154

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 26. novembra 1975

o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy

Federálne ministerstvo financií ustanovuje podľa § 391 a § 376 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje fakturovanie a platenie dodávok výrobkov, prác, výkonov a služieb (ďalej len „dodávky“) uskutočnených socialistickými organizáciami (ďalej len „dodávatelia“) a platených, pokiaľ je odberateľom socialistická organizácia, z prevádzkových alebo rozpočtových neinvestičných prostriedkov.1)

(2) Vyhláška sa nevzťahuje:

a) na obchodný styk s dodávateľmi a odberateľmi v cudzine;

b) na prepravné výkony dopravných organizácií, pokiaľ sa dopravné organizácie dohodnú s prepravcom na platení prepravného výberkou prepravného,2) a ďalej na prepravné výkony a služby Čechofrachtu, podniku pre námornú dopravu a medzinárodné zasielateľstvo, a Československej námornej plavby, medzinárodnej účastinnej spoločnosti;

c) na práce a služby vykonávané orgánmi Federálneho ministerstva spojov (poštovými úradmi) v poštovej, telekomunikačnej a rádiokomunikačnej prevádzke, na služby, ktorých úhrada sa uskutočňuje sústredeným inkasom organizácie spojov, a na predplatné novín a časopisov a ďalej obrazového spravodajstva Československej tlačovej kancelárie;

d) na dodávky výrobkov a prác jednotných roľníckych družstiev ich vlastným členom a v spoločných poľnohospodárskych podnikoch a štátnych majetkoch ich vlastným pracovníkom;3)

e) na služby poskytované advokátskymi organizáciami;

f) na užívanie bytových a nebytových priestorov a na služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov;

g) na dodávky elektriny, vykurovacích plynov, ústredného (diaľkového) vykurovania a teplej vody občanom platené tak v rámci sústredeného inkasa organizácie spojov, ako aj mimo jeho rámca;4)

h) na prevody správy, prípadne vlastníctva národného majetku za odplatu mimo obvyklého hospodárenia.

§ 2

Spôsoby fakturovania

(1) Dodávky sa fakturujú:

a) faktúrou za uskutočnené dodávky (§ 3 a nasledujúce);

b) etapovou faktúrou za časť (etapu) dodávky (§ 9);

c) zbernou faktúrou za opakujúce sa dodávky uskutočnené v určenom alebo dohodnutom období (§ 14 až 18).

(2) Dokladom nahrádzajúcim faktúru

a) za poľnohospodárske výrobky dodávané nákupným organizáciám je nákupný lístok s úhrnnou cenou dodávky, zberný nákupný lístok alebo súhrnný nákupný list (§ 19 až 22);

b) za niektoré dodávky pre vývoz dodávané za bežné kúpne ceny je „výpočet kúpnej ceny“, pokiaľ sa na tom organizácie dohodnú (§ 23).

(3) Ustanovenia druhej časti platia pre všetky spôsoby faktúrovania, pokiaľ ďalšie časti neobsahujú osobitnú úpravu.

DRUHÁ ČASŤ

FAKTURÁCIA A PLATENIE DODÁVOK

§ 3

Vyhotovovanie faktúry

Faktúru,5) etapovú faktúru a zbernú faktúru je dodávateľ povinný vyhotoviť a odoslať vo dvoch vyhotoveniach; pri dodávkach občanom sa zasiela len jedno vyhotovenie. Druhé vyhotovenie sa musí výrazne označiť ako kópia. Ak sa dodávateľ dohodne s odberateľom na zasielaní viacerých vyhotovení, musia sa aj tieto ďalšie vyhotovenia výrazne označiť ako druhá a ďalšia kópia. Ak strojové spracovanie fakturácie neumožňuje vyhotovovať súčasne zvýšený počet vyhotovení nemusí sa tretie a ďalšie vyhotovenie zasielať spoločne s faktúrou.

Obsah faktúry

§ 4

(1) Faktúra, etapová faktúra a zberná faktúra (ďalej len „faktúra“) sa musí výrazne označiť podľa druhu.

