Zákon č. 51/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky

(v znení č. 61/1987 Zb.)

Čiastka 14/1975
Platnosť od 28.05.1975 do17.05.1990
Účinnosť od 01.09.1987 do17.05.1990
Zrušený 191/1990 Zb.

51

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 14. mája 1975

o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Národná cena Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „Národná cena“) sa udieľa jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav uznania za vynikajúce zásluhy, tvorivé výsledky alebo výkony v oblasti vedy, techniky, umenia a kultúry, ktoré obohatili ľudské poznanie alebo vytvorili veľké kultúrne a umelecké hodnoty alebo inak významnou mierou prispeli k rozvoju hmotného a duchovného bohatstva slovenského národa a národností v Slovenskej socialistickej republike.

§ 2

Národnú cenu udieľa Predsedníctvo Slovenskej národnej rady každoročne k 29. augustu na návrh vlády Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „vláda“).

§ 3

(1) Poradným orgánom vlády na posúdenie návrhov orgánov, organizácií, inštitúcií alebo jednotlivcov na udelenie Národnej ceny je Výbor pre Národnú cenu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „Výbor“).

(2) Predsedu a členov Výboru vymenúva a odvoláva vláda.

§ 4

(1) Vyznamenaným jednotlivcom patrí čestný titul „Nositeľ Národnej ceny Slovenskej socialistickej republiky“; o udelení ceny dostanú listinu a majú právo nosiť stužku symbolizujúcu Národnú cenu.

(2) Vyznamenaným kolektívom patrí čestný titul „Nositeľ Národnej ceny Slovenskej socialistickej republiky“; o udelení ceny dostanú listinu.

(3) S udelením Národnej ceny je spojená odmena.

§ 5

Organizáciu Výboru, náležitosti návrhov na udelenie Národnej ceny, spôsob ich predkladania a prerokúvania, podrobnosti o udieľaní Národnej ceny, o výške odmeny, ako aj podrobnosti o vykonávaní oprávnení podľa § 4 upraví štatút Národnej ceny, ktorý schvaľuje vláda.


§ 6

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 87/1969 Zb. o Štátnej cene Slovenskej socialistickej republiky.

§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Štencl v. r.

Dr. Colotka v. r.