Vyhláška č. 172/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zvierat

(v znení č. 231/1997 Z. z., 230/2001 Z. z.)

Čiastka 40/1975
Platnosť od 30.12.1975 do31.08.2009
Účinnosť od 01.07.2001 do31.08.2009
Zrušený 344/2009 Z. z.

172

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky

z 3.októbra 1975

o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zvierat

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom kultúry Slovenskej socialistickej republiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy a po prerokovaní so Slovenským poľovníckym zväzom ustanovuje podľa § 26 a § 30 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve (ďalej len „zákon“):


Ochrana a čas lovu

§ 1

Ochrana

(1) Po celý rok sa chránia tieto druhy zveri:

a) srstnatá zver

1. kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra),

2. los mokraďový (Alces alces),

3. svišť vrchovský (Marmota marmota),

4. medveď hnedý (Ursus arctos),

5. vydra riečna (Lutra lutra),

6. hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea),

7. mačka divá (Felis silvestris),

8. rys ostrovid (Lynx lynx),

9. bobor vodný (Castor fiber),

10. zubor hrivnatý (Bison bonasus),

11. šakal zlatý (Canis aureus),

12. tchor svetlý (Putorius eversmanni),

13. lasica myšožravá (Mustela nivalis),

b) pernatá zver

1. tetrov hoľniak (Tetrao tetrix),

2. tetrov hlucháň (Tetrao urogallus),

3. sliepka jariabka hôrneho (Bonasa bonasia),

4. sliepka bažanta kráľovského (Syrmaticus reevesi),

5. drop fúzatý (Otis tarda),

6. holub plúžik (Columba oenas),

7. hrdlička poľná (Streptopelia turtur),

8. drozd čvikotavý (Turdus pilaris),

9. všetky druhy divých kačíc okrem kačice divej (Anas platyrhynchos),

10. hus malá (Anser erythropus),

11. hus krátkozobá (Anser brachyrhynchus),

12. bernikla, všetky druhy rodu Branta,

13. močiarnica mekotavá (Capella gallinago),

14. čajka smejivá (Larus ridibundus),

15. potápka chochlatá (Podiceps cristatus),

16. kormorán veľký (Phalacrocorax carbo),

17. volavka popolavá (Ardea cinerea),

18. labuť hrubozobá (Cygnus olor),

19. kavka tmavá (Corvus monedula),

20. myšiak lesný (Buteo buteo),

21. myšiak severský (Buteo lagopus),

22. jastrab lesný (Accipiter gentilis),

23. jarabica poľná (Perdix perdix).

(2) Na ochranu druhov zveri uvedených v odseku 1 sú užívatelia poľovných revírov a poľovných pozemkov povinní chrániť ich životné prostredie, najmä hniezdiská, tokaniská a rujoviská.

(3) Nechránia sa tieto druhy zveri:

a) líška hrdzavá (Vulpes vulpes),

b) psík medviedikovitý (Nyctoreutes proconoides),

c) medvedík čistotný (Procyon lotor),

d) tchor tmavý (Putorius putorius),

e) vrana túlavá (Corvus corone),

f) straka čiernozobá (Pica pica).

Čas lovu

§ 2

(1) Čas lovu sa ustanovuje takto:

a) srstnatá zver

1. zajac poľný od 1. novembra do 31. decembra, odchyt do 15. januára,

2. králik divý od 1. septembra do 31. decembra,

3. ondatra pižmová od 1. októbra do 15. apríla,

4. kuna lesná a kuna skalná od 1. decembra do konca februára,

5. jazvec lesný od 1. septembra do 30. novembra,

6. vlk dravý od 1. novembra do 15. januára,

7. sviňa divá (diviak, diviačica, lanštiak) od 16. júla do 31. decembra, diviača od 16. júla do 31. januára, v januári len individuálnym spôsobom,

