175

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 31. októbra 1975,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia plynárenského zákona

Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 26 zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (plynárenský zákon) - ďalej len „zákon“:


ODDIEL I

VÝKLAD NIEKTORÝCH POJMOV

§ 1

Vykurovacie plyny

Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú na svietiplyn, zemný plyn, technicky čistý koksárenský plyn a propán bután (ďalej len „vykurovacie plyny“).

Plynárenské zariadenia

§ 2

Zariadenia na výrobu vykurovacích plynov

(1) Zariadenia na výrobu vykurovacích plynov sú:

a) plynárne,

b) zariadenia na čistenie, miešanie a inú úpravu vyrobených alebo prevzatých vykurovacích plynov, pokiaľ sú tieto plyny hlavným výrobkom a sú určené na dodávku do plynovodných sietí,

c) plniarne skvapalnených vykurovacích plynov.

(2) Súčasťou zariadenia na výrobu vykurovacích plynov je aj vnútrozávodný rozvod plynov, a to až k uzáveru ústiacemu do plynovodnej siete (ďalej len „odovzdávacie miesto“).

§ 3

Zariadenia na uskladnenie vykurovacích plynov

(1) Zariadenia na uskladnenie vykurovacích plynov sú:

a) plynojemy, ak sú pripojené na plynovodnú sieť,

b) stabilné zásobníky a stabilné tlakové nádoby na vykurovacie plyny v skvapalnenom stave, pokiaľ slúžia na rozvod vykurovacích plynov a sú určené na dodávku do plynovodných sietí alebo na plnenie do tlakových nádob na dopravu plynu,

c) podzemné zásobníky vybudované umele alebo v prírodných horninových štruktúrach po vyčerpaných zásobách zemného plynu alebo iných nerastov.

(2) Súčasťou zariadenia na uskladnenie vykurovacích plynov sú aj čistiace, kompresné, skvapalňovacie a odparovacie zariadenia potrebné na uskladňovací proces.

§ 4

Zariadenia na rozvod vykurovacích plynov

(1) Zariadenia na rozvod vykurovacích plynov sú jednak plynovody od odovzdávacieho miesta (z výroby, ťažby alebo uskladnenia) až k plynovodnej prípojke, jednak kompresné, dúchacie, zmiešavacie, meracie a regulačné stanice na verejný rozvod. Ďalej sem patrí centrálna stanica skvapalneného vykurovacieho plynu s odparovacou mohutnosťou od 20 kg/hod. na zásobovanie obcí a sídlisk, pokiaľ nejde o zariadenia podľa § 3. regulačné stanice na verejný rozvod sú stanice na reguláciu a udržiavanie stáleho tlaku plynu na zásobovanie miest, obcí a sídlisk.

(2) Zariadenia na rozvod vykurovacích plynov sú aj sústavy1) určené na tranzitnú prepravu vykurovacích plynov cez územie štátu.

§ 5

Plynovodné prípojky

(1) Plynovodná prípojka slúži na pripojenie odberného plynového zariadenia na plynovod a siaha od plynovodu až k hlavnému uzáveru odberného plynového zariadenia; jej súčasťou je aj regulátor tlaku plynu, pokiaľ je osadený pred hlavným uzáverom.

(2) Plynovodné prípojky, ktoré slúžia na pripájanie odberných plynových zariadení v obytných a iných budovách2) a drobných prevádzkárňach na plynovodnú sieť, sú plynovodné prípojky n verejný rozvod.

(3) Ostatné plynovodné prípojky sú priemyselné prípojky.

§ 6

Odovzdávacie miesto

Odovzdávacím miestom z výroby, ťažby, uskladnenia a ostatných zdrojov, ako aj zo dovozu do plynovodnej siete je prvý uzáver za meradlom dodávateľa, ak nebolo medzi dodávateľom a odberateľom vykurovacích plynov dohodnuté inak.

§ 7

Meradlá vykurovacích plynov

Meradlá vykurovacích plynov sú podľa plynárenského zákona všetky meradlá schválené príslušnými orgánmi, ktorými sa merajú dodávky vykurovacích plynov.3)

§ 8

Riešenie rozporov

Pri pochybnostiach, či ide o plynárenské zariadenie, rozhodne Federálne ministerstvo palív a energetiky.

ODDIEL II

ZRIAĎOVANIE, PREVÁDZKA A ZRUŠOVANIE PLYNÁRENSKÝCH A ODBERNÝCH PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

§ 9

Zriaďovanie a prevádzka plynárenských zariadení (K § 5 zákona)

(1) V súlade s predpismi o investičnej výstavbe a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi plynárenské zariadenia zriaďujú a majú v prevádzke plynárenské podniky.

(2) Súhlas na zriadenie a prevádzku zariadení na výrobu vykurovacích plynov inými organizáciami než plynárenskými udelí Federálne ministerstvo palív a energetiky len,

a) ak pôjde o zariadenia na výrobu vykurovacích plynov v rámci organizácie, ktorá môže ekonomicky výhodnejšie zabezpečiť dodávku vykurovacieho plynu do plynovodnej siete pre verejný rozvod alebo pre vlastnú potrebu,

b) ak pôjde o zariadenie na výrobu vykurovacieho plynu pre potrebu prevádzateľa, ak mu nie je možné zabezpečiť dodávku vykurovacích plynov z plynovodnej siete pre verejný rozvod alebo iným spôsobom,

c) ak pôjde o vysokotlakú čistiareň, v ktorej sa spracúva koksárenský plyn z vlastnej výroby.

(3) O udelenie súhlasu podľa odseku 2 požiada investor prostredníctvom svojho nadriadeného orgánu pri prerokúvaní prípravnej dokumentácie, ktorá rieši výstavbu alebo podstatné rozšírenie plynárenských zariadení uvedených v odseku 2. Žiadosť musí byť doložená vyjadrením príslušnej štátnej energetickej inšpekcie. Federálne ministerstvo palív a energetiky oznámi žiadateľovi do 30 dní od doručenia žiadosti, či so zamýšľanou výstavbou alebo rozšírením súhlasí. Delenie súhlasu možno viazať na splnenie určitých podmienok (najmä pokiaľ ide o spôsob alebo rozsah výstavby a prevádzky), ako aj na možnosť dodávky vykurovacích plynov do plynovodnej siete.

