Vyhláška č. 169/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornom technicko-bezpečnostnom dohľade na niektorých vodohospodárskych dielach a o technicko-bezpečnostnom dozore národných výborov nad nimi

Čiastka 40/1975
Platnosť od 30.12.1975 do31.05.2002
Účinnosť od 30.12.1975 do31.05.2002
Zrušený 184/2002 Z. z.

169

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

z 24. novembra 1975

o odbornom technicko-bezpečnostnom dohľade na niektorých vodohospodárskych dielach a o technicko-bezpečnostnom dozore národných výborov nad nimi

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona číslo 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) a podľa § 10 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve:

§ 1

Táto vyhláška upravuje odborný technicko-bezpečnostný dohľad, ktorý sú povinní na priehradách, hatiach a na hrádzach, i ako súčastiach stavieb, určených na úpravu vodných tokov, na ochranu pred povodňami, na plavebné ciele, na odbery vôd, na vypúšťanie odpadových vôd a na iné používanie vôd, ako aj na nimi vytvorených nádržiach (ďalej len „diela“) zabezpečovať správcovia (vlastníci, užívatelia, prípadne investori) týchto diel (ďalej len „správcovia“) a technicko-bezpečnostný dozor, ktorý na dielach vykonávajú národné výbory.


PRVÁ ČASŤ

I. diel Odborný technicko-bezpečnostný dohľad

§ 2

(1) Odborný technicko-bezpečnostný dohľad (ďalej len „dohľad“) je odborná činnosť na zistenie technického stavu diela z hľadiska jeho bezpečnosti a stability a možných príčin porúch a na navrhovanie opatrení na nápravu.

(2) Dohľad sa zabezpečuje v období prípravy diela a vykonáva sa pri výstavbe alebo rekonštrukcii po celý čas prevádzky diela až do jeho uvedenia do neškodného stavu.

(3) V období prípravy a výstavby diela plní investor povinnosti uložené správcovi touto vyhláškou.

II. diel Kategórie diel

§ 3

(1) Na ciele dohľadu sa diela zaraďujú do I. až IV. kategórie. Kategóriu diela určuje Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva SSR (ďalej len „ministerstvo“) po prerokovaní s príslušným krajským národným výborom.

(2) Pri dielach, s výnimkou diel, ktoré k 1. januáru 1974 boli vo výstavbe alebo prevádzke, je ich správca povinný najneskoršie pred ukončením projektovej úlohy stavby alebo rekonštrukcie, prípadne do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky predložiť ministerstvu návrh na určenie kategórie diela. K návrhu je povinný doložiť odborný posudok organizácie poverenej ministerstvom vykonávať dohľad (ďalej len „poverená organizácia“), zahrňujúci návrh kategórie diela a kritériá použité na vypracovanie návrhu kategórie; pre diela, ktoré k 1. 1. 1974 boli vo výstavbe alebo prevádzke, určí ministerstvo kategóriu diela bez návrhu správcu.

(3) Pri rekonštrukcii alebo zmene vo využití diela a při dielach III. a IV. kategórie i v prípadoch, keď sa zmení zástavba na území ohrozenom dielom, je správca povinný navrhnúť ministerstvu preskúšanie určenej kategórie diela.

III. diel Zásady vykonávania dohľadu

§ 4

V rámci dohľadu sa podľa druhu a typu diela, primerane ku kategórii a technickému stavu sledujú najmä zmeny a výskyt týchto javov a skutočností:

a) statická a dynamická stabilita diela, prípadne jeho častí,

b) priestorové zmeny diela ako celku voči jeho okoliu,

c) deformácia diela, vzájomné posuny jednotlivých častí konštrukcií, trhliny v konštrukčnom materiáli,

d) deformácia podložia,

e) fyzikálno-mechanické vlastnosti stavebných a podložných materiálov,

f) režim podzemných a priesakových vôd, t. j. tlak vody, spojitosti priesakov, smer a rýchlosť prúdenia vody, čiastkové a celkové množstvo priesakov, vývery vody v priestore diela,

g) funkcie ochranných, tesniacich, filtračných a drenážnych prvkov diela a jeho podložia,

h) hydraulický spád v konštrukčných a podložných materiáloch a ich filtračná stabilita,

ch) vplyvy prostredia na technický stav diela a jeho technologické zariadenia, t. j. poveternostné účinky (najmä mrazu a vlnobitia), zosuvy brehov nádrže a zosuvy v blízkom okolí diela, agresívne účinky vzduchu a vody v nádrži, podzemnej a priesakovej vody, účinky stavebných a trhacích prác v okolí diela, zemetrasenia, poddolovania, účinky prevádzkových a dopravných otrasov, účinky vegetácií a živočíchov a nepovolených zásahov tretích osôb,

i) vplyv prevádzky na technický stav diela a jeho technologické zariadenia, t. j. účinky manipulácie s vodou v nádrži, mechanické a iné účinky vypúšťanej vody a vodou unášaných materiálov, opotrebovanie a možné dôsledky zlyhania uzáverov a hradiacich konštrukcií výpustov, priepadov a odberných zariadení,

j) prietokové pomery v porovnaní s pôvodnými predpokladmi návrhu výpustných a priepadových zariadení, napr. ovplyvnenie prietokov na hornom toku novými dielami, poruchou alebo zrušením jestvujúcich diel, zmenou odtokových pomerov v povodí, ľadovými zátarasami, vegetáciou,

k) iné javy a skutočnosti, ktoré môžu podľa miestnych pomerov ovplyvniť bezpečnosť diela.

§ 5

(1) Dohľad sa vykonáva najmä pozorovaním diela, meraním jeho deformácií, priesakov a spracovaním, rozbormi a hodnotením výsledkov všetkých pozorovaní a meraní vo vzťahu k vopred určeným medzným1) alebo i kritickým hodnotám,2) predpokladom projektu, poznatkom z výstavby a z doterajšej prevádzky diela.

(2) Podkladom na vykonávanie dohľadu sú účelne rozdelené sledovania skutočností, vrátane bežných meraní veličín a javov, ktoré sú významné pre bezpečnosť diela, ako aj obchôdzky, hlásenia a prehliadky.

(3) Výber možných príčin porúch a ďalších javov a skutočností, ktoré sleduje dohľad, voľba prostriedkov a metód pozorovania a merania, množstvo inštalovaných prístrojov, rozsah a početnosť pracovných úkonov musia byť úmerné kategórii diela, stavu a prevádzke diela, prípadne miestnym pomerom a musia byť v súlade s platnými technickými normami a súčasným stavom inžinierskych poznatkov a možností realizácie.

§ 6

(1) Pre diela I. a II. kategórie je správca povinný zabezpečiť vykonávanie dohľadu prostredníctvom poverenej organizácie, ktorej je však povinný odovzdávať podklady podľa § 5 ods. 2 v rozsahu určenom programom dohľadu.

(2) Pri dielach III. a IV. kategórie vykonáva dohľad správca sám.

(3) Dohľad sa vykonáva úmerne kategórii diela, najmenej však v rozsahu určenom touto vyhláškou. Ak ide o diela I. a II. kategórie, správca a poverená organizácia sa môžu dohodnúť na dočasnej alebo trvalej úprave dohľadu nad rozsah určený touto vyhláškou.

§ 7

O dohľade sa zostavujú správy, a to v období výstavby alebo rekonštrukcie čiastkové a súhrnné, v období overovacej prevádzky diela čiastkové a celkové a v období trvalej prevádzky diela etapové a súhrnné etapové správy.

§ 8

Všetky správy o dohľade je správca povinný predložiť vodohospodárskemu orgánu, do pôsobnosti ktorého prislúcha povoliť dielo (ďalej len „príslušný vodohospodársky orgán“); pri dielach I. a II. kategórie je povinný zabezpečiť predloženie prostredníctvom poverenej organizácie.

§ 9

Ak v priebehu výstavby alebo rekonštrukcie diela použije dodávateľ takú technológiu výstavby alebo rekonštrukcie, že prechodne vznikne konštrukcia, ktorá zadržiava alebo môže zadržiavať vodu, dodávateľ má vo vzťahu k tejto časti výstavby alebo rekonštrukcie povinnosť zabezpečiť dohľad, ktorý táto vyhláška ukladá správcovi.

