Vyhláška č. 66/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Niceskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967

Čiastka 18/1975
Platnosť od 08.07.1975
Účinnosť od 23.07.1975
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 ods. 4 dňom 12. novembra 1969. Pre Československú socialistickú republiku nadobudla platnosť 29. decembrom 1970.

66

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 13. januára 1975

o Niceskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967


Dňa 14. júla 1967 bola v Stockholme dojednaná nová revízia Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok z 15. júna 1957.

Prezident republiky Niceskú dohodu o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok z 15. júna 1957 v znení dojednanom v Stockholme 14. júla 1967 ratifikoval a listina o prístupe ČSSR bola uložená u generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva 22. septembra 1970.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 ods. 4 dňom 12. novembra 1969. Pre Československú socialistickú republiku nadobudla platnosť 29. decembrom 1970.

Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

NICESKÁ DOHODA
o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok z 15. júna 1957, revidovaná v Stockholme 14. júla 1967

Článok 1

1. Krajiny, ktoré sú viazané touto dohodou, tvoria Osobitnú úniu.

2. Na účely zápisu známok prijali jednotné triedenie výrobkov a služieb.

3. Toto triedenie pozostáva:

a) zo zoznamu tried,

b) z abecedného zoznamu výrobkov a služieb s vyznačením tried, do ktorých sú zaradené.

4. Ako zoznam tried a abecedný zoznam výrobkov sa použijú zoznamy vydané v roku 1935 Medzinárodným úradom na ochranu priemyslového vlastníctva.

5. Zoznam tried a abecedný zoznam výrobkov a služieb môže meniť a dopĺňať Výbor znalcov zriadený podľa článku 3 tejto dohody a podľa postupu určeného v tomto článku.

6. Triedenie bude vyhotovené vo francúzskom jazyku a na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej krajiny môže Medzinárodný úrad duševného vlastníctva (ďalej len „Medzinárodný úrad“) uvedený v Dohovore zriaďujúcom Svetovú organizáciu duševného vlastníctva (ďalej len „Organizácia“) po dohode so zainteresovaným národným úradom vydať oficiálny preklad v jej jazyku. V preklade zoznamu výrobkov a služieb sa pri každom výrobku alebo službe uvedie okrem poradového čísla podľa abecedného poriadku v príslušnom jazyku aj poradové číslo, ktorým sú označené v zozname vyhotovenom vo francúzskom jazyku.

Článok 2

1. S výhradou záväzkov uložených touto dohodou je dosah medzinárodného triedenia taký, aký mu priznáva každá zmluvná krajina. Medzinárodné triedenie najmä nezaväzuje zmluvné štáty, ani pokiaľ ide o posúdenie rozsahu ochrany známky, ani pokiaľ ide o uznanie známok služieb.

2. Každá zmluvná krajina si vyhradzuje možnosť použiť medzinárodné triedenie výrobkov a služieb buď ako hlavný systém, alebo ako pomocný systém.

3. Úrady zmluvných krajín vyznačia v názvoch a oficiálnych publikáciách o zápisoch známok čísla tried medzinárodného triedenia, do ktorých patria výrobky alebo služby, pre ktoré sa známka zapisuje.

4. Skutočnosť, že v abecednom zozname výrobkov a služieb sa uvádza určitý názov, sa nijako nedotýka práv, ktoré môžu existovať k tomuto názvu.

Článok 3

1. Pri Medzinárodnom úrade je zriadený Výbor znalcov, ktorého úlohou je rozhodovať o všetkých zmenách a dodatkoch v medzinárodnom triedení výrobkov a služieb. Každá zmluvná krajina bude zastúpená vo Výbore znalcov, ktorý sa spravuje rokovacím poriadkom schváleným väčšinou zastúpených krajín. Medzinárodný úrad je vo Výbore zastúpený.