§ 10

Zriaďovanie plynovodných prípojok

(1) Plynovodné prípojky musia vyhovovať bezpečnostným predpisom a technickým normám.4) Montážne práce pri zriaďovaní alebo rozširovaní, výmene alebo rekonštrukcii plynovodných prípojok môžu vykonávať len oprávnené organizácie,5) ktoré majú na tieto práce odborne spôsobilých pracovníkov (§ 24 ods. 1).

(2) Plynárenský podnik oznámi žiadateľovi o zriadenie plynovodnej prípojky (správcovi, vlastníkovi stavby alebo zariadenia, prípadne investorovi) údaje a pokyny potrebné na spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie a bezpečné a hospodárne zriadenie, prípadne rozšírenie plynovodnej prípojky a v rámci stavebného konania uplatní odôvodnené podmienky pre jej pripojenie na plynovod, na ktoré stavebný úrad prihliadne v rozhodnutí. Plynárenský podnik môže pripojenie odmietnuť, ak neboli určené podmienky dodržané.

(3) Správca, vlastník stavby alebo zariadenia, ktoré majú byť pripojené na plynovod, prípadne pri novobudovaných stavbách alebo zariadeniach ich investor je povinný v týchto objektoch zabezpečiť na svoj náklad vykonanie potrebných stavebných úprav podľa požiadavky plynárenského podniku.

§ 11

Plynovodné prípojky na verejný rozvod

(1) Plynovodné prípojky na verejný rozvod (§ 5 ods. 2) zriaďujú a rozširujú plynárenské podniky.

(2) O povolenie na zriadenie a rozšírenie plynovodnej prípojky na verejný rozvod žiada správca, vlastník stavby alebo zariadenia, ktoré majú byť pripojené na plynovod, a pri novobudovaných stavbách alebo zariadení ich investor v plynárenskom podniku, a to na osobitnom tlačive, ktoré dostane v tomto podniku.

(3) Plynárenská podnik zriadi plynovodnú prípojku na verejný rozvod v rámci schváleného plánu gazifikácie miest s prihliadnutím na maximálnu efektívnosť.

(4) So súhlasom plynárenského podniku a za podmienok ním určených môžu výnimočne zriaďovať alebo rozširovať plynovodnú prípojku na verejný rozvod aj iné organizácie než plynárenské podniky alebo aj súkromné osoby, a to na vlastný náklad.

(5) V sústrednej komplexnej bytovej výstavbe zriaďuje vysokotlaký prívod plynu, včítane plynovej regulačnej stanice vysokotlak/stredotlak, zakončený uzáverom na stredotlakovom výstupe plynu na hranici obytného súboru plynárenský podnik. Potrebnú časť zariadenia na rozvod plynu v hraniciach obytného súboru zriaďuje po prerokovaní s plynárenským podnikom generálny investor komplexnej bytovej výstavby.

§ 12

Priemyselné plynovodné prípojky

Priemyselné plynovodné prípojky (§ 5 ods. 3) zriaďujú alebo rozširujú za podmienok určených plynárenským podnikom na svoj náklad správcovia, vlastníci stavieb alebo zariadení, ktoré majú byť pripojené k plynovodu. pri novobudovaných stavbách alebo zariadeniach ich zriaďujú investori. tieto prípojky sa zriaďujú včítane priemyselných regulačných staníc.

§ 13

Prevádzka plynovodných prípojok

(1) Plynovodné prípojky zriadené inými organizáciami než plynárenskými podnikmi sa prevádzajú (včítane príslušných častí na verejný rozvod) do správy plynárenského podniku bezodplatne.6) Plynovodné prípojky zriadené inými organizáciami než štátnymi alebo súkromnými osobami prechádzajú dňom uvedenia do trvalej prevádzky (užívania) bezodplatne do vlastníctva štátu a správy plynárenského podniku.

(2) Ak plynovodnú prípojku zriadil niekto iný než plynárenský podnik (§ 11 ods. 4 a 5 a § 12), je plynárenský podnik účastníkom konania o vydanie povolenia na trvalú prevádzku (užívanie). Investor plynovodnej prípojky je povinný po vydaní tohto povolenia odovzdať plynárenskému podniku všetku dokumentáciu plynovodnej prípojky. Plynárenský podnik má tieto plynovodné prípojky v prevádzke (pri sústredenej bytovej a občianskej výstavbe aj príslušnú časť zariadenia na verejný rozvod) odo dňa ich uvedenia do trvalej prevádzky.

§ 13a

Osadzovanie meradiel vykurovacích plynov

(1) Pred uvedením prípojky do trvalej prevádzky a pred začatím prevádzky odberných plynových zariadení osadí plynárenský podnik meradlá vykurovacích plynov (ďalej len „plynomery"). O druhu, mieste a ich umiestnení rozhodne plynárenský podnik.

(2) Pri rozšírení odberu vykurovacích plynov je odberateľ, prevádzkovateľ, prípadne užívateľ odberného plynového zariadenia povinný pripraviť a zabezpečiť v mieste určenom plynárenským podnikom podmienky pre osadenie iného plynomeru.

(3) Na zabezpečenie riadnej funkcie plynomeru je plynárenský podnik oprávnený zabezpečiť ho podnikovými plombami a ich neporušenosť kontrolovať. Poškodenie alebo odstránenie plomby sa považuje za poškodenie plynomeru.

§ 14

Zrušenie a zastavenie plynárenských zariadení (K § 7 zákona)

(1) Vyradenie plynárenských zariadení alebo ich častí z prevádzky, ktoré nemôže ovplyvniť plynulosť a spoľahlivosť dodávky plynu do siete, nemôže mať vplyv na plánovanú alebo pohotovú výrobnú, príp. rozvodnú kapacitu a nemôže zhoršiť prevádzkové podmienky a vlastnosti dodávaných vykurovacích plynov, sa nepokladá za zrušenie alebo zastavenie v zmysle § 7 zákona.

(2) Súhlas Federálneho ministerstva palív a energetiky podľa § 7 ods. 1 zákona nie je potrebný na krátkodobé prerušenie prevádzky, napr. pri poruchách, revíziách, opravách a na prechodné zastavenie, ktoré nariadi orgán plynárenského dispečingu alebo orgány štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a technických zariadení (ďalej len „orgány štátneho odborného dozoru“).

§ 15

Odberné plynové zariadenia (K § 8 zákona)

(1) Odbernými plynovými zariadeniami sú najmä:

a) priemyselné regulačné stanice, samostatné regulačné zariadenia pre priemyselné spotrebiče, výhrevne a okrskové i domové kotolne,

b) vnútrozávodný rozvod vykurovacích plynov včítane hlavného uzáveru, ak tento rozvod nie je súčasťou zariadenia na výrobu vykurovacích plynov (§ 2 ods. 2),

c) domové plynovody, včítane hlavného uzáveru a regulátorov tlaku plynov, ak sú za hlavným uzáverom,

d) spotrebiče vykurovacích plynov s príslušenstvom,

e) individuálne tlakové stanice alebo len nádoby na skvapalnený vykurovací plyn (propán-bután) s príslušným regulačným, rozvodným a prípadne aj odparovacím zariadením pre jedného priemyselného odberateľa alebo pre jednu domácnosť,

f) stanice propán-butánu s odparovacou mohutnosťou do 20 kg/hod., včítane regulačného zariadenia, miestnych rozvodov, domových plynovodov a stabilných tlakových nádob na propán-bután pre niekoľkých odberateľov,

g) stanice propánu-butánu pre priemyselné závody s odparovacou mohutnosťou nad 20 kg propánu-butánu/hod. s príslušenstvom, včítane stabilných tlakových zásobníkov.

Centrálne stanice tejto veľkosti na zásobovanie obcí a sídlisk patria však k zariadeniu na rozvod vykurovacích plynov (§ 4).

(2) Pre všetky priemyselné spotrebiče vykurovacích plynov, ktoré majú byť vybudované alebo rekonštruované, ak majú spotrebu určenú v príslušných právnych predpisoch,7) musí byť určená palivová základňa vykurovacích plynov.

§ 16

Povinnosti prevádzateľov plynárenských zariadení a odberných plynových zariadení (K § 9 a 17 zákona)

(1) Prevádzatelia plynárenských zariadení, ako aj odberných plynových zariadení, s výnimkou prevádzateľov spotrebičov určených pre domácnosť, sú povinní najmä:

a) podľa právnych predpisov včítane technických noriem a podľa miestnych prevádzkových poriadkov, prípadne miestnych prevádzkových a bezpečnostných pokynov [písmeno f)] zabezpečovať vykonávanie kontrol a revízií týchto zariadení v určených lehotách,

b) poverovať obsluhou a bežnou údržbou len pracovníkov,8) ktorí majú odbornú spôsobilosť,

c) zabezpečovať montáže a opravy priemyselných regulačných staníc, ako aj všetkých odberných plynových zariadení len oprávnenými organizáciami,9)

d) dbať o odbornú výchovu pracovníkov poverených obsluhou a bežnou údžbou týchto zariadení,

e) viesť predpísanú dokumentáciu zariadení včítane dokumentácie skutočného vyhotovenia a uschovávať ju, ako aj ďalšie doklady ustanovené právnymi predpismi a technickými normami po celý čas používania zariadení,

f) pre prevádzku zariadení vypracovať miestny prevádzkový poriadok alebo miestne prevádzkové a bezpečnostné pokyny na zabezpečenie riadnej prevádzky, obsluhy a bežnej údržby zariadení;10) miestne prevádzkové poriadky alebo miestne prevádzkové a bezpečnostné pokyny musia byť k dispozícii všetkým pracovníkom obsluhy a bežnej údržby, ktorí s nimi musia byť preukázateľne vopred oboznámení.

(2) Výmenu a opravy hlavných uzáverov na prípojkách a regulátoroch tlaku plynu za hlavným uzáverom vykonáva plynárenský podnik, a to na náklady správcu, vlastníka stavby alebo zariadenia.

(3) Správcovia, vlastníci, prevádzkovatelia a užívatelia odberných plynových zariadení v obytných budovách a drobných prevádzkárňach sú povinní najmä:

a) zachovávať pri používaní plynových spotrebičov potrebnú opatrnosť,11) aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo škodám na zdraví alebo majetku a spravovať sa pritom návodom na ich používanie,

b) dodržiavať lehoty kontrol, nastavovania a čistenia plynových spotrebičov určené v návodoch na ich používanie, prípadne v pokynoch daných oprávnenou organizáciou pre vykonávanie opráv, údržby a nastavovania spotrebičov,

c) zabezpečiť predloženie dokumentácie skutočného vyhotovenia domového plynovodu pred každým požadovaným rozšírením odberu plynu v objekte, ak ju plynárenský podnik už nemá, prípadne ak je zrejmé, že táto dokumentácia nezodpovedá skutočnosti,

d) zabezpečovať vykonávanie pravidelnej údržby a opráv oprávnenou organizáciou,

e) vyžadovať od oprávnených vykonávajúcich organizácií protokoly o vykonaných revíziách, opravách, kontrolách, nastavovaní a čistení odberného plynového zariadenia a jeho častí a tieto protokoly uschovávať.

(4) Plynárenské podniky a výrobcovia odberných plynových zariadení

a) spolupracujú pri školení a doškoľovaní pracovníkov opravárenských organizácií a pracovníkov obsluhujúcich odberné zariadenia (§ 17 ods. 1 zákona),

b) spolupôsobia na výzvu orgánov Verejnej bezpečnosti a štátneho odborného dozoru pri vyšetrovaní úrazov a nehôd spôsobených pri výrobe, rozvode a používaní vykurovacích plynov.

ODDIEL III

RIADENIE VÝROBY, ROZVODU, VYUŽITIA A SPOTREBY VYKUROVACÍCH PLYNOV

§ 17

Plynárenská organizácia a plynárenský podnik (K § 10 zákona)

(1) Plynárenskou organizáciou podľa zákona je štátna hospodárska organizácia výroby a rozvodu plynu v odvetví priemyslu palív zriadená ministrom palív a energetiky ČSSR.

(2) Plynárenským podnikom podľa zákona je organizačná jednotka plynárenskej organizácie vystupujúca v hospodárskych vzťahoch vo svojom mene,12a) ktorej predmetom činnosti je najmä výroba, rozvod a uskladňovanie vykurovacích plynov, plnenie a distribúcia skvapalnených vykurovacích plynov, výstavba a prevádzka tranzitných plynovodných sústav, ako aj výstavba plynovodov a prípojok, ktoré po uvedení do trvalej prevádzky sú v jeho výkone správy.

§ 18

Plynárenský dispečing (K § 11 zákona)

(1) Výkon dispečerskej činnosti sa riadi Prevádzkovým poriadkom plynárenskej dispečerskej služby organizácií Federálneho ministerstva palív a energetiky (ďalej len „prevádzkový poriadok“). Prevádzkový poriadok vymedzuje organizačnú pôsobnosť plynárenskej dispečerskej služby pri riadení dodávok zemného plynu a svietiplynu na celom území ČSSR, určuje jej členenie, právomoc a zodpovednosť jednotlivých dispečerských zložiek a ich vzájomné vzťahy.

(2) Prevádzatelia zariadení na výrobu, úpravu, uskladnenie a rozvod vykurovacích plynov (§ 2, 3, 4) a na ťažbu zemného plynu sú povinní:

a) prerokúvať a predkladať plynárenskému dispečingu návrhy plánu výroby, vlastnej spotreby, pohotových výkonov a dodávok vykurovacích plynov do celoštátneho plynovodného systému, ako aj návrhy plánov revízií, odstávok a opráv uvedených zariadení, a to v rozsahu a spôsobmi určenými prevádzkovým poriadkom plynárenskej dispečerskej služby,

b) predkladať plynárenskému dispečingu plán vlastnej výroby, spotreby a dodávok vykurovacích plynov do celoštátneho plynovodného systému, rozpísaný na mesiace, maximálne denné prípadne i hodinové množstvá dodávok vykurovacích plynov a ďalej technické údaje týkajúce sa výrobných zariadení potrebné pre dispečerské riadenie dodávok s ohľadom na potrebný výkon,

c) oznamovať plynárenskému dispečingu vzniknuté poruchy na uvedených zariadeniach, ako aj všetky dôležité okolnosti, ktoré majú vplyv na výšku a priebeh dodávky vykurovacích plynov, pokiaľ môžu ovplyvniť výrobu alebo dodávku vykurovacích plynov do celoštátneho plynovodného systému,

d) mať v prevádzke a udržiavať uvedené zariadenia v riadnom prevádzkyschopnom stave pri rešpektovaní zásad bezpečnosti prevádzky a spravovať sa pokynmi plynárenského dispečingu.

(3) Pri plnení úloh plynárenský dispečing riadi prostredníctvom svojich zložiek všetky výkony výrobní, včítane špičkových, a zariadení na ťažbu a úpravu vykurovacích plynov, staníc na skvapalňovanie metánu a podzemných zásobníkov.

(4) Plynárenský dispečing je oprávnený v zmysle prevádzkových poriadkov robiť zásahy do výroby, dodávky a spotreby vykurovacích plynov v prípade havarijných situácií na dodávkových systémoch alebo v prípade okamžitých disproporcií medzi zdrojmi plynu a jeho spotrebou.

(5) Ak ide o zariadenia na výrobu, úpravu a ťažbu vykurovacích plynov, z ktorých sa vykurovací plyn nedodáva do celoštátneho plynovodného systému, sú organizácie povinné dohodnúť sa s plynárenským dispečingu o uskutočnení spolupráce, o tom, ako tieto zariadenia majú byť potrebám spolupráce prispôsobené, a určiť zodpovedného zástupcu pre spoluprácu s orgánmi plynárenského dispečingu.

ODDIEL IV

HOSPODÁRENIE S PLYNMI

§ 19

Povinnosti odberateľov plynu (K § 12 zákona)

(1) Organizácie odoberajúce vykurovacie plyny sú povinné:

a) používať len schválené plynové spotrebiče s vysokými hospodárskymi i bezpečnostnými technickými hodnotami, vybavené potrebnou meracou a zabezpečovacou technikou a pokiaľ možno aj automatiku, o ktorých je preukázané, že vyhovujú príslušným bezpečnostným predpisom a technickým normám,13)

b) dbať, aby sa pre tepelné procesy používali spotrebiče s výkonmi úmernými veľkosti vsádzky, aby sa dodržiavali technologicky potrebné časy ohrevu vsádzky a aby sa správnou organizáciou znižovali tepelné straty,

c) sledovať trvale merné spotreby plynu, zavádzať zdôvodnené normy spotreby a znižovať ich racionalizačnými opatreniami,

d) udržiavať odberné plynové zariadenia v dobrom technickom stave, nevyhovujúce rekonštruovať a zastarané včas vymieňať za hospodárnejšie a technicky dokonalejšie; modernizovať plynové pece a spotrebiče pri rekonštrukciách a prevodoch na iný druh vykurovacích plynov na zvýšenie ich tepelnej účinnosti,

e) preukázať sa pri žiadostiach o rozšírenie palivovej základne pre novoprojektované plynové spotrebiče potvrdením príslušnej štátnej energetickej inšpekcie,14) skúšobne alebo ústavu poverených skúšaním spotrebných plynových zariadení, že ich doterajšie spotrebiče pracujú s energetickou účinnosťou požadovanou predpismi, sú plne vyťažené a neprekračujú normy spotreby plynu,

f) poskytnúť na vyžiadanie príslušnej plynárenskej organizácii alebo príslušnej štátnej energetickej inšpekcii údaje a informácie potrebné na posúdenie hospodárenia s plynom (hlavne tepelné bilancie pecí) a na prípravu plánov dodávok plynu, údaje o využívaní spotrebičov a o spôsobe ich uvádzania do prevádzky.

(2) Ak kontrolný orgán príslušnej štátnej energetickej inšpekcie zistí, že organizácia odoberajúca vykurovacie plyny využíva plyn nehospodárne a neúčelne, uloží opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a určí lehotu na ich odstránenie.

ODDIEL V

STYK S ODBERATEĽMI

§ 20

Podmienky pripájania na plynovodnú sieť (K § 16 zákona)

(1) Všetky nové, ako aj rozširované odberné plynové zariadenia možno zriadiť a pripojiť len po predchádzajúcom prerokovaní s plynárenským podnikom a za podmienok ním určených.

(2) Odberné plynové zariadenia (§ 15 ods. 1) pripojí plynárenský podnik len vtedy, ak zodpovedajú podanej prihláške, podkladom prerokovaným podľa § 21 tejto vyhlášky a ak boli odborne technicky preskúšané (§ 22).

(3) Správcovia, vlastníci stavieb a zariadení, prípadne prevádzkovatelia odberných plynových zariadení sú povinní umožniť povereným pracovníkom plynárenského podniku prístup k plynomerom (§ 7), súvisiacim zariadeniam a odberným plynovým zariadeniam (§ 15 ods. 1). Pre vstup do zariadení na obranu vlasti platia osobitné predpisy.16)

§ 21

Technické podklady

(1) Pri nových alebo rozširovaných (rekonštruovaných) odberných plynových zariadeniach uvedených v § 15 ods. 1 písm. a) až d) tejto vyhlášky je investor alebo prevádzateľ povinný predložiť plynárenskému podniku vyjadrenie príslušnej štátnej energetickej inšpekcie - ak ide o priemyselné spotrebiče vykurovacích plynov a potrebné podklady (napríklad náčrtok alebo predpísanú projektovú dokumentáciu), umožňujúcu posúdenie týchto plynových zariadení z hľadiska možnosti ich pripojenia na plynovodnú sieť a ich vyskúšania.

(2) Údaje potrebné na vypracovanie podkladov (napríklad veľkosť spotrebičov, údaje týkajúce sa stavby regulačnej stanice, ako aj iné technické údaje, včítane údajov o umiestnení meradla) oznámi plynárenský podnik odberateľovi na požiadanie do 30 dní.

(3) Odberateľ plynu je povinný znovu prerokovať s plynárenským podnikom podklady, ak sa montážne práce na odbernom plynovom zariadení nezačnú do dvoch rokov.

Skúšanie odberných plynových zariadení a vykonávanie inštalačných a montážnych prác

§ 22

Skúšanie odberných plynových zariadení (K § 17 zákona)

(1) Odborné technické preskúšanie odberných plynových zariadení (s výnimkou spotrebičov, ktoré podliehajú preskúšaniu podľa osobitných predpisov)17) je povinný zabezpečiť pred uvedením zariadenia do prevádzky prevádzateľ (investor) v príslušnom plynárenskom podniku. Dodávateľ zariadenia je povinný prevádzateľovi vopred odovzdať podrobné prevádzkové a bezpečnostné predpisy.

(2) V propánových-butánových tlakových staniciach odborné technické preskúšanie vykoná plynárenský podnik alebo ním poverená oprávnená organizácia.

(3) Prevádzateľ (investor) je povinný požiadať o vykonanie odborného technického preskúšania plynárenský podnik najmenej 14 dní vopred.

(4) Odborným technickým preskúšaním (§ 17 zákona) sa rozumie zhodnotenie, či odberné plynové zariadenie bolo vyhotovené podľa podmienok určených plynárenským podnikom a či na odbernom plynovom zariadení bola vykonaná východisková revízia podľa predpisu o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení18) bez závad brániacich uvedeniu do prevádzky.

(5) O výsledku preskúšania v rozsahu uvedenom v odseku 4 vydá plynárenský podnik správcovi, vlastníkovi stavby alebo zariadenia, prípadne prevádzateľovi (investorovi) osvedčenie; toto osvedčenie je podkladom konania o uvedení zariadenia do trvalej prevádzky.

§ 23

Vykonávanie montážnych prác

(1) Inštalačné, montážne, opravárske práce (ďalej len „montážne práce“) na plynárenských a odberných plynových zariadeniach môžu vykonávať len kvalifikovaní pracovníci oprávnenej organizácie.

(2) Plynárenský podnik nepripojí odberné plynové zariadenie, ak montážne práce vykonal niekto iný než oprávnená organizácia.

(3) Organizácie vykonávajúce montážne práce v novostavbách alebo rekonštrukcie na jestvujúcich odborných plynových zariadeniach sú povinné vopred písomne oznámiť plynárenskému podniku vykonávanie týchto prác tak, aby sa plynárenský podnik mohol presvedčiť, či sa práce vykonávajú riadne, najmä či sa dodržiavajú príslušné právne predpisy a technické normy.

§ 24

Podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie montážnych prác na plynárenských a odberných plynových zariadení

(1) Montážne práce na plynárenských a odberných plynových zariadeniach smú vykonávať len pracovníci

a) s úplným stredným vzdelaním alebo so stredným vzdelaním príslušného alebo vhodného študijného odboru, alebo

b) vyučení v učebnom odbore inštalatér, potrubár a prevádzkový alebo strojný zámočník, elektromechanik19) alebo v učebných odboroch zodpovedajúcich druhu vykonávanej práce, ktorí majú aspoň jednoročnú prax v činnosti na plynárenských a odberných plynových zariadeniach, absolvovali odborný kurz usporadúvaný oprávnenou organizáciou a vlastnia doklad o jeho úspešnom ukončení, oprávňujúci ich pracovať na týchto zariadeniach.

(2) Pracovníci, ktorí nemajú spôsobilosť uvedenú v odseku 1, smú vykonávať montážne práce len pod priamym dohľadom a na zodpovednosť pracovníkov, ktorí túto spôsobilosť majú.

(3) Pre vykonávanie zváračských prác platia ustanovenia osobitných právnych predpisov a príslušných technických noriem.20)

§ 25

Úprava odberných plynových zariadení pri zmene druhu alebo tlaku plynu (K § 18 zákona)

(1) Ak sa zmena druhu alebo tlaku plynu týka väčšieho počtu odberateľov, prerokuje ju plynárenský podnik vopred s príslušným národným výborom. Za zmenu tlaku sa považuje taká zmena tlaku v zariadení na rozvod plynov, v dôsledku ktorej treba osadiť alebo demontovať regulačné zariadenie na úpravu tlaku plynu pre riadnu a bezpečnú funkciu spotrebičov.

(2) Zmenu dodávaného druhu alebo tlaku vykurovacích plynov prerokuje plynárenský podnik so všetkými veľkoodberateľmi, ktorých sa zmena týka, najmenej 2 roky pred začiatkom roka, v ktorom má byť uskutočnená, ak sa s nimi vopred nedohodne na kratšej lehote. Ostatných odberateľov upovedomí plynárenský podnik 1 rok pred začiatkom roka, v ktorom má byť zmena uskutočnená, ak sa nedohodne kratšia lehota. Správcov, vlastníkov, užívateľov nehnuteľností pripojených na verejný rozvod plynu upovedomí plynárenský podnik oznámením, ktoré sa vyvesí v každom dome pripojenom na verejný rozvod.

(3) Plynárenský podnik upovedomí o zamýšľanej zmene druhu alebo tlaku príslušné národné výbory, s ktorými sa dohodne na harmonograme vykonávaných prác; súčasne upovedomí aj organizácie v dotknutej oblasti, ktoré sa zaoberajú vykonávaním montážnych prác, a dohodne sa s nimi na postupe a časovom rozvrhu týchto prác. O zmene plynárenský podnik vopred upovedomí organizácie zaoberajúce sa úpravami a predajom plynových spotrebičov.

(4) Úpravu plynových spotrebičov v domácnostiach, pokiaľ sú vo vlastníctve spotrebiteľov, vykoná na svoj náklad plynárenský podnik. Spotrebiče, ktorých úprava by bola neekonomická alebo technicky neriešiteľná, prípadne pri ktorých by nebola zaistená ich bezpečná prevádzka, musia byť vymenené za nové spotrebiče; nový spotrebič zabezpečí odberateľovi plynárenský podnik. Rozdiel v hodnote starého a cene novoinštalovaného spotrebiča uhrádza odberateľ. Plynárenský podnik je oprávnený v sociálnych prípadoch hodných zreteľa na základe vyjadrenia príslušného národného výboru od požadovaného rozdielu v cene čiastočne alebo celkom upustiť.

(5) Úpravu plynových spotrebičov v bytoch, ktoré sú vlastníctvom užívateľa bytu alebo príslušníkov jeho domácnosti alebo podnájomníkov, ktoré však boli pripojené bez súhlasu plynárenského podniku, zabezpečí vlastník na svoj náklad v prípade, že plynárenský podnik bude súhlasiť s ponechaním pripojenia spotrebiča na odber.

(6) Správcovia, vlastníci nehnuteľností pripojených na prípojku na verejný rozvod sú povinní, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 4, dať upraviť na svoj náklad domové plynovody, spotrebiče a ich príslušenstvo tak, aby boli zachované zásady bezpečnej prevádzky týchto zariadení.

(7) Správcovia, vlastníci, užívatelia nehnuteľností sú povinní umožniť pracovníkom plynárenských podnikov, prípadne pracovníkom organizácií, ktorí preukázateľne pracujú na úlohách spojených so zmenou druhu alebo tlaku vykurovacích plynov, prístup ku všetkým odberným plynovým zariadeniam, ktoré sú v ich objektoch. V prípade, že nebude umožnený prístup k spotrebičom, je plynárenský podnik oprávnený dodávku plynu prerušiť, prípadne ukončiť.

(8) Pracovníci plynárenských podnikov a organizácií poverených vykonávaním zmeny druhu alebo tlaku vykurovacích plynov, sú povinní na požiadanie preukázať svoju totožnosť občianskym a služobným preukazom.

(9) Stavebné práce spojené s vykonávaním zmeny druhu alebo tlaku plynu sa hlásia stavebnému úradu; opravy závad havarijného stavu sa vykonávajú podľa všeobecne záväzných predpisov21) ako práce na odstraňovaní porúch.

(10) Organizácia, ktorá vykonala úpravu plynových spotrebičov v domácnostiach, je povinná

a) viditeľným spôsobom označiť spotrebič ako prebudovaný na iný druh plynu,

b) riadne poučiť odberateľov plynu o zaobchádzaní so spotrebičom na nový druh plynu; ak došlo ku zmene spôsobu obsluhy alebo údržby spotrebiča, vyžiadať si od neho potvrdenie, že bol poučený.

ODDIEL VI

GAZIFIKÁCIA

§ 26

Plán gazifikácie (K § 19 zákona)

Plán gazifikácie Federálne ministerstvo palív a energetiky v spolupráci s generálnym riaditeľstvom Českých plynárenských podnikov a generálnym riaditeľstvom Slovenských plynárenských a naftových podnikov v súlade so štátnymi plánmi rozvoja národného hospodárstva ČSSR.

Metodiku a rozsah plánu ustanoví Federálne ministerstvo palív a energetiky podľa jednotlivých pokynov Štátnej plánovacej komisie a v súlade s platnými právnymi predpismi.22)

§ 27

Krajské plány gazifikácie (K § 20 zákona)

Krajské plány gazifikácie vypracúvajú jednotlivé plynárenské podniky v spolupráci s krajskými národnými výbormi. Rozsah plánu sa spravuje špecifickými potrebami jednotlivých oblastí.

§ 28

Zabezpečovanie a vykonávanie gazifikácie (K § 21 zákona)

(1) Gazifikáciu vykonávajú a zabezpečujú plynárenské podniky; národným výborom jednotlivých stupňov prislúcha právomoc a zodpovednosť v rozsahu ustanovenom v § 21 zákona. Iná organizácia môže vykonávať gazifikáciu len za podmienok určených plynárenským podnikom.

(2) Príslušný národný výbor, ak je stavebným úradom, môže správcovi, vlastníkovi stavby nariadiť,23) aby v súlade s plánom gazifikácie miest vykonal stavebné úpravy potrebné z dôvodov všeobecného záujmu, najmä pripojenie na plynovodnú prípojku, včítane zariadenia domovej a bytovej inštalácie, prípadne jej úpravu.

ODDIEL VII

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 29

Oprávnenie plynárenských podnikov k cudzím nehnuteľnostiam (K § 22 zákona)

(1) Plynárenským podnikom prislúcha v rozsahu uvedenom v § 22 ods. 1 zákona oprávnenie k cudzím nehnuteľnostiam.24)

(2) Pri výkone oprávnenia treba dbať na ustanovenia zákonov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho a lesného fondu,25) rešpektovať záujmy štátnej pamiatkovej starostlivosti26) a štátnej ochrany prírody.27)

(3) V prípadoch, keď poškodenému prislúcha náhrada skutočnej škody podľa príslušných ustanovení zákona, ale vzniknú pochybnosti o dni vzniku škody v mieste, platí domnienka, že je to deň skončenia prác v príslušnom okrese.

(4) Ak nedôjde k dohode, musí poškodený uplatniť nárok na náhradu škody podľa zákona a písomne upovedomiť o uplatnení národu príslušný plynárenský podnik.

