53

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 15. mája 1975

o pokutách za porušovanie právnych predpisov o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenia

Organizácie sú povinné v rozsahu svojej pôsobnosti robiť opatrenia potrebné na vytváranie a ochranu zdravých životných podmienok a zdravého spôsobu života a práce (ďalej len „zdravé životné podmienky“) a predchádzať tak škodám na zdraví a majetku občanov a národohospodárskym škodám. Plnenie týchto povinností majú napomáhať aj pokuty ukladané organizáciám a ich pracovníkom podľa tohto zákona.

§ 2

Podmienky ukladania pokút

(1) Pokuta sa uloží organizácii, ak nesplní povinnosť ustanovenú právnymi predpismi o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok1) alebo neurobí opatrenie uložené podľa týchto právnych predpisov, ktoré upravujú

a) starostlivosť o zdravé životné prostredie, o zdravotnú nezávadnosť požívatín a predmetov bežného používania, o zdravý vývoj detí a dorastu a o priaznivé pôsobenie pracovného prostredia a práce na zdravie pracujúcich,

b) ochranu zdravia pri zaobchádzaní s jedmi a inými zdraviu škodlivými látkami,

c) ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením,

d) ochranu zdravia proti prenosným chorobám a

(2) Pokuta sa uloží aj pracovníkovi organizácie, ktorý zavinil, že táto organizácia nesplnila povinnosť alebo neurobila opatrenie podľa odseku 1, ak nejde o trestný čin alebo prečin.

(3) Uložením pokuty podľa odsekov 1 a 2 nie je dotknutá zodpovednosť organizácie, ani zodpovednosť pracovníkov organizácie2) podľa predpisov o náhrade škody.

(4) Ak bola pracovníkovi organizácie uložená pokuta podľa odseku 2, nemožno mu uložiť z toho istého dôvodu pokutu podľa iných právnych predpisov.

§ 3

Výška pokuty

(1) Organizácii sa uloží pokuta až do výšky 100 000 Kčs, pracovníkovi organizácie až do výšky rovnajúcej sa trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku,3) pritom sa prihliada najmä na mieru ohrozenia zdravých životných podmienok, na rozsah škodlivých následkov a na to, či organizácia už v minulosti ohrozila zdravé životné podmienky.

(2) V rozhodnutí o uložení pokuty organizácii sa určí aj lehota, v ktorej má odstrániť nedostatky. Ak v tejto lehote organizácia nedostatky neodstráni, uloží sa jej ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku pokuty uloženej podľa odseku 1.

§ 4

Ukladanie pokút

(1) Pokuty ukladajú okresné národné výbory a im na roveň postavené národné výbory a mestské národné výbory uvedené v § 10 ods. 3 a 4 zákona o národných výboroch (ďalej len „národný výbor"). Konanie4) sa začína na podnet orgánov hygienickej služby.

(2) Pokutu možno uložiť len do jedného roka odo dňa, keď sa národný výbor dozvedel o tom, že organizácia nesplnila povinnosť alebo neurobila opatrenie uvedené v § 2 ods. 1, najneskôr však do 3 rokov odo dňa, keď sa mala povinnosť splniť alebo opatrenie urobiť.

§ 5

Platenie pokút

(1) Pokuta sa platí národnému výboru, ktorý ju uložil.

(2) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Organizácia je povinná zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške jedného promile z nezaplatenej pokuty.

§ 6

Odklad platenia, zníženie a odpustenie pokuty

(1) Národný výbor, ktorý pokutu uložil, môže povoliť odklad platenia pokuty alebo jej platenie v splátkach, jej zníženie alebo odpustenie.

(2) Odklad platenia pokuty alebo jej platenie v splátkach možno povoliť

a) organizácii, ak vznikli okolnosti, ktoré znemožňujú bezodkladné zaplatenie pokuty,

b) pracovníkovi, ak bez svojho zavinenia nemôže pokutu zaplatiť v čase jej splatnosti a jej bezodkladné vymáhanie by bolo pre neho príliš tvrdé.

(3) Zníženie alebo odpustenie pokuty možno povoliť, ak vznikli mimoriadne okolnosti, pre ktoré by sa zaplatenie pokuty prejavilo ako neprimeraná tvrdosť. Zníženie alebo odpustenie pokuty uloženej organizácii možno viazať na podmienku, že organizácia urobí v určenej lehote ďalšie opatrenie na zlepšenie starostlivosti o zdravé životné podmienky. Ak organizácia túto podmienku nesplní, je povinná zaplatiť pokutu aj penále z omeškania.

(4) Proti rozhodnutiu o žiadosti o odklad platenia pokuty, o jej platenie v splátkach, o zníženie alebo odpustenie pokuty sa nemožno odvolať; rozhodnutie nemožno preskúmať ani v rámci obnovy konania ani mimo odvolacieho konania.

§ 7

Použitie výnosu pokút

(1) Pokuta je príjmom národného výboru, ktorý ju uložil. Výnos pokút sa použije na financovanie zariadení a opatrení, ktoré slúžia na zlepšenie starostlivosti o vytváranie ochranu zdravých životných podmienok, prípadne na financovanie činností, ktorými sa predchádza nedostatkom v tejto starostlivosti.

(2) Z výnosu pokút môžu národné výbory, ktoré ich uložili na účely uvedené v odseku 1 poskytnúť socialistickým organizáciám na ich žiadosť príspevok, ak nemôžu potrebné zariadenia alebo opatrenia uskutočniť zo svojich prostriedkov. Príspevok nemožno poskytnúť na zariadenie alebo opatrenie bežnej povahy, ktoré má organizácia zabezpečovať z vlastných prostriedkov.

§ 8

Vzťah k iným predpisom

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na prípady, keď organizácii alebo pracovníkovi organizácie možno uložiť pokutu podľa predpisov o vodnom hospodárstve, o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia, o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce, o dozore štátnej banskej správy, o využití nerastného bohatstva a podľa Zákonníka práce.5)


§ 9

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1.októbrom 1975.


Štencl v. r.

Ing. Hanus v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a právne predpisy o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok vydané na jeho vykonanie.

2) § 172 a nasl. Zákonníka práce.

3) § 275 Zákonníka práce.

4) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

5) Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 31/1975 Zb. o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva, zákon č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia, zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce, zákon Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a rozšírení dozoru štátnej banskej správy, § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva a § 270a Zákonníka práce.