Vyhláška č. 176/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení vyhláška č. 176/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vykurovacích plynov, rôp a gazolínu

Čiastka 41/1975
Platnosť od 31.12.1975 do31.12.1982
Účinnosť od 01.01.1976 do31.12.1982
Zrušený 172/1982 Zb.

176

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 11. decembra 1975,

ktorou sa mení vyhláška č. 176/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vykurovacích plynov, rôp a gazolínu

Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi určí podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., v úplnom znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb.:


Čl. I.

Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 176/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vykurovacích plynov, rôp a gazolínu, sa mení takto:

§ 43 ods. 2 znie:

(2) Ustanovenie § 37 tejto vyhlášky stratí účinnosť 31. decembrom 1976.“.


Čl. II.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1976.


Minister:

Ing. Ehrenberger CSc. v. r.