§ 30

Styk s komunikáciami, vedeniami, vodami, vodohospodárskymi dielami a zariadeniami (K § 23 zákona)

(1) O podmienkach styku plynárenských zariadení s komunikáciami, vedeniami všetkých druhov, vodami, vodohospodárskymi dielami a zariadeniami obdobne platia predpisy o podmienkach styku energetických diel s komunikáciami, vedeniami všetkých druhov, vodami, vodohospodárskymi dielami a zariadeniami28) a ustanoveniami príslušných noriem.29)

(2) Styk plynárenských zariadení s baníckou činnosťou upravia pravidlá, ktoré vydá podľa príslušnosti Federálne ministerstvo palív a energetiky a Český banský úrad alebo Slovenský banský úrad po dohode s ústrednými orgánmi, v pôsobnosti ktorých sa vykonáva banícka činnosť.

Ochranné pásma

§ 31

Šírka ochranných pásiem (§ 24 zákona)

(1) Ochranné pásma sú pri plynovodoch a plynovodných prípojkách vymedzené vo vodorovnej vzdialenosti meranej po obidvoch stranách kolmo na plynovod alebo plynovodnú prípojku. Ich maximálna šírka meraná po obidvoch stranách od osi plynovodu alebo prípojky je ustanovená v zákone (§ 24 ods. 2).

(2) Táto vzdialenosť je na každú stranu od osi plynovodu:

a) pri stredotlakých plynovodoch a prípojkách vo voľnom teréne a v nezastavanom území 0 metrov

b) pri vysokotlakých plynovodoch

a prípojkách do + 300 mm 20 metrov

c) pri vysokotlakých plynovodoch

a prípojkách s + nad 300 mm 50 metrov

d) pri plynovodoch a prípojkách s veľmi vysokým tlakom musia byť od iných objektov dodržiavané minimálne vzdialenosti ustanovené technickou normou a v súlade s ustanovením § 24 zákona.

Podobne sa musia dodržiavať minimálne vzdialenosti medzi povrchmi potrubí plynovodu a podzemnými vedeniami alebo káblami pri križovaní alebo súbehu.30)

(3) Nízkotlakové a strednotlakové plynovody a prípojky, ktorými sa rozvádzajú vykurovacie plyny v mestách, na sídliskách a súvisle zastavaných obciach, sa nechránia ochrannými pásmi. Ochrana ich plynulej prevádzky je upravená technickými normami.31)

(4) Ustanovenia odsekov 1 a 2 obdobne platia aj pre zariadenia na odvádzanie vyťažených zemných plynov, včítane vykurovacích plynov získaných z banských diel (degazácia).

(6) Pri výstavbe iných objektov sa musia z dôvodu ochrany objektov pred možnými dôsledkami porúch plynovodov a prípojok s veľmi vysokým tlakom dodržať ustanovenia príslušnej ČSN30) o najmenších dovolených vzdialenostiach plynovodov a prípojok s veľmi vysokým tlakom od iných objektov.

(7) Pre vzdialenosti medzi plynárenskými zariadeniami platia ustanovenia technických noriem o najmenších vzdialenostiach pri krížení a súbehu.

§ 32

Obmedzenia a zákazy činnosti v ochranných pásmach

(1) Správcovia, vlastníci, užívatelia nehnuteľností, ako aj iné organizácie sú povinní v ochrannom pásme zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť plynárenské zariadenia a plynulosť a bezpečnosť ich prevádzky.

(2) V ochranných pásmach sa nesmú zriaďovať najmä sklady traskavín, sklady a čerpadlá benzénu a iných horľavín, žieravín, plynojemy, úvodné (vťažné) diela (jamy, štôlne a pod.) organizácií, ktoré preskúmavajú alebo dobývajú ložiská nerastov a iné mimoriadne dôležité objekty; v ochrannom pásme nesmú byť umiestnené ani odvaly hlušín.

(3) Vnútri ochranného pásma je pri vysokotlakom plynovode s priemerom aspoň 300 mm tiež zakázané:

a) do vzdialenosti 20 m od vysokotlakového plynovodu budovať mosty a iné komunikačné zariadenia (lávky, prievozy, prístavné mostíky, kotvištia lodí a pod.) a vodné diela merané od plynovodu v smere koryta toku, ak ide o plynovod cez tok vody;

b) do vzdialenosti 15 m stavať a budovať ostatné dôležité objekty, včítane železničných tratí pozdĺž plynovodov;

c) do vzdialenosti 15 m od vysokotlakového plynovodu budovať priechody cez rieku pre zariadenia na rozvody tepla a pre telekomunikácie, ak ide plynovod cez tok vody;

d) do vzdialenosti 10 m stavať akékoľvek budovy, dobývať zeminy a iné hmoty, zriaďovať rybníky a nádrže na vodu, studne a pod.;

e) do vzdialenosti 5 m zriaďovať kanalizačné siete a vodovody pozdĺž plynovodov;

f) do vzdialenosti 3 m vykonávať činnosť, ktorá by mohla ohroziť plynovody, plynulosť a bezpečnosť ich prevádzky, napr. výkopy alebo sondy a s tým súvisiace odstraňovanie zemín alebo ich vŕšenie.

(4) Pre vysokotlaké plynovody do priemeru 300 mm, ako aj pre vysokotlaké prípojky a stredotlakové plynovody platia polovičné vzdialenosti, ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 3 písm. a) a b); vzdialenosti uvedené pod písmenami c) až f) zostávajú však nedotknuté.

(5) Vnútri ochranného pásma pri plynovodoch s veľmi vysokým tlakom sa nesmie vykonávať žiadna z činností uvedených v odseku 3.

§ 33

Styk s elektrickými vedeniami, ropovodmi a produktovodmi

Vonkajšie elektrické vedenie veľmi vysokého a vysokého napätia, kábelové vedenia, ako aj podzemné potrubia na pohonné látky a ropu je dovolené zriaďovať najmenej v takej vzdialenosti od zariadenia na rozvod vykurovacích plynov, aby boli zachované ochranné pásma ustanovené predpismi platnými pre elektrické vedenia a pre podzemné potrubia na pohonné látky a ropu.

§ 34

Určenie ochranných pásiem

Pri výstavbe zariadení na výrobu, rozvod a uskladnenie vykurovacích plynov (§ 2 - 5) určí ochranné pásmo, ako aj druhy činností, ktoré sú v ňom obmedzené alebo zakázané, príslušný orgán územného plánovania, pri podzemnom zásobníku po dohode s príslušným obvodným banským úradom po vyjadrení Českého geologického úradu alebo Slovenského geologického úradu a to na návrh príslušného plynárenského podniku.

