Vyhláška č. 41/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 11/1975
Platnosť od 29.04.1975
Účinnosť od 14.05.1975
Redakčná poznámka

Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti, ktorá podľa svojho článku 7 nadobudla platnosť 1. aprílom 1975.

41

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 3. apríla 1975

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti


Dňa 31. januára 1975 bola v Helsinkách podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti, ktorá podľa svojho článku 7 nadobudla platnosť 1. aprílom 1975.

Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Vláda Československej socialistickej republiky

a

vláda Fínskej republiky

v záujme ďalšieho rozvoja vzájomných vzťahov sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu o zrušení vízovej povinnosti:

Článok 1

Štátni občania Československej socialistickej republiky a Fínskej republiky sú oslobodení od vízovej povinnosti v rozsahu a za podmienok ustanovených touto Dohodou.

Článok 2

(1) Štátni občania jedného štátu majúci platný pas môžu cestovať na územie druhého štátu bez víz a zdržiavať sa tam po čas nepresahujúci tri mesiace.

(2) Štátnym občanom Československej socialistickej republiky sa do výšky uvedeného času pobytu troch mesiacov na území Fínskej republiky započítava pobyt na území severských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o upustení od pasovej kontroly na štátnych hraniciach medzi severskými štátmi z 12. júla 1957, včítane pobytu, ktorý sa uskutočnil v čase šiestich mesiacov pred vstupom na územie Fínskej republiky.

Článok 3

(1) Prekračovať štátne hranice za podmienok ustanovených touto Dohodou možno iba na hraničných priechodoch určených pre medzinárodný cestovný styk.

(2) Príslušné ústredné úrady Československej socialistickej republiky a Fínskej republiky si do tridsiatich dní odo dňa podpisu tejto Dohody vymenia diplomatickou cestou vzory pasov. O zmenách týchto dokladov sa budú informovať rovnakou cestou najneskôr tridsať dní pred ich zavedením a súčasne si zašlú ich vzory.

Článok 4

Táto Dohoda sa nedotýka práva oboch štátov odoprieť nežiadúcemu štátnemu občanovi vstup na svoje územie a práva skrátiť jeho pobyt podľa vnútroštátnych predpisov alebo ho vyhostiť.

Článok 5

Štátni občania jedného štátu sú povinní po čas pobytu na území druhého štátu dodržiavať jeho právne predpisy.

Článok 6

Zmluvné strany môžu z dôvodu verejného poriadku dočasne pozastaviť vykonávanie Dohody buď celej alebo jej časti. Pozastavenie sa musí ihneď oznámiť diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.

Článok 7

(1) Táto Dohoda sa dojednáva na neurčitý čas a nadobúda platnosť 1. aprílom 1975.

(2) Zmluvné strany môžu túto Dohodu písomne vypovedať. Dohoda stratí platnosť uplynutím troch mesiacov odo dňa výpovede.

Dané v Helsinkách 31. januára 1975 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Fínskej republiky:

Ahti Karjalainen v. r.

Helsinky 31. januára 1975

Excelencia,

mám česť Vám oznámiť, že pri vykonávaní dnes podpísanej Dohody o zrušení vízovej povinnosti budú príslušné orgány Československej socialistickej republiky a Fínskej republiky, v súlade so zásadami medzinárodného práva, navzájom konzultovať o možných problémoch vznikajúcich v súvislosti s osobami súčasne považovanými oboma štátmi za ich štátnych občanov.

V prípade, že štátny občan Fínskej republiky stratí na území Československej socialistickej republiky pas, vyžadujú čs. právne predpisy, aby o strate upovedomil príslušné československé orgány, ktoré vydajú potvrdenie o oznámení tejto straty.

Príjmite, excelencia, prejav mojej najhlbšej úcty.

Bohuslav Chňoupek v. r.

Jeho excelencia
Dr. Ahti Karjalainen
minister zahraničných vecí
Fínskej republiky
Helsinky

Helsinky 31. januára 1975

Excelencia,

mám česť potvrdiť príjem Vášho listu z 31. januára 1975 tohto znenia:

„Mám česť Vám oznámiť, že pri vykonávaní dnes podpísanej Dohody o zrušení vízovej povinnosti budú príslušné orgány Československej socialistickej republiky a Fínskej republiky, v súlade so zásadami medzinárodného práva, navzájom konzultovať o možných problémoch vznikajúcich v súvislosti s osobami súčasne považovanými oboma štátmi za ich štátnych občanov.

V prípade, že štátny občan Fínskej republiky stratí na území Československej socialistickej republiky pas, vyžadujú čs. právne predpisy, aby o strate upovedomil príslušné československé orgány, ktoré vydajú potvrdenie o oznámení tejto straty.“

Príjmite, excelencia, prejav mojej najhlbšej úcty.

Ahti Karjalainen v. r.

Jeho excelencia
Ing. Bohuslav Chňoupek
minister zahraničných vecí
Československej socialistickej republiky
Praha

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.