(2) Pokiaľ nie sú ďalej ustanovené odchýlky, musí faktúra obsahovať:

a) číslo faktúry;

b) názvy a adresy dodávateľa a odberateľa, dodávateľovo spojenie s peňažným ústavom, číslo jeho účtu v peňažnom ústave a ďalej jeho číselný kód podľa stĺpca A i B Jednotného číselníka organizácií;

c) doložku „Splatné inkasným príkazom číslo ...“, ak sa faktúra uhrádza inkasným príkazom;

d) číslo (označenie) zmluvy (objednávky, dodávkového príkazu) podľa označovania odberateľa pri dodávkach z dovozu podľa označenia dodávateľa. Ak sa faktúra zasiela inej organizácii (napr. príjemcovi tovaru) než zmluvnému odberateľovi, uvedie sa aj názov a adresa zmluvného odberateľa;

e) deň vzniku práva a povinnosti fakturovať;

f) deň odoslania (odovzdania) faktúry; tento deň sa musí zhodovať - pri doručení faktúry poslom na potvrdenie - s dňom prevzatia faktúry odberateľom;

g) deň splatnosti úhrnnej sumy faktúry, a ak je splatnosť skrátená, aj dôvod skrátenia. Ak sa faktúra uhrádza inkasným príkazom bez splatnosti, uvedie sa namiesto dňa splatnosti doložka „bez splatnosti“;

h) údaj o tom, ktorý závod alebo sklad dodávku uskutočnil (ak je jeho miesto odlišné od miesta fakturujúceho dodávku);

ch) údaj o tom, ktorej inej organizačnej jednotke odberateľa sa dodávka odoslala (ak sa líši od adresy odberateľa), v prípade traťovej dodávky názov (meno) a adresu príjemcu výrobkov;

i) označenie dodávky, druh (akosť) a množstvo výrobkov alebo druh a doba trvania práce, ak je jej cena určená podľa doby trvania. Cena materiálu sa uvádza, len pokiaľ nie je zahrnutá do ceny prác alebo výkonov; v tom prípade uvedie dodávateľ aj druh a množstvo spotrebovaného materiálu, ako aj cenu za jednotku jeho množstva. Ak dodávateľ vyhotovuje faktúry na strojoch a zariadeniach výpočtovej techniky, môžu byť tieto údaje v číslicových znakoch; v tom prípade je dodávateľ povinný vysvetliť odberateľovi význam použitých číslicových znakov;

j) cenu za jednotku množstva dodávky, ako aj úhrnnú cenu; pri dodávkach pre vývoz a z dovozu a okrem toho aj cenu za dodávku v rozsahu tovarových špecifikácií a cenu fco čs. Hranica - v rozsahu tovarových špecifikácií - aj úhrnnú sumu faktúry; pri dodávkach pre vývoz okrem toho aj veľkoobchodnú cenu - v rozsahu tovarových špecifikácií - aj úhrnnú sumu faktúry; ďalej prirážky alebo zrážky za odchýlky od podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok dodávky, odbytové alebo obchodné prirážky alebo zrážky, zľavy, dopravné, obaly a pod. Pritom sa uvedie, o akú cenu ide (napr. maloobchodnú, veľkoobchodnú, kúpnu, dočasnú). Na faktúre treba tiež vyznačiť číslo (označenie) príslušného cenníka a číslo výrobku v tomto cenníku, a ak nie je cenník dosiaľ vydaný, číslo rozhodnutia o cene. Ak sa fakturuje zvýhodnená veľkoobchodná cena technicky pokrokového výrobku alebo znevýhodnená veľkoobchodná cena technicky zastaraného výrobku,6) evidenčne sa na faktúre uvádza aj základná cena. Ak sa odbytovej, zásobovacej alebo inej organizácii fakturuje veľkoobchodná cena výrobku, ktorý sa ďalej predáva občanom, evidenčne sa vo faktúre uvedie aj určená maloobchodná cena a číslo cenníka, prípadne rozhodnutia o tejto cene;

k) náležitosti na účely dane z obratu, prípadne rozdielu vnútorného trhu pri dovoze (§ 6);

l) číselné označenie výrobkov alebo výkonov podľa jednotlivých klasifikácií výrobkov, výkonov a odborových číselníkov priemyselných výrobkov;7)

m) iné údaje predpísané osobitnými predpismi (napr. o obaloch) alebo dohodnuté medzi dodávateľom a odberateľom;

n) úhrnnú sumu faktúry; ak sa fakturujú výrobky odoslané rôznym odberným miestam toho istého odberateľa, je dodávateľ povinný oddelene uviesť na faktúre množstvo výrobkov a im zodpovedajúcu fakturovanú sumu podľa jednotlivých odberných miest;

o) pečiatku (predtlač) dodávateľa a podpis osoby oprávnenej podpisovať faktúru; faktúry vyhotovené na strojoch a zariadeniach výpočtovej techniky sa nemusia podpisovať.

(3) Údaje podľa odseku 2 písm. d), ch), i), j), k) a l), s výnimkou súhrnných údajov jednotlivých náležitostí faktúry (napr. cena spolu, úhrnná suma faktúry), sa môžu uviesť v osobitnej prílohe faktúry, čo sa musí vo faktúre poznamenať, a musí sa zabezpečiť nadväznosť prílohy na faktúru. Príloha sa musí pripojiť k faktúre aspoň v jednom vyhotovení.