IV. diel Rozsah dohľadu pri dielach jednotlivých kategórií

§ 10

(1) Pri dielach I. kategórie sa sledujú všetky javy a skutočnosti, ktorých zmena môže objektívne signalizovať alebo spôsobiť prekročenie predpokladov projektu v takej miere, že stupeň stability diela alebo jeho významnej časti by klesol pod prípustnú hranicu určenú technickými normami. Poveternostné a prevádzkové pomery sa zisťujú v rozsahu potrebnom na hodnotenie všetkých sledovaných javov a skutočností.

(2) Meranie je potrebné vykonávať nielen v miestach, ktoré charakterizujú priemerné pomery, ale i v miestach, kde by predovšetkým mohlo dôjsť k nespojitému vývoju javov, napr. poruchy v základoch, zmeny v usporiadaní a v spojení tesniacich a drenážnych prvkov.

(3) V pochybnosti o spoľahlivosti spôsobu sledovania najdôležitejších javov a skutočností určí poverená organizácia použitie viacerých metód merania.

§ 11

Pri dielach II. kategórie je rozsah dohľadu taký istý ako při dielach I. kategórie s tým, že netreba sledovať javy a skutočnosti, ktorých existenciu, prípadne neprimeranú zmenu možno včas odvodiť z iného javu alebo súhrnného prejavu, napr. z celkových priesakov, celkových deformácií alebo posunov. Merania sa spravidla sústreďujú do charakteristických profilov. Zisťujú sa len také poveternostné a prevádzkové pomery, ktoré bezprostredne objasňujú sledované javy a skutočnosti.

§ 12

Pri dielach III. kategórie sa dohľad vykonáva odborným hodnotením javov a skutočností a ich vývoja, ktoré sa zisťujú spravidla len pri obchôdzkach. Z bežných meraní sa zavádza len meranie priesakov, prípadne i tlakov vody a meranie celkových deformácií na povrchu diela. Z poveternostných a prevádzkových pomerov sa zisťujú len zrážky a teploty vzduchu a hladina vody v nádrži.

§ 13

Pri dielach IV. kategórie sa dohľad vykonáva hodnotením javov a skutočností zistených pri obchôdzkach. Merania sa zavádzajú len dočasne na objasnenie nezvyčajných javov a skutočností.

V. diel Príprava dohľadu pred výstavbou alebo rekonštrukciou diela

§ 14

(1) K projektovej úlohe stavby alebo rekonštrukcii diela I. Až III. kategórie je správca povinný priložiť vyjadrenie o rozsahu dohľadu od poverenej organizácie; pre diela IV. kategórie sa vyjadrenie o rozsahu dohľadu nespracúva.

(2) Vyjadrenie o rozsahu dohľadu obsahuje najmä:

a) podrobný opis a rozbor rizík spojených s budúcou existenciou diela v danom prostredí a prognózu budúceho prevádzkového režimu,

b) požiadavky na prieskumné a projektové práce nad rámec platných československých štátnych a odborových noriem,

c) požiadavky na budúce prostriedky dohľadu, na prístroje a zariadenia na pozorovanie a meranie,

d) požiadavky na spojové prostriedky, na varovné a signalizačné zariadenia na ciele dohľadu, ako aj na núdzové opatrenia pri výstavbe a prevádzke,

e) orientačný odhad nákladov na prostriedky dohľadu a jeho výkon pri výstavbe alebo rekonštrukcii a pri prevádzke diela.

§ 15

(1) Pre diela I. a II. kategórie správca zabezpečuje súčasne s projektovou dokumentáciou spracovanie projektu meraní, a to na úrovni, v akej je spracovaná projektová dokumentácia. Pre diela III. kategórie zabezpečuje správca projekt meraní len v prípadoch, keď to poverená organizácia navrhne vo vyjadrení o rozsahu dohľadu; pre diela IV. kategórie sa projekt meraní nezabezpečuje.

