Nariadenie vlády č. 25/1975 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd

Čiastka 8/1975
Platnosť od 28.03.1975

25

NARIADENIE VLÁDY

Českej socialistickej republiky

z 26. marca 1975,

ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd

Vláda Českej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 23 ods. 2 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon):


§ 1

(1) Ukazovatele prípustného stupňa znečistenia povrchových vôd (ďalej len „ukazovatele“), uvedené v prílohe tohto nariadenia, sú záväzné pre vodohospodárske orgány pri povoľovaní vypúšťania odpadových a zvláštnych vôd do povrchových vôd; vodohospodárske orgány pritom v závažných prípadoch, najmä v záujme ochrany životného prostredia, prípadne iných dôležitých záujmov spoločnosti použijú pri povoľovaní vypúšťania odpadových a zvláštnych vôd do povrchových vôd pre jednotlivé vodné toky, prípadne pre ich úseky, ktoré nie sú vyhlásené za vodárenské toky, prísnejšie hodnoty, a to až do výšky hodnôt určených pre vodárenské toky.

(2) Ak vodohospodársky orgán vzhľadom na dôležitý záujem spoločnosti výnimočne povolí vypúšťanie odpadových, prípadne zvláštnych vôd do podzemných vôd, musia byť vypúšťané vody tak vyčistené, prípadne upravené, aby nezhoršili ani neohrozili akosť podzemných vôd.

§ 2

(1) Ukazovatele sa vzťahujú na množstvo látok v recipiente po zmiešaní s odpadovými alebo zvláštnymi vodami. Vplyv vypúšťaných odpadových alebo zvláštnych vôd na vody v recipiente sa zisťuje prepočtom z hodnôt týchto vôd na pomery v recipiente tak, že sa ráta so skutočným objemom vody v recipiente, ktorý sa pri vodných tokoch nahrádza 355-dňovým prietokom. V umele vzdutých úsekoch vodných tokov (vodné nádrže a pod.) sa tento prietok určuje v profile, kde dochádza k výtoku vody zo vzdutého úseku.

(2) Zisťovanie akosti vôd v recipiente sa vykonáva rozborom týchto vôd podľa technických noriem o vykonávaní rozborov na určenie stupňa znečistenia povrchových vôd.1) Na určenie akosti vody v toku sú predovšetkým rozhodujúce výsledky meraní vykonaných pri 355-dňovom prietoku.

(3) Ukazovatele ustanovené pre vodárenské toky musia sa na týchto tokoch dodržať na ktoromkoľvek mieste. Ukazovatele ustanovené pre ostatné povrchové vody musia sa dodržať na miestach, ktoré určí vodohospodársky orgán v súvislosti s povoľovaním vypúšťania odpadových alebo zvláštnych vôd; vychádza pritom zo súčasného a plánovaného nakladania s vodami. Pri sedimentačných nádržiach a iných obdobných zariadeniach určených na dočisťovanie, akumuláciu alebo iné nakladanie s odpadovými alebo zvláštnymi vodami musia sa dodržať len na miestach výtoku vôd z týchto zariadení.

(4) Ak je akosť povrchovej vody už horšia, než zodpovedá niektorému ukazovateľovi, je jej ďalšie znečisťovanie odpadovými, prípadne zvláštnymi vodami v tomto ukazovateli neprípustné.


§ 3

(1) Zrušujú sa smernice Ústrednej správy vodného hospodárstva č. 74/1957 Ú. l. o akosti povrchových vôd v recipientoch.

(2) Výnimky povolené podľa čl. 6 smerníc č. 74/1957 Ú. l. o akosti povrchových vôd v recipientoch a podľa § 9 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb. zostávajú v platnosti na čas, na ktorý boli určené.

§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1975.


Korčák v. r.


Príloha nariadenia vlády ČSR č. 25/1975 Zb.

Ukazovatele

prípustného stupňa znečistenia povrchových vôd

I. Základné ukazovatele, ktoré sa pri povoľovaní vypúšťania odpadových, prípadne zvláštnych vôd do povrchových vôd nesmú porušiť, prípadne prekročiť:

1. biologický stav vôd vyjadrený indexom znečistenia (saprobity) menším než 2,2 pri vodárenských tokoch a biologický stav vôd vyjadrený indexom znečistenia (saprobity) menším než 3,2 pri ostatných povrchových vodách;

2. normálny život rýb pstruhovitých vo vodárenských tokoch a kaprovitých v ostatných povrchových vodách;

3. stav bez pachu pri vodách vodárenských tokov a v nádžiach a slabo cudzorodý pri ostatných vodách;

4. stav, pri ktorom farebné zmeny nie sú viditeľné pri vodách vodárenských tokov vo vrstve do 20 cm, pri ostatných povrchových vodách do 10 cm;

5. teplota do 20 °C pri pstruhových vodách a vodárenských tokoch a do 26 °C pri ostatných porchových vodách;

6. neporušená samočistiaca schopnosť povrchových vôd;

7. stav povrchových vôd, pri ktorom nedochádza k nadmernému vývoju nežiadúcich organizmov (napr. vodný kvet), ani k vzniku kalových lavíc alebo pokrytiu vodnej hladiny penou, tukmi a olejmi alebo inými látkami;

8. stav povrchových vôd, pri ktorom nedochádza k porušovania hygienických požiadaviek na ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením;2)

9. stav povrchových vôd, pri ktorom nedochádza k toxickému pôsobeniu rádioaktívnych a iných látok na vodné organizmy.

II. Ukazovatele prípustného množstva látok obsiahnutých v povrchových vodách:

Príloha

Poznámky pod čiarou

1) Do vydania tehcnických noriem sa používajú „Jednotné metódy chemického rozboru vôd“, „Jednotné metódy biologického rozboru vôd I. a II.“ a „Metódy mikrobiologického rozboru vôd“.

2) Vyhláška č. 59/1972 Zb. o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením.

3) vyhláška č. 35/1972 Zb. o ochrane vôd pred znečisťovaním ropnými látkami.