2. Návrhy na zmeny alebo dodatky musia úrady zmluvných krajín zaslať Medzinárodnému úradu, ktorý je povinný ich odovzdať členom Výboru znalcov najneskoršie dva mesiace pred jeho zasadaním, na ktorom sa budú tieto návrhy prerokúvať.

3. Rozhodnutia Výboru o zmenách v triedení prijímajú zmluvné krajiny jednomyseľne. Zmenou sa rozumie presun výrobkov z jednej triedy do druhej alebo zriadenie novej triedy, ktorá spôsobí tento presun.

4. Rozhodnutia Výboru o dodatkoch k triedeniu sa prijímajú prostou väčšinou zmluvných krajín.

5. Znalci môžu oznámiť svoj názor písomne alebo splnomocniť na to znalca niektorej inej krajiny.

6. V prípade, keď krajina neurčí znalca, aby ju zastupoval, ako aj v prípade, keď určený znalec neoznámi svoj názor v lehote určenej rokovacím poriadkom, bude sa na túto krajinu hľadieť, ako keby rozhodnutie Výboru prijala.

Článok 4

1. Všetky zmeny alebo doplnky, o ktorých rozhodol Výbor znalcov, oznámi Medzinárodný úrad úradom zmluvných krajín. Rozhodnutie nadobudne platnosť, pokiaľ ide o doplnky, prevzatím oznámenia, a pokiaľ ide o zmeny, v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo oznámenie odoslané.

2. Medzinárodný úrad ako depozitár triedenia výrobkov a služieb včleňuje doňho zmeny a doplnky, ktoré nadobudli platnosť. Tieto zmeny a doplnky sa uverejňujú v oboch periodických časopisoch „Priemyslové vlastníctvo“ a „Medzinárodné známky“ („La Propriété industrielle“ et „Les marques internationales“).

Článok 5

1.

a) Osobitná únia má Zhromaždenie skladajúce sa z krajín, ktoré ratifikovali toto znenie alebo k nemu pristúpili.

b) Vláda každej krajiny je zastúpená jedným delegátom, ktorý môže mať svojich zástupcov, poradcov a znalcov.

c) Výdavky každej delegácie uhrádza vláda, ktorá túto delegáciu ustanovila.

2.

a) S výhradou ustanovení článkov 3 a 4 Zhromaždenie:

i) prerokúva všetky otázky týkajúce sa chodu a ďalšieho rozvoja Osobitnej únie a plnenia tejto dohody;

ii) dáva Medzinárodnému úradu pokyny na prípravu revíznych konferencií, pričom berie zreteľ na pripomienky členských krajín Osobitnej únie, ktoré neratifikovali toto znenie, ani k nemu nepristúpili;

iii) preskúmava a schvaľuje správy a činnosť generálneho riaditeľa Organizácie (ďalej len „generálny riaditeľ“) týkajúce sa Osobitnej únie a dáva mu všetky užitočné pokyny v otázkach kompetencie Osobitnej únie;

iv) určuje program, schvaľuje trojročný rozpočet Osobitnej únie a schvaľuje jej záverečné účty;

v) schvaľuje finančný poriadok Osobitnej únie;

vi) zriaďuje okrem Výboru znalcov uvedeného v článku 3 ostatné výbory znalcov a pracovné skupiny, ktoré považuje za užitočné na uskutočnenie cieľov Osobitnej únie;

vii) rozhoduje, ktoré krajiny, ktoré nie sú členmi Osobitnej únie, a ktoré medzivládne a medzinárodné nevládne organizácie môžu byť pripustené na jeho zasadanie ako pozorovatelia;

viii) schvaľuje zmeny článkov 5 až 8;

ix) robí ďalšie vhodné opatrenia zamerané na dosiahnutie cieľov Osobitnej únie;

x) plní všetky ostatné úlohy, ktoré mu ukladá táto dohoda.

b) V otázkach, ktoré zaujímajú aj iné únie spravované Organizáciou, rozhodne Zhromaždenie s prihliadnutím na odporúčania Koordinačného výboru Organizácie.