(2) Projekt meraní musí vychádzať z vyjadrenia o rozsahu dohľadu, z požiadaviek príslušných technických noriem a zo zásad vykonávania dohľadu (§ 4 a 5).

(3) Projekt meraní obsahuje okrem dokumentácie kontrolných prístrojov a zariadení najmä:

a) prehľad dôležitých predpokladov bezpečnosti a stability dlhodobej prevádzky diela a odhad ich zabezpečenia,

b) návrh a zdôvodnenie druhu, rozsahu a presnosti metód meraní a prístrojov a zariadení na vykonávanie dohľadu,

c) prehľad medzných hodnôt sledovaných javov a skutočností ovplyvňujúcich bezpečnosť diela a ním ohrozeného územia,

d) návrh bezpečných prístupov k meracím zariadeniam a opatrení na zabezpečenie bezpečného výkonu merania a údržby meracích zariadení, vrátane ich ochrany pred poškodením,

e) harmonogram inštalácií a prvých meraní podľa postupu výstavby.

(4) Ak niektoré požiadavky uvedené vo vyjadrení o rozsahu dohľadu sa nebudú riešiť v projekte meraní, musia byť premietnuté do inej časti projektovej dokumentácie.

VI. diel Dohľad pri výstavbe alebo rekonštrukcii diela

§ 16

(1) Dohľad pri výstavbe alebo rekonštrukcii sa vykonáva při dielach I. až III. kategórie podľa vyjadrenia o rozsahu dohľadu (§ 14). Pri dielach všetkých kategórií sa rozvrh pozorovaní a meraní určí v dohode s autorským dozorom projektanta.

(2) Správca je povinný pri výstavbe alebo rekonštrukcii diela zabezpečiť postup prác dodávateľa tak, aby prístroje a zariadenia na pozorovanie a meranie mohli byť včas a odborne zabudované, vyskúšané a chránené pred poškodením a aby kontinuita pozorovaní a meraní a spoľahlivosť výsledkov neboli ohrozené. Pri dielach I. a II. kategórie zabezpečí správca odborné posúdenie zabudovania prístrojov a zariadení, vrátane overenia technickej dokumentácie, prostredníctvom poverenej organizácie.

(3) Dohľad v období výstavby alebo rekonštrukcie diela musí byť v súlade s postupom výstavby alebo rekonštrukcie diela.

§ 17

(1) Výsledky pozorovaní a meraní sa pri dielach I. A II. kategórie spracúvajú v priebehu výstavby, najmenej v jednej čiastkovej správe; súhrnná správa o dohľade pri výstavbe musí byť spracovaná pred začatím overovacej prevádzky.

(2) Pri dielach III. kategórie, prípadne pri rekonštrukcii diel I. a II. kategórie, sa spracúva pred začatím prevádzky len súhrnná správa o dohľade pri výstavbe alebo rekonštrukcii.

(3) Pri dielach IV. kategórie sa ani čiastková, ani súhrnná správa o dohľade pri výstavbe alebo rekonštrukcii diela nespracúvajú.

§ 18

Súhrnná správa o dohľade pri výstavbe alebo rekonštrukcii diela obsahuje:

a) opis dohľadu,

b) dokumentáciu umiestnenia a opis všetkých zabudovaných meracích prístrojov a zariadení určených na dohľad,

c) súhrnné spracovanie výsledkov všetkých doteraz vykonaných pozorovaní a meraní,

d) zhodnotenie všetkých sledovaných javov a zistených skutočností v porovnaní s predpokladmi projektu a ich vplyvu na bezpečnosť a stabilitu diela a jeho podložia,

e) program dohľadu v overovacej prevádzke.

VII. diel Dohľad v overovacej prevádzke diela

§ 19

(1) Overovacou prevádzkou diela je obdobie prvého zaťaženia diela ako celku vzdutou vodou a zahŕňa vyskúšanie takých prevádzkových situácií a v takom počte, že možno zodpovedne zhodnotiť splnenie predpokladov projektu a posúdiť spoľahlivú funkciu a bezpečnosť diela.

