Redakčné oznámenie č. 44/1975 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 11/1975
Platnosť od 29.04.1975 do31.12.1983
Zrušený 139/1983 Zb.

44

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačových chýb

1. vo vyhláške Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla, v slovenskom vydaní

2. v Zásadách č. 5/1975 Zb. na zabezpečenie kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe, schválených uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. januára 1975 č. 3, v českom vydaní

1. V § 3 ods. 6 v treťom riadku zhora má byť miesto „ktorí“ správne „ktorý“;

v § 15 ods. 4 v poslednom riadku má byť miesto „najviac však 100 Kčs za každý prípad“ správne „najviac však 1000 Kčs za každý prípad“;

v § 15 ods. 6 má začiatok vety správne znieť: „§ 14 ods. 1 písm. c) a d)“.

2. Bod 15 písm. a) má miesto „ve vztahu k jiným podřízeným organizačním složkám,“ správne znieť „ve vztahu k jim podřízeným organizačním složkám,“.

Redakcia