8. daniel škvrnitý od 1. septembra do 31. decembra,

9. jeleň európsky od 1. septembra do 31. decembra,

10. pasrnec bielochvostý od 1. septembra do 31. decembra,

11. srnec hôrny od 16. mája do 30. septembra, srna a srnča od 1. septembra do 30. novembra,

12. muflón lesný od 1. septembra do 31. decembra, vo zverniciach od 1. augusta do 31. januára,

b) pernatá zver

1. jariabok hôrny – kohút od 1. októbra do 15. novembra,

2. morka divá – kohút od 15. marca do 15. mája; obe pohlavia od 1. októbra do 31. decembra,

3. bažant poľovný – kohút od 1. novembra do 31. decembra, v bažantniciach do konca februára,

4. bažant kráľovský – kohút od 1. novembra do 31. decembra, v bažantniciach do konca februára,

5. jarabica poľná od 16. septembra do 15. októbra len v revíroch, kde sa vypúšťali umelo odchované jarabičatá alebo jarabice komorované počas zimy,

6. kuropta horská od 16. septembra do 31. decembra,

7. holub hrivnák od 1. augusta do 31. októbra,

8. hrdlička záhradná od 1. augusta do 31. decembra,

9. lyska čierna od 1. októbra do 16. januára,

10. sluka lesná od 16. marca do 30. apríla,

11. hus divá, hus poľná a hus bieločelá od 16. októbra do 15. januára,

12. kačica divá od 16. septembra do 15. januára,

13. krkavec čierny od 1. októbra do 31. decembra,

14. havran čierny od 1. augusta do konca februára,

15. sojka škriekavá od 1. augusta do konca februára.

(2) Ak pripadne prvý alebo posledný deň zákazu lovu na sobotu alebo na deň pracovného pokoja1a), možno loviť aj v tento deň.

(3) Vo zverniciach možno lov zveri, na ktorej chov zvernica slúži, vykonávať aj od 1. januára do 31. januára.

§ 3

(1) V samostatných a uznaných bažantniciach možno loviť po celý rok kunu lesnú a kunu skalnú, jazveca lesného, myšiaka lesného a myšiaka severského (len chytanie do košov), jastraba lesného (len chytanie do košov), sojku škriekavú, havrana čierneho, čajku smejivú a krkavca čierneho.

(2) Na plôdikových rybníkoch a rybníkoch s chovom násadových rýb možno loviť čajku smejivú a kormorána veľkého po celý rok a na ostatných rybníkoch od 1. augusta do 30. novembra.

(3) V lokalitách tetrova hoľniaka a tetrova hlucháňa možno loviť po celý rok krkavca čierneho, sojku škriekavú, kunu skalnú, kunu lesnú a chytať jastraba lesného.

(4) Okresný národný výbor môže po prerokovaní so Slovenským poľovníckym zväzom a na základe vyjadrenia orgánu ochrany prírody a krajiny.1b) povoliť na žiadosť užívateľa poľovného revíru vybrať po jednom mláďati z jedného alebo niekoľkých hniezd jastraba veľkého, jastraba krahuľca a sokola myšiara, ak je v týchto hniezdach viac mláďat ako jedno. Užívateľ poľovného revíru môže mláďatá vybraté z hniezd jastraba veľkého, jastraba krahulca a sokola myšiara predať len prostredníctvom Slovenského poľovníckeho zväzu (§ 12 ods. 2) na sokoliarske účely.

(5) Loviť zver uvedenú v odsekoch 1 až 3 možno len na základe vyjadrenia orgánu ochrany prírody1b), a ak ide o zver osobitne chránenú, len na základe výnimky udelenej orgánom ochrany prírody podľa osobitného predpisu.1c)

(6) Loviť sliepku bažanta poľovného možno len v bažantniciach, kde sa vypúšťali umelo odchované bažantie kurčatá alebo dospelé jedince (sliepky); loviť ju možno od 1. novembra do konca februára.