§ 5

Ak dodávateľ vystavuje faktúru pri platení v hotovosti, musí faktúra obsahovať aspoň tieto náležitosti:

a) názvy a adresy dodávateľa a odberateľa;

b) dátum a miesto vyhotovenia faktúry a jej číslo;

c) označenie dodávky, druh (akosť) a množstvo výrobkov alebo druh a doba trvania práce, ak je cena určená podľa doby jej trvania. Cena materiálu sa uvádza, len pokiaľ nie je zahrnutá do ceny práce; v tom prípade uvedie dodávateľ aj druh a množstvo spotrebovaného materiálu, ako aj cenu za jednotku jeho množstva;

d) cenu za jednotku množstva, ako aj úhrnnú cenu, prirážky alebo zrážky, zľavy, ako aj úhrnnú sumu faktúry. Pritom sa uvedie, o akú cenu ide (napr. maloobchodná cena). Vo faktúre treba vyznačiť aj číslo (označenie) príslušného cenníka alebo cenového výmeru a pri každej položke číslo výrobku v cenníku;

e) poznámku o tom, že sa platí v hotovosti;

f) náležitosti na účely dane z obratu (§ 6);

g) pečiatku (predtlač) dodávateľa a podpis osoby oprávnenej podpisovať faktúru.

§ 6

Náležitosti faktúry na účely dane z obratu a rozdielu vnútorného trhu

(1) Na faktúre sa musí uviesť, či fakturované ceny obsahujú daň z obratu alebo rozdiel vnútorného trhu, či nie.

(2) Ak sa dodávka fakturuje za ceny včítane dane z obratu, při dodávkach z dovozu včítane rozdielu vnútorného trhu, je dodávateľ ako platiteľ dane alebo rozdielu vnútorného trhu povinný vyznačiť na faktúre a jej kópiách, prípadne prílohách príslušnú položku sadzobníka dane z obratu, sadzbu dane z obratu, prípadne rozdielu vnútorného trhu, cenu, z ktorej sa daň počíta (napr. veľkoobchodnú cenu, obchodnú cenu), a príslušnú sumu dane z obratu, prípadne rozdielu vnútorného trhu. Dodávateľ vyznačuje na faktúre oddelene sumu dane z obratu, prípadne rozdielu vnútorného trhu iba socialistickým organizáciám.

§ 7

Ceny vo faktúre

(1) Ak dodávateľ fakturuje za dočasnú alebo podnikovú cenu, je povinný uviesť túto skutočnosť vo faktúre. Dodávateľ je povinný rozdiel medzi dočasnou a definitívnou cenou vyrovnať (t. j. odberateľovi sumu zodpovedajúcu rozdielu vrátiť alebo dofakturovať) do 20 dní po vyhlásení ceny a pri podnikovej cene do 20 dní po určení definitívnej ceny. Ak dodávateľ nevráti v uvedenej lehote preplatok, je povinný zaplatiť odberateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy (preplatku) za každý deň omeškania; ak neodošle v tejto lehote faktúru za nedoplatok, je dodávateľ povinný zaplatiť odberateľovi penále za oneskorené vystavenie faktúry na nedoplatok.8)

(2) Konečnú sumu faktúry môže dodávateľ zaokrúhliť při dodávkach socialistickým organizáciám na celé koruny, a to pri sume do 49 halierov nadol a od 50 halierov nahor.

§ 8

Právo a povinnosť fakturovať pri splnení dodávky

(1) Právo a povinnosť fakturovať vzniká, s výnimkami ustanovenými v § 9 a 10, dňom splnenia dodávky.

(2) Ak je odberateľom občan alebo iný odberateľ než socialistická organizácia, rozumie sa splnením dodávky splnenie služby;9) na účely fakturácie sa za splnenie služby považuje deň, keď občan službu prevzal. Ak je povaha služby taká, že občan ju musí prísť prevziať do prevádzkárne dodávateľa a v dohovorený deň nepríde, považuje sa za deň splnenia nová lehota, ktorú podľa podmienok dojednaných pri objednávke určil dodávateľ doporučeným listom s upozornením na pripravenosť služby na prevzatie. Po márnom uplynutí takto určenej novej lehoty je dodávateľ oprávnený a povinný fakturovať.

§ 9

Právo a povinnosť fakturovať pred splnením dodávky (etapová fakturácia)

(1) Pred splnením dodávky (etapová fakturácia) sa môžu fakturovať etapy:

a) dodávok strojov a zariadení na vývoz dodávaných samostatne alebo ako súčasť vývozných investičných celkov;

b) projektových prác a technickej pomoci pre vývoz dodávaných samostatne i ako súčasť vývozných investičných celkov;

c) zriaďovanie výstav, veľtrhov a stálych múzeí v tuzemsku i v cudzine;

d) výskumných, vývojových, študijných, typizačných, normalizačných prác a prípravných prác k nim;

e) investorskej (priamej) inžinierskej činnosti v tuzemsku;

f) stavebných a montážnych prác neinvestičnej povahy pre tuzemsko i pre vývoz;

g) prác a služieb vykonávaných organizáciami výpočtovej techniky.

