Zákon č. 22/1975 Zb.Zákon o udieľaní Československej novinárskej ceny

Čiastka 7/1975
Platnosť od 27.03.1975 do14.10.1990
Účinnosť od 27.03.1975 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

22

ZÁKON

z 26. marca 1975

o udieľaní Československej novinárskej ceny

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Československá novinárska cena sa udieľa ako prejav čestného uznania socialistického štátu pracovníkom tlače, rozhlasu, televízie a spravodajského filmu, ktorí svojou významnou novinárskou a publicistickou činnosťou prispeli k uskutočneniu myšlienok socializmu a komunizmu.

§ 2

Československú novinársku cenu udieľa prezident republiky, a to spravidla pri príležitosti Dňa tlače 21. septembra.

§ 3

(1) Nositelia Československej novinárskej ceny majú právo nosiť červenú stužku s vodorovným modrým prúžkom na hornom a dolnom okraji.

(2) S Československou novinárskou cenou je spojená odmena, ktorá je 30 000 Kčs. Odmena nie je podrobená daniam ani poplatkom.


§ 4

Zrušuje sa zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 171/1964 Zb. o Československej novinárskej cene.

§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.

aj na mieste prezidenta republiky podľa čl. 64 ústavného zákona o československej federácii

Indra v. r.