Vyhláška č. 6/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou a Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou

Čiastka 2/1975
Platnosť od 31.01.1975
Účinnosť od 15.02.1975
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 12 nadobudli Obchodná dohoda a Protokol platnosť 5. septembrom 1974. Týmto dňom podľa svojho článku 9 nadobudla platnosť aj Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci.

6

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. októbra 1974

o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou a Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou


Dňa 13. februára 1974 bola v Prahe podpísaná Obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou, ktorej neoddeliteľnú časť tvorí Protokol k Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou a k Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou.

Podľa svojho článku 12 nadobudli Obchodná dohoda a Protokol platnosť 5. septembrom 1974. Týmto dňom podľa svojho článku 9 nadobudla platnosť aj Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci.

České znenie dohôd a ich príloh sa vyhlasuje súčasne.1)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Líbyjskej arabskej republiky, prajúc si rozvíjať obchodné vzťahy medzi oboma krajinami na základe rovnosti a vzájomnej výhodnosti, sa dohodli takto:

Článok 1

Obe vlády budú všemožne rozvíjať a upevňovať obchodné vzťahy medzi oboma krajinami na zásade rovnosti a vzájomnej výhodnosti. Budú študovať a s najväčšou dobrou vôľou rozhodovať o návrhoch, ktoré by jedna z nich predložila druhej na uváženie za účelom dosiahnutia tesnejších obchodných vzťahov.

Článok 2

1. Každá zmluvná strana poskytne druhej zmluvnej strane zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých veciach týkajúcich sa obchodných vzťahov medzi oboma krajinami.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto článku sa však nebude používať na poskytnutie alebo pokračovanie:

a) výhod, ktoré poskytla alebo poskytne Líbyjská arabská republika Federácii arabských republík a štátom Tripoliskej deklarácie a iným arabským krajinám a susedným krajinám;

b) výhod vyplývajúcich z členstva Československej socialistickej republiky v Rade vzájomnej hospodárskej pomoci a výhod, ktoré poskytla alebo poskytne Československá socialistická republika iným socialistickým krajinám a susedným štátom;

c) výhod vyplývajúcich z akejkoľvek colnej únie alebo oblasti voľného obchodu, ktorej členom je alebo sa stane jedna zo zmluvných strán.

Článok 3

Zmluvné strany si poskytnú všetku podporu za účelom zvýšenia objemu obchodu medzi oboma krajinami.

Článok 4

(1) Československá zmluvná strana súhlasí s nákupom líbyjskej ropy na základe medzinárodných cien a podmienok pre dodávky surovej ropy a v množstve, na ktorom sa dohodnú zmluvné strany. Líbyjská zmluvná strana poskytne požadované množstvo podľa svojich možností.

(2) Československá zmluvná strana súhlasí v prípade, že československé organizácie budú realizovať priemyselné alebo iné projekty alebo uskutočnia dovozy do Líbyjskej arabskej republiky, aby líbyjská zmluvná strana zaplatila všetky alebo časť nákladov projektov alebo dovozov v množstvách líbyjskej surovej ropy, na ktorých sa obe zmluvné strany dohodnú za podmienok ustanovených v predchádzajúcom odseku.

Článok 5

Dovozy a vývozy tovaru a poskytovanie služieb podľa tejto dohody sa budú uskutočňovať na základe kontraktov, ktoré sa uzavrú medzi osobami, podnikmi a organizáciami splnomocnenými vykonávať zahraničný obchod v ich príslušných krajinách podľa zákonov a predpisov platných v oboch krajinách.

Článok 6

Ustanovenia tejto dohody nebudú obmedzovať právo zmluvnej strany prijať alebo urobiť opatrenia týkajúce sa ochrany:

a) bezpečnosti a

b) verejného zdravia alebo predbežnej ochrany pred chorobami a cudzopasníkmi zvierat a rastlín.

Článok 7

Za účelom podpory obchodu medzi oboma krajinami umožnia zmluvné strany účasť svojich organizácií a podnikov na obchodných veľtrhoch a obchodných výstavách, ktoré sa budú konať na ich príslušnom území.

Článok 8

Každá zo zmluvných strán oslobodí od colných a ostatných poplatkov:

a) vzorky tovaru a materiály potrebné na propagačné účely a nemajúce obchodnú hodnotu;

b) materiály a zariadenia na montáž a inštaláciu dovezené na tieto účely za podmienok ich spätného vývozu;

c) materiály pre skúšky a výskum a údržbu za podmienok ich spätného vývozu.

Článok 9

Platby vyplývajúce z plnenia tejto dohody sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene podľa platných zákonov a predpisov.

Článok 10

Za účelom dozoru nad plnením tejto dohody a za účelom podpory rozvoja obchodu medzi oboma krajinami bude zriadená zmiešaná komisia zložená zo zástupcov oboch zmluvných strán.

Za tým účelom sa bude zmiešaná komisia schádzať na žiadosť jednej zo zmluvných strán v čase a v mieste, ktoré budú navzájom dohodnuté.

Článok 11

Ustanovenia tejto dohody budú aj naďalej platiť na všetky obchodné transakcie dojednané v čase platnosti tejto dohody, ktoré však neboli celkom splnené k dátumu jej skončenia.

Článok 12

Táto dohoda nadobudne platnosť dátumom výmeny nót potvrdzujúcich jej schválenie v súlade s ústavnými predpismi každej zmluvnej strany.

Táto dohoda bude platiť po obdobie piatich rokov a bude sa automaticky obnovovať vždy na také isté obdobie, pokiaľ jedna zo zmluvných strán šesť mesiacov pred ukončením jej platnosti písomne nevyjadrí svoje prianie pozmeniť alebo ukončiť ju.

Vyhotovené a podpísané v Prahe 13. februára 1974 vo dvoch origináloch, každý v českom, arabskom a anglickom jazyku, pričom anglický text je rozhodujúci pre výklad tejto dohody.

Za vládu Československej

socialistickej republiky:

Ing.Andrej Barčák v. r.

Za vládu Líbyjskej

arabskej republiky:

Abu Baker Ali Elsherif v. r.

PROTOKOL

k Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Líbyjskej arabskej republiky, prajúc si rozvíjať a podporovať hospodársku spoluprácu medzi oboma krajinami na vzájomný prospech, sa dohodli takto:

Článok 1

(1) Vláda Československej socialistickej republiky umožní svojim príslušným obchodným organizáciám vyvážať a vláda Líbyjskej arabskej republiky umožní svojim príslušným organizáciám dovážať priemyselné zariadenia a stroje na realizáciu projektov podľa rozvojového programu Líbyjskej arabskej republiky. Pripojená indikatívna listina projektov tvorí neoddeliteľnú časť tohto Protokolu.

(2) V súvislosti s týmito dodávkami československé organizácie poskytnú potrebnú technickú pomoc a služby, ako prieskumné práce a štúdie, projekty, inštalačné a montážne práce, služby československých odborníkov, výcvik líbyjských expertov atď., podľa dohody medzi organizáciami oboch krajín.

(3) Na druhej strane vláda Československej socialistickej republiky umožní svojim príslušným obchodným organizáciám nakúpiť v Líbyjskej arabskej republike a vláda Líbyjskej arabskej republiky umožní svojim príslušným organizáciám predať do Československej socialistickej republiky približne 500 000 až 1 000 000 ton surovej ropy ročne v období 1975-1985.

Článok 2

(1) Dodávky priemyselného zariadenia, strojov, technickej pomoci a služieb pre projekty z Československej socialistickej republiky do Líbyjskej arabskej republiky a dodávky surovej nafty z Líbyjskej arabskej republiky podľa tohto Protokolu sa budú uskutočňovať na základe obchodných kontraktov uzavieraných medzi osobami, podnikmi a organizáciami oprávnenými vykonávať zahraničný obchod vo svojich príslušných krajinách.

(2) Rozumie sa, že ustanovenia Obchodnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou, podpísanej 13. februára 1974 v Prahe, sa budú používať na obchodné transakcie podľa tohto Protokolu, pokiaľ v ňom nie je ustanovené nič iné.

Článok 3

Na cenách priemyselných zariadení a strojov na realizáciu projektov uzavretých v súlade s týmto Protokolom, ako aj na cenách surovej ropy sa dohodnú príslušné organizácie oboch krajín na základe cien platných na svetových trhoch pre podobný tovar.

Článok 4

Na ostatných podrobnejších obchodných, finančných, technických a iných podmienkach vyžadovaných pri náležitom plnení tohto Protokolu sa zmluvné strany môžu dohodnúť, ak to bude potrebné.

Článok 5

Tento Protokol tvorí neoddeliteľnú časť Obchodnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou, podpísanej v Prahe 13. februára 1974.

Vyhotovené a podpísané v Prahe 13. februára 1974 vo dvoch origináloch, každý v českom, arabskom a anglickom jazyku, pričom anglický text je rozhodujúci pre výklad tohto Protokolu.

Za vládu

Československej socialistickej

republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu

Líbyjskej arabskej

republiky:

Abu Baker Ali Elsherif v. r.

Indikatívna listina projektov

1. Výstavba železiarne a oceliarne

2. Komplexný geologický prieskum nerastného bohatstva, včítane projektov a výstavby ťažobných závodov a závodu na úpravu a spracovanie nerastov

3. Rozšírenie sklárne na výrobu stavebného skla

4. Prieskum a využitie keramických surovín a výroba keramického tovaru, cementárne, tehelne a výroba stavebných komponentov

5. Výstavba výcvikových stredísk pre technický personál, včítane mobilných zariadení

6. Tepelné elektrárne

7. Dieselagregáty

8. Dieselové rušne a elektrické rušne

9. Nákladné automobily

10. Závody na výrobu nákladných automobilov

11. Závody na výrobu bicyklov a motocyklov

12. Závody na výrobu obuvi

13. Pradiarne a tkáčovne

14. Obilné mlyny

15. Dodávky komponentov a základných materiálov, ako stavebná oceľ, rezivo atď.

Na zmenách a doplnení tohto zoznamu sa môžu dohodnúť obe zmluvné strany.

Obe zmluvné strany sa dohodli, že v najbližšom čase sa zídu experti oboch krajín za účelom technického vyjasnenia uvedených projektov a ich uskutočnenia v záujme oboch krajín.

DOHODA

o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Líbyjskej arabskej republiky (ďalej uvádzané ako „zmluvné strany“), prajúc si ďalej posilňovať priateľské vzťahy a podporovať hospodárske styky medzi oboma krajinami a usilujúc sa preto o podporu rozvoja vzájomnej vedeckej a technickej spolupráce, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú spolupracovať vo vedeckých a technických veciach na svoj vzájomný prospech s cieľom čo najúčinnejšie využiť posledné poznatky vedy a techniky pre hospodársky rozvoj oboch krajín.

Článok 2

Spolupráca medzi zmluvnými stranami uvedená v článku 1 tejto Dohody bude zahŕňať najmä:

a) služby odborníkov daných k dispozícii za účelom poskytovania rád a pomoci vo všetkých veciach týkajúcich sa vedy a technológie;

b) uľahčenie praktického a teoretického výcviku štátnych príslušníkov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany;

c) iné formy spolupráce než tie, ktoré sú uvedené v odsekoch a) a b) tohto článku, na ktorých sa zmluvné strany môžu dohodnúť.

Článok 3

Každá zmluvná strana bude poskytovať štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany na svojom území všetku podporu potrebnú na úspešné plnenie úloh, ktoré budú vykonávať podľa tejto Dohody.

Článok 4

Štátni príslušníci každej zmluvnej strany plniaci svoje úlohy na území druhej zmluvnej strany podľa tejto Dohody budú požívať zaobchádzanie nie menej výhodné než to, ktoré sa poskytuje štátnym príslušníkom ktorejkoľvek tretej krajiny, s výnimkou výhod poskytovaných Líbyjskou arabskou republikou štátnym príslušníkom arabských krajín a výhod poskytovaných Československou socialistickou republikou štátnym príslušníkom členských krajín Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

Článok 5

(1) Zmluvné strany sa môžu, ak to budú pokladať za vhodné, dohodnúť na rozsahu vedeckej a technickej spolupráce, ktorá sa bude uskutočňovať podľa tejto Dohody.

(2) Zmluvné strany poveria však svoje príslušné organizácie vykonávaním tejto Dohody. Rozsah práce odborníkov a poradcov, ich odmeny a ostatné pracovné podmienky sa v každom jednotlivom prípade dojednajú medzi príslušnými organizáciami oboch zmluvných strán.

Článok 6

Všetky osoby plniace svoje povinnosti na území druhej zmluvnej strany podľa tejto Dohody sa budú vo svojej činnosti spravovať podmienkami určenými na plnenie ich úloh a zdržia sa akéhokoľvek zasahovania do iných vecí.

Článok 7

Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že osobitné znalosti získané v rámci plnenia tejto Dohody neprezradí tretej strane bez súhlasu zmluvnej strany.

Článok 8

Zmluvné strany sa budú na žiadosť ktorejkoľvek z nich radiť o ktorejkoľvek veci týkajúcej sa vykonávania tejto Dohody.

Článok 9

(1) Táto Dohoda nadobudne platnosť dátumom výmeny nót potvrdzujúcich jej schválenie v súlade s ústavnými predpismi každej zmluvnej strany. Táto Dohoda bude platiť po obdobie troch rokov a bude sa automaticky obnovovať vždy na rovnaké obdobie, pokiaľ jedna zo zmluvných strán šesť mesiacov pred ukončením jej platnosti písomne nevyjadrí svoje prianie pozmeniť alebo ukončiť ju.

(2) V prípade ukončenia tejto Dohody obe zmluvné strany sa ešte pred jej ukončením dohodnú na spôsobe likvidácie akcií začatých podľa tejto Dohody, ktoré by zostali nesplnené ku dňu ukončenia tejto Dohody.

Vyhotovené a podpísané v Prahe 13. februára 1974 vo dvoch origináloch, každý v českom, arabskom a anglickom jazyku, pričom anglický text je rozhodujúci pre výklad tejto Dohody.

Za vládu

Československej socialistickej

republiky:

Ing.Andrej Barčák v. r.

Za vládu

Líbyjskej arabskej

republiky:

Abu Baker Ali Elsherif v. r.

Predseda vládnej delegácie
Československej socialistickej republiky

V Prahe 13. februára 1974.

Excelencia,

v priebehu rozhovorov, ktoré sa zakončili dnes podpísaním Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou o vedeckej a technickej spolupráci, líbyjská strana prejavila záujem o vyslanie československých odborníkov pre odbory strojného inžinierstva, metalurgie a zdravotníctva do Líbyjskej arabskej republiky.

Československá strana po uvážení svojich možností súhlasila s vyslaním desiatich zubných odborníkov, z toho piatich lekárov a piatich technikov, kompletnej skupiny lekárskych odborníkov pre prevádzku kobaltovej bomby a dvadsiatich odborníkov pre rôzne odvetvia národného hospodárstva.

Ďalej budú vyslané z Československej socialistickej republiky do Líbyjskej arabskej republiky ďalšie skupiny odborníkov za účelom uskutočnenia prieskumu a štúdie ďalších možností spolupráce v tejto oblasti.

Bol by som Vám povďačný, keby ste mi mohli potvrdiť príjem tohto listu.

Používam túto príležitosť, aby som Vám znovu vyjadril, Excelencia, ubezpečenie o svojej najhlbšej úcte.

Ing. Andrej Barčák

Predsedovi vládnej delegácie
Líbyjskej arabskej republiky
Praha

Predseda vládnej delegácie
Líbyjskej arabskej republiky

V Prahe 13. februára 1974.

Excelencia,

mám česť potvrdiť príjem Vášho listu z dnešného dňa tohto znenia:

„v priebehu rozhovorov, ktoré sa zakončili dnes podpísaním Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou o vedeckej a technickej spolupráci, líbyjská strana prejavila záujem o vyslanie československých odborníkov pre odbory strojného inžinierstva, metalurgie a zdravotníctva do Líbyjskej arabskej republiky.

Československá strana po uvážení svojich možností súhlasila s vyslaním desiatich zubných odborníkov, z toho piatich lekárov a piatich technikov, kompletnej skupiny lekárskych odborníkov pre prevádzku kobaltovej bomby a dvadsiatich odborníkov pre rôzne odvetvia národného hospodárstva.

Ďalej budú vyslané z Československej socialistickej republiky do Líbyjskej arabskej republiky ďalšie skupiny odborníkov za účelom uskutočnenia prieskumu a štúdie ďalších možností spolupráce v tejto oblasti.

Bol by som Vám povďačný, keby ste mi mohli potvrdiť príjem tohto listu.“

Používam túto príležitosť, aby som Vám znovu vyjadril, Excelencia, ubezpečenie o svojej najhlbšej úcte.

Abu Baker Ali Elsherif

Predsedovi vládnej delegácie
Československej socialistickej republiky
Praha

Poznámky pod čiarou

1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.