Spôsob a podmienky lovu a jeho obmedzenie

§ 4

Všeobecné zásady

(1) Lov úžitkovej zveri (odstrel a chytanie) možno vykonávať len v súlade so schváleným plánom chovu a lovu zveri a len v takom rozsahu, aby stavy neklesli pod normované kmeňové stavy. Užívatelia poľovných revírov sú povinní každý rok sčítať zver podľa pokynov krajských národných výborov.

(2) Zakazuje sa loviť zver podliehajúcu plánu poľovníckeho hospodárenia a lovu, ktorej plán chovu a lovu nebol schválený alebo ktorej lov nebol povolený.1d)

(3) Raticovú zver možno strieľať len guľovnicou; sviňu divú cez deň aj z brokovnice jednotnou strelou. Zakazuje sa loviť raticovú zver v noci, a to v čase od hodiny po západe slnka do hodiny pred východom slnka. V noci sa povoľuje loviť sviňu divú len za jasných mesačných nocí v čase 3 dní pred kulmináciou a 3 dni po kulminácii splnu mesiaca, a to len pomocou vyhovujúcej pozorovacej a streleckej optiky.

(4) Zver možno loviť aj pomocou fretky.

(5) Členovia sokoliarskych klubov môžu loviť aj pomocou sokoliarskych dravcov.

(6) Zakazuje sa:

a) loviť zver z motorových vozidiel, helikoptér, lietadiel alebo z iných lietajúcich prostriedkov.

b) strieľať pernatú zver v hniezdach na zemi a na vode okrem poranenej zveri a vystreľovať hniezda,

c) strieľať pernatú zver na výrovkách,

d) chytať zver do želiez a tĺčikov a pernatú zver na háčiky,

e) loviť raticovú zver (okrem svine divej) inak ako individuálnym spôsobom,

f) vyberať mláďatá rysa ostrovida a vlka obyčajného z brlohov,

g) loviť sluky plašením honcami alebo pomocou psa,

h) strieľať ondatru pižmovú,

i) chytať a chovať v zajatí mláďatá raticovej zveri,

j) strieľať okrem kačíc, husí a lysky čiernej na zver z člnov alebo z iných plavidiel,

k) loviť zver lukmi a kušami, samostrelmi, predovkami, vzduchovými zbraňami a plynovými zbraňami okrem lovu imobilizačnými zbraňami, ktorými môžu loviť zver osoby, ktoré na to majú osobitné povolenie v rámci veterinárnej služby a výskumu zveri,

l) používať oslepené alebo zmrzačené jedince zveri ako vábniky,

m) lákať zver zvukmi magnetofónu alebo iným nosičom zvuku,

n) používať elektronické zariadenia na zabíjanie alebo omračovanie zveri,

o) loviť zver pomocou zrkadiel alebo iných oslňujúcich prostriedkov,

p) používať mieridlá a puškové ďalekohľady vybavené hľadáčikom na streľbu v noci, s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalšie podobné zariadenia umožňujúce streľbu v noci, napríklad infrazameriavače, noktovizory, laserové zameriavače, zameriavače so zosilnením svetla a pod.,

r) loviť a nadháňať zver pomocou výbušnín,

s) chytať zver do sietí s cieľom jej usmrtenia okrem divých králikov,

t) chytať zver do pascí okrem tých, do ktorých sa chytí živá a neporanená zver (okrem ondatry pižmovej), ak sa do nich chytajú šelmy selektívne,

u) používať pri love na raticovú zver samonabíjacie zbrane so zásobníkom, v ktorom môžu byť viac ako dva náboje,

v) loviť šelmy v noci, a to skôr ako hodinu pred východom slnka a neskôr ako hodinu po západe slnka; výnimkou je lov medveďa, vlka, líšky, jazveca, psíka medviedikovitého a medvedíka čistotného, ktorých možno loviť aj za jasných mesačných nocí v čase tri dni pred kulmináciou a tri dni po kulminácii splnu mesiaca, a to len pomocou vyhovujúcej pozorovacej a streleckej optiky,

x) loviť zver na vnadisku okrem diviačej zveri, šeliem a krkavcovitých vtákov, ktorých lov je povolený,

y) loviť zver nedovolenou zbraňou,1e)

z) používať na usmrcovanie zveri jed alebo jedovaté plyny.

§ 5

Odstrel malej zveri

(1) Zajace, bažanty, jarabice, kačice divé, husi divé a kuropty horské možno strieľať len na spoločných poľovačkách za účasti najmenej troch strelcov a potrebného počtu poľovne upotrebiteľných psov.2) V lesných poľovných revíroch alebo v ich častiach, v ktorých zajac nie je normovaný, a predsa sa ojedinele vyskytuje a spôsobuje škody na lesných kultúrach, môže okresný národný výbor na žiadosť užívateľa poľovného revíru povoliť odstrel aj osamelým spôsobom lovu.

(2) V trvale a dokonale oplotených viniciach, záhradách, ovocných sadoch, ovocinárskych a lesných škôlkach a semenných plantážach lesných drevín sa môže po celý rok loviť zajac a králik divý; odstrel na týchto plochách, ak sú ako nepoľovné pozemky súčasťou poľovného revíru a ním poverení členovia poľovníckej stráže. Na lov zajacov v čase ochrany sa vyžaduje povolenie výnimky orgánom ochrany prírody.1c)

(3) Zajace a jarabice možno na tej istej ploche strieľať len raz do roka.

(4) Bažanty možno na tej istej ploche strieľať najviac tri razy do roka v bažantniciach a v revíroch, v ktorých sa vypúšťali bažantie kurčatá alebo dospelé bažanty aj viackrát do roka.

(5) Kačice divé a husi divé možno strieľať aj na ťahu, a to najskôr hodinu pred východom a najneskôr hodinu po západe slnka v sobotu alebo v dňoch pracovného pokoja a na večernom ťahu pred takýmto dňom.

Spoločné poľovačky

§ 6

(1) Počet poľovačiek v jednotlivých poľovných revíroch musí byť úmerný ploche poľovného revíru, skutočnému stavu zveri a plánu odstrelu; takisto počet strelcov a honcov zúčastnených na jednotlivých poľovačkách musí byť úmerný poľovnej ploche, na ktorej sa poľovačka koná, počtu pohonov a prelimináru odstrelu (počtu zveri určenému na odstrel pre jednotlivú poľovačku).

(2) Na zabezpečenie kmeňových stavov malej zveri sa každý rok vylúči z poľovačiek a chytania zveri aspoň štvrtina celkovej poľovnej plochy poľovného revíru. Táto časť poľovného revíru musí byť ucelená a primerane zazverená. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na regulačný odstrel a chytanie bažantov v uznaných bažantniciach.

(3) Spoločné poľovačky na malú zver a na diviačiu zver možno konať len v termínoch schválených v pláne spoločných poľovačiek.

§ 7

(1) Užívateľ poľovného revíru je povinný predložiť okresnému národnému výboru a okresnému výboru Slovenského poľovníckeho zväzu plán spoločných poľovačiek na malú zver a na diviačiu zver (okrem poľovačiek na kačice divé a husi divé na ťahu) najneskôr mesiac pred určeným časom lovu. Zmeny v termínoch konania jednotlivých poľovačiek je poľovný hospodár povinný hlásiť okresnému národnému výboru a okresnému výboru Slovenského poľovníckeho zväzu najneskôr päť dní pred dňom poľovačky.

(2) Vedúci poľovačky je povinný sa presvedčiť, či všetci zúčastnení strelci majú platné poľovné lístky, či sú zbrane v zbrojnom preukaze riadne zapísané a či ich výrobné čísla súhlasia. Ak u niekoho zistí, že jeho poľovný lístok je neplatný alebo zbraň alebo číslo uvedenej zbrane nesúhlasí so zápisom v poľovnom lístku, je povinný vyzvať ho, aby opustil poľovačku, a prípad oznámiť orgánu Verejnej bezpečnosti. Ďalej je povinný postarať sa o správne usporiadanie poľovačky a upozorniť na to, aby sa dbalo na bezpečnostné pravidlá pri použití poľovných zbraní. Je tiež povinný z ďalšej účasti na poľovačke vylúčiť jej účastníka, ktorý porušil poľovnícku disciplínu alebo ktorý je pod vplyvom alkoholu alebo ho požíva počas poľovačky.

(3) Na spoločných poľovačkách sa nesmú zúčastňovať ako strelci osoby mladšie ako 18 rokov. Osoby mladšie ako 15 rokov sa na spoločných poľovačkách nesmú zúčastňovať.

(4) Pre prvých troch strelcov a pre každých ďalších piatich strelcov musí byť pri každej spoločnej poľovačke na malú zver jeden poľovne upotrebiteľný pes.

(5) Po skončení každého pohonu musí vedúci poľovačky zabezpečiť výlož a ošetrenie diviny, aby sa zabránilo jej znehodnoteniu; po skončení poľovačky je povinný zabezpečiť výrad.

(6) Najneskôr v nasledujúci deň po skončení poľovačky je poľovný hospodár povinný zabezpečiť pomocou poľovne upotrebiteľného psa dohľadávku postrelenej zveri; pri dohľadávke môže mať poľovnú zbraň len sám a ním poverení členovia poľovníckej stráže. Dohľadávka nesmie mať povahu novej poľovačky.

(7) Spoločné poľovačky nemožno organizovať v lokalitách, v ktorých sa vykonávajú poľnohospodárske práce alebo lesné práce.

§ 8

Výnimky pre niektoré organizácie

Ustanovenia o obmedzení podľa § 5 ods. 1 a 5, ak, ide o počet strelcov a počet poľovačiek, § 6 ods. 1 a § 7 ods. 1 sa nevzťahujú na poľovné revíry, v ktorých sa výkon práva poľovníctva vyhradil podľa § 18 ods. 1 zákona, a na poľovné revíry v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany.

§ 8a

Lov na vnadisku

(1) Vnadisko je miesto, na ktoré sa vykladá rastlinná návnada alebo živočíšna návnada s cieľom prilákať zver.

(2) Na vnadisku sa lovia len diviaky, šelmy a krkavcovité vtáky, ktorých lov je povolený. Diviaky sa na vnadisku lovia len mimo obdobia núdze, ktorým sa rozumie obdobie od 1. decembra do 31. marca.

§ 10

Lov ondatry pižmovej

Ondatru pižmovú možno v čase lovu len chytať. Zakazuje sa chovať ondatru pižmovú v zajatí a živú ju prepravovať.

§ 11

Odstrel raticovej zveri

(1) Raticovú zver možno loviť iba na povolenku na poľovačku, v ktorej sa uvádzajú údaje o strelcovi, druh a veková kategória raticovej zveri, povolený čas lovu, a ak ide o samčiu zver, aj veková trieda.

(2) Raticová zver sa loví selektívnym spôsobom, pričom sa táto zver prednostne loví slabá, chorá, prestarnutá alebo na chov nesúca.

(3) Loviť jedince samčieho pohlavia súce na chov možno až vo veku ich trofejovej kulminácie; srnca najskôr vo veku šesť rokov, muflóna vo veku sedem rokov, daniela vo veku osem rokov a jeleňa vo veku dvanásť rokov.

(4) Kritériá selektívneho odstrelu trofejovej raticovej zveri sa hodnotiteľskými komisiami určujú tak, aby pre jednotlivé druhy raticovej zveri boli v celej poľovnej oblasti a lokalite rovnaké. Ukazovatele na určenie kritérií selektívneho odstrelu trofejovej raticovej zveri sú uvedené v prílohe.

(5) Za správnosť odstrelu raticovej zveri vykonaného poľovníckym hosťom na individuálnej poľovačke so sprievodcom zodpovedá poľovnícky sprievodca. Hosť zodpovedá za správnosť odstrelu, ak uloví raticovú zver bez súhlasu poľovníckeho sprievodcu.

§ 13

Sokoliarstvo

(1) Sokoliarstvo je držanie a chov pernatých dravcov alebo sov na účel ich výcviku a lovu zveri pomocou nich. Túto činnosť môžu vykonávať len členovia Slovenského klubu sokoliarov Slovenského poľovníckeho zväzu.

(2) Na sokoliarstvo možno používať len tie jedince dravcov a sov, na ktorých držbu vydal súhlas príslušný orgán ochrany prírody a sú označené a evidované v súlade s osobitným predpisom.4)

(3) Pomocou pernatých dravcov a sov môžu poľovať na zver len členovia Slovenského klubu sokoliarov Slovenského poľovníckeho zväzu a zahraničných sokoliarskych organizácií.

(4) Na lov pernatými dravcami a sovami je potrebný poľovný lístok a povolenka na poľovačku.


Záverečné ustanovenia

§ 14

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky môže po dohode s Ministerstvom kultúry Slovenskej socialistickej republiky povoliť pre určité druhy zveri a oblasti na prechodný čas výnimky z ustanovení § 1 a § 2 tejto vyhlášky.

§ 15

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva č. 4/1967 Zb. o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri.

§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Janovic v. r.


Príloha

UKAZOVATELE NA URČENIE KRITÉRIÍ SELEKTÍVNEHO ODSTRELU TROFEJOVEJ RATICOVEJ ZVERI

Ukazovateľmi sú, ak ide o

1. jelene

a) I. vekovej triedy dvojročné, dĺžka, hrúbka a zakončenie ihlíc,

b) II. vekovej triedy trojročné až päťročné, dĺžka kmeňov, počet vetiev s dôrazom na koruny a ukončenie kmeňa, dĺžka strednej vetvy a bodová hodnota,

c) III. vekovej triedy šesťročné až deväťročné a IV. vekovej triedy desaťročné a staršie, dĺžka kmeňov, počet vetiev, koruny, bodová hodnota;

2. srnce

a) I. vekovej triedy jednoročné, dĺžka a hrúbka kmienkov; pomocným kritériom je počet vetiev,

b) II. vekovej triedy dvojročné až päťročné, dĺžka kmeňov a vetiev, členitosť a bodová hodnota parôžkov;

3. daniele

a) I. vekovej triedy dvojročné, predovšetkým hrúbka na báze a dĺžka kmienkov,

b) II. vekovej triedy trojročné a štvorročné, dĺžka kmeňov, dĺžka a šírka a tvar lopatky a bodová hodnota,

c) III. vekovej triedy päťročné až sedemročné, dĺžka kmeňov, dĺžka, šírka a tvar lopaty a bodová hodnota;

4. muflóny, dĺžka, obvod a rozpätie rohov, uhol rastu, vrastavosť rohov a bodová hodnota.

Poznámky pod čiarou

1) Bez ohľadu na vek a pohlavie.

1a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

1b) § 9 ods. 1 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

1c) § 20 ods. 2 a § 26 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

1d) § 29 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve.

1e) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona č. 79/2000 Z. z.

2) Úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky z 25.8.1975 č. 4313/75-OŽP o používaní poľovne upotrebiteľných psov.

3) § 109 ods. 1 písm. b) vyhlášky Federálneho výboru pre poľnohospodárstvo a výživu č. 122/1970 Zb. o niektorých opatreniach na úseku dodávok poľnohospodárskych výrobkov a potrieb.

4) § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.