Vyhláška č. 170/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odbere

Čiastka 40/1975
Platnosť od 30.12.1975 do31.05.2002
Účinnosť od 30.12.1975 do31.05.2002
Zrušený 184/2002 Z. z.

170

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

z 24. novembra 1975

o povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odbere

Minister lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 28 ods. 2 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon):


Prvý oddiel

Podávanie správ o zistení podzemných vôd

§ 1

(1) Organizácia, ktorá zistí zdroj podzemnej vody1) s výdatnosťou väčšou ako 1 l/s

a) pri výstavbe zariadení na odber podzemnej vody,

b) pri výskume, prieskume alebo overovaní zásob a režimu podzemných vôd,

je povinná podať o tom písomnú správu Hydrometeorologickému ústavu v Bratislave (ďalej len „ústav“).

(2) Rovnakú povinnosť má organizácia, ktorá zistí

a) pri inej investičnej činnosti, ako sa uvádza v odseku 1 písm. a), výrazne odlišné množstvo podzemnej vody, ako predpokladal prieskum alebo projekt,

b) pri vyhľadávaní a prieskume ložísk nerastov podzemnú vodu s predpokladanou celkovou výdatnosťou2) väčšou ako 10 l/s,

c) pri akejkoľvek svojej činnosti zdroj podzemnej vody s napätou hladinou (artézske vody) a s výdatnosťou väčšou ako 0,5 l/s.

§ 2

(1) Organizácia, ktorá zistí zdroj podzemnej vody při činnostiach uvedených v § 1 ods. 1 písm. a) a ods. 2, podá ústavu správu do 30 dní od zistenia zdroj podzemnej vody. V správe uvedie:

a) svoj názov a sídlo,

b) presnú lokalizáciu výskytu zdroja podzemnej vody (kraj, okres, obec, katastrálne územie a parcelné číslo pozemku) s prehľadnou situáciou,

c) údaje o množstve, druhu, akosti a stave hladiny podzemnej vody,

d) dátum zistenia výskytu zdroja podzemnej vody.

(2) Organizácia, ktorá zistí zdroj podzemnej vody při činnostiach uvedených v § 1 ods. 1 písm. b), pošle ústavu jedno vyhotovenie záverečnej správy do 30 dní od jej vyhotovenia.

(3) Ústav je oprávnený vyžadovať od organizácií k oznámeným údajom vysvetlenia a ďalšie potrebné údaje a svojimi pracovníkmi overovať oznámené údaje na pozemkoch a objektoch organizácií, ako aj overovať výskyt podzemnej vody vôbec.

§ 3

Organizácia, ktorá od 1. januára 1976 hodlá vykonávať výskum alebo prieskum podzemných vôd na ciele ich odberu, je pred začatím prác povinná zistiť v ústave stav preskúmanosti podzemných vôd v záujmových územiach a zistené údaje použiť pri týchto prácach.

Druhý oddiel

§ 4

Oznamovanie údajov o odbere podzemnej vody

(1) Organizácia, ktorá používa podzemnú vodu v množstve presahujúcom 1250 m3 mesačne alebo artézsku vodu, je povinná oznámiť ústavu ich odber do 30 dní od začatia odberu v rozsahu a spôsobom uvedeným v prílohe tejto vyhlášky.

(2) Organizácie, ktoré majú oznamovaciu povinnosť podľa odseku 1, sú povinné ročne oznamovať ústavu údaje o odbere do konca januára nasledujúceho roka na osobitných tlačivách, ktoré dostanú od ústavu po splnení povinnosti podľa odseku 1.

(3) Ústav oznamuje súhrnné údaje o odbere podzemných vôd do konca februára každého roka národným výborom príslušným na povoľovanie odberu podzemných vôd a správcom vodohospodársky významných vodných tokov.3)

(4) Pri odbere podzemných vôd z prameňov, artézskych vrtov alebo artézskych studní je organizácia povinná určiť ich nevyužitú výdatnosť a oznamovať ju ústavu súčasne s údajmi o odbere.

(5) V prípadoch, ktoré určí národný výbor príslušný na povolenie odberu podzemnej vody, je organizácia povinná odber podzemnej vody merať vodomermi, prípadne inými meradlami.

(6) Ústav je oprávnený vyžadovať od organizácií vysvetlenie a dokladové materiály k oznámeným údajom a tieto údaje overovať svojimi pracovníkmi.


Tretí oddiel

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 5

Organizácia, ktorá používa podzemnú vodu, pošle ústavu oznámenie podľa § 4 ods. 1 do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

§ 6

Táto vyhláška sa nevzťahuje na banské vody,4) na prírodné liečivé zdroje vôd a na zdroje prírodných stolných minerálnych vôd.5)

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Hagara v. r.


Príloha vyhlášky č. 170/1975 Zb.

VZOR FORMULÁRA

EVIDENČNÝ LIST ODBERU

Vzor 01

Poznámky pod čiarou

1) § 2 vodného zákona.

2) Celkovou výdatnosťou vodného zdroja sa rozumie množstvo vody, ktoré možno odoberať z príslušnej lokality (prameniska).

3) Správcovia vodohospodársky významných vodných tokov sú štátne vodohospodárske organizácie Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie Bodroga a Hornádu.

4) § 40 ods. 2 zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon).

5) § 31 ods. 2 vyhlášky č. 26/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov.