Vyhláška č. 34/1975 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o hospodárskych záväzkoch pri vývoze, dovoze a pri zabezpečovaní hospodárskej kooperácie so zahraničím

Čiastka 10/1975
Platnosť od 18.04.1975 do31.12.1982
Účinnosť od 01.07.1975 do31.12.1982
Zrušený 165/1982 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení § 10 až § 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júlom 1975

34

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 9. apríla 1975

o hospodárskych záväzkoch pri vývoze, dovoze a pri zabezpečovaní hospodárskej kooperácie so zahraničím

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky po prerokovaní s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu a s ďalšími zúčastnenými ministerstvami ustanovuje podľa § 395 písm. a) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., v úplnom znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. (ďalej len „zákon“):


§ 1

Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje

a) zmluvu o príprave dodávok na úseku vývozu a dovozu a povinnosti organizácií zahraničného obchodu a ďalších organizácií oprávnených na zahraničnoobchodnú činnosť1) (ďalej len „organizácie zahraničného obchodu“) a ich dodávateľov a odberateľov pri jej uzavieraní a plnení,

b) penále za vadné plnenie pri niektorých dodávkach dovážaných výrobkov,

c) vzťahy organizácií pri príprave zmlúv uzavieraných v rámci špecializácie a kooperácie so zahraničím2) (ďalej len „zmluvy o hospodárskej kooperácii so zahraničím“) a pri zabezpečovaní plnenia záväzkov z týchto zmlúv.

PRVÁ ČASŤ

Hospodárske záväzky pri vývoze a dovoze

Prvý oddiel

Zmluva o príprave dodávok

§ 2

Zmluvou o príprave dodávok organizácie určia

a) predpokladaný rozsah budúcich dodávok pre vývoz alebo z dovozu v určenom časovom období,

b) záväzok jednej alebo oboch organizácií na uzavretie budúcej zmluvy (budúcich zmlúv) alebo záväzok odberateľa na vydanie dodávkového príkazu (dodávkových príkazov) do určeného času. Namiesto času na uzavretie budúcej zmluvy (budúcich zmlúv) sa organizácie môžu dohodnúť o čase na predloženie návrhu budúcej zmluvy (budúcich zmlúv).

§ 3

Účelom zmluvy o príprave dodávok je najmä

a) príprava strednodobých štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva a plnenie úloh nimi určených,

b) plnenie záväzkov na uzavieranie zmlúv o dodávke pre vývoz alebo z dovozu, ktoré vyplynú z rokovaní o medzinárodných hospodárskych vzťahoch alebo zo zmlúv o hospodárskej kooperácii so zahraničím,

c) prenášanie výsledkov prieskumu zahraničných trhov do dlhodobých dodávateľsko-odberateľských vzťahov, cieľavedome zameraných na efektívne plnenie dodávok pre vývoz,

d) sortimentové vyjasňovanie dodávok pre vývoz a z dovozu, ktoré ustanovia smernice pre prípravu vykonávacích štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva a vykonávacie štátne plány rozvoja národného hospodárstva v súhrnnom hodnotovom vyjadrení.3)

§ 4

Organizácia je viazaná návrhom zmluvy o príprave dodávok počas jedného mesiaca, pokiaľ sama neurčí dlhšiu lehotu alebo pokiaľ nebude dohodnutá iná lehota.

§ 5

Zmluva o príprave dodávok na úseku vývozu

(1) Zmluva o príprave dodávok vzniká, aj keď v nej organizácie nedojednajú čas na uzavretie budúcej zmluvy (budúcich zmlúv) alebo čas, v ktorom je odberateľ povinný vydať dodávkový príkaz (dodávkové príkazy) alebo predložiť návrh zmluvy (návrhy zmlúv). V takom prípade platí, že sa tak má stať v lehotách určených v základných podmienkach dodávky, a pokiaľ ich základné podmienky dodávky neurčujú, v lehotách už prv dohodnutých, prípadne v obvyklých lehotách.

(2) Záväzok na uzavretie budúcej zmluvy (budúcich zmlúv) sa môže splniť aj tak, že odberateľ vydá do určeného času dodávkový príkaz (dodávkové príkazy).

(3) Ak odberateľ nevydá dodávkový príkaz (dodávkové príkazy) alebo ak nepredloží návrh zmluvy (návrhy zmlúv) v súlade so zmluvou o príprave dodávok, môže sa dodávateľ domáhať len náhrady škody, ktorá mu tým bola spôsobená; zodpovednosti za túto škodu sa odberateľ nemôže zbaviť. Táto úprava povinnosti na náhradu škody sa však netýka záväzkov na predloženie návrhov zmlúv alebo na vydanie dodávkových príkazov, ktoré vyplývajú zo zmluvy o hospodárskej kooperácii so zahraničím.

