Vyhláška č. 165/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o hospodárení s krmivami a o evidencii niektorých druhov krmív a ich výrobcov

Čiastka 39/1975
Platnosť od 29.12.1975 do29.04.1992
Účinnosť od 01.01.1976 do29.04.1992
Zrušený 181/1992 Zb.

OBSAH

I. diel (§ 2 - § 3)
II. diel (§ 4 - § 8)
III. diel (§ 9 - § 11)
IV. diel (§ 12)

165

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky

zo 17. októbra 1975

o hospodárení s krmivami a o evidencii niektorých druhov krmív a ich výrobcov

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 39 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby:


§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Zabezpečovanie plánovitého riadenia zdrojov a výroby krmív a ich účelové využitie vyžaduje dôsledné hospodárenie s nimi. Na zabezpečenie tohto cieľa a na zvýšenie kontroly akosti niektorých druhov krmív sa určené krmivá a ich výrobcovia evidujú.

(2) Krmivami sú podľa tejto vyhlášky všetky organické a anorganické látky určené na kŕmenie zvierat. Krmivami sa rozumejú tiež kŕmne zmesi a kŕmne doplnky.

I. diel

§ 2

Centrálny fond krmív a hospodárenie s krmivami z tohto fondu

(1) Centrálny fond krmív tvoria krmivá určené Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy v rámci bilancií centrálneho fondu krmív.1)

(2) Centrálny fond krmív obhospodaruje Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa zásad ustanovených Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy.

(3) Organizácie, ktoré nakupujú a skladujú krmivá tuzemskej výroby alebo dovážané pre centrálny fond krmív, ako aj organizácie, ktoré vyrábajú kŕmne zmesi a kŕmne doplnky pre centrálny fond krmív, a organizácie, v ktorých sa vyskytujú krmivá ako vedľajšie výrobky alebo odpady, nakladajú s nimi podľa osobitného predpisu ministerstva.

§ 3

Limitné receptúry kŕmnych zmesí a kŕmnych doplnkov

(1) Na výrobu kŕmnych zmesí a kŕmnych doplnkov určuje ministerstvo limitné receptúry, v ktorých ustanoví základné ukazovatele obsahu a zastúpenie hlavných komponentov (nositeľov živín) pre jednotlivé druhy a kategórie zvierat a aj suroviny, ktoré sa môžu použiť na výrobu kŕmnych zmesí a kŕmnych doplnkov.

(2) Návrhy limitných receptúr kŕmnych zmesí a kŕmnych doplnkov a návrhy na ich zmenu predkladajú ich výrobcovia ministerstvu; súčasne predkladajú aj návrh fyzikálnych a chemických znakov akosti a podmienok určujúcich ich zdravotnú neškodnosť. Návrhy limitných receptúr kŕmnych zmesí a kŕmnych doplnkov, ako aj ich zmeny schvaľuje ministerstvo.

II. diel

Evidencia krmív a ich výrobcov

§ 4

Evidencia, výroba a uvádzanie krmív do obehu

(1) Evidenciu určených krmív a ich výrobcov (ďalej len „evidencia“) vedie ministerstvo. Zápisy v evidencii sa uverejňujú v publikačnom orgáne ministerstva.

(2) Do evidencie sa nezapisujú

a) suroviny určené ministerstvom na výrobu kŕmnych zmesí a kŕmnych doplnkov,

b) kŕmne zmesi a kŕmne doplnky vyrábané na účely biologických testácií výskumných úloh v rámci schválených metodík,

c) kŕmne zmesi, ktoré vyrába organizácia vo svojom zariadení pre vlastnú potrebu, prípadne spoločný poľnohospodársky podnik pre vlastnú potrebu alebo pre potrebu členských organizácií,

d) hospodárske jadrové a objemové krmivá (napr. zrnoviny, seno, slama, siláž, senáž) a zemiaky,

e) mokré priemyselné krmivá (repné rezky, melasa, zemiakové drviny a pod.).

(3) Vyrábať krmivá podliehajúce zápisu do evidencie a uvádzať ich do obehu môžu iba výrobcovia zapísaní v evidencii.

(4) Kŕmne zmesi a kŕmne doplnky zodpovedajúce limitným receptúram sa zapisujú do evidencie po vykonaní ohlasovacieho postupu. Krmivá, kŕmne zmesi alebo kŕmne doplnky, ktoré nespĺňajú uvedenú podmienku, zapisujú sa do evidencie len po vykonaní schvaľovacieho postupu.

§ 5

Ohlasovací postup

(1) Žiadosť o zápis kŕmnej zmesi alebo kŕmneho doplnku do evidencie na základe ohlasovacieho postupu predkladá organizácia ministerstvu prostredníctvom Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) na predpísaných tlačivách v troch vyhotoveniach; s ňou predloží aj kontrolným ústavom požadovaný počet vzoriek. Kontrolný ústav hneď pošle jedno vyhotovenie žiadosti ministerstvu a jedno jeho štátnej veterinárnej správe.

(2) Žiadosť o zápis kŕmnej zmesi alebo kŕmneho doplnku do evidencie musí obsahovať:

a) názov kŕmnej zmesi alebo kŕmneho doplnku, prípadne skratku v súlade s ustanovením technických noriem,

b) obchodný názov (ak sa bude používať), prípadne slovné a obrazové vyjadrenie ochrannej značky,

c) obsah hlavných živín (pri kŕmnych doplnkoch biologickú účinnosť),

d) zastúpenie jednotlivých komponentov v hmotných minimách a maximách,

e) fyzikálne a chemické znaky akosti v rozsahu určenom ČSN 46 7006,

f) údaje o obsahu a biologickej účinnosti doplnených biofaktorov, prípadne ďalších pridávaných látok,

g) stručný opis výrobnej technológie,

h) kŕmny návod (pri kŕmnom doplnku návod na jeho použitie),

ch) technický opis obalov (ak sa používajú výlučne normalizované obaly, stačí uviesť technickú normu; pri kŕmnej zmesi a kŕmnom doplnku dodávaných bez obalov treba uviesť spôsob prepravy),

i) vzor nálepky (štítku, visačky), prípadne iný spôsob označenia výrobku v súlade s ustanovením technickej normy,

j) zoznam výrobní, v ktorých sa navrhuje vyrábať kŕmne zmesi a kŕmne doplnky.

(3) Žiadosť sa musí doložiť aj kompletnou analýzou výživnej hodnoty (Weendenskou analýzou) a analyticky overenými hodnotami akostných ukazovateľov podľa technickej normy akosti; kompletná analýza výživnej hodnoty sa nedokladá pri kŕmnom doplnku.

(4) Ak kŕmna zmes alebo kŕmny doplnok obsahuje nové zložky, výrobca je povinný súčasne predložiť návrh metodiky analytického overovania ich obsahu, prípadne biologickej účinnosti.

(5) Ministerstvo na žiadosť organizácie môže v odôvodnených prípadoch vopred upustiť od požadovania niektorých náležitostí uvedených v odsekoch 2 až 4.

(6) Žiadosť preskúma kontrolný ústav a štátna veterinárna správa ministerstva; v prípade potreby si tieto organizácie môžu vyžiadať od výrobcu ďalšie údaje, vzorky surovín alebo hotových výrobkov. Výrobca je povinný vyhovieť týmto požiadavkám.

§ 6

Schvaľovací postup

(1) Žiadosť o zápis krmiva do evidencie na základe schvaľovacieho postupu sa predkladá spôsobom uvedeným v § 5 ods. 1 a musí obsahovať údaje uvedené v § 5 ods. 2 až 4; ministerstvo na žiadosť organizácie môže v odôvodnených prípadoch vopred upustiť od požadovania niektorých z uvedených náležitostí žiadosti.

(2) Žiadosť o zápis krmiva do evidencie preskúma

a) kontrolný ústav na základe vlastnej analýzy a biologickej testácie,

b) štátna veterinárna správa ministerstva z hľadiska veterinárnej starostlivosti v súlade s vyjadrením hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky.

(3) Na biologickú testáciu je výrobca povinný dodať kontrolnému ústavu a štátnej veterinárnej správe ministerstva nimi požadované množstvo krmiva, prípadne potrebných komponentov.

(4) Ak výrobca predloží so žiadosťou dostačujúcu dokumentáciu o biologických skúškach podľa určenej metodiky, môže kontrolný ústav a štátna veterinárna správa ministerstva upustiť od ďalších biologických testov a odporúčať ministerstvu zápis do evidencie.

