Vyhláška č. 178/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení vyhláška č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok

Čiastka 41/1975
Platnosť od 31.12.1975 do31.12.1985
Účinnosť od 01.01.1976 do31.12.1985
Zrušený 51/1985 Zb.

OBSAH

178

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva spojov

z 30. decembra 1975,

ktorou sa mení vyhláška č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok

Federálne ministerstvo spojov po dohode s Československým rozhlasom a Československou televíziou v súvislosti so zdokonaľovaním dôchodkovej sústavy, ako vyplýva najmä zo zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení, ustanovuje podľa § 8 ods. 4 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách:


Čl. I

Vyhláška č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok, sa mení takto:

1. § 9 ods. 3 znie:

(3) Pri čiastočnom oslobodení sa platí rozhlasový poplatok 5 Kčs, televízny poplatok 15 Kčs. Čiastočné oslobodenie možno priznať účastníkom:

a) osamelým dôchodcom, ktorých dôchodok spolu s iným čistým príjmom nepresahuje sumu 8400 Kčs ročne,

b) manželom, z ktorých aspoň jeden je dôchodca, ak úhrn ich dôchodkov a iných čistých príjmov nepresahuje ročne sumu 15 600 Kčs.“.

2. § 9 ods. 4 znie:

(4) Do súm rozhodných pre priznanie úplného oslobodenia (odsek 2) alebo čiastočného oslobodenia (odsek 3) sa nezapočítavajú príjmy v zmysle zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení (t. j. výchovné, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, príspevky z doplnkovej sociálnej starostlivosti, pracovný príjem z činnosti, ktorá netrvá dlhšie ako 60 dní v kalendárnom roku, pracovné príjmy dôchodcu alebo jeho rodinného príslušníka staršieho ako 70 rokov).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1976.


Prvý námestník ministra:

Maňák v. r.