§ 6

Zmluva o príprave dodávok na úseku dovozu

(1) Dodávateľ nie je povinný uzavrieť na základe zmluvy o príprave dodávok zmluvu o dodávke z dovozu, ak nedostane potrebné devízové krytie najneskôr v lehote určenej na jej uzavretie.

(2) Dodávateľ je povinný pristúpiť na zmenu alebo zrušenie záväzku zo zmluvy o príprave dodávok, ak sa toho domáha odberateľ s odôvodnením, že potrebuje dovoz iných dodávok alebo ich iný rozsah, pokiaľ by plnenie pôvodného záväzku bolo v rozpore s devízovými záujmami ČSSR; odberateľ je však povinný uhradiť náklady s tým spojené. Toto ustanovenie sa netýka záväzkov na uzavieranie zmlúv o dodávke z dovozu, ktoré vyplynú zo zmluvy o hospodárskej kooperácii so zahraničím.

§ 7

Povinnosť uzavrieť zmluvu o príprave dodávok4) môže organizácia splniť aj tým, že túto zmluvu z jej podnetu s oprávnenou organizáciou uzavrú iné organizácie.

§ 8

V zmluve o príprave dodávok sa organizácie môžu dohodnúť, že záväzok na uzavretie budúcej zmluvy možno splniť aj tak, že túto zmluvu uzavrie iná organizácia. Podmienky, za ktorých sa tak môže stať, musia byť dojednané v zmluve o príprave dodávok.

Druhý oddiel

§ 9

Penále za vadné plnenie

Ustanovenie § 206 a § 208 zákona nemožno použiť pri dovážaných výrobkoch vo vzťahoch medzi ďalšími dodávateľmi a odberateľmi, ak

a) sú uskutočňované ako traťové dodávky alebo

b) preverovaním by došlo k poškodeniu pôvodného obalu, k zhoršeniu akosti alebo k inému znehodnoteniu, či strate určených vlastností.

DRUHÁ ČASŤ

Zmluvné zabezpečovanie záväzkov z hospodárskej kooperácie so zahraničím

§ 10

Zabezpečovanie zmlúv o hospodárskej kooperácii so zahraničím

Ak treba, aby sa na plnení záväzkov, ktoré vyplynú zo zmluvy o hospodárskej kooperácie so zahraničím, podieľali organizácie, ktoré sa nestanú jej zmluvnou stranou, je organizácia, ktorá bude zodpovedať za tieto záväzky (§ 18), povinná túto ich účasť si zabezpečiť tým, že s nimi včas uzavrie zmluvu o zabezpečení hospodárskej kooperácie so zahraničím (§ 11), zmluvu o príprave dodávok, prípadne iné hospodárske zmluvy (ďalej len „hospodárske zmluvy“). To sa nevzťahuje na prípady, keď plnenie záväzkov zo zmluvy o hospodárskej kooperácii so zahraničím zabezpečujú nadriadené orgány v rámci svojej riadiacej právomoci.

§ 11

Zmluva o zabezpečení hospodárskej kooperácie so zahraničím

(1) Zmluvou o zabezpečení hospodárskej kooperácie so zahraničím sa organizácie zaväzujú urobiť opatrenia potrebné na zabezpečenie riadneho plnenia záväzkov, ktoré vyplynú zo zmluvy o hospodárskej kooperácii so zahraničím. Pritom sa zaväzujú najmä na zavedenie, obmedzenie a zastavenie dojednanej výroby, výskumu a vývoja.

(2) Zmluva o zabezpečení hospodárskej kooperácie so zahraničím obsahuje spravidla

a) rozsah spolupráce v oblasti výroby a určenie výrobkov, ktorých sa spolupráca týka,

b) lehotu a podmienky spolupráce v oblasti technického rozvoja výrobkov a vzájomného postúpenia výsledkov doterajšieho vývoja, včítane technických a výrobných poznatkov,

c) lehotu a podmienky zavedenia, zastavenia, prípadne obmedzenia výroby,

d) spôsob a podmienky vykonávania zmien dohodnutých technicko-ekonomických parametrov a akosti,

e) spôsob a podmienky vykonávania skúšok výrobkov,

f) dojednanie o použití technických, bezpečnostných a iných predpisov, najmä predpisov o štátnom skúšobníctve,

g) dojednanie o zodpovednosti za porušenie patentovej a inej ochrany,

h) ustanovenie o majetkových sankciách.

(3) Pokiaľ opatrenia, ku ktorým sa organizácie zaväzujú, vyžadujú predchádzajúci súhlas nadriadených alebo iných orgánov, je príslušná organizácia povinná vopred si takýto súhlas zabezpečiť.

(4) Zmluva o zabezpečení hospodárskej kooperácie so zahraničím vzniká, ak dôjde k dohode o celom jej obsahu.

Spoločné ustanovenia

§ 12

Organizácia, ktorá bude zodpovedať za záväzky zo zmluvy o hospodárskej kooperácii so zahraničím (§ 18), je povinná organizovať uzavieranie hospodárskych zmlúv tak, aby rokovania o nich prebiehali súbežne s rokovaním o zmluve o hospodárskej kooperácii so zahraničím, aby bolo v súlade s pripraveným znením tejto zmluvy a aby k ich uzavretiu došlo pred podpisom zmluvy o hospodárskej kooperácii so zahraničím. Inak je povinná uhrádzať zúčastnených organizáciám náklady, ktoré im vzniknú v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti.

§ 13

Organizácia, ktorej súčinnosť je nevyhnutná na splnenie záväzkov zo zmluvy o hospodárskej kooperácii so zahraničím, je povinná uzavrieť hospodársku zmluvu na žiadosť organizácie, ktorá bude zodpovedať za tieto záväzky (§ 18), pokiaľ návrh hospodárskej zmluvy je predložený tak včas, aby ju bolo možné uzavrieť ešte pred podpísaním zmluvy o hospodárskej kooperácii so zahraničím. Tejto povinnosti sa môže zbaviť, ak preukáže dôvody, pre ktoré by uzavretie hospodárskej zmluvy bolo v rozpore s potrebami národného hospodárstva.

§ 14

Organizácia, ktorá uzaviera spoločne s organizáciou zahraničného obchodu zmluvu o hospodárskej kooperácii so zahraničím, ktorou sa dojednáva aj záväzok na uzavieranie budúcich zmlúv o dodávke pre vývoz, je povinná na žiadosť organizácie zahraničného obchodu uzavrieť zmluvu o príprave dodávok na rozsah, o ktorom sa dohodlo, že bude prijatý, prípadne, ktorý bol prijatý.

§ 15

Ak zmluva o hospodárskej kooperácii so zahraničím určí majetkové sankcie, sú organizácie povinné dojednať zodpovedajúce sankcie v hospodárskej zmluve, pokiaľ nie sú ustanovené právnym predpisom.

§ 16

Ak nedôjde k uzavretiu platnej5) zmluvy o hospodárskej kooperácii so zahraničím do šiestich mesiacov od vzniku hospodárskej zmluvy, je ktorákoľvek organizácia oprávnená požadovať jej zrušenie; druhá organizácia je povinná pristúpiť na zrušenie hospodárskej zmluvy.

§ 17

Organizácia, ktorá uzavrie zmluvu o hospodárskej kooperácii so zahraničím, je povinná bez meškania odovzdať jedno jej vyhotovenie alebo výpis z nej v českom alebo slovenskom znení organizácii, s ktorou uzavrela pri jej príprave hospodársku zmluvu.

§ 18

Ak uzaviera zmluvu o hospodárskej kooperácii so zahraničím viac organizácií a ak nie je v nej určené, ktoré záväzky pripadajú na každú z nich, predpokladá sa na účely tejto vyhlášky, že každá organizácia zodpovedá za záväzky, ktoré sa týkajú predmetu jej činnosti. Ak sa záväzok týka predmetu činnosti viacerých organizácií a ak nie je dohodnuté inak, predpokladá sa na účely tejto vyhlášky, že zodpovedajú rovnakým dielom.

§ 19

Organizácia, ktorá odoberá od organizácie zahraničného obchodu výrobky dovážané na základe medzištátnej dohody alebo zmluvy o hospodárskej kooperácie so zahraničím a dodáva ich v nezmenenom stave ďalšej organizácii, je oprávnená pri uzavieraní zmlúv so svojimi ďalšími odberateľmi požadovať takú úpravu dodacích lehôt, preverovania plnenia, reklamácií a reklamačných lehôt, aká zodpovedá jej povinnostiam voči organizácii zahraničného obchodu.


TRETIA ČASŤ

§ 20

Účinnosť

(1) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1975, s výnimkou ustanovení § 10 až § 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júlom 1975.

(2) Právne vzťahy z hospodárskych zmlúv, ktoré upravuje táto vyhláška, vzniknuté pred jej účinnosťou, sa spravujú odo dňa účinnosti jej ustanoveniami len potiaľ, pokiaľ sa organizácie na tom dohodnú.

(3) Ustanovenie § 9 sa vzťahuje na vadné dodávky uskutočnené po 30. apríli 1975.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Pozri vyhlášku č. 121/1968 Zb. o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť v znení vyhlášky č. 164/1969 Zb.

2) Pozri zákon č. 85/1972 Zb. o postupe pri uzavieraní zmlúv o hospodárskej kooperácii so zahraničím.

3) Pozri § 20 vyhlášky č. 33/1975 Zb. o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

4) Pozri § 118 zákona, § 5 ods. 6 vyhlášky č. 33/1975 Zb. o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese a § 13 a 14 tejto vyhlášky.

5) Pozri § 1 zákona č. 85/1972 Zb. o postupe pri uzavieraní zmlúv o hospodárskej kooperácii so zahraničím.