Vyhláška č. 68/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Stockholmskom dodatkovom znení zo 14. júla 1967 k Madridskej dohode o potlačovaní falošných alebo klamavých údajov o pôvode tovaru zo 14. apríla 1891, revidovanej vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Lisabone 31. októbra 1958

Čiastka 19/1975
Platnosť od 16.07.1975
Účinnosť od 31.07.1975
Redakčná poznámka

Stockholmské dodatkové znenie nadobudlo platnosť na základe svojho článku 5 ods. 1 dňom 26. apríla 1970. Pre Československú socialistickú republiku nadobudlo platnosť 29. decembrom 1970.

68

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 13. januára 1975

o Stockholmskom dodatkovom znení zo 14. júla 1967 k Madridskej dohode o potlačovaní falošných alebo klamavých údajov o pôvode tovaru zo 14. apríla 1891, revidovanej vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Lisabone 31. októbra 1958


Dňa 14. júla 1967 bolo v Stockholme dojednané dodatkové znenie k Madridskej dohode o potlačovaní falošných alebo klamavých údajov o pôvode tovaru zo 14. apríla 1891.

Prezident republiky Stockholmské dodatkové znenie zo 14. júla 1967 k Madridskej dohode o potlačovaní falošných alebo klamavých údajov o pôvode tovaru zo 14. apríla 1891 ratifikoval a listina o prístupe ČSSR bola uložená u generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva 22. septembra 1970.

Stockholmské dodatkové znenie nadobudlo platnosť na základe svojho článku 5 ods. 1 dňom 26. apríla 1970. Pre Československú socialistickú republiku nadobudlo platnosť 29. decembrom 1970.

Český preklad Stockholmského dodatkového znenia sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

STOCKHOLMSKÉ DODATKOVÉ ZNENIE

zo 14. júla 1967 k Madridskej dohode o potlačovaní falošných alebo klamavých údajov o pôvode tovaru zo 14. apríla 1891, revidovanej vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Lisabone 31. októbra 1958

Článok 1

Listiny o prístupe k Madridskej dohode o potlačovaní falošných alebo klamavých údajov o pôvode tovaru zo 14. apríla 1891 (ďalej nazývanej „Madridská dohoda“), revidovanej vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Lisabone 31. októbra 1958 (ďalej nazývanej „Lisabonské znenie“) sa ukladajú u generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej „generálny riaditeľ“), ktorý oznámi ich uloženie členským krajinám dohody.

Článok 2

Odkazy v článku 5 a 6 ods. 2 Lisabonského znenia na články 16, 16 bis a 17 bis všeobecného dohovoru sa považujú za odkazy na tie ustanovenia Stockholmského znenia Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva, ktoré zodpovedajú uvedeným článkom.

Článok 3

1. Každá členská krajina Madridskej dohody môže podpísať toto dodatkové znenie a každá krajina, ktorá ratifikovala Lisabonské znenie alebo k nemu pristúpila, môže ratifikovať toto dodatkové znenie alebo môže k nemu pristúpiť.

2. Ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe sú uložené u generálneho riaditeľa.

Článok 4

Každá krajina, ktorá dosiaľ neratifikovala alebo nepristúpila k Lisabonskému zneniu, bude viazaná aj článkami 1 a 2 tohto dodatkového znenia odo dňa, keď jej pristúpenie k Lisabonskému zneniu nadobudne platnosť, s tou výhradou však, že ak do tohto dňa dodatkové znenie nenadobudne platnosť podľa článku 5 ods. 1, bude táto krajina viazaná článkom 1 a 2 tohto dodatkového znenia len od jeho nadobudnutia platnosti.

Článok 5

1. Toto dodatkové znenie nadobudne platnosť v deň, keď nadobudne platnosť Stockholmský dohovor zo 14. júla 1967 zriaďujúci Svetovú organizáciu duševného vlastníctva, s tou výhradou však, že ak do tohto dňa nebudú uložené aspoň dve ratifikácie tohto dodatkového znenia alebo dve pristúpenia k nemu, potom toto dodatkové znenie nadobudne platnosť dňom, keď budú uložené dve ratifikácie tohto dodatkového znenia alebo dve pristúpenia k nemu.

2. Pre každú krajinu, ktorá uloží ratifikačnú listinu alebo listinu o prístupe po dni, keď toto dodatkové znenie nadobudne platnosť podľa predchádzajúceho odseku, nadobudne toto dodatkové znenie platnosť tri mesiace po dni, keď generálny riaditeľ oznámil jej ratifikáciu alebo prístup.

Článok 6

1. Toto dodatkové znenie je podpísané v jedinom vyhotovení vo francúzskom jazyku a je uložené u švédskej vlády.

2. Toto dodatkové znenie zostáva otvorené na podpis v Stockholme až do dňa, keď nadobudne platnosť podľa článku 5 ods. 1 podpísaného textu.

3. Generálny riaditeľ odovzdá dve kópie tohto dodatkového znenia overené švédskou vládou a podpísané vládam všetkých členských krajín Madridskej dohody a na žiadosť ktorejkoľvek inej krajiny.

4. Generálny riaditeľ dá zaregistrovať toto dodatkové znenie v sekretariáte Organizácie Spojených národov.

5. Generálny riaditeľ oznamuje vládam všetkých členských krajín Madridskej dohody podpisy, uloženie ratifikačných listín alebo listín o prístupe, nadobudnutie platnosti a iné požadované oznámenia.

Článok 7

1. Do tých čias, než sa prvý generálny riaditeľ ujme svojho úradu, sa predpokladá, že odkazy v tomto dodatkovom znení na generálneho riaditeľa sú odkazy na riaditeľa Spojených medzinárodných úradov na ochranu duševného vlastníctva.

Na dôkaz toho podpísaní, majúc na to riadne plnomocenstvá, podpísali toto dodatkové znenie.

Dané v Stockholme 14. júla 1967.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.