Vyhláška č. 164/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na vysokých školách

Čiastka 39/1975
Platnosť od 29.12.1975 do31.08.1980
Účinnosť od 29.12.1975 do31.08.1980
Zrušený 39/1980 Zb.

164

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 28. decembra 1975

o prijímaní na štúdium na vysokých školách

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 19 ods. 1 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:


PRVÁ ČASŤ

PRIJÍMANIE NA RIADNE ŠTÚDIUM

Prvý oddiel

Denné štúdium

§ 1

Všeobecné podmienky

Na riadne štúdium na vysokých školách sa prijímajú v súlade s potrebami spoločnosti uchádzači, ktorí majú úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a úspešne prešli prijímacím konaním na vysokej škole; na vysokej škole umeleckého smeru môže dekan výnimočne upustiť od požiadavky úplného stredného vzdelania, ak ide o uchádzača, ktorý preukázal mimoriadne umelecké nadanie.

§ 2

Podávanie a zasielanie prihlášok vysokým školám

(1) Prihlášky na štúdium na vysokých školách podávajú žiaci škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie na predpísaných tlačivách riaditeľom škôl od začiatku školského roka do konca novembra posledného študijného ročníka; prihlášky na vysoké školy umeleckého smeru do 31. októbra. Riaditelia škôl pripoja k prihláške komplexné hodnotenie uchádzača, ktoré vypracuje triedny učiteľ a podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ a výchovný poradca. Komplexné hodnotenie stručne a výstižne vyjadruje predpoklady na štúdium na vysokej škole, vývoj žiakovej osobnosti počas štúdia na strednej škole, najmä jeho schopnosti, vedomosti, zručnosti a rodinné prostredie. S komplexným hodnotením oboznámi riaditeľ školy žiaka (u neplnoletého jeho zákonného zástupcu), ktorý k nemu môže pripojiť svoje vyjadrenie. Prihlášky s prílohami posielajú riaditelia škôl dekanátom najneskoršie do 31. marca, na vysoké školy umeleckého smeru najneskoršie do 31. decembra predchádzajúceho roka. Prihlášky na vysoké školy pripravujúce učiteľov a na odbor žurnalistika posielajú riaditelia škôl krajským národným výborom, a to najneskôr do 31. januára. Krajské národné výbory zašlú tieto prihlášky dekanátom najneskôr do 31. marca.

(2) Uchádzači, ktorí nie sú žiakmi škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie, podávajú prihlášky v termínoch uvedených v predchádzajúcom odseku prostredníctvom organizácie, v ktorej sú v pracovnom alebo obdobnom pomere a ktorá pripojí k prihláške komplexné hodnotenie uchádzača podľa ustanovení odseku 1. Ak nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, podávajú prihlášky prostredníctvom miestneho (mestského) národného výboru príslušného podľa bydliska uchádzača.

(3) Súčasťou prihlášky je lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzača na vysokoškolské štúdium s prihliadnutím na osobitné požiadavky jednotlivých študijných odborov a na výkon povolania, na ktoré získa vysokoškolským štúdiom kvalifikáciu; uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou predloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, vydané okresnou posudkovou komisiou sociálneho zabezpečenia.

(4) Dekanát si môže vyžiadať o uchádzačovi aj ďalšie podklady a údaje svedčiace o jeho schopnostiach, nadaní a záujme o vysokoškolské štúdium.

(5) Ak má prihláška formálne nedostatky alebo ak nie sú niektoré údaje riadne doložené, vyzve dekanát uchádzača, aby ich v primeranej lehote odstránil alebo prihlášku doplnil. Ak táto lehota z viny uchádzača uplynie alebo ak prihláška nevyhovuje ostatným podmienkam určeným § 1 a 2, môže dekan prihlášku zamietnuť. Proti rozhodnutiu o zamietnutí sa môže uchádzač odvolať podobne, ako je uvedené v § 5 ods. 4.

