Nariadenie vlády č. 30/1975 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd

Čiastka 9/1975
Platnosť od 28.03.1975 do31.10.1993
Účinnosť od 01.04.1975 do31.10.1993
Zrušený 242/1993 Z. z.

30

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 26. marca 1975,

ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 23 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon):


§ 1

(1) Ukazovatele prípustného stupňa znečistenia povrchových vôd (ďalej len „ukazovatele“) uvedené v prílohe tohto nariadenia sú záväzné pre vodohospodárske orgány pri povoľovaní vypúšťania odpadových a zvláštnych vôd do povrchových vôd; vodohospodárske orgány pritom v závažných prípadoch, najmä v záujme ochrany životného prostredia, prípadne pre iné dôležité záujmy spoločnosti použijú pri povoľovaní vypúšťania odpadových a zvláštnych vôd do povrchových vôd pre jednotlivé vodné toky, prípadne pre jednotlivé úseky vodných tokov, ktoré nie sú vodárenskými tokmi, prísnejšie hodnoty, a to až do výšky hodnôt platných vo vodárenských tokoch.

(2) Ak vodohospodársky orgán vzhľadom na dôležitý záujem spoločnosti výnimočne povolí vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd do podzemných vôd, musia byť vypúšťané vody tak vyčistené, prípadne upravené, aby nezhoršili, ani neohrozili akosť podzemných vôd.

§ 2

(1) Ukazovatele sa vzťahujú na množstvo látok v recipiente po zmiešaní s odpadovými alebo zvláštnymi vodami. Vplyv vypúšťaných odpadových alebo zvláštnych vôd na vody v recipiente sa zisťuje prepočtom z hodnôt týchto vôd na pomery v recipiente tak, že sa ráta so skutočným objemom vody v recipiente, ktorý sa pri vodných tokoch nahrádza 355-dňovým prietokom. V umele vzdutých úsekoch vodných tokov (vodné nádrže a pod.) sa tento prietok určuje v profile, kde vyteká voda zo vzdutého úseku.

(2) Zisťovanie akosti vôd v recipiente sa vykonáva rozborom týchto vôd podľa technických noriem o vykonávaní rozborov na určenie stupňa znečistenia povrchových vôd.1) Na určenie akosti vody vo vodnom toku sú predovšetkým rozhodujúce výsledky meraní vykonaných pri 355-dňovom prietoku.

(3) Ukazovatele ustanovené pre vodárenské toky musia sa na týchto tokoch dodržať na ktoromkoľvek mieste. Ukazovatele ustanovené pre ostatné povrchové vody musia sa dodržať na miestach, ktoré určí vodohospodársky orgán v súvislosti s povoľovaním vypúšťania odpadových alebo zvláštnych vôd; vychádza sa pritom zo súčasného a plánovaného nakladania s vodami. Pri sedimentačných nádržiach a iných obdobných zariadeniach určených na dočisťovanie, akumuláciu alebo iné nakladanie s odpadovými alebo zvláštnymi vodami musia sa dodržať len na miestach výtoku vôd z týchto zariadení.

(4) Ak je akosť povrchovej vody už horšia, ako určuje niektorý ukazovateľ, je jej ďalšie znečisťovania odpadovými alebo zvláštnymi vodami v tomto ukazovateli neprípustné.


§ 3

(1) Zrušujú sa smernice Ústrednej správy vodného hospodárstva č. 74/1957 Ú. v. o akosti povrchových vôd v recipientoch.

(2) Výnimky povolené podľa čl. 6 smerníc č. 74/1957 Ú. v. o akosti povrchových vôd v recipientoch a podľa § 9 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb. zostávajú v platnosti na čas, na ktorý boli povolené.

§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1975.


Dr. Colotka v. r.


Príloha nariadenia vlády SSR č. 30/1975 Zb.

Ukazovatele prípustného stupňa znečistenia povrchových vôd

I. Základné ukazovatele, ktoré sa nesmú porušiť, prípadne prekročiť pri povoľovaní vypúšťania odpadových, prípadne zvláštnych vôd do povrchových vôd:

1. biologický stav vôd vyjadrený indexom znečistenia (saprobity) menším než 2,2 pri vodárenských tokoch a biologický stav vôd vyjadrený indexom znečistenia (saprobity) menším než 3,2 pri ostatných povrchových vodách,

2. stav umožňujúci normálny život rýb pstruhovitých vo vodárenských tokoch a kaprovitých v ostatných povrchových vodách,