3.

a) Každá členská krajina Zhromaždenia má jeden hlas.

b) Polovica členských krajín Zhromaždenia tvorí kvórum.

c) Bez ohľadu na ustanovenie písmena b), ak je na zasadaní počet zastúpených krajín nižší ako polovica, ale ak tvorí aspoň jednu tretinu členských krajín Zhromaždenia, môže Zhromaždenie robiť rozhodnutia; jednako však rozhodnutia Zhromaždenia, s výnimkou rozhodnutí o rokovacom poriadku, sa stanú vykonateľnými až po splnení nižšie uvedených podmienok. Medzinárodný úrad oznámi uvedené rozhodnutia členským krajinám Zhromaždenia, ktoré neboli zastúpené, a vyzve ich, aby v lehote troch mesiacov počítanej od dátumu tohto oznámenia písomne vyjadrili svoj hlas alebo abstenciu. Ak sa po uplynutí tejto lehoty počet štátov, ktoré takto vyjadrili svoj hlas alebo abstenciu, rovná najmenej počtu krajín chýbajúcich na dosiahnutie kvóra na zasadaní, stanú sa tieto rozhodnutia vykonateľnými za predpokladu, že sa súčasne dosahuje potrebná väčšina.

d) S výnimkou ustanovenia článku 8 ods. 2, prijíma Zhromaždenie rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

e) Abstencia sa nepočíta ako hlas.

f) Delegát môže zastupovať iba jednu krajinu a môže hlasovať iba v jej mene.

g) Členské krajiny osobitnej únie, ktoré nie sú členmi Zhromaždenia, sú pripustené na jeho schôdze ako pozorovatelia.

4.

a) Zhromaždenie sa schádza raz za tri roky na riadne zasadanie zvolané generálnym riaditeľom a okrem mimoriadnych prípadov v rovnakom čase a na rovnakom mieste ako Valné zhromaždenie Organizácie.

b) Zhromaždenie sa schádza na mimoriadne zasadanie na zvolanie rozoslané generálnym riaditeľom na žiadosť jednej štvrtiny členských krajín Zhromaždenia.

c) Generálny riaditeľ pripraví program rokovania na každé zasadanie.

5. Zhromaždenie schvaľuje svoj rokovací poriadok.

Článok 6

1.

a) Administratívne úlohy Osobitnej únie zabezpečuje Medzinárodný úrad.

b) Medzinárodný úrad najmä pripravuje zasadania a plní úlohy sekretariátu Zhromaždenia, Výboru znalcov a všetkých iných výborov znalcov a pracovných skupín, ktoré môže zriaďovať Zhromaždenie alebo Výbor znalcov.

c) Generálny riaditeľ je najvyšším úradníkom Osobitnej únie a zastupuje ju.

2. Generálny riaditeľ a každý člen personálu ním určený sa zúčastňuje bez hlasovacieho práva na všetkých zasadaniach Zhromaždenia, Výboru znalcov a všetkých iných výborov znalcov a pracovných skupín, ktoré môže zriaďovať Zhromaždenie alebo Výbor znalcov. Generálny riaditeľ alebo člen personálu ním určený je z úradnej povinnosti tajomníkom týchto orgánov.

3.

a) Medzinárodný úrad pripravuje podľa pokynov Zhromaždenia revízne konferencie o iných ustanoveniach dohody, než obsiahnutých v článkoch 5 až 8.

b) Medzinárodný úrad sa môže radiť o príprave revíznych konferencií s medzivládnymi organizáciami a s medzinárodnými nevládnymi organizáciami.

c) Generálny riaditeľ a osoby ním určené sa zúčastňujú bez hlasovacieho práva na rokovaniach týchto konferencií.

4. Medzinárodný úrad plní všetky ďalšie úlohy, ktoré sú mu uložené.

Článok 7

1.

a) Osobitná únia má svoj rozpočet.

b) Rozpočet Osobitnej únie obsahuje vlastné príjmy a výdavky Osobitnej únie, jej príspevok do rozpočtu spoločných výdavkov únií a prípadne sumu danú k dispozícii rozpočtu konferencie Organizácie.

c) Za spoločné výdavky únií sa považujú výdavky, ktoré nie sú pripísané výlučne Osobitnej únii, ale sú tiež pripísané jednej alebo viacerým ďalším úniám spravovaným Organizáciou. Podiel Osobitnej únie na týchto spoločných výdavkoch je úmerný záujmu, ktorý má na nich Osobitná únia.

2. Rozpočet Osobitnej únie sa zostavuje s prihliadnutím na požiadavky koordinácie s rozpočtami ostatných únií spravovaných Organizáciou.

3. Rozpočet Osobitnej únie je financovaný z týchto zdrojov:

i) z príspevkov členských krajín Osobitnej únie;

ii) z poplatkov a dávok za služby poskytované Medzinárodným úradom z titulu Osobitnej únie;

iii) z výťažku predaja publikácií Medzinárodného úradu týkajúcich sa Osobitnej únie a z dávok za tieto publikácie;

iv) z darov, odkazov a subvencií;

v) z nájomného, úrokov a z ďalších rôznych príjmov.

4.

a) Aby sa určili príspevky uvedené v odseku 3 písm. i), patrí každá krajina Osobitnej únie do tej istej triedy, do ktorej je zaradená v Parížskej únii na ochranu priemyslového vlastníctva, a platí svoje ročné príspevky podľa počtu jednotiek, aký je určený pre takú triedu v tejto Únii.

b) Ročný príspevok každej krajiny Osobitnej únie pozostáva zo sumy, ktorej vzťah k celkovej sume ročných príspevkov všetkých krajín do rozpočtu Osobitnej únie je rovnaký ako vzťah medzi počtom jednotiek triedy, do ktorej je zaradená, a celkovým počtom jednotiek všetkých krajín.

c) Príspevky sú splatné prvého januára každého roka.

d) Krajina, ktorá je v omeškaní s platením svojich príspevkov, nemá právo hlasovať v žiadnom orgáne Osobitnej únie, ak sa suma nedoplatkov rovná celkovej sume príspevkov, ktoré má platiť táto krajina za dva plné predchádzajúce roky, alebo ak ju prevyšuje. Každý orgán Osobitnej únie však môže dovoliť takej krajine, aby v danom orgáne aj naďalej vykonávala svoje hlasovacie právo, ak sa tento orgán domnieva, že k omeškaniu došlo za mimoriadnych a nevyhnutných okolností.

e) V prípade, keď rozpočet nebude schválený pred začiatkom nového finančného obdobia, bude prevedený rozpočet z minulého roka, a to spôsobom určeným finančným poriadkom.

5. Výšku poplatkov a dávok za služby poskytované Medzinárodným úradom z titulu Osobitnej únie určí generálny riaditeľ, ktorý o tom podá správu Zhromaždeniu.

6.

a) Osobitná únia má prevádzkový kapitálový fond, ktorý sa utvorí jednorazovou platbou poskytnutou každou členskou krajinou Osobitnej únie. Ak sa fond stane nedostatočným, Zhromaždenie rozhodne o jeho zvýšení.

b) Výška začiatočnej platby každej krajiny do uvedeného fondu alebo jej účasti na zvýšení tohto fondu je úmerná ročnému príspevku tej-ktorej krajiny platnému v roku, v priebehu ktorého sa fond utvorí alebo sa rozhodne o jeho zvýšení.

c) Pomernú sumu a spôsob platby určí Zhromaždenie na návrh generálneho riaditeľa po tom, čo vypočulo názor Koordinačného výboru Organizácie.

