Vyhláška č. 48/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Stanislava Kostku Neumanna

Čiastka 13/1975
Platnosť od 12.05.1975 do29.09.2000
Účinnosť od 12.05.1975 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

48

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 12. mája 1975

o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Stanislava Kostku Neumanna

Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach vyhlasuje:


§ 1

(1) K 100. výročiu narodenia Stanislava Kostku Neumanna sa vydávajú pamätné strieborné päťdesiatkorunáky.

(2) Pamätné strieborné päťdesiatkorunáky sa razia zo zliatiny so 700 dielmi striebra a 300 dielmi medi. Hrubá váha päťdesiatkorunáka je 13 g. Pri razbe je dovolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťdesiatkorunáka je 31 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

(3) Na líci pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky. Názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený pozdĺž zvislých strán štítu štátneho znaku a pod jeho základňou. Pod slovom „REPUBLIKA“ je umiestnené v jednom riadku označenie hodnoty „50 Kčs“.

(4) Na rube pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je pravý profil Stanislava Kostku Neumanna. Jeho meno „S.K.NEUMANN“ je umiestnené v opise vľavo od portrétu. V pravej hornej časti obvodu mince sú v opise umiestnené letopočty „1875 - 1975“. Autorom návrhu na päťdesiatkorunák je akademický sochár František David, ktorého značka „D“ je umiestnená v úrovni dolného okraja portrétu.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.