Vyhláška č. 171/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení výpočet zveri

(v znení č. 222/2001 Z. z.)

Čiastka 40/1975
Platnosť od 30.12.1975 do31.08.2009
Účinnosť od 01.07.2001 do31.08.2009
Zrušený 344/2009 Z. z.

171

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 3. októbra 1975,

ktorou sa mení výpočet zveri

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní so Slovenským poľovníckym zväzom ustanovujú podľa § 19 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve (ďalej len „zákon“):


§ 1

Nové druhy zveri

Výpočet zveri uvedený v § 19 ods. 1 zákona sa rozširuje o tieto druhy:

a) úžitková zver:

kuropta horská (Alectoris graeca), bobor vodný (Castor fiber), zubor hrivnatý (Bison bonasus), šakal zlatý (Canis aureus), labuť hrubozobá (Cygnus olor),

b) škodlivá zver:

medvedík čistotný (Procyon lotor), krkavec čierny (Corvus corax).

§ 1a

Do výpočtu zveri uvedeného v § 19 ods. 1 zákona nepatrí jeleň sika (Cervus nippon), koza bezoárová (Capra aegargus), kozorožec horský (Capra ibex), veverica stromová (Sciurus vulgaris), orol (príslušníci rodu Hieraetus a Aquila), kršiak rybár (Pandion haliaetus), jastrab krahulec (Accipiter nisus), myšiare (Cerchneis B.), kaňa močiarna (Circus aeruginosus), kaňa sivá (Circus cyaneus), kaňa popolavá (Circus pygargus), výr skalný (Bubo bubo) a sovy (príslušníci čeľade Strigidae).


§ 2

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister kultúry:

Válek v. r.

Minister poľnohospodárstva a výživy:

Ing. Janovic v. r.