7.

a) Dohoda o sídle Organizácie uzavretá s krajinou, na území ktorej má Organizácia svoje sídlo, určí, že táto krajina poskytuje preddavky v prípadoch, keď je prevádzkový kapitálový fond nedostačujúci. Výška týchto preddavkov a podmienky, za ktorých sa poskytujú, sú v každom jednotlivom prípade predmetom samostatných dohôd medzi takou krajinou a Organizáciou.

b) Krajina uvedená pod písmenom a) a Organizácia majú každá právo vypovedať záväzok poskytovať preddavky, a to formou písomného oznámenia. Výpoveď sa stane účinnou tri roky po uplynutí roka, v ktorom bola oznámená.

8. Revíziu účtov zabezpečujú spôsobom určeným finančným poriadkom jedna alebo viaceré členské krajiny Osobitnej únie alebo externí revízori, ktorých s ich súhlasom ustanoví Zhromaždenie.

Článok 8

1. Návrhy na zmeny článkov 5, 6, 7 a tohto článku môže predložiť Zhromaždeniu každá členská krajina alebo generálny riaditeľ. Tieto návrhy oznamuje generálny riaditeľ členským krajinám Zhromaždenia aspoň šesť mesiacov pred ich prerokúvaním na Zhromaždení.

2. Zmeny článkov uvedených v odseku 1 schvaľuje Zhromaždenie. Ich schválenie vyžaduje trojštvrtinovú väčšinu odovzdaných hlasov; akékoľvek zmeny článku 5 a tohto odseku vyžadujú však štyri pätiny odovzdaných hlasov.

3. Zmeny článkov uvedených v odseku 1 nadobudnú platnosť mesiac po tom, čo generálny riaditeľ dostane písomné oznámenia o ich prijatí urobené v súlade s príslušnými ústavnými pravidlami, a to od troch štvrtín krajín, ktoré sú členmi Zhromaždenia v čase, keď zmena bola schválená. Každá zmena uvedených článkov takto prijatá zaväzuje všetky krajiny, ktoré sú členmi Zhromaždenia v čase, keď zmena nadobudne platnosť, alebo ktoré sa stanú jeho členmi neskôr; každá zmena však, ktorá má za následok zvýšenie finančných záväzkov členských krajín Osobitnej únie, viaže iba tie krajiny, ktoré notifikovali prijatie takej zmeny.

Článok 9

1. Členská krajina Osobitnej únie, ktorá podpísala toto znenie, ho môže ratifikovať, a ak ho nepodpísala, môže k nemu pristúpiť.

2. Každá krajina, ktorá nie je členskou krajinou Osobitnej únie, ale je členom Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva, môže pristúpiť k tomuto zneniu a stať sa tak členom tejto Osobitnej únie.

3. Ratifikačné listiny a listiny o prístupe sa ukladajú u generálneho riaditeľa.

4.

a) Pre prvých päť krajín, ktoré uložia svoje listiny o ratifikácii alebo prístupe, nadobudne toto znenie platnosť tri mesiace po uložení piatej takej listiny.

b) Pre každú z ostatných krajín nadobudne toto znenie platnosť tri mesiace po dni, keď generálny riaditeľ oznámi jej ratifikáciu alebo prístup, iba ak by v ratifikačnej listine alebo v listine o prístupe bol uvedený neskorší dátum. V tomto prípade nadobudne toto znenie platnosť pre túto krajinu dátumom tam uvedeným.

5. Ratifikácia alebo prístup automaticky znamená prijatie všetkých ustanovení a priznanie všetkých výhod vyplývajúcich z tohto znenia dohody.

6. Po tom, čo nadobudne toto znenie platnosť, môže krajina pristúpiť k zneniu z 15. júna 1957 tejto dohody iba spoločne s ratifikáciou tohto znenia alebo s pristúpením k nemu.

Článok 10

Táto dohoda má rovnakú pôsobnosť a dobu trvania ako Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva.

Článok 11

1. Táto dohoda bude podrobovaná revíziám za účelom zavedenia žiadúcich zmien.

2. Každá táto revízia sa bude prerokúvať na konferencii delegátov členských krajín Osobitnej únie.

Článok 12

1.

a) Toto znenie nahradí vo vzťahoch medzi členskými krajinami Osobitnej únie, ktoré ju ratifikovali alebo k nemu pristúpili, znenie z 15. júna 1957.

b) Každá členská krajina Osobitnej únie, ktorá ratifikovala toto znenie alebo ktorá k nemu pristúpila, je však viazaná znením z 15. júna 1957 vo svojich vzťahoch k členským krajinám Osobitnej únie, ktoré neratifikovali toto znenie alebo k nemu nepristúpili.

2. Krajiny, ktoré dosiaľ neboli členskými krajinami Osobitnej únie a stanú sa stranami tohto znenia, použijú ho voči každej členskej krajine tejto únie, ktorá nie je stranou tohto znenia. Uvedené krajiny súhlasia, aby táto členská krajina únie použila vo svojich vzťahoch k nim ustanovenia znenia z 15. júna 1957.

Článok 13

1. Každá krajina môže vypovedať toto znenie oznámením zaslaným generálnemu riaditeľovi. Táto výpoveď zahŕňa aj výpoveď znenia z 15. júna 1957 tejto dohody a je účinná iba pre krajinu, ktorá ju podala, pričom dohoda zostáva platná a vykonateľná voči ostatným krajinám.

2. Výpoveď nadobúda účinnosť jeden rok po dni, keď o tom generálny riaditeľ dostal oznámenie.

3. Právo výpovede obsiahnuté v tomto článku nemôže vykonať žiadna krajina, kým neuplynie päť rokov odo dňa, čo sa stala členom Osobitnej únie.

Článok 14

Ustanovenia článku 24 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva platia pre túto dohodu.

Článok 15

1.

a) Toto znenie je podpísané v jedinom exemplári vo francúzskom jazyku a uložené u švédskej vlády.

b) Generálny riaditeľ vyhotoví oficiálne texty po porade so zainteresovanými vládami v ďalších jazykoch, ktoré môže určiť Zhromaždenie.

2. Toto znenie dohody zostáva otvorené na podpis v Stockholme do 13. januára 1968.

3. Generálny riaditeľ odovzdá dve kópie podpísaného textu tohto znenia overené švédskou vládou vládam všetkých členských krajín Osobitnej únie a na žiadosť vláde ktorejkoľvek inej krajiny.

4. Generálny riaditeľ dá zaregistrovať toto znenie v sekretariáte Organizácie Spojených národov.

5. Generálny riaditeľ oznámi vládam všetkých členských krajín Osobitnej únie podpisy, uloženie ratifikačných listín alebo listiny o prístupe, nadobudnutie platnosti ustanovení tohto znenia dohody a oznámenia o výpovedi.

Článok 16

1. Do času, kým sa prvý generálny riaditeľ ujme svojho úradu, sa predpokladá, že odkazy v tomto znení dohody na Medzinárodný úrad Organizácie alebo na generálneho riaditeľa sú odkazmi na úrad Únie zriadenej Parížskym dohovorom na ochranu priemyslového vlastníctva alebo na jeho riaditeľa.

2. Členské krajiny Osobitnej únie, ktoré toto znenie neratifikovali alebo k nemu nepristúpili, môžu po čas piatich rokov odo dňa, keď nadobudne platnosť Dohovor zriaďujúci Organizáciu, vykonávať, pokiaľ si to budú želať, práva upravené v článkoch 5 až 8 tohto znenia, ako keby boli týmito ustanoveniami viazané. Krajina, ktorá chce vykonávať tieto práva, uloží za tým účelom u generálneho riaditeľa písomné oznámenie, ktoré sa stane účinným dňom prijatia. Tieto krajiny sa považujú za členov Zhromaždenia až do času, keď uplynula uvedená lehota.

Na dôkaz toho nižšie podpísaní, majúc na to riadne plnomocenstvá, podpísali toto znenie dohody.

Dané v Stockholme 14. júla 1967.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.