Vyhláška č. 177/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa vydáva Telefónny poriadok

Čiastka 41/1975
Platnosť od 31.12.1975 do31.12.1982
Účinnosť od 01.01.1976 do31.12.1982
Zrušený 108/1982 Zb.

177

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva spojov

z 11. decembra 1975,

ktorou sa vydáva Telefónny poriadok

Federálne ministerstvo spojov po dohode a príslušnými ústrednými orgánmi podľa § 3 ods. 5 a § 22 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Podmienky zriaďovania a používania telefónnych zariadení a poskytovania iných telefónnych služieb správy sa určujú v Telefónnom poriadku, ktorý tvorí prílohu tejto vyhlášky.1)

(2) Sadzby sa zriaďovanie a používanie telefónnych zariadení a iných telefónnych služieb správy, pre ktoré určuje podmienky Telefónny poriadok, sú určené v Telefónnom sadzobníku.2)

§ 2

Rozsah platnosti

(1) Ustanovenia Telefónneho poriadku týkajúce sa podmienok pre telefónny styk platia len pre územie Československej socialistickej republiky.3)

(2) Telefónny poriadok obsahuje:

a) všeobecné ustanovenia,

b) podmienky telefónneho účastníctva,

c) ustanovenia o telefónnej prevádzke.


§ 3

Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa Telefónny poriadok z r. 1965 schválený Ústrednou správou spojov č. 10 332-T-1964, ktorého vydanie bolo oznámené v čiastke 15 Zbierky zákonov z r. 1965, v znení úpravy Ústrednej správy spojov č. 3419/1966-T/5, ktorej vydanie bolo oznámené v čiastke 7/1966 Zb., úpravy Ústrednej správy spojov č. 15 547/1966-T/5, ktorej vydanie bolo oznámené v čiastke 46/1966 Zb. a opatrenie Federálneho výboru pre pošty a telekomunikácie č. 6/1970 Vestníka pôšt a telekomunikácií, ktorého vydanie bolo oznámené v čiastke 7/1970 Zb.

§ 4

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1976.


Minister:

Ing. Chalupa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Telefónny poriadok a Telefónny sadzobník sa vydávajú ako osobitné publikácie, ktoré možno dostať v Nakladateľstve dopravy a spojov, Praha 1, Hybernská 5. Možno do nich nazrieť na Federálnom ministerstve spojov a v organizáciách, závodoch a prevádzkárňach spojov (verejných hovorniach - pozri aj pozn.3).

2) Telefónny sadzobník, jeho zmeny a doplnky sa vyhlasujú vo Vestníku Federálneho ministerstva spojov, ktorého vydanie sa oznámi v Zbierke zákonov - pozri aj pozn.3).

3) Podmienky medzinárodného telefónneho styku určuje Medzinárodný telefónny poriadok vydaný Medzinárodnou telekomunikačnou úniou. Sadzby platné v medzinárodnom telefónnom styku sú uvedené v „Prehľade sadzieb v medzinárodnom telefónnom styku ČSSR". Do medzinárodného telefónneho poriadku (eventuálne do jeho prekladu) možno nazrieť v medzinárodných telefónnych ústredniach v Prahe, Bratislave, vo všetkých krajských mestách a v tých ďalších mestách, kde sú sídla tranzitných telefónnych ústrední vyznačené na mapke v každom telefónnom zozname. Do Prehľadu sadzieb v medzinárodnom telefónnom styku možno nazrieť vo verejných hovorniach. Jeho zmeny a doplnky sa vyhlasujú vo Vestníku Federálneho ministerstva spojov.