(2) Dohľad na dielach I. až III. kategórie sa vykonáva podľa programu dohľadu v overovacej prevádzke; pre diela IV. kategórie sa program dohľadu nezostavuje.

(3) Program dohľadu v overovacej prevádzke diela obsahuje:

a) údaj o tom, kto a aké pozorovania a merania vykonáva,

b) podrobné pokyny (termíny, pracovné postupy, zápis výsledkov) na merania vykonávané obsluhou diela,

c) pokyny na obchôdzky vykonávané obsluhou diela,

d) medzné, prípadne kritické hodnoty sledovaných javov a skutočností,

e) pokyny, ktoré výsledky meraní a obchôdzok a komu ich obsluha diela ihneď hlási, ktoré spojovacie prostriedky použije, aké núdzové a varovné opatrenia sú k dispozícii pre mimoriadne situácie,

f) formulár hlásení, pokyny na vyplnenie, termíny odosielania a adresy hlavných pracovníkov dohľadu,

g) údaje o tom, kto a v akých termínoch spracúva a hodnotí výsledky v čiastkových správach.

(4) Program dohľadu v overovacej prevádzke diela sa ukladá najmenej v jednom vyhotovení

a) u správcu,

b) v poverenej organizácii pre diela I. a II. kategórie,

c) u obsluhy diela.

(5) Správca je povinný určiť hlavného pracovníka dohľadu. Vymenovanie je povinný ohlásiť príslušnému vodohospodárskemu orgánu. Správca diela I. alebo II. kategórie je povinný zároveň oznámiť meno hlavného pracovníka dohľadu poverenej organizácie.

§ 20

(1) Pozorovania a merania pri dielach I. až III. kategórie sa vykonávajú v rozsahu a termínoch podľa programu dohľadu. Pri dielach IV. kategórie sa pozorovania a merania vykonávajú v rozsahu podľa § 13 tejto vyhlášky.

(2) Výsledky meraní sa zapisujú do hlásení. Zistenie medzných, prípadne kritických hodnôt obsluha diela neodkladne hlási hlavným pracovníkom dohľadu.

(3) Výsledky meraní sa musia ihneď porovnať s vopred určenými medznými, prípadne kritickými hodnotami alebo s vopred určeným medzným vývojom sledovaných javov.

§ 21

(1) Pri obchôdzkach sa sleduje dielo a jeho blízke okolie, prietokové pomery, pravidelnosť chodu všetkých mechanizmov, výskyt trhlín a viditeľných deformácií, posunov a zosunov, výskyt priesakov, výverov a zamokrených až zbahnených miest, vplyvy prevádzky a prostredia na technický stav objektov a technologických zariadení, najmä konštrukcií výpustných, prelivných a odberných zariadení.

(2) Obchôdzky sa vykonávajú najmenej raz denne na dielach I. kategórie, tri razy týždenne na dielach II. kategórie, týždenne na dielach III. kategórie a mesačne na dielach IV. kategórie.

(3) Obchôdzky vykonáva obsluha diela.

(4) Výsledky obchôdzok sa zapisujú do hlásení. Zistenie medzných alebo iných nezvyčajných skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť a stabilitu diela, obsluha diela neodkladne hlási hlavným pracovníkom dohľadu.

§ 22

(1) Hlásenie výsledkov meraní a obchôdzok sa vykonáva při dielach I. až III. kategórie na formulári podľa programu dohľadu, pri dielach IV. kategórie písomným záznamom. V hlásení je uvedené, kto a kedy merania, prípadne obchôdzky vykonal.

(2) Hlásenie sa spracúva v dvoch, prípadne v troch vyhotoveniach. Originál sa ukladá u obsluhy diela. Ďalšie vyhotovenia sa zasielajú hlavným pracovníkom dohľadu.

(3) Hlásenie sa zasiela ihneď po skončení období určených programom dohľadu, najmenej však pri dielach I. kategórie dva razy do mesiaca, pri dielach II. kategórie mesačne, pri dielach III. kategórie raz za dva mesiace, pri dielach IV. kategórie raz za pol roka.

§ 23

(1) Správca alebo pri dielach I. a II. kategórie poverená organizácia posúdi údaje hlásení najneskoršie do konca obdobia na predloženie ďalšieho hlásenia. Medzné hodnoty a skutočnosti alebo iné mimoriadne údaje hlásené obsluhou diela bezprostredne po zistení sa posudzujú ihneď.

(2) Ak správca alebo pri dielach I. a II. kategórie poverená organizácia pri posudzovaní alebo pri spracovaní výsledkov pozorovaní a meraní zistí, že vývoj sledovaných javov alebo skutočností nezodpovedá predpokladom, preverí údaje na mieste, zavedie mimoriadne meranie, prieskumné prešetrovania, prípadne iné opatrenia až do vysvetlenia mimoriadneho vývoja a do vykonania nápravy.

(3) Ak sledovaný jav alebo skutočnosť dosiahne kritické hodnoty, správca je povinný ihneď urobiť núdzové opatrenia.

§ 24

(1) O výsledkoch dohľadu počas overovacej prevádzky diela sa pri dielach I. až III. kategórie v termínoch určených programom dohľadu vypracúvajú čiastkové správy. Na záver overovacej prevádzky sa vypracúva celková správa o dohľade počas overovacej prevádzky. Pri dielach IV. kategórie sa ani čiastkové, ani celkové správy o dohľade počas overovacej prevádzky nevypracúvajú.

(2) Celková správa o dohľade počas overovacej prevádzky obsahuje:

a) opis dohľadu,

b) celkové spracovanie výsledkov pozorovaní a meraní,

c) zhodnotenie sledovaných javov a zistených skutočností,

d) zistenie, či dielo po previerke všetkých hlavných zaťažovacích stavov a prevádzkových situácií, prípadne po vykonaní nápravných opatrení nemá z hľadiska dohľadu nedostatky, ktoré by bránili jeho trvalej prevádzke (užívaniu),

e) program dohľadu pri trvalej prevádzke diela.

§ 25

Ak overovacia prevádzka diela prebieha ešte pred odovzdaním a prevzatím diela správcom, má povinnosť dohľadu investor.

VIII. diel Dohľad pri trvalej prevádzke diela

§ 26

(1) Dohľad na dielach I. až III. kategórie sa vykonáva podľa programu dohľadu pri trvalej prevádzke diela. Pre diela I. až III. kategórie, ktoré ku dňu účinnosti tejto vyhlášky sú v trvalej prevádzke, sa vypracuje program dohľadu pri trvalej prevádzke diela ako samostatný dokument a správca je povinný predložiť ho príslušnému vodohospodárskemu orgánu.

(2) Program dohľadu pri trvalej prevádzke diela obsahuje

a) dokumentáciu umiestnenia a opis všetkých zabudovaných meracích prístrojov a zariadení alebo odkaz na túto dokumentáciu v predchádzajúcich správach o dohľade pri výstavbe alebo rekonštrukcii a počas overovacej prevádzky diela,

b) údaje podľa § 19 ods. 3 tejto vyhlášky.

(3) Inak platia pre dohľad pri trvalej prevádzke primerane ustanovenia § 19 ods. 4 a 5 a § 20 až 23 tejto vyhlášky.

§ 27

(1) O výsledkoch dohľadu pri trvalej prevádzke sa vypracúvajú etapové správy, a to najmenej raz ročne pri dielach I. kategórie, raz za dva roky pri dielach II. kategórie a raz za štyri roky pri dielach III. kategórie.

(2) Etapová správa o dohľade obsahuje:

a) opis dohľadu za uplynulé obdobie trvalej prevádzky,

b) stručný prehľad výsledkov pozorovaní a meraní,

c) zhodnotenie všetkých sledovaných javov a skutočností vo vzťahu k medzným hodnotám,

d) návrh opatrení na nápravu.

(3) Najmenej každá piata etapová správa sa spracúva jako súhrnná etapová správa.

(4) Súhrnná etapová správa obsahuje:

a) opis dohľadu za obdobie od poslednej súhrnnej etapovej správy,

b) dokumentáciu všetkých zmien vo vybavení diela meracími prístrojmi a zariadeniami,

c) súhrnné spracovanie výsledkov pozorovaní a meraní,

d) zhodnotenie všetkých sledovaných javov a skutočností,

e) výsledky preskúšania stability hlavných konštrukcií diela a zistenie stupňa bezpečnosti na základe novozískaných poznatkov podľa súčasne platných technických noriem,

f) posúdenie vplyvu prostredia a prevádzky na starnutie, funkčnú spoľahlivosť a celkovú bezpečnosť diela,

g) návrh nápravných opatrení,

h) previerku programu dohľadu, vrátane medzných, prípadne kritických hodnôt sledovaných javov a skutočností.

(5) Etapové správy a súhrnné etapové správy, najmenej v jednom vyhotovení, sa ukladajú u obsluhy diela.

(6) Pri dielach IV. kategórie sa ani etapové, ani súhrnné etapové správy nevypracúvajú.

IX. diel Prehliadky diela

§ 28

(1) Správca je povinný vykonávať prehliadky diela, a to najmenej raz ročne pri dielach I. kategórie, raz za dva roky pri dielach II. kategórie a raz za štyri roky pri dielach III. kategórie. Pri dielach IV. kategórie množstvo prehliadok nie je predpísané.

(2) Termíny prehliadok diela je správca povinný oznámiť príslušnému vodohospodárskemu orgánu najmenej tri týždne vopred.

(3) Prehliadku diela riadi hlavný pracovník dohľadu správcu; správca ďalej zabezpečí účasť:

a) pracovníka zodpovedného za prevádzku diela,

b) obsluhy diela,

c) pri dielach I. a II. kategórie hlavného pracovníka dohľadu z poverenej organizácie,

d) znalcov zo strojného, elektrotechnického, prípadne ďalších odborov podľa druhu a typu diela, ak to vyžaduje povaha hlavných prerokúvaných otázok.

(4) Správca prizve k prehliadke diela tých užívateľov diela, ktorí môžu svojou činnosťou ovplyvniť jeho bezpečnú prevádzku.

(5) Predmetom prehliadky diela je najmä:

a) previerka prevádzkovej schopnosti a funkčnej spoľahlivosti diela,

b) previerka prevádzky a údržby,

c) previerka dohľadu a jeho výsledkov,

d) prerokovanie všetkých námetov na zlepšenie technického stavu, užívania, prevádzky a údržby a na zvýšenie bezpečnosti diela,

e) plán opráv a nápravných opatrení.

(6) Pri prehliadke spíše hlavný pracovník dohľadu správcu diela zápisnicu a pošle ju príslušnému vodohospodárskemu orgánu. Najmenej v jednom vyhotovení musí byť zápisnica o prehliadke uložená u obsluhy diela.

DRUHÁ ČASŤ

I. diel Technicko-bezpečnostný dozor

§ 29

(1) Technicko-bezpečnostný dozor ako súčasť vodohospodárskeho dozoru spočíva v kontrole plnenia povinností uložených správcovi vodným zákonom3) a touto vyhláškou.

(2) Technicko-bezpečnostný dozor vykonávajú národné výbory, ktorým prislúcha vodohospodársky dozor,4) od povolenia diela až do jeho uvedenia do neškodného stavu.

§ 30

(1) Národný výbor vychádza pri technicko-bezpečnostnom dozore najmä z týchto podkladov:

a) z povolenia diela, prípadne jeho zmien,

b) z určenia kategórie diela,

c) zo zápisu o vodohospodárskom schválení,

d) z rozhodnutia o uvedení diela do trvalej prevádzky (užívania),

e) zo záverečného technicko-ekonomického zhodnotenia stavby,

f) zo schváleného manipulačného poriadku, prípadne prevádzkového poriadku a z rozhodnutí týkajúcich sa úprav hospodárenia s vodou,

g) z pasportu alebo iného dokladu o hlavných technických parametroch diela a údajov o opravách a rekonštrukciách,

h) z oznámenia správcu o vymenovaní hlavných pracovníkov dohľadu,

ch) z programov dohľadu a správ o dohľade, prípadne z hlásení o obchôdzkach,

i) zo zápisov o prehliadkach diela,

j) z dokladov o skôr uložených nápravných opatreniach a o kontrole ich vykonávania,

k) z dokladov o výkone predchádzajúcej kontrolnej činnosti.