(2) Etapy dodávok uvedených v odseku 1 písm. a) až e) môžu byť vecné, etapy dodávok v odseku 1 písm. f) a g) môžu byť časové. Podmienkou etapovej fakturácie dodávok uvedených v odseku 1 pod písm. a) až d) je, že sa organizácie vopred písomne dohodnú; ďalšou podmienkou je, aby bolo možné etapy vecne určiť a určiť k nim patriacu cenu. Dodávky uvedené v odseku 1 písm. e) sa fakturujú podľa etáp určených v osobitnom predpise.10) Dodávky uvedené v odseku 1 písm. f) a g) sa fakturujú mesačne; pri dodávkach uvedených v odseku 1 písm. g) sa však organizácie môžu dohodnúť na fakturácii podľa iných časových hľadísk (napr. dekádne).

(3) Právo a povinnosť fakturovať etapy dodávok vzniká:

a) pri dodávkach uvedených v odseku 1 pod písm. a) a b) dňom odovzdania dojednanej etapy odberateľovi, prípadne jej odovzdaním prvému verejnému dopravcovi alebo pošte na prepravu do miesta určenia;

b) pri tuzemských dodávkach uvedených v odseku 1 písm. c) a d) dňom dokončenia dojednanej etapy; dokončenie etapy týchto dodávok musí odberateľ pred fakturáciou písomne potvrdiť; pri výstavách a veľtrhoch uskutočnených tuzemským dodávateľom v cudzine po prijatí všetkých podkladov z cudziny;

c) pri dodávkach uvedených v odseku 1 písm. f) a g) uplynutím posledného dňa mesiaca, prípadne pri dodávkach podľa písm. g) uplynutím posledného dňa dojednanej časovej etapy;

d) pri dodávkach uvedených v odseku 1 písm. e) dňom dokončenia etapy ustanovenej osobitným predpisom.11)

§ 10

Právo a povinnosť fakturovať po splnení dodávky

(1) Po splnení sa môžu fakturovať dodávky:

a) pri ktorých sa fakturuje zbernými faktúrami;

b) pri ktorých v okamihu splnenia nemôže dodávateľ ešte vedieť ich cenu preto, že jej určenie je závislé od údajov, ktoré má oznámiť odberateľ alebo od údajov zaslaných z cudziny do tuzemska.

(2) Právo a povinnosť fakturovať vzniká:

a) pri dodávkach uvedených v odseku 1 písm. a) uplynutím posledného dňa určeného alebo dojednaného obdobia;

b) pri dodávkach uvedených v odseku 1 písm. b):

1.- dňom, keď dodávateľ dostal od odberateľa výsledok rozboru;

2.- dňom, keď odberateľ pri traťových dodávkach dostal od dodávateľa faktúru za výrobky odoslané príjemcovi;

3.- dňom, keď dodávateľ dostal od svojej montážnej zložky v zahraničí podklady na fakturovanie (napr. pracovné výkazy), najneskoršie však 10 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli práce vykonané;

4.- dňom, keď organizácia zahraničného obchodu dostala faktúru za výrobky od svojho zahraničného dodávateľa, najneskoršie však 6 pracovných dní po dni splnenia; v prípadoch, keď organizácia zahraničného obchodu dostane podklady potrebné na fakturáciu (napr. špecifikácia dodávky v hlásenke o prechode hraníc) už ku dňu splnenia, vzniká právo a povinnosť fakturovať už týmto dňom. Pri nehmotných dovozoch vzniká právo a povinnosť fakturovať dňom doručenia faktúry zahraničného dodávateľa;

5.- dňom, keď dodávateľ pri dodávkach z dovozu dostal od odberateľa oznámenie o prevzatí výrobkov v prípadoch, keď sa pre tento spôsob fakturácie rozhodne dodávateľ preto, že sa množstvo výrobkov alebo iné skutočnosti, ktoré sú podkladom pre fakturáciu, zisťujú až po prevzatí dodávky, a keď dodávateľ vyznačí toto svoje rozhodnutie v zmluve o dodávke.

(3) Ak je vystavenie faktúry závislé od vykonania rozboru (alebo rozboru priemernej vzorky zo všetkých dodávok uskutočnených za príslušné obdobie zbernej faktúry) a tento rozbor má vykonávať podľa osobitných predpisov odberateľ, musí odberateľ vykonať rozbor v lehote dojednanej s dodávateľom. Výsledok rozboru je potom povinný oznámiť dodávateľovi doporučeným listom najneskoršie v nasledujúci pracovný deň po dokončení rozboru. To platí obdobne aj pre traťové dodávky výrobkov, ak rozbor vykonáva podľa osobitných predpisov alebo zmluvy príjemca výrobkov; príjemca sa však musí na lehote na vykonanie rozboru dohodnúť tak s dodávateľom, ako aj s odberateľom (svojím dodávateľom) a výsledok rozboru zaslať obom organizáciám.

(4) Ak je vystavenie faktúry závislé od odberateľovho oznámenia o prevzatí výrobkov, musia byť náležitosti oznámenia, pokiaľ nie sú určené v základných podmienkach dodávky, dohodnuté v zmluve. Oznámenie o prevzatí je odberateľ povinný zaslať dodávateľovi doporučeným listom najneskoršie v nasledujúci pracovný deň po prevzatí.

(5) Organizácie sa môžu dohodnúť na inom spôsobe zasielania výsledkov rozborov alebo oznámenia o prevzatí výrobkov.

§ 11

Zasielanie faktúr

(1) Dodávateľ je povinný odoslať faktúru po vzniku práva a povinnosti fakturovať v týchto lehotách:

a) pri tuzemských dodávkach výrobkov do 5 pracovných dní;

b) pri ostatných tuzemských dodávkach, včítane dodávok tepla, elektriny a vykurovacích plynov, do 7 pracovných dní;

c) pri dodávkach zo zahraničia a do zahraničia, pokiaľ sú dodávateľmi alebo odberateľmi podniky a organizácie zahraničného obchodu, do 15 pracovných dní.

(2) Lehota na odoslanie faktúry sa začína dňom, ktorý nasleduje po vzniku práva a povinnosti fakturovať. Sobota, ak je dňom pracovného voľna, sa nepovažuje z hľadiska fakturačných lehôt za pracovný deň.

(3) Pri traťových dodávkach sa začína lehoty na odoslanie faktúry rovnakým dňom, ako sa začína lehota na fakturovanie ostatným dodávateľom. Ďalším dodávateľom traťovej dodávky sa začína fakturačná lehota prvým dňom po tom, čo dostanú faktúru od predchádzajúceho dodávateľa. Za traťové dodávky sa na účely fakturácie považujú dodávky výrobkov bez ohľadu na spôsob dopravy, ak sa na nich zúčastňujú najmenej tri tuzemské organizácie (dodávateľ - odosielateľ, jeho odberateľ a príjemca).

(4) Ak odberateľ nedostal faktúru včas, je povinný si ju vyžiadať doporučeným listom od dodávateľa, a to najneskoršie do 5 pracovných dní po tom, čo mohol zistiť, že faktúra za dodané výrobky alebo práce ešte nedošla. Dodávateľ nemôže odmietnuť platenie penále za oneskorené vystavenie faktúry, ak odberateľ uvedenú povinnosť nesplnil.

§ 12

Vrátenie faktúry

(1) Odberateľ je povinný vrátiť bez zaplatenia doporučeným listom alebo poslom na potvrdenie faktúru, ak sa dodávka fakturovala skoršie, než ustanovuje § 8 až 10 tejto vyhlášky. V takom prípade je odberateľ povinný vyznačiť na vrátenej faktúre dôvod vrátenia. Dodávateľ je povinný vrátenú faktúru zrušiť a vystaviť novú po vzniku práva a povinnosti faktúrovať.

(2) Odberateľ môže vrátiť doporučeným listom alebo poslom na potvrdenie faktúru, ak má nedostatky v obsahu alebo ak neobsahuje správne všetky náležitosti, ktoré má faktúra podľa tejto vyhlášky obsahovať; v takom prípade je však povinný vyznačiť vo vrátenej faktúre nesprávne údaje alebo chýbajúce náležitosti. Ak odberateľ oprávnene vráti faktúru najneskoršie v predposledný pracovný deň pred jej splatnosťou, nie je povinný ju pri splatnosti uhradiť. Ak sa má faktúra uhradiť inkasným príkazom, musí odberateľ odmietnuť platenie podľa osobitných predpisov.12) Ak sa faktúra platí iným spôsobom, je odberateľ povinný na vrátenej faktúre poznamenať, že ju pri splatnosti nezaplatí.

(3) Podľa povahy nesprávnosti faktúry musí dodávateľ faktúru buď opraviť, prípadne doplniť alebo vyhotoviť úplne novú a odberateľovi odoslať najneskoršie tretí pracovný deň po doručení nesprávnej faktúry. Súčasne je dodávateľ povinný opraviť (novo určiť) dátum splatnosti faktúry. Na opravenej, doplnenej alebo novovyhotovenej faktúre je dodávateľ povinný vyznačiť deň, keď nesprávnu faktúru dostal. Ak dodávateľ neodošle novú, správne vyhotovenú faktúru včas, je povinný zaplatiť penále podľa § 24.

§ 13

Platenie

(1) Odberateľ je povinný zaplatiť faktúru do 14 kalendárnych dní po jej odoslaní (odovzdaní), pokiaľ nie je v osobitných predpisoch ustanovené inak.13) Dohodou dodávateľa s odberateľom sa môže platobná lehota skrátiť.14)

(2) Ak odberateľ vráti faktúru v určenej lehote a ak včas uplatní zákaz platenia v prípade platenia inkasným príkazom (§ 12), plynie určená platobná lehota po odoslaní správne vyhotovenej faktúry.

(3) Pokiaľ nie je v tejto vyhláške ustanovené inak, nemôžu sa organizácie dohodnúť na poskytovaní preddavkov;15) podnikom a organizáciám zahraničného obchodu sa však môžu pri dovoze uhrádzať preddavky (tzv. akontácie), ak to vyplýva z povahy dodávky a ak sa medzi podnikmi, prípadne organizáciami zahraničného obchodu písomne dojednajú v zmluve so zahraničným dodávateľom. Platiť dodávky na dobierku je organizáciám dovolené, len ak cena dobierky nepresahuje sumu 500 Kčs a pokiaľ sa na tom dohodnú.

(4) Deň odoslania (odovzdania), prípadne deň doručenia faktúry pri službách poskytovaných občanom sa do lehoty splatnosti nepočíta.

TRETIA ČASŤ

FAKTUROVANIE NIEKTORÝCH DODÁVOK ZBERNÝMI FAKTÚRAMI

§ 14

Zberná faktúra

(1) Dodávky elektriny, vykurovacieho plynu, tepla, vody a za odvedenie odpadovej vody verejnými kanalizáciami (stočné) sa fakturujú zbernými faktúrami; ak sa dodávateľ dohodne s odberateľom, môžu sa aj iné opakujúce sa dodávky fakturovať zbernou faktúrou. Pokiaľ táto vyhláška neustanovuje inak, sú organizácie povinné sa dohodnúť na období pre zbernú faktúru v trvaní od dvoch dní do jedného kalendárneho mesiaca; pritom dojednané obdobie sa nesmie začínať v jednom a končiť v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

(2) Zberná faktúra za dodávky elektriny, vykurovacích plynov, tepla, vody a za odvedenie odpadovej vody verejnými kanalizáciami musí obsahovať:

a) číslo faktúry;

b) názvy a adresy dodávateľa a odberateľa, dodávateľovo spojenie s peňažným ústavom, číslo jeho účtu v peňažnom ústave a ďalej jeho číselný kód podľa stĺpca A i B Jednotného číselníka organizácií;

c) dátum predchádzajúceho a konečného odpočtu dodávky a stavy meracieho zariadenia; ak sa faktúry vyhotovujú na strojoch a zariadení výpočtovej techniky, možno namiesto týchto údajov uvádzať zúčtovacie obdobie s tým, že dátumy odpočtov sú uvedené v evidencii odberateľov;

d) konštantu meracieho zariadenia, ak je iná než 1;

e) množstvo dodávky elektriny, vykurovacích plynov, tepla alebo vody;

f) značku sadzby, ako aj úhrnnú cenu;

g) náhradu za používanie meracieho zariadenia, pokiaľ nie je zahrnutá v stálom plate;

h) doložku „Splatné inkasným príkazom číslo ....“, ak sa faktúra uhrádza inkasným príkazom;

i) deň odoslania faktúry; tento deň sa musí zhodovať - pri doručení faktúry poslom na potvrdenie - s dňom prevzatia faktúry odberateľom;

j) deň splatnosti úhrnnej sumy faktúry, a ak je splatnosť skrátená, aj dôvod skrátenia. Ak sa faktúra uhrádza inkasným príkazom bez splatnosti, uvedie sa namiesto splatnosti doložka „bez splatnosti“;

k) iné údaje predpísané osobitnými predpismi alebo dohodnuté medzi dodávateľom a odberateľom;

l) pečiatku (predtlač) dodávateľa a podpis osoby oprávnenej podpisovať faktúru; faktúry vyhotovené na strojoch a zariadení výpočtovej techniky sa nemusia podpisovať.

§ 15

Dodávky elektriny

(1) Dodávky elektriny veľkoodberateľom a stredným odberateľom16) sa fakturujú mesačnými zbernými faktúrami. U odberateľov, ktorých plánovaná hodnota mesačného odberu je najmenej 4000 Kčs, je záväznou formou platenia plánované zúčtovanie.17)

(2) Dodávky elektriny maloodberateľom sa fakturujú zbernými faktúrami najdlhšie za obdobie 12 mesiacov. Zbernú faktúru vystavuje dodávateľ za všetky odberné miesta maloodberateľa na území okresu, v ktorých sa v priebehu mesiaca uskutočnil odpočet elektromerov. Neoddeliteľnou súčasťou zbernej faktúry je vyčíslenie spotreby elektriny v kWh i v Kčs jednotlivých odberných miest. Na zberných faktúrach za elektrinu vystavovaných na samočinnom počítači sa nemusí uvádzať dátum predchádzajúceho a konečného odpočtu za predpokladu, že sa presné dátumy odpočtov a stav elektromerov uvedú v evidencii odberateľov.

(3) Na úhradu odobranej, ale dosiaľ nevyfakturovanej elektriny je maloodberateľ povinný platiť dodávateľovi v priebehu fakturačného obdobia podľa písomnej dohody:

a) mesačné alebo štvrťročné splátky zodpovedajúce výške priemernej alebo pri nových odberoch výške predpokladanej spotreby, a to vždy najneskoršie 8. deň mesiaca, za ktorý sa poskytuje splátka alebo

b) jednu splátku vo výške 60% predpokladanej spotreby za fakturačné obdobie, a to v dojednanom termíne.

Splátky podľa písmena a) sa odpočítajú v zbernej faktúre. Splátky podľa písmena b) sa zúčtujú raz ročne, spravidla ku koncu roka osobitným zúčtovacím dokladom. Ak vznikne preplatok, dodávateľ je povinný vrátiť ho odberateľovi do 10 dní po odoslaní zbernej faktúry. Organizácie sa môžu dohodnúť, že sa o preplatok zníži najbližšia splátka.

(4) Ak sa u maloodberateľa nemôže uskutočniť z dôvodov na jeho strane odpočet, vystaví dodávateľ zbernú faktúru podľa výšky odberu v predchádzajúcom období a rozdiely zúčtuje pri najbližšom odpočte.

§ 16

Dodávky tepla

(1) Dodávky tepla sa fakturujú mesačnými zbernými faktúrami, pričom fakturačné obdobie pri zberných faktúrach vystavovaných na samočinnom počítači nemusí byť zhodné s kalendárnym mesiacom; v tomto prípade je dodávateľ povinný odberateľovi vopred oznámiť, kedy sa začína a končí fakturačné obdobie.

(2) U odberateľov, ktorých plánovaná hodnota mesačného odberu je najmenej 4000 Kčs, je záväznou formou platenia plánované zúčtovanie.18)

§ 17

Dodávky vykurovacích plynov

(1) Dodávky vykurovacích plynov veľkoodberateľom19) z plynovodnej siete a dodávky vykurovacích plynov do plynovodnej siete sa fakturujú mesačnými zbernými faktúrami, a to v prepočítaných objemových jednotkách;20) ak je plánovaná mesačná dodávka aspoň 100 000 m3 vykurovacieho plynu, je záväznou formou platenia plánované zúčtovanie.

(2) Dodávky vykurovacích plynov maloodberateľom z plynovodnej siete sa fakturujú zbernými faktúrami najdlhšie za obdobie 12 mesiacov. Zbernú faktúru vystavuje dodávateľ za všetky odberné miesta maloodberateľa, v ktorých sa v priebehu mesiaca uskutočnil odpočet plynomeru. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je vyčíslenie spotreby plynu v množstve (m3) v peniazoch (Kčs) za jednotlivé odberné miesta.

(3) Pokiaľ sa maloodberateľom meria dodané množstvo plynov pred regulátorom tlaku plynu (pri priamom odbere z vysokotlakovej a strednotlakovej siete), fakturuje sa odber mesačnými zbernými faktúrami v prepočítaných objemových jednotkách.

(4) Na úhradu odobraného a dosiaľ nevyfakturovaného plynu podľa odseku 2 je maloodberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi v priebehu fakturačného obdobia podľa písomnej dohody:

a) mesačné, štvrťročné alebo polročné splátky zodpovedajúce výške priemernej alebo u nových odberateľov predpokladanej spotreby, a to vždy najneskoršie 8. deň obdobia, za ktoré sa splátka poskytuje, alebo

b) jednu splátku vo výške 60% predpokladanej spotreby za fakturačné obdobie, a to v dojednanom termíne.

Splátky podľa písmena a) alebo b) sa odpočítajú v zbernej faktúre. Ak vznikne preplatok, dodávateľ je povinný vrátiť ho odberateľovi do 10 dní po odoslaní príslušnej zbernej faktúry. Organizácie sa môžu dohodnúť, že sa o preplatky zníži najbližšia splátka.

(5) Ak sa u maloodberateľa nemôže uskutočniť z dôvodov na jeho strane odpočet, vystaví dodávateľ zbernú faktúru podľa výšky odberu v predchádzajúcom období a rozdiely zúčtuje pri najbližšom odpočte.

§ 18

Dodávky vody a vybraných služieb

(1) Dodávky vody (pitnej aj úžitkovej), odvádzanie vody verejnými kanalizáciami, odvoz pevných domových odpadov a podobných hmôt a kominárske práce sa fakturujú zbernými faktúrami za obdobie až 3 mesiacov.

(2) Ak cena za dodávku vody alebo vybraných služieb uvedených v odseku 1 je určená paušálom, obdobie zbernej faktúry môže byť až 1 rok. Dodávateľ je povinný odberateľovi vopred oznámiť, kedy sa začína a kedy sa končí obdobie pre zbernú faktúru. Socialistickým organizáciám spravujúcim bytový majetok väčšieho rozsahu (napr. obvodným podnikom bytového hospodárstva) možno uvedené dodávky takto fakturovať aj podľa dohodnutých miestnych úsekov. Zbernú faktúru za práce ocenené paušálom možno vystaviť za celé obdobie naraz aj v priebehu zvoleného obdobia.

(3) Ak by dodávateľ neuskutočnil niektoré dodávky (práce, odvoz), s ktorými sa pri určení paušálu počítalo, je povinný vrátiť odberateľovi sumu zodpovedajúcu neuskutočneným dodávkam do 10 pracovných dní po skončení obdobia zbernej faktúry; môže sa však s odberateľom dohodnúť, že sumu zodpovedajúcu nevykonaným prácam odpočíta v najbližšej budúcej zbernej faktúre.

ŠTVRTÁ ČASŤ

FAKTUROVANIE NIEKTORÝCH DODÁVOK DOKLADMI NAHRÁDZAJÚCIMI FAKTÚRU21)

Fakturovanie a platenie dodávok poľnohospodárskych výrobkov

§ 19

(1) Pri dodávkach poľnohospodárskych výrobkov dodávaných nákupným organizáciám je dokladom nahrádzajúcim faktúru nákupný lístok s úhrnnou cenou dodávky, zberný nákupný lístok alebo súhrnný nákupný list; tieto doklady vystavuje odberateľ a odovzdáva (odosiela) ich dodávateľovi v jednom vyhotovení.

(2) Nákupný lístok s úhrnnou cenou dodávky sa používa na fakturovanie a platenie dodávok poľnohospodárskych výrobkov, pokiaľ sa podľa odseku 3 a 4 nepoužíva zberný nákupný lístok alebo súhrnný nákupný list.

(3) Zberný nákupný lístok sa používa na fakturovanie a platenie dodávok mlieka, cukrovej repy a čakanky, a ak sa organizácie na tom dohodnú, aj pri opakujúcich sa dodávkach iných poľnohospodárskych výrobkov toho istého druhu. Obdobie pre zberný nákupný lístok nesmie byť dlhšie než jeden kalendárny mesiac; pritom sa nesmie začínať v jednom a končiť v ďalšom mesiaci. Pri dodávkach cukrovej repy a čakanky sa vystavuje zberný nákupný lístok na celé množstvo dodávky v príslušnom zberovom období.

(4) Súhrnný nákupný list sa používa pri automatizovanom spracovaní ekonomických informácií na fakturovanie a platenie dodávok poľnohospodárskych výrobkov toho istého druhu alebo rôznych druhov, uskutočnených medzi tým istým dodávateľom a odberateľom v dekádnom období; organizácie sa môžu dohodnúť na kratšom období.

(5) Na účely fakturovania a platenia musí nákupný lístok s úhrnnou cenou dodávky, zberný nákupný lístok a súhrnný nákupný list obdobne obsahovať náležitosti ustanovené v § 4 ods. 2 písm. a), e), f), i), j), l), m), n) a o),22) ďalej názov a adresy dodávateľa a odberateľa a odpočet poskytnutých splátok. Okrem týchto náležitostí musí

a) nákupný lístok s úhrnnou cenou dodávky obsahovať aj údaj o mieste, z ktorého sa dodávky uskutočňujú, a údaj, ktorá prevádzkáreň odberateľa dodávku prevzala;

b) zberný nákupný lístok obsahovať súpis lístkov o prevzatí dodávok a označenie obdobia, na ktoré sa vzťahuje. Pri dodávkach mlieka aj priemernú triedu akosti, priemernú mesačnú tučnosť, celkové množstvo nakupovaného mlieka a z toho množstvo, ktoré sa podľa osobitných predpisov započítava do plnenia zmluