Vyhláška č. 2/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Federatívnej republiky Nigérie

Čiastka 1/1975
Platnosť od 20.01.1975
Účinnosť od 04.02.1975
Redakčná poznámka

Obchodná dohoda podľa svojho článku 17 nadobudla platnosť 30. júlom 1974.

2

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. novembra 1974

o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Federatívnej republiky Nigérie


Dňa 23. apríla 1974 bola v Brne podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Federatívnej republiky Nigérie, ktorá podľa svojho článku 17 nadobudla platnosť 30. júlom 1974.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Federatívnej republiky Nigérie

Vláda Československej socialistickej republiky a federálna vojenská vláda Federatívnej republiky Nigérie (ďalej zmluvné strany),

prajúc si rozšíriť hospodárske a obchodné vzťahy medzi oboma krajinami,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Zmluvné strany si navzájom poskytnú zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkom, čo sa týka obchodu medzi oboma krajinami.

(2) Ustanovenie odseku 1 tohto článku sa však nevzťahuje na výhody, ktoré

a) jedna zo zmluvných strán poskytla alebo poskytne susedným krajinám za účelom uľahčenia pohraničného styku;

b) vyplývajú z colnej únie alebo oblasti voľného obchodu, ktorých členom je alebo sa stane ktorákoľvek zmluvná strana.

Článok 2

(1) V priebehu obdobia platnosti tejto dohody sa budú zmluvné strany usilovať o dosiahnutie vyrovnanej obchodnej výmeny zahŕňajúcej dovozy, vývozy a neobchodné platby.

(2) Príslušné úrady oboch zmluvných strán udelia v prípade nevyhnutnosti dovozné alebo vývozné licencie na základe doložky najvyšších výhod.

(3) Vývozy tovaru z Federatívnej republiky Nigérie do Československej socialistickej republiky a z Československej socialistickej republiky do Federatívnej republiky Nigérie sa budú uskutočňovať podľa listín „A“ a „B“, ktoré sú priložené k tejto dohode.

(4) Ustanovenia tejto dohody sa budú uplatňovať aj na tovar, ktorý nie je uvedený v listinách „A“ a „B“, ale ktorý bude predmetom obchodných operácií medzi nigérijskými právnickými a fyzickými osobami a československými organizáciami zahraničného obchodu.

Článok 3

Obchodné operácie v rámci tejto dohody sa budú uzavierať medzi nigérijskými právnickými a fyzickými osobami na jednej strane a československými nezávislými právnickými osobami oprávnenými podľa československých zákonov vykonávať zahraničný obchod na druhej strane.

Článok 4

Žiadne ustanovenie tejto dohody sa nebude vykladať tak, aby sa vylúčili zákazy alebo obmedzenia vývozov, dovozov alebo prevozov tovaru oprávnené na základe verejnej morálky, verejného poriadku, verejnej bezpečnosti, ochrany života alebo zdravia ľudí, živočíchov alebo rastlín, ochrany národných pamiatok, zlata a striebra, za predpokladu, že sa tieto opatrenia nebudú uplatňovať spôsobom, ktorý by znamenal svojvoľnú alebo neoprávnenú diskrimináciu.

Článok 5

Zmluvné strany si v súlade so zákonmi a predpismi platnými v každej krajine navzájom poskytnú slobodu prevozu tovaru jednej zmluvnej strany prepravovaného cez územie druhej zmluvnej strany.

Článok 6

Zmluvné strany podniknú všetky opatrenia na rozšírenie vzájomnej výmeny tovaru uskutočňovanej podľa tejto dohody.

Článok 7

Tovar dodaný v rámci tejto dohody sa nebude reexportovať v obchodnom rámci do tretej krajiny bez predchádzajúceho súhlasu príslušných úradov druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Každá zmluvná strana podporí prepravu tovaru vymieňaného podľa tejto dohody národnými dopravnými organizáciami za predpokladu, že ceny a podmienky týchto organizácií budú schopné súťaže.

Článok 9

(1) Zmluvné strany si navzájom poskytnú zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkom, čo sa týka obchodnej plavby.

(2) Zmluvné strany podniknú všetky možné opatrenia, aby umožnili lodiam ktorejkoľvek strany, ako aj lodiam najatým právnickými a fyzickými osobami ktorejkoľvek zmluvnej strany dopravovať pokiaľ možno najväčšie množstvo tovaru, ktorý sa bude vymieňať podľa tejto dohody.

Článok 10

S cieľom uľahčiť rozvoj obchodu medzi oboma krajinami obe zmluvné strany umožnia v súlade s platnými zákonmi a predpismi a s podmienkami dohodnutými príslušnými úradmi oboch zmluvných strán organizovanie veľtrhov a výstav na svojich územiach a poskytnú si navzájom pomoc pri ich organizovaní a uskutočňovaní.

Článok 11

Zmluvné strany v súlade s platnými zákonmi a predpismi povolia a oslobodia od ciel, daní a iných poplatkov dovoz a vývoz týchto výrobkov s podmienkou, že v prípade ich predaja sa zaplatia príslušné clá, dane a iné poplatky:

a) vzorky tovaru a propagačné materiály potrebné len na získanie objednávok a propagáciu;

b) vystavované predmety, výrobky a nástroje, ktoré sa použijú pri inštalácii veľtrhov a výstav;

c) výrobky určené na výskum a skúšky;

d) kontajnery dovezené na použitie pri doprave tovaru a kontajnery použité pri dovoze tovaru, ktoré sa majú vrátiť.

Článok 12

Výmena tovaru v rámci tejto dohody medzi osobami uvedenými v článku 3 sa bude uskutočňovať na základe prevládajúcich svetových cien.

Článok 13

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky platby vyplývajúce z vykonávania tejto dohody sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene dohodnutej stranami uvedenými v článku 3 tejto dohody prostredníctvom obvyklého bankového spojenia a v súlade so zákonmi a predpismi platnými v príslušnej krajine.

Článok 14

(1) Zmluvné strany sa zídu alebo poradia na žiadosť ktorejkoľvek z nich o opatreniach na rozšírenie vzájomnej hospodárskej spolupráce, obchodných stykov a o riešení otázok týkajúcich sa vykonávania tejto dohody a v prípade potreby vypracujú zodpovedajúce odporúčania.

(2) Schôdzka uskutočnená na žiadosť jednej zmluvnej strany v súlade s týmto článkom sa bude konať na vzájomne dohodnutom mieste, v čase pokiaľ možno čo najkratšom, ale nie neskôr než 60 dní od dátumu, keď žiadosť bola predložená.

Článok 15

Ustanovenia tejto dohody sa budú používať i po uplynutí jej platnosti aj naďalej pre kontrakty, ktoré by zostali nesplnené ku dňu skončenia jej platnosti.

Článok 16

Žiadne ustanovenie tejto dohody sa nebude vykladať tak, že by zrušovalo akékoľvek jestvujúce medzinárodné záväzky ktorejkoľvek zmluvnej strany.

Článok 17

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich, že bola schválená v súlade s ústavnými predpismi zmluvných strán, a bude platiť počas troch rokov odo dňa výmeny nót.

(2) Platnosť tejto dohody sa automaticky predĺži na ďalšie obdobie dvoch rokov, pokiaľ jedna zo zmluvných strán dohodu písomne nevypovie tri mesiace pred uplynutím jej platnosti.

Dané a podpísané v Brne 23. apríla 1974 vo dvoch vyhotoveniach v angličtine, pričom obe vyhotovenia majú rovnakú platnosť.

Za

vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. A. Barčák v. r.

Za

federálnu vojenskú vládu Federatívnej republiky

Nigérie:

W. O. Briggs v. r.

Listina „A“

Tovar na vývoz z Federatívnej republiky Nigérie do Československej socialistickej republiky

1. Kolumbit

2. Tantalit-koncentrát

3. Cín

4. Olovo a zinok

5. Káva a kávové výťažky

6. Kakaové bôby a kakaové maslo

7. Palmový olej, palmové jadro a palmové koláče

8. Olejniny

9. Sézam

10. Kopra

11. Ostatné olejnaté semená

12. Ostatné rastlinné oleje

13. Ostatné olejové koláče

14. Melónové semená

15. Kaučuk

16. Kože a kožky - surové a činené

17. Podzemnica olejná, podzemnicový olej a koláče

18. Bavlnené vlákno

19. Bavlnené hotové výrobky

20. Exotická guľatina

21. Korenie

22. Citrusové plody

23. Banány

24. Ananás

25. Ostatné tropické ovocie - čerstvé a konzervované

26. Sušené ovocie

27. Ručné výrobky

28. Ropa, ropné výrobky a zemný plyn

29. Glejovina

30. Pneumatiky a vzdušnice

31. Koberce a predložky

32. Matrace a vankúše

33. Výrobky z penovej gumy

34. Mramor a terazzové dlaždice

35. Drevený nábytok

36. Kufre a cestovné potreby

37. Filmy, tlačoviny, gramofónové platne

38. Ostatné hotové výrobky a polotovary

Listina „B“

Tovar na vývoz z Československej socialistickej republiky do Federatívnej republiky Nigérie

1. Stroje a zariadenia pre hydroelektrárne, cementárne, keramické továrne, pneumatikárne, garbiarne, obuvárne, na výrobu príborov atď.

2. Obrábacie stroje

3. Textilné stroje

4. Tlačiarenské stroje

5. Šijacie stroje

6. Drevoobrábacie stroje

7. Stavebné stroje

8. Poľnohospodárske stroje

9. Čerpadlá a zavodňovacie zariadenia

10. Naftové motory a generátory

11. Kompresory

12. Motorové vozidlá a autobusy

13. Motocykle

14. Bicykle

15. Traktory

16. Meracie prístroje

17. Elektromery a vodomery

18. Zdravotnícke zariadenia a lekárske prístroje

19. Písacie stroje a počítacie stroje

20. Štatistické stroje

21. Zariadenia pre laboratória

22. Zememeračské prístroje

23. Optické prístroje a zariadenia

24. Výrobky zo železa a ocele

25. Chemické výrobky

26. Farby a laky

27. Farmaceutické výrobky

28. Porcelánové a kameninové výrobky

29. Stavebná a zdravotnícka keramika

30. Domáce spotrebiče a zariadenia

31. Výrobky zo skla

32. Textilné výrobky

33. Hudobné nástroje

34. Hračky

35. Zápalky

36. Kancelárske potreby (perá, tužky atď.)

37. Výrobky z kože

38. Filmy, knihy, gramofónové platne

39. Cukor

40. Obuv

41. Bižutéria (povolené druhy)

42. Papier a papierové výrobky

43. Nábytok

44. Pivo

45. Chmeľ

46. Ostatné výrobky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.