§ 35

Vznik a zánik povinností v ochranných pásmach

Povinnosti a obmedzenia v ochranných pásmach vznikajú dňom právoplatnosti územného rozhodnutia alebo dňom, ktorý je v tomto rozhodnutí o umiestnení stavby plynárenského zariadenia určený, a zanikajú zrušením plynárenského zariadenia. Ak je rozsah ochranných pásiem alebo rozsah povinností a obmedzení sporný, určí ich orgán územného plánovania príslušný na vydanie rozhodnutia o prípustnosti stavby po dohode s plynárenským podnikom.


ODDIEL VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 36

Objekty Federálneho ministerstva národnej obrany

O plynárenských a odberných plynových zariadeniach, ktoré sú umiestnené vo vybraných objektoch Federálneho ministerstva národnej obrany, platia osobitné predpisy.

§ 37

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

a) vyhláška Ministerstva palív a energetiky č. 76/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú ustanovenia plynárenského zákona,

b) vyhláška Ministerstva palív a energetiky č. 65/1962 Zb. o zmene vyhlášky č. 76/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú ustanovenia plynárenského zákona,

c) vyhláška Ministerstva palív č. 168/1959 Ú.l. (Ú.v.) o riadení výroby, rozvodu a odbytu výhrevných plynov a rozvoji plynárenského odboru.

§ 38

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1976.


Minister:

Ing. Ehrenberger CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Sústavou na tranzitnú prepravu vykurovacích plynov sa rozumejú najmä vysokotlakové a veľmi vysokotlakové plynovody prechádzajúce územím štátu, včítane kompresorových staníc, čistiacich, meracích, spojových zariadení, objektov pre údržbu, odovzdávacích staníc.

2) Napr. administratívne budovy, školy, nemocnice, obchodné domy a pod.

3) ČSN 25 7860 Plynomery, základné ustanovenia. ČSN 25 7861, 25 7863, 25 7864 Membránové plynomery, ČSN 25 7865 Tlakové membránové plynomery, ČSN 25 7866 Plynomery s otáčavými piestami, ČSN 25 7867 Rýchlostné lopatkové plynomery.

4) ČSN 38 6411 Nízkotlakové plynovody a prípojky, ČSN 38 6413 Stredotlakové plynovody a prípojky, ČSN 38 6414 Miestny rozvod plynu pod vysokým tlakom (do pretlaku 0,3 MPa - Kp/cm2).

5) Oprávnenými organizáciami sa rozumejú plynárenské podniky v zmysle § 17 ods. 2 tejto vyhlášky a ostatné organizácie, ktorým bolo udelené orgánmi štátneho odborného dozoru oprávnenie podľa zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.

6) Vyhláška č. 156/1975 Zb. o správe národného majetku.

7) Vyhláška č. 58/1972 Zb. o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých palív, vykurovacích olejov, vykurovacích plynov a elektrickej energie.

8) ČSN 38 6405 Smernice pre spracovanie predpisov na obsluhu a údržbu odberných plynových zariadení v priemyselných závodoch.

9) Oprávnenými organizáciami sú v zmysle § 17 ods. 2 tejto vyhlášky plynárenské podniky a ostatné organizácie, ktoré majú oprávnenie podľa zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.

10) § 272 ods. 2 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.

11) ČSN 38 6441 Plynovody v budovách.

12) Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. (§ 11, 163, 197) a vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

12a) § 17 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., ktorého úplné znenie bolo vyhlásené pod č. 45/1983 Zb.

13) ČSN 38 6501 Plynové spotrebiče pre domácnosť, veľkokuchyne a pod. účely, ČSN 38 6601 Priemyselné plynové spotrebiče, ČSN 06 3003 Priemyselné plynové pece.

14) Zákon č. 64/1962 Zb., ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej energetickej inšpekcie.

15) ČSN 36 6441 Plynovody v budovách.

16) § 17 zákona č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva.

17) Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve, ČSN 38 6501 Plynové spotrebiče pre domácnosť, veľkokuchyne a podobné účely.

18) Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce č. 85/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení.

19) Práce na meracích, regulačných, automatizačných a spojových zariadeniach.

20) Predpisy pre kvalifikačné skúšky zváračov v ČSSR, ČSN 05 0610 Bezpečnostné predpisy pre zváranie plameňom a rezanie kyslíkom, ČSN 05 0630 Bezpečnostné predpisy pre zváranie elektrickým oblúkom, ČSN 05 0711 Predpisy pre skúšanie zváračov potrubia, ČSN 05 1305 Klasifikácia zvarov podľa rádiogramov, ČSN 05 5320 Zváracie drôty pre spojovacie zvary uhlíkových ocelí. Technické predpisy.

21) Zákon č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku a vyhláška č. 144/1959 Ú.l. (Ú.v.), ktorou sa vykonáva zákon o stavebnom poriadku.

22) Zákon č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.

23) Podľa § 7 zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku; pri nájomných domoch podľa zákona č. 71/1959 Zb. o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku.

24) O oprávneniach uvedených v § 22 ods. 1 zákona o náhrade škody za výkon týchto oprávnení, o vecných bremenách, o práve domáhať sa zmeny alebo preloženia plynovodnej siete, prípadne podzemného zásobníka a o konaní obdobne platia predpisy zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon).

25) Zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zákon č. 166/1960 Zb. o lesoch a lesnom hospodárstve (lesný zákon).

26) Zákon č. 22/1958 Zb. o kultúrnych pamiatkach.

27) Zákon č. 40/1956 Zb. o štátnej ochrane prírody. Zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody. Zákon Slovenskej národnej rady č. 7/1958 Zb. SNR o kultúrnych pamiatkach.

28) Vyhláška č. 137/1958 Ú.l. (Ú.v.) o podmienkach styku energetických diel s komunikáciami, vedeniami všetkých druhov, vodami, vodohospodárskymi dielami a zariadeniami (pravidlá styku).

29) ČSN 38 6410 Plynovody s vysokým a veľmi vysokým tlakom.

30) ČSN 38 6410 Plynovody s vysokým a veľmi vysokým tlakom.

31) ČSN 38 6411 Nízkotlakové plynovody a prípojky, ČSN 38 6413 Stredotlaké plynovody a prípojky, ČSN 38 6414 Miestny rozvod plynu pod vysokým tlakom (do 3 Kp/cm2).