(2) Národné výbory vykonávajú technicko-bezpečnostný dozor najmä:

a) sledovaním a kontrolou podkladov uvedených v odseku 1,

b) kontrolou na diele,

c) kontrolou plnenia opatrení na nápravu.

II. diel Výkon technicko-bezpečnostného dozoru

§ 31

(1) Kontrolu na diele vykonáva národný výbor sústavne s prihliadnutím na kategóriu a technický stav diela. Pri nich priamo na diele kontroluje plnenie povinností správcu s osobitným zreteľom na to, ako správca zabezpečuje dohľad a ako plní nápravné opatrenia.

(2) Ak národný výbor požaduje pri kontrole diela informácie alebo účasť zodpovedných pracovníkov správcu, ktorí nie sú trvale na diele prítomní, alebo predloženie dokumentácie, ktorá nie je na diele povinne k dispozícii, oznámi výkon kontroly na diele správcovi vopred.

§ 32

Národný výbor vykoná mimoriadnu kontrolu na diele, ku ktorej spravidla prizve odborných znalcov, najmä:

a) ak zistí, že sa významnou mierou zhoršil stav diela a že sa nevykonávajú účinné opatrenia,

b) ak sa pripravuje zmena užívania alebo prevádzky diela,

c) ak sa plánuje oprava väčšieho rozsahu, rekonštrukcia alebo zrušenie diela,

d) ak potrebuje podrobný podklad na uloženie nápravných opatrení na nápravu väčšieho rozsahu,

e) ak mimoriadnu kontrolu na diele nariadi ministerstvo.

§ 33

Národný výbor spíše o kontrole alebo mimoriadnej kontrole na diele zápisnicu, ktorá je dokladom o výkone technicko-bezpečnostného dozoru.

§ 34

(1) Ak národný výbor zistí pri vykonávaní technicko-bezpečnostného dozoru nedostatky v plnení povinností dohľadu alebo nedostatky na technickom stave diela, uloží rozhodnutím vykonať opatrenia na nápravu s termínom ich splnenia. Správca je povinný oznámiť národnému výboru splnenie uložených nápravných opatrení.

(2) Ak národný výbor zistí na diele I. až III. Kategórie nedostatky, ktoré vo svojich dôsledkoch znamenajú bezprostredné ohrozenie všeobecných záujmov, životov a majetku na ohrozenom území, a ak nemôže ani nápravné opatrenie, ani okamžité zavedenie núdzových opatrení zvýšené nebezpečenstvo podstatne znížiť, oznámi to zároveň národnému výboru vyššieho stupňa, prípadne ministerstvu so žiadosťou o účinnú pomoc správcovi diela.

(3) Ak vznikne v dôsledku poruchy na diele situácia, ktorá zodpovedá niektorému stupňu povodňovej aktivity, postupuje sa podľa predpisu o ochrane pred povodňami.5)


TRETIA ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 35

Na dielach, ktoré boli ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky v príprave, výstavbe alebo prevádzke, musí byť dohľad, prípadne dokumentácia dohľadu, doplnený v rozsahu podľa tejto vyhlášky pri dielach I. kategórie do jedného roka, pri dielach II. kategórie do jeden a pol roka a pri dielach III. a IV. kategórie do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky; mená a adresy hlavných pracovníkov dohľadu podľa § 19 ods. 5 je správca povinný oznámiť príslušnému vodohospodárskemu orgánu do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

§ 36

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Hagara v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Medzná hodnota je očakávaná limitná hodnota javu alebo skutočnosti pre zvolený stav zaťaženia.

2) Kritická hodnota je hodnota sledovaného javu alebo skutočnosti, ktorej výskyt vzbudzuje obavy o bezpečnosť diela a pri ktorej sa preto predpisuje použitie núdzových opatrení.

3) § 41 ods. 1 písm. c) vodného zákona.

4) Zákon SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.

5) Nariadenie vlády SSR č. 32/1975 Zb. o ochrane pred povodňami.