Nariadenie vlády č. 26/1975 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva

Čiastka 8/1975
Platnosť od 28.03.1975

26

NARIADENIE VLÁDY

Českej socialistickej republiky

z 26. marca 1975

o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva

Vláda Českej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 47 ods. 1 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) a § 24 ods. 1 zákona Českej národnej rady č. 130/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve:


PRVÁ ČASŤ

Ukladanie pokút organizáciám

§ 1

Všeobecné ustanovenia

Okresné národné výbory ukladajú pokuty organizáciám, ktoré

a) odoberú alebo inak použijú povrchové alebo podzemné vody bez potrebného povolenia vodohospodárskeho orgánu alebo v rozpore s ním (ďalej len „nedovolené použitie vôd“),

b) vypustia odpadové vody2) do povrchových alebo podzemných vôd, prípadne do verejnej kanalizácie bez potrebného povolenia vodohospodárskeho orgánu alebo v rozpore s ním, prípadne v rozpore s kanalizačným poriadkom (ďalej len „nedovolené vypúšťanie vôd“),

c) znečistia povrchové alebo podzemné vody alebo ohrozia ich akosť alebo zdravotnú nezávadnosť nedovoleným nakladaním s látkami vodám škodlivými, ktoré nie sú odpadovými vodami, prípadne spôsobia vniknutie týchto látok do verejnej kanalizácie v rozpore s kanalizačným poriadkom (ďalej len „nedovolené nakladanie s látkami vodám škodlivými“),

d) poškodia verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu alebo odoberajú vodu z verejného vodovodu v rozpore s úpravou podľa § 30 ods. 3, prípadne ods. 4 vodného zákona (ďalej len „nedovolený odber vôd“),

e) porušia iné povinnosti ustanovené vodným zákonom o štátnej správe vo vodnom hospodárstve alebo podľa nich uložené inak, ako je uvedené pod písmenami a) až d) (ďalej len „iné povinnosti“).

§ 2

Pokuty za nedovolené použitie vôd

(1) Pokuta za nedovolené použitie povrchových vôd sa ustanovuje vo výške vypočítanej násobkom sadzby 1,- Kčs za 1 m3 nedovolene použitých povrchových vôd celkovým množstvom týchto vôd.

(2) Pokuta za nedovolené použitie podzemných vôd sa ustanovuje vo výške vypočítanej násobkom sadzby 7,- Kčs za 1 m3 nedovolene použitých vôd celkovým množstvom týchto vôd.

(3) Najnižšia pokuta podľa odsekov 1 a 2 sa ustanovuje vo výške 5 000,- Kčs.

§ 3

Pokuty za nedovolené vypúšťanie vôd

(1) Výška pokút ukladaných v prípadoch uvedených v § 1 písm. b) sa ustanovuje podľa závadnosti odpadových vôd z jednotlivých druhov výrob alebo zdrojov znečistenia (ďalej len „výroba“) a podľa množstva surovín alebo hotových výrobkov v týchto výrobách za rok, prípadne spracúvaných alebo vyrábaných v jednej kampani.

(2) Podľa závadnosti odpadových vôd sa jednotlivé druhy výrob členia na štyri kategórie s uvedením technických jednotiek výroby alebo spracúvaných surovín (ďalej len „technické jednotky“), uvedené v prílohe tohto nariadenia.

(3) V pochybnostiach o zaradení výroby do jednotlivých kategórií a technickej jednotke rozhodne orgán ukladajúci pokutu po prerokovaní s Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva.

(4) Výška pokuty sa ustanovuje násobkom sadzby za technickú jednotku celkovým množstvom technických jednotiek za posledný kalendárny rok prevádzky, prípadne za poslednú kampaň; pri novozavádzaných výrobách podľa plánovanej ročnej alebo kampaňovej výroby. Sadzba za technickú jednotku a najnižšia pokuta v jednotlivých kategóriách je:

v I. kategórii 5,- Kčs

15 000,- Kčs,

v II. kategórii 3,- Kčs

10 000,- Kčs,

v III. kategórii 2,- Kčs

5 000,- Kčs,

v IV. kategórii 0,20- Kčs

10 000,- Kčs

(5) Ak je ten istý druh výroby v jednej organizácii rozdelný do niekoľkých výrobných objektov, je rozhodujúci pre výpočet pokuty počet technických jednotiek dosiahnutých len v tých výrobných objektoch, v ktorých k nedovolenému vypúšťaniu vody došlo.

(6) Výroba medziproduktov sa považuje za samostatnú výrobu, ak je uvedená v prílohe tohto nariadenia. Inak ju možno zaradiť podľa odseku 3 do príslušnej kategórie iba v prípade, že ide o výrobu v samostatnom výrobnom objekte.

