Nariadenie vlády č. 17/1975 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa podrobnejšie vymedzuje súčinnosť útvarov Verejnej bezpečnosti a národných výborov pri ochrane verejného poriadku

Čiastka 6/1975
Platnosť od 17.03.1975 do19.06.1991
Účinnosť od 01.04.1975 do19.06.1991
Zrušený 204/1991 Zb.

17

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 19. februára 1975,

ktorým sa podrobnejšie vymedzuje súčinnosť útvarov Verejnej bezpečnosti a národných výborov pri ochrane verejného poriadku

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 41 zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti:


§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Útvary Verejnej bezpečnosti plnia svoje úlohy pri ochrane verejného poriadku v úzkej súčinnosti s národnými výbormi; o spôsobe vykonania jednotlivých úloh rozhoduje náčelník alebo veliteľ príslušného útvaru Zboru národnej bezpečnosti (ďalej len „náčelník“).

(2) Súčinnosť útvarov Verejnej bezpečnosti a národných výborov pri ochrane verejného poriadku uskutočňujú

a) obvodné a im na roveň postavené oddelenia Verejnej bezpečnosti s miestnymi národnými výbormi, mestskými národnými výbormi a s obvodnými národnými výbormi v Košiciach (ďalej len „miestny národný výbor“),

b) Mestská správa Verejnej bezpečnosti v Košiciach s Mestským národným výborom v Košiciach,

c) okresné oddelenia Verejnej bezpečnosti s okresnými národnými výbormi; obvodné oddelenia Verejnej bezpečnosti v Bratislave s obvodnými národnými výbormi v Bratislave,

d) krajské správy Zboru národnej bezpečnosti s krajskými národnými výbormi,

e) Mestská správa Verejnej bezpečnosti v Bratislave s Národným výborom hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.

(3) Súčinnosť útvarov Verejnej bezpečnosti a národných výborov sa zabezpečuje najmä osobným stykom oprávnených zástupcov týchto orgánov; písomná forma styku sa vyžaduje len v prípadoch ustanovených v tomto nariadení, alebo ak to vyplýva z povahy veci.

Ochrana verejného poriadku

§ 2

(1) Národné výbory pri prijímaní opatrení na zabezpečenie ochrany verejného poriadku vo svojich územných obvodoch využívajú podnety a návrhy útvarov Verejnej bezpečnosti.

(2) Národné výbory informujú príslušné útvary Verejnej bezpečnosti o príprave svojich všeobecne záväzných nariadení a iných opatrení na zabezpečenie verejného poriadku, na vykonávaní ktorých sa budú útvary Verejnej bezpečnosti podieľať.

§ 3

(1) Útvary Verejnej bezpečnosti predkladajú národným výborom v rámci oboznamovania so stavom socialistickej zákonnosti správy o stave verejného poriadku v ich územných obvodoch najmenej raz do roka, prípadne na požiadanie národného výboru aj za kratšie obdobie; krajským národným výborom a okresným národným výborom predkladajú tieto správy písomne.

(2) Správa o stave verejného poriadku obsahuje prehľad o celkovej situácii na tomto úseku, podiel útvaru Verejnej bezpečnosti a jednotiek Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti na zabezpečovaní verejného poriadku, vrátane záverov pre ich činnosť, a odporúčania národnému výboru prijať vhodné opatrenia. Správa spravidla obsahuje aj informáciu o odhaľovaní, objasňovaní a stíhaní priestupkov útvarom Verejnej bezpečnosti. V mestách a obciach, kde je zriadená inšpekcia verejného poriadku národného výboru, vyhodnotí sa v správe aj spolupráca útvaru Verejnej bezpečnosti s touto inšpekciou.

(3) Národné výbory prerokúvajú predložené správy o stave verejného poriadku a prijímajú na ich základe potrebné opatrenia.

§ 4

(1) Útvary Verejnej bezpečnosti pomáhajú národným výborom pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku aj v preventívnom a výchovnom pôsobení; podieľajú sa najmä na vypracúvaní, uskutočňovaní a vyhodnocovaní plánov spoločných opatrení zameraných na predchádzanie protispoločenskej činnosti a na výchove občanov k dodržiavaniu zákonov a iných právnych predpisov.

(2) Národné výbory a útvary Verejnej bezpečnosti sa bezodkladne informujú o okolnostiach, ktoré môžu vážne ohroziť verejný poriadok, a prijímajú opatrenia na jeho ochranu.

§ 5

Miestne veci verejného poriadku

(1) Útvary Verejnej bezpečnosti pri zabezpečovaní miestnych vecí verejného poriadku plnia úlohy uložené im národnými výbormi, pokiaľ ich národné výbory nemôžu zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami, tým, že

a) dohliadajú na dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení národných výborov,

b) vykonávajú konkrétne opatrenia, ktoré im národné výbory ukladajú spravidla písomne.

(2) Útvary Verejnej bezpečnosti informujú národné výbory o splnení úloh uvedených v odseku 1.

(3) Ak útvar Verejnej bezpečnosti nemôže splniť úlohy, ktoré mu uložil národný výbor, oznámi to náčelník tohto útvaru predsedovi národného výboru a nadriadenému náčelníkovi.

(4) Ak útvar Verejnej bezpečnosti neplní úlohy, ktoré mu uložil národný výbor, oznámi to národný výbor národnému výboru vyššieho stupňa; ďalší postup prerokuje predseda národného výboru vyššieho stupňa s náčelníkom nadriadeného útvaru Verejnej bezpečnosti. Ak ide o úlohy, ktoré útvaru Verejnej bezpečnosti uložil krajský národný výbor (Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy), prerokuje ich neplnenie predseda krajského národného výboru (primátor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy) s ministrom vnútra Slovenskej socialistickej republiky.

§ 6

Rozmiestňovanie útvarov Verejnej bezpečnosti

(1) Náčelníci Zboru národnej bezpečnosti, ktorí rozhodujú o rozmiestnení útvarov Verejnej bezpečnosti, sú povinní pred rozhodnutím písomne si vyžiadať vyjadrenie národného výboru príslušného podľa územného rozsahu navrhovaného rozmiestnenia.

(2) Krajské národné výbory a okresné národné výbory sa vyjadrujú k návrhom na rozmiestnenie útvarov Verejnej bezpečnosti po zistení stanovísk príslušných národných výborov nižších stupňov.

(3) Ak náčelník Zboru národnej bezpečnosti zamýšľa rozhodnúť o rozmiestnení útvaru Verejnej bezpečnosti inak, než národný výbor odporučil vo svojom písomnom vyjadrení, najprv to s ním prerokuje; ak zotrvá na svojom zámere, oznámi národnému výboru dôvody svojho rozhodnutia písomne.

Zriaďovanie jednotiek Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti a odporúčanie občanov za jej členov

§ 7

(1) Náčelníci Zboru národnej bezpečnosti, ktorí rozhodujú o zriadení jednotiek Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti, sú povinní pred rozhodnutím písomne si vyžiadať vyjadrenie národného výboru, v územnom obvode ktorého pôsobí útvar Verejnej bezpečnosti, pri ktorom sa majú tieto jednotky zriadiť; ak pôsobí útvar Verejnej bezpečnosti v územných obvodoch viacerých národných výborov, vyžiadajú si vyjadrenie národného výboru vyššieho stupňa.

(2) Národné výbory vyšších stupňov sa vyjadrujú k zriadeniu jednotiek Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti po zistení stanovísk príslušných národných výborov nižších stupňov.

(3) Ak náčelník Zboru národnej bezpečnosti rozhodne o zriadení jednotky Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti inak, než národný výbor odporučil vo svojom písomnom vyjadrení, oznámi národnému výboru dôvody svojho rozhodnutia písomne.

§ 8

(1) Občan sa môže stať členom Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti len na písomné odporučenie miestneho národného výboru v mieste jeho trvalého alebo prechodného pobytu.

(2) Náčelník okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti je povinný informovať miestny národný výbor o vzniku členstva občana v Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti, o jeho uvoľnení alebo pozbavení členstva; v informácii o pozbavení členstva sa uvedú dôvody tohto opatrenia.

§ 9

Zákroky na rozpustenie verejného zhromaždenia

(1) Služobný zákrok smerujúci k rozpusteniu verejného zhromaždenia, manifestácie alebo sprievodu vykonáva okresné oddelenie Verejnej bezpečnosti na písomný pokyn okresného národného výboru; v nebezpečenstve oneskorenia možno dať pokyn aj iným vierohodným spôsobom, pričom sa jeho písomné vyhotovenie doručí bezodkladne.

(2) O každom služobnom zákroku smerujúcom k rozpusteniu verejného zhromaždenia, manifestácie alebo sprievodu okresné oddelenie Verejnej bezpečnosti bezodkladne písomne upovedomí okresný národný výbor.

§ 10

Opatrenia pri vážnom ohrození verejného poriadku

(1) Ak vznikne bezprostredné nebezpečenstvo vážneho ohrozenia verejného poriadku, ktoré nemožno odstrániť silami a prostriedkami národného výboru alebo iného príslušného orgánu, národný výbor požiada najbližší dosiahnuteľný útvar Verejnej bezpečnosti o vykonanie nevyhnutných opatrení; obdobne postupuje v prípadoch, v ktorých k vážnemu ohrozeniu verejného poriadku už došlo.

(2) Útvar Verejnej bezpečnosti bezodkladne upovedomí národný výbor o prípadoch nebezpečenstva vážneho ohrozenia verejného poriadku alebo o jeho vzniku.

§ 11

Zabezpečenie výkonu rozhodnutí národného výboru

Pracovník poverený uskutočnením výkonu rozhodnutia národného výboru požiada príslušný útvar Verejnej bezpečnosti o poskytnutie pomoci, ak nemôže uskutočniť takýto výkon pre dôvodne očakávané alebo už vzniknuté ohrozenie života alebo zdravia. Útvar Verejnej bezpečnosti poskytne poverenému pracovníkovi ochranu.


§ 12

Záverečné ustanovenie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1975.


Dr. Colotka v. r.