Rozhodnutie č. 45/1975 Zb.Rozhodnutie Prezidenta republiky o amnestii

Čiastka 12/1975
Platnosť od 08.05.1975
Účinnosť od 08.05.1975

45

ROZHODNUTIE

PREZIDENTA REPUBLIKY

O AMNESTII

V dňoch 30. výročia oslobodenia Československa Sovietskou armádou naše národy s hrdosťou bilancujú výsledky dosiahnuté pri výstavbe vyspelej socialistickej spoločnosti.

Vďaka vysokému stupňu morálno-politickej jednoty ľudu možno poskytnúť príležitosť osobám, ktoré neveľmi závažným spôsobom porušili zákon, aby aj bez uloženia trestu svojou statočnou prácou prispeli k budovateľskému úsiliu.

Preto na návrh Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a vlády Československej socialistickej republiky používam svoje ústavné právo a udieľam túto

amnestiu:

Čl. 1

Odpúšťam

a) tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky,

b) tresty nápravného opatrenia alebo ich zvyšky,

c) dosiaľ nezaplatené peňažné tresty a náhradné tresty za ne uložené alebo ich zvyšky právoplatne uložené predo dňom tohto rozhodnutia za prečiny a trestné činy, na ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody neprevyšujúci tri roky.

Čl. 2

Tresty odňatia slobody, ktorých výkon bol podmienečne odložený, tresty nápravného opatrenia a peňažné tresty odpúšťam s účinkom, že sa dňom tohto rozhodnutia na páchateľa hľadí, ako by nebol odsúdený.

Čl. 3

Nariaďujem, aby sa nezačalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie za prečiny a za trestné činy uvedené v článku 1 spáchané predo dňom tohto rozhodnutia.

Čl. 4

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje

a) na osoby, ktoré boli v posledných desiatich rokoch predo dňom tohto rozhodnutia už odsúdené pre úmyselný trestný čin, iba ak sa na ne hľadí, ako by neboli odsúdené,

b) na trestné činy hanobenia štátu svetovej socialistickej sústavy a jeho predstaviteľa podľa § 104 Tr.zák., ohrozenia štátneho tajomstva podľa § 106 ods.1 a § 107 ods.1, 2 Tr.zák., vyzvedačstva a ohrozenia štátneho tajomstva na škodu štátu svetovej socialistickej sústavy podľa § 108 Tr.zák., poškodzovania záujmov republiky v cudzine podľa § 112 Tr.zák.,

c) na trestné činy hospodárske podľa druhej hlavy a vojenské podľa dvanástej hlavy spáchané úmyselne, trestné činy proti výkonu právomoci štátneho orgánu a orgánu spoločenskej organizácie a verejného činiteľa podľa tretej hlavy prvého oddielu osobitnej časti Trestného zákona, trestné činy spáchané so zbraňou,

d) na trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods.1 Tr.zák., prijímania úplatku podľa § 160 ods.1, 2 Tr.zák., ohrozenia služobného tajomstva podľa § 173 ods.1, 3 Tr.zák., nedovoleného ozbrojovania podľa § 185 ods.1 Tr.zák., výtržníctva podľa § 202 ods.1, 2 Tr.zák., príživníctva podľa § 203 Tr.zák., zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods.1, 2, 3 Tr.zák., ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 217 Tr.zák.,

e) na úhrnné a súhrnné tresty, ak jedným zo zbiehajúcich sa činov je trestný čin, na ktorý sa amnestia nevzťahuje.

Čl. 5

Ukladám ministrom spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a ministrovi národnej obrany Československej socialistickej republiky, aby mi na základe preskúmania predložili na rozhodnutie návrhy na odpustenie alebo zmiernenie trestu, ak ide

a) o mladistvých,

b) o ťarchavé ženy,

c) o matky, ktoré sa starajú o dve alebo viac detí,

d) o mužov starších ako 60 a ženy staršie ako 55 rokov,

e) o osoby, ktoré trpia ťažkou nevyliečiteľnou chorobou.

Dr.Štrougal v. r.

predseda vlády Československej socialistickej republiky

v zastúpení prezidenta republiky

v Prahe 8. mája 1975