Zákon č. 52/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa zrušuje zákon SNR č. 69/1969 Zb. o štátnom sviatku Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 14/1975
Platnosť od 28.05.1975
Účinnosť od 28.05.1975

OBSAH

52

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 14. mája 1975,

ktorým sa zrušuje zákon SNR č. 69/1969 Zb. o štátnom sviatku Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Zákon Slovenskej národnej rady č. 69/1969 Zb. o štátnom sviatku Slovenskej socialistickej republiky sa zrušuje.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Štencl v. r.

Dr. Colotka v. r.