(5) Ak to vyžaduje povaha overovaného krmiva, môže si kontrolný ústav a štátna veterinárna správa ministerstva vyžiadať špeciálne expertízy.

§ 7

Zápis do evidencie

(1) Kontrolný ústav a štátna veterinárna správa ministerstva oznámia výsledok preskúmania v rámci ohlasovacieho alebo schvaľovacieho postupu so svojím stanoviskom ministerstvu. Náklady spojené s ohlasovacím alebo schvaľovacím postupom uhrádza navrhovateľ; ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť navrhovateľa odpustiť úhradu týchto nákladov.

(2) Ministerstvo rozhodne o zapísaní krmiva do evidencie; rozhodnutie oznámi výrobcovi.

(3) V evidencii sa pod evidenčným číslom uvedie

a) obchodné označenie krmiva (presný názov, skratka a číslo jednotnej klasifikácie výrobkov),

b) kŕmny návod (pri kŕmnom doplnku návod na jeho použitie),

c) názov a adresa výrobcu (podľa jednotlivých výrobní),

d) surovinové zloženie krmiva alebo kŕmnej zmesi vo váhových percentách, pri kŕmnom doplnku vo váhových jednotkách a medzinárodných jednotkách účinnosti,

e) akostné ukazovatele - technická norma akosti,

f) stručný technologický postup výroby,

g) dátum podania žiadosti,

h) číslo a dátum rozhodnutia,

ch) dátum zapísania do evidencie.

(4) Zápis v evidencii môže ministerstvo zrušiť, ak sa nedodržiavajú podmienky určené na výrobu krmív, prípadne ak ďalšia výroba niektorých krmív nie je žiadúca; o tom bezodkladne písomne upovedomí výrobcu.

§ 8

Kontrola akosti evidovaných krmív

(1) Kontrolný ústav pravidelne kontroluje akosť vyrábaných evidovaných krmív.

(2) Ak kontrolný ústav pri kontrole akosti zistí, že vyrábané krmivo nevyhovuje záväzným akostným ukazovateľom, označí ho ako krmivo so zníženou akosťou;2) súčasne určí, kedy sa výrobok opäť podrobí kontrole. Náklady spojené s touto kontrolou uhrádza výrobca.

(3) Ak výrobca požiada kontrolný ústav o novú kontrolu, kontrolný ústav urobí odber vzoriek krmiva a oznámi výsledok kontroly výrobcovi; náklady spojené s touto kontrolou uhrádza výrobca.

(4) Označenie za krmivo so zníženou akosťou platí až dovtedy, kým sa kontrolou nezistí, že krmivo vyhovuje určeným ukazovateľom.

(5) Zdravotnú neškodnosť krmiva kontroluje štátna veterinárna správa ministerstva podľa osobitných predpisov.3)


III. diel

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 9

Ministerstvo si zriaďuje na posudzovanie návrhov limitných receptúr kŕmnych zmesí a kŕmnych doplnkov a stanovísk orgánov uvedených v § 7 ods. 1 odborné komisie.

§ 10

(1) Organizácie, ktoré boli oprávnené podľa doterajších predpisov vyrábať krmivá a uvádzať ich do obehu do 31. decembra 1975, môžu tak činiť len do tohto dňa.

(2) Organizácie, ktoré boli oprávnené podľa doterajších predpisov vyrábať krmivá a uvádzať ich do obehu bez časového obmedzenia, môžu ich vyrábať a uvádzať do obehu i po 31. decembri 1975, ak podajú najneskôr do 31. marca 1976 žiadosť o zápis do evidencie.

(3) Oprávnenie organizácie podľa odseku 2 sa končí doručením oznámenia o vybavení žiadosti.

§ 11

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 199/1959 Ú. v. o hospodárení s krmivami.

IV. diel

Účinnosť

§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1976.


Minister:

Ing. Janovic CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 69 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 158/1973 Zb.

2) § 13 ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien a § 30 ods. 6 písm. b), § 35 ods. 4 a § 115 ods. 1 vyhlášky č. 137/1973 Zb. o cenách.

3) Zákon č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti.