Vyhláška č. 28/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov

Čiastka 8/1975
Platnosť od 28.03.1975

28

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky

z 28. marca 1975,

ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky po prerokovaní s príslušnými orgánmi štátnej správy a krajskými národnými výbormi ustanovuje podľa § 20 ods. 2 a § 32 ods. 1 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon):


PRVÁ ČASŤ

Vodárenské toky a ich povodia

§ 1

Vodárenskými tokmi sú úseky vodných tokov určené za zdroj vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva vodou, uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky. Začiatok vodárenského toku je určený prameňom vodného toku. Pokiaľ však na tom istom vodnom toku je určený ďalší úsek za vodárenský tok, je jeho začiatok vyznačený lokalitou uvedenou v prílohe č. 1 tejto vyhlášky. Koniec vodárenského toku tvorí priečny profil vodného toku v mieste odberu vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva vodou, a ak sa odoberá vzdutá voda, tvorí koniec vodárenského toku profil hrádze alebo hate, ktorou sa odoberaná voda vzdúva; poloha týchto profilov je vyznačená v prílohe č. 1 tejto vyhlášky názvom priľahlej lokality.

§ 2

Povodím vodárenského toku územie, z ktorého povrchové vody prirodzene stekajú vo vodného toku k profilu vymedzujúcemu ukončenie vodárenského toku, ako aj územie, z ktorého sa povrchové vody do povodia vodárenského toku umele prevádzajú.

§ 3

Okrem stavieb, zariadení, prípadne činností uvedených už v § 13 vodného zákona treba v povodí vodárenského toku súhlas príslušného vodohospodárskeho orgánu pre tieto stavby, zariadenia alebo činnosti:

a) veľkokapacitné stavby pre živočíšnu výboru, za ktoré sa považujú

1. stavby pre chov hovädzieho dobytka, a to stavby pre dojnice s celkovou kapacitou od 400 kusov, stavby pre teľce od 800 kusov, odchovne mladého hovädzieho dobytka od 500 kusov, maštaľné objekty pre chov dobytka na výkrm od 500 kusov,

2. stavby pre chov ošípaných, a to stavby pre výkrm ošípaných s celkovou kapacitou zástavu od 5 000 kusov a pôrodnice prasníc a odchovne ošípaných v predvýkrmne s celkovou kapacitou od 700 kusov,

b) zemné silá a objekty silážových zariadení,

c) stavby nemocníc, liečebne a iné zariadenia a prevádzky, s ktorými súvisí možnosť vzniku nebezpečenstva infekčných ochorení,

d) ťažbu, úpravu a použitie rádioaktívnych látok, prípadne jedov,1)

e) leteckú aplikáciu hnojív a chemických látok na ochranu rastlín,

f) objekty na skladovanie a manipuláciu s ropnými látkami a objekty na skladovanie umelých hnojív a postrekových ochranných látok.

DRUHÁ ČASŤ

Vodohospodársky významné vodné toky

§ 4

Vodnými vodohospodárskymi významnými tokmi sú vodné toky, prípadne ich vodohospodársky ucelené úseky uvedené v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

§ 5

Ustanoveniami tejto časti nie sú dotknuté predpisy upravujúce výkon štátnej správy na úseku vodného hospodárstva vo vyhradených priestoroch Československej ľudovej armády a ozbrojených bezpečnostných zborov.2)


TRETIA ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1975, s výnimkou druhej časti, ktorá nadobúda účinnosť 1. januárom 1976.


Minister:

Ing. Hruzík v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 28/1975 Zb.

Príloha 01

Príloha č. 2 vyhlášky č. 28/1975 Zb.

Príloha 02

Poznámky pod čiarou

1) Vládne nariadenie č. 56/1967 Yb. o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu.

2) Napr. zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch

3) Číslo hydrologického poradia detailnej plošky povodia podľa publikácie „Hydrologické pomery ČSSR“ Hydrometeorologického ústavu, Praha 1965, v ktorej je situovaný vodárenský odber, hrádza vodárenskej nádrže alebo prevod vody určený na vodárenské využitie.