§ 3

Spôsoby prijímania na vysoké školy

(1) Pri prijímaní uchádzačov na štúdium sa postupuje tak, že výsledky štúdia dosiahnuté na škole poskytujúcej úplné stredné vzdelanie sa zhodnotia spolu s výsledkami prijímacej skúšky, ktorej sa musia uchádzači podrobiť.

(2) Dekan fakulty môže určiť, že uchádzači, ktorí vyhovujú podmienkam prijímania, sa príjmu bez prijímacej skúšky.

(3) Bez prijímacej skúšky sa vždy prijímajú uchádzači v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi.1)

(4) Uchádzači, ktorí sú autormi objavu, významného vynálezu, významného zlepšovacieho návrhu alebo významného priemyselného vzoru,2) uchádzači z oblastí vyžadujúcich zvýšenú potrebu kvalifikovaných pracovníkov sa prijímajú prednostne, ak rovnocenne vyhovujú všetkým ostatným podmienkam prijímania.

(5) Ak prijímacia skúška nebude súčasťou prijímacieho konania (odseky 2 a 3), vyzve dekanát uchádzača, aby v určenej lehote po maturitnej skúške predložil v origináli alebo v overenom odpise maturitné vysvedčenie a výročné vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy.

§ 4

Prijímacia skúška

(1) Prijímacie skúšky na vysoké školy sa konajú najskôr 14 dní po skončení maturitných skúšok. Na vysokých školách umeleckého smeru sa môžu prijímacie skúšky konať od 1. februára. Termín konania skúšok oznámi dekanát uchádzačom aspoň 14 dní vopred.

(2) Úlohou prijímacích skúšok je umožniť výber najschopnejších uchádzačov na príslušný študijný odbor, posúdenie celkových preukázaných schopností a vedomostí potrebných na štúdium zvoleného odboru, morálneho profilu a celkovej osobnej vyspelosti na vysokoškolské štúdium.

(3) Prijímacia skúška je písomná a ústna alebo len písomná alebo len ústna. Písomnú prijímaciu skúšku nerobia uchádzači - autori objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov alebo priemyselných vzorov a podľa rozhodnutia dekana ďalej tí, ktorí sa úspešne umiestnili v súťažiach alebo v olympiádach vyhlasovaných ministerstvami školstva v predmetoch rozhodujúcich pre zvolený odbor. Písomná skúška sa koná najviac z dvoch predmetov. Predmety a tematické celky obsahu skúšky určuje Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky. Ak to vyžaduje povaha študijného odboru, koná sa talentová alebo praktická skúška. Tieto skúšky možno konať aj pred vlastnou prijímacou skúškou; pozvanie na ne treba odoslať aspoň 14 dní vopred.

(4) Uchádzači predložia pri prijímacej skúške preukaz totožnosti, výročné vysvedčenie z posledného ročníka štúdia a maturitné vysvedčenie.

(5) Ak uchádzač nemôže prísť na prijímaciu skúšku z vážnych dôvodov, najmä pre chorobu, určí mu dekan na jeho žiadosť, ktorú treba podať najneskoršie do 5 dní od určeného dňa skúšky, náhradný termín.

(6) Prijímacie skúšky pripravujú a uskutočňujú skúšobné komisie, ktoré sú najmenej trojčlenné; ich predsedu a členov vymenúva dekan z učiteľov fakulty.

(7) O prijímacích skúškach vedie skúšobná komisia zápisnicu, v ktorej sa zaznamenávajú podstatné skutočnosti charakterizujúce, či a v akej miere uchádzač preukázal pri skúške predpoklady na štúdium zvoleného odboru. Tento záver slúži ako podklad na rozhodnutie o prijatí.

§ 5

Rozhodnutie o prijatí

(1) O prijatí uchádzačov na štúdium rozhoduje v rámci plánovaného počtu prijímaných študentov dekan fakulty, ktorý si zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. Pri rozhodovaní o prijatí dekan fakulty prihliada na výsledky prijímacej skúšky, ak ju uchádzač konal, a na jeho hodnotenie. Rozhodnutie dekana oznámi dekanát uchádzačovi písomne do 8 dní po skončení prijímacieho konania. Rozhodnutie o neprijatí musí obsahovať odôvodnenie a poučenie o opravných prostriedkoch.