3. stav bez pachu pri vodách vodárenských tokov a v nádržiach a slabo cudzorodý pri ostatných vodách,

4. stav, pri ktorom farebné zmeny nie sú viditeľné pri vodách vodárenských tokov vo vrstve do 20 cm a pri ostatných povrchových vodách vo vrstve do 10 cm,

5. teplota do 20 °C pri struhových vodách a vodárenských tokoch a do 26 °C pri ostatných povrchových vodách,

6. neporušená samočistiaca schopnosť povrchových vôd,

7. stav povrchových vôd, pri ktorom sa nevyvíjajú nadmerne nežiadúce organizmy (napr. vodný kvet), ani nevznikajú kalové lavice, alebo sa vodná hladina nepokrýva penou, tukmi a olejmi alebo inými látkami,

8. stav povrchových vôd, pri ktorom sa neporušujú hygienické požiadavky na ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením,2)

9. stav povrchových vôd, pri ktorom nenastáva toxické pôsobenie rádioaktívnych a iných látok na vodné organizmy.

II. Ukazovatele prípustného množstva látok obsiahnutých v povrchových vodách

hodnoty platné vo vodárenských tokoch hodnoty platné v ostatných povrchových vodáchpoznámka
1. rozpustený kyslík
(nasýtenie v %)
min.70min.50vylučujú sa rozbory nočných a ranných vzoriek
2. BSK5 mg O2/lmax.4max.8
3. oxidovateľnosť manganistanom mg O2/lmax.8max.20s vylúčením vplyvu prirodzených huminových látok
4. voľný sírovodík (H2S) mg/lmax.0max.0,1
5. rozpustné látky mg/lmax.500max.1000
6. chloridové ióny (Cl) mg/lmax.200max.400
7. síranové ióny (SO4) mg/lmax.200max.300
8. vápnikové ióny (Ca) mg/lmax.250max.300
9. horčíkové ióny (Mg) mg/lmax.125max.200
10. celková tvrdosť (oN)max.20max.46
11. fluoridy (F) mg/lmax.1,5max.2,4
12. amoniak a amónne ióny (NH4+) mg/lmax.0,5max.3,0
13. dusičnanové ióny (NO3) mg/lmax.15max.50
14. celkové železo (Fe) mg/lmax.0,5max.1,5
15. mangán (Mn) mg/lmax.0,2max.0,5
16. jednomocné fenoly
(prchajúce s vodnou parou) mg/l
max.0,05max.0,2
17. aniónaktívne tenzidy mg/lmax.0,1max.3,0
18. ostatné tenzidy, s výnimkou katiónaktívnych mg/lmax.0,5max.3,0
19. kyanidové ióny (CN) mg/lmax.0,01max.
max.
0,2
0,05
celkových toxických
20. zinok (Zn) mg/lmax.0,05max.0,1okrem prirodzene tvrdých vôd
21. nikel (Ni) mg/lmax.0,05max.0,1
22. olovo (Pb) mg/lmax.0,05max.0,5
23. chróm (CrIII) mg/lmax.0,1max.0,5
24. arzén (As) mg/lmax.0,05max.0,5
25. meď (Cu) mg/lmax.0,05max.0,1
26. selén (Se) mg/lmax.0,5max.0,1
27. ortuť (Hg) mg/lmax.0,0001max.0,005
28. kadmium (Cd) mg/lmax.0,01max.0,3
29. chróm (CrVI) mg/lmax.0,05max.0,1
30. striebro (Ag) mg/lmax.0,01max.0,05
31. vanád (V) mg/lmax.0,005max.0,05
32. urán (U) mg/lmax.0,05max.0,1
33. ropa a ropné látky3) mg/lmax.0,01max.0,2určené ako nepolárne extrahované látky
34. coli-index (v 1 litre vody)max.80 000max.600 000v miestach pásma hygienickej ochrany I. stupňa najviac 10 000
35. pH 6,0-8,5 5,0-9,0s výnimkou prirodzene kyslých a zásaditých vôd

V položkách 20 až 32 hraničná prípustná koncentrácia toxických kovov sa vzťahuje na súčet rozpustnej a nerozpustnej formy jednotlivej látky.

Poznámky pod čiarou

1) Do vydania technických noriem sa používajú
„Jednotné metódy chemického rozboru vôd",
„Jednotné metódy biologického rozboru vôd I. a II."
a „Metódy mikrobiologického rozboru vôd".

2) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1972 Zb. o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením.

3) Vyhláška Minsiterstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1973 Zb. o ochrane vôd pred znečisťovaním ropnými látkami.