(7) Vodohospodársky orgán môže znížiť vypočítanú pokutu,

a) ak organizácia riadne udržiava v prevádzke aspoň niektoré časti čistiarne odpadových vôd alebo

b) ak organizácia preukáže, že ide o celkom výnimočný prípad a že ani pri vynaložení všetkého úsilia nemohla zabrániť znečisteniu.

(8) Vypočítaná pokuta sa v prípade podľa odseku 7 písm. a) zníži o toľko percent, o koľko sa znížila hodnota rozhodujúceho ukazovateľa znečistenia; orgán ukladajúci pokutu určí, ktorý ukazovateľ znečistenia je rozhodujúci. Pokuta znížená podľa odseku 7 nesmie byť nižšia ako najnižšia pokuta podľa odseku 4.

§ 4

Pokuty za nedovolené nakladanie s látkami škodlivými vodám

(1) Pokuta za nedovolené nakladanie s látkami vodám škodlivými sa ustanovuje vo výške od 3 000,- Kčs do 500 000,- Kčs podľa závažnosti znečistenia alebo ohrozenia čistoty, prípadne zdravotnej nezávadnosti vôd. Pri ukladaní pokuty sa prihliada aj na okolnosti, za ktorých k nedovolenému nakladaniu došlo, a na to, ako sa organizácia pričinila o odstránenie alebo zmiernenie škodlivých následkov.

(2) Pri posúdení závažnosti znečistenia alebo ohrozenia sa prihliada najmä na škodlivosť a množstvo závadnej látky, na škodlivé následky, na možnosti ich odstránenia, na vplyv na povrchové vody alebo na zásoby podzemných vôd a na možnosti ich ďalšieho využitia.

§ 5

Pokuty za poškodenie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a za nedovolený odber vôd

(1) Pokuta sa ustanovuje za poškodenie

a) vodovodného potrubia s priemerom 500 mm a väčším alebo kanalizačného potrubia s priemerom 800 mm a väčším vo výške 30 000,- Kčs,

b) vodovodného potrubia s priemerom menším ako 500 mm alebo kanalizačného potrubia s priemerom menším ako 800 mm vo výške 10 000,- Kčs,

c) verejnej časti vodovodnej prípojky vo výške 500,- Kčs,

d) verejnej časti kanalizačnej prípojky vo výške 1 000,- Kčs.

(2) Za nedovolený odber vôd sa pokuta ustanovuje vo výške päťnásobku príslušnej sadzby vodného počítaného za množstvo neoprávnene odobratej vody, najmenej však vo výške 1 000,- Kčs.

§ 6

Pokuty za porušenie iných povinností

(1) Pokuta za porušenie iných povinností podľa § 1 písm. e) sa ustanovuje vo výške od 500,- Kčs do 100 000,- Kčs podľa závažnosti porušenia povinností.

(2) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na to, aké následky porušenie povinností spôsobilo, prípadne mohlo spôsobiť, na okolnosti, za ktorých k nemu došlo, a ako sa organizácia pričinila o odstránenie alebo zmiernenie škodlivých následkov.

(3) Pokuta podľa odseku 1 sa neuloží, ak súčasne došlo k porušeniu povinností, za ktoré sa ukladá pokuta podľa § 1 písm. a) až d).

§ 7

Pokuty za opakované porušenie povinností

Ak organizácia poruší v čae jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty akúkoľvej povinnosť, za ktorú sa ukladá pokuta vo výške dvojnásobku sadzieb, uloží sa ďalšia pokuta vo výške dvojnásobu sadzieb. Ak je na určenie výšky ukladanej pokuty ustanovená najnižšia a najvyššia hranica, zvyšuje sa táto hranica na dvojnásobok; sumy najnižších pokút podľa § 2, § 3 ods. 4 a podľa § 5 ods. 2 zvyšujú sa na dvojnásobok.

§ 8

Najvyššia hranica pokuty

Pokuta aj v prípade zvýšenia podľa § 7 môže byť najviac 1 000 000,- Kčs.

DRUHÁ ČASŤ

Ukladanie pokút pracovníkom organizácií

§ 9

Okresné národné výbory ukladajú pokuty aj pracovníkom organizácií, ktorí porušenie povinností organizácií uvedených v § 1 zavinili, ak nejde o trestný čin alebo prečin. Pokuta je najviac trojnásobok priemerného mesačného zárobku pracovníka.3) Pri určení výšky pokuty sa prizerá najmä na mieru zavinenia a na rozsah spôsobenej škody.

TRETIA ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 10

splatnosť pokuty

Pokuta je splatná do pätnástich dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.

§ 11

Konanie o uložení pokuty nemožno začať po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa vodohospodársky orgán o skutočnostiach podľa § 1 dozvedel, najneskoršie však po uplynutí troch rokov odo dňa, keď k nim došlo.

§ 12

Pri ukladaní zvýšenej pokuty podľa § 7 sa pokuty uložené podľa vládnej vyhlášky č. 120/1966 Zb. o ukladaní pokút za porušovanie povinností ustanovených na ochranu vôd pred znečisťovaním posudzujú ako pokuty uložené podľa tohto nariadenia.


§ 13

Zrušuje sa vládna vyhláška č. 120/1966 Zb. o ukladaní pokút za porušovanie povinností ustanovených na ochranu vôd pred znečisťovaním. Konanie o uložení pokuty začaté podľa tejto vyhlášky pred účinnosťou tohto nariadenia dokončí orgán, ktorý toto konanie začal ako príslušný, podľa predchádzajúcich predpisov.

§ 14

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1975.


Korčák v. r.


Príloha nariadenia vlády ČSR č. 26/1975 Zb.

rozdelenie výrob podľa jednotlivých kategŕoí

I. kategória

1. výroba sulfitovej celulózy (nebielenej)

2. výroba viskózových vláken

3. výroba gleja a želatíny

4. tepelné spracovanie hnedého uhlia

5. práčovne vlny

6. výroba kyanovodíka a kyanidov

7. máčiarne ľanu a konopí

8. garbiarne

9. galvanizovne a prevádzky s tepelnou úpravou kovov

10. delenie butadiénu meďnými soľami

11. suchá destilácia dreva

12. chemická úprava uránovej rudy

13. výroba pesticídnych látok na báze organických látok s obsahom fosforu, chlórovaných uhľovodíkov a na báze pentachlórfenolu

14. výroba biologicky neodbúrateľných saponátov a saponátových deergentov

15. výroba mastiacich olejov

16. výroba syntetického fenolu

17. výroba syntetického liehu

18. výroba farmaceutických a čistých chemikálií organickou syntézou

19. výroba čistých chemikálií s obsahom ťažkých kovov a rádioaktívnych látok

20. spracovanie technických tukov

Technické jednotky

1 t výrobku

1 t výrobku

1 t suroviny

10 t presadzeného uhlia

500 kg pranej vlny

100 kg výrobku

1 t suchých stopiek

1 t suroviny

1 kg spotrebovaných chemikálií obsahujúcich kyanidy alebo ťažké kovy alebo 10 kg ostatných druhov spotrebovaných chemikálií

1 kg spotrebovaných meďných solí

2 t spracovaného dreva

5 t rudniny

100 kg vyrobeného prostriedku

1 t aktívnej látky vo výrobku

10 t suroviny

1 t výrobku

1 t výrobku

100 kg výrobku

100 kg výrobku

1 t spracovaného tuku

II. kategória:

1. tepelné spracovanie čierneho uhlia

2. výroba chemickej drviny

3. výroba sulfátovej celulózy

4. spracovanie dechtu

5. výroba škrobu

6. výroba kyseliny citrónovej

7. výroba droždia

8. výroba krmív kvasnou cestou

9. výroba plastickej kože

10. syrárne

11. jatky

12. spracovanie hydiny

13. výroba umelých glejových čriev

14. výroba mydla

15. výroba jedlých tukov

16. výroba biologicky odbúrateľných saponátov a saponátových detergentov

17. chemická úprava rúd

18. výroba pesticídnych látok (ak nie sú uvedené v I. kategórii)

19. výrobky organickej chémie, s výnimkou výrob uvedených v ostatných kategóriách

20. výroba drevovláknitých dosiek

21. mokré odkôrňovanie dreva, parenie dreva

22. výroba chlórprenového kaučuku

23. výroba antibiotík

24. mokrá práčovňa prevádzky lykových vláken

25. vajcová výroba v hydinárskych závodoch

26. výroba cukru

27. infekčné odd. zdravotníckych zariadení

28. mäsová výroba

29. sušiarne zemiakov

30. sídliská

31. čokoládovňa - výroba poločokoládového želé a žuvacej gumy

32. strojárska výroba - použitie rezných a chladiacich emulzií

33. výkrmne ošípaných

34. liehovary

Technické jednotky:

10 t presadzeného uhlia

1 t výrobku

1 t výrobku

1 t spracovaného dechtu

1 t spracovaných zemiakov

1 t spracovanej melasy

500 kg spracovanej suroviny

1 t suroviny

100 m2 vyrobenej kože

10 hl spracovaného mlieka

500 kg mäsa v živej váhe

100 kg spracovanej hydiny

500 ks spracovanej suroviny

1 t výrobku

3 t výrobku

1 t aktívnej látky vo výrobku

10 t suroviny

100 kg vyrobeného prostriedku

1 t výrobku

1 t výrobku

1 t suroviny

1 t výrobku

1 t suroviny na živnú pôdu

1 m3 použitej vody

100 kg nezahusteného vajcového obsahu

3 t spracovanej repy

20 m3 potreby vody

500 kg mäsových výrobkov

1 t suroviny

1 pripojený ekvivalentný obyvateľ

1 t výrobku

10 kg ropných látok

1 chovaný kus

1 t suroviny

III. kategória:

1. výroba lepenky (zo starého papiera)

2. pivovary

3. sladovne

4. konzervárne zeleniny a mäsa

5. výroba polievkového korenia

6. výkrmne kačíc

7. moriarne farebných kovov

8. moriarne železa

9. výrobky anorganickej chémie, s výnimkou výrob uvedených v ostatných kategóriách

10. výroba butadiénového kaučuku

11. výroba gumárskeho regenerátu

12. pranie bielizne

13. rafinéria benzolu

14. výroba priemyselných hnojív

15. výroba papiera

16. výroba drevitej lepenky a bielej dreviny

17. valcovne kovov, ťahárne drôtov

18. konzumné mliekárne

19. sušiarne mlieka

20. bielenie celulózy

21. zošľachťovanie textilu a karbonizácia vlny

22. umývanie dopravných, stavebných a poľnohospodárskych strojov a ich súčastí

23. gumárenská výroba

24. výroba čistých chemikálií, s výnimkou výrob uvedených v I. kategórii

25. výroba polymérov, s výnimkou kaučuku

26. finálna výroba a adjustácia liekov

27. neinfekčné oddelenie zdravotníckych zariadení

28. ošetrenie a tavenie syrov

29. prevádzky na omáľanie skla

30. lodná doprava

31. výroba nealkoholických nápojov

32. mlynská prevádzka

33. alkalické odmatňovanie kovov

34. opravovne strojov okrem alkalického odmastňovania kovov

35. flotačná úprava rúd

36. výroba hliníkových zliatin

38. kotolne na kvapalné palivá (iba pri vypúšťaní odpadových vôd, ktorých vznik je technologicky odôvodnený)

39. sklady ropných látok (iba pri vypúšťaní odpadových vôd, ktorých vznik je technologicky odôvodnený)

40. výroba panelov

41. dezinfekčné stanice (ČSD)

42. brusiareň skla

43. brúsenie tmelu

44. strojárska výroba (ak nie je v iných kategóriach)

Technické jednotky:

1 t výrobku

10 hl vystaveného piva

1 t výrobku

500 kg výrobku

1 t suroviny

10 chovaných kačíc

1 m3 použitej vody

5 m3 použitej vody

1 t výrobku

1 t výrobku

1 t výrobku

100 kg bielizne

1 t suroviny

10 t výrobku telquel

1 t výrobku

1 t výrobku

10 t výrobku

20 hl mlieka

20 hl mlieka

10 t bielenej suroviny

100 kg výrobku

1 m3 použitej vody

1 t zmesi

100 kg výrobku

1 t výrobku

100 kg výrobku

20 m3 potreby vody

500 kg výrobku

100 kg omáľaného skla

20 kg spotrebovaných pohonných látok

50 hl výrobku

3 t vypraného obilia

100 l potreby vody

200 l použitej vody

5 t vsádzky rudy

1 t výrobku

5 t výrobku

1 t spotrebovaného kvapalného paliva

10 t skladovanej ropnej látky

1 m3 použitej vody

1 m3 použitej vody

1 m3 použitej vody

1 m3 použitej vody

1 m3 použitej vody

IV. kategória

1. briketárne

2. hydraulická doprava popolčeka a škvary

3. granulácia trosky

4. spracovanie ropy na palivá

5. ťažba ropy

6. práčovne uhlia

7. výroba železa

8. plaviarne kaolínu a hlín

9. ťažba uránu

10. chemické úpravovne vody

11. magnetická a mechanická úprava rudy

Technické jednotky:

5 t výrobku

5 t presadzeného uhlia

5 t suroviny

5 t spracovanej ropy

5 t vyťaženej ropy

2 t suroviny

2 t výrobku

1 t suroviny

1 t rudniny

10 m3 upravenej vody

1 t spracovanej rudniny

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona Českej národnej rady č. 130/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve

2) § 22 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon)

3) § 275 Zákonníka práce