(2) Prihlášky uchádzačov, ktorí neboli prijatí na štúdium, postúpi dekanát na ich žiadosť ihneď tej fakulte, ktorú uchádzač v žiadosti uviedol. Žiadosť uchádzača o postúpenie prihlášky má účinky vzdania sa odvolania. Dekan fakulty, ktorý takúto prihlášku dostal, postupuje podľa § 3 tejto vyhlášky, ak na fakulte sú voľné miesta. Inak prihlášku vráti späť.

(3) Rozhodnutie o prijatí na vysoké školy umeleckého smeru, ak ide o uchádzača, ktorý do dňa vydania rozhodnutia nezložil maturitnú skúšku, je (s výnimkou uchádzačov uvedených v § 1) podmienečné. Ak uchádzač nepredloží maturitné vysvedčenie najneskôr do dňa zápisu na príslušnú fakultu, nemožno ho zapísať na štúdium.

(4) Proti rozhodnutiu o neprijatí sa môže uchádzač odvolať do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia dekanátu. Ak dekan odvolaniu nevyhovie, predloží ho na rozhodnutie rektorovi, a ak ide o vysokú školu, ktorá sa nedelí na fakulty, alebo samostatnú fakultu, Ministerstvu školstva Slovenskej socialistickej republiky. Ich rozhodnutie je konečné.

Druhý oddiel

Štúdium popri zamestnaní

§ 6

(1) Na štúdium popri zamestnaní možno prijať len uchádzačov, ktorí splnili základnú vojenskú službu, ak jej podliehajú.

(2) Pri rozhodovaní o prijatí sa prihliada aj na prax uchádzača, a to najmä na prax zodpovedajúcu zvolenému odboru štúdia; jej druh a požadovanú dĺžku určí dekan, ktorý prihliada aj na to, či uchádzač už má iné vysokoškolské vzdelanie.

(3) Inak pre prijímanie uchádzačov na štúdium popri zamestnaní platia primerane ustanovenia § 1 až 5 tejto vyhlášky.

DRUHÁ ČASŤ

PRIJÍMANIE NA MIMORIADNE ŠTÚDIUM

§ 7

Uchádzači o mimoriadne štúdium3) musia spĺňať podmienky uvedené v § 1 tejto vyhlášky. Spôsob podávania prihlášok a spôsob rozhodovania o prijatí určí dekan podľa § 2 až 5 tejto vyhlášky.


TRETIA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 8

(1) Ak ide o prijatie uchádzača, ktorý už študoval na vysokej škole, alebo o uchádzača, ktorý úspešne ukončil iné vysokoškolské štúdium, môže dekan fakulty prijať prihlášku aj mimo určených termínov a môže uchádzačovi úplne alebo sčasti odpustiť prijímaciu skúšku.

(2) Na vysokých školách, ktoré sa nedelia na fakulty, plní úlohy dekana podľa tejto vyhlášky rektor; úlohy dekanátu rektorát.

§ 9

Táto vyhláška sa vzťahuje aj na cudzích štátnych príslušníkov, ktorí majú povolený pobyt na území Československej socialistickej republiky a ktorí môžu byť prijatí na štúdium na vysoké školy len so súhlasom Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, o ktorý požiadajú pri podávaní prihlášky.

§ 10

(1) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 28/1969 Zb. o prijímaní na štúdium na vysoké školy v znení vyhlášky č. 22/1970 Zb.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Prof. Ing. Chochol CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Úprava z 18. júna 1973 č. 6711/1973-II/3 o zriaďovaní a organizácii internátnych stredných škôl pre pracujúcich a o štúdiu na nich (Zvesti MŠ a MK SSR 1973, strana 79, reg. v čiastke 28/1973 Zb.).

2) § 120 ods. 1 písm. a) zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.

3) § 7 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách.