdy, penzie, podpory, odmeny a honoráre,

6. poplatky a príjmy z patentov a licencií, ochranných známok, autorských práv a filmov,

7. predplatné časopisov, periodickej tlače a novín,

8. dane, taxy, poplatky, pokuty a súdne trovy,

9. výdavky diplomatického zastúpenia a výdavky vynaložené na iné oficiálne účely,

10. výdavky spojené s výstavami a veľtrhmi,

11. výdavky týkajúce sa vedecko-technickej spolupráce, kurzov odbornej prípravy a vysielania expertov,

12. príjmy umelcov a športovcov,

13. ostatné platby, na ktorých sa dohodnú obe banky.

Článok 5

Na zabezpečenie plynulosti platieb medzi oboma krajinami v rámci tejto dohody poskytnú si Československá obchodná banka, ú.s., Praha a Bank Markazi Iran, Teherán navzájom na účtoch uvedených v článku 2 technický úver do výšky 2 500 000 US dolárov (zúčtovacia jednotka).

Ak zostatok prekročí technický úver, dohodnú sa obe strany na nevyhnutných opatreniach na úhradu tohto zostatku dodávkami tovaru v priebehu troch mesiacov.

Ak sa zostatok nevyrovná v lehote troch mesiacov, zaplatí dlžnícka strana na požiadanie veriteľskej strany v lehote 14 dní od dátumu takej žiadosti sumu zostatku v US dolároch alebo v inej navzájom prijateľnej mene.

Veriteľská strana však priaznivo posúdi žiadosť dlžníckej strany o poskytnutie osobitného úveru za predpokladu, že taká žiadosť bude podaná v uvedenej lehote troch mesiacov.

Článok 6

Ponuky, kontrakty, účty a platobné príkazy v rámci ustanovení Dlhodobej obchodnej dohody, ako aj tejto dohody budú vyjadrované iba v US dolároch (zúčtovacia jednotka).

Článok 7

Československá obchodná banka, ú.s., Praha a Bank Markazi Iran, Teherán sa dohodnú na technickom vykonávaní tejto dohody.

Článok 8

Pri skončení platnosti tejto dohody zostanú clearingové účty aj naďalej otvorené po 6 mesiacov za tým účelom, aby sa dlžníckej strane umožnilo vyrovnanie zostatku vývozom tovaru veriteľskej strane, ktorej úrady vydajú príslušné dovozné povolenia, ak vydanie takých povolení budú vyžadovať platné zákony a predpisy v príslušnej krajine.

Ak na konci tejto šesťmesačnej lehoty budú clearingové účty vykazovať ešte zostatok, dlžnícka strana bude povinná okamžite ho vyrovnať na požiadanie veriteľskej strany v US dolároch alebo v akejkoľvek inej voľnej mene, na ktorej sa obe strany dohodnú.

Transakcie, ktoré zostanú nevybavené po uplynutí uvedenej lehoty 6 mesiacov, budú vyrovnané obvyklým spôsobom v súlade s predpismi platnými v deň úhrady.

Článok 9

Zostatky vykázané k 30. júnu 1974 na účtoch uvedených v článku 2 Platobnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu, podpísanej 12. marca 1969, sa prevedú na nové clearingové účty uvedené v článku 2 tejto dohody.

Platby z kontraktov uzavretých v rámci dohôd podpísaných 12. marca 1969 nevyrovnané do dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody sa budú vykonávať prostredníctvom účtov uvedených v článku 2 tejto platobnej dohody.

Článok 10

Táto dohoda tvorí neoddeliteľnú časť Dlhodobej obchodnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu, podpísanej dnešného dňa.

Článok 11

Táto dohoda nahradí od 1. júla 1974 Platobnú dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu z 12. marca 1969.

Táto dohoda je uzavretá na 3 roky, bude sa vykonávať od 1. júla 1974 a bude platiť do 30. júna 1977. Po tomto období sa bude automaticky predlžovať z roka na rok, pokiaľ ju jedna z oboch strán tri mesiace pred skončením príslušného roka písomne nevypovie alebo nepožiada o uzavretie novej dohody.

Článok 12

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s právnymi predpismi oboch krajín a nadobudne platnosť dňom výmeny nót, ktorými bude potvrdené jej schválenie.

Spísané v Teheráne 22. mája 1974 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za Cisársku vládu

Iránu:

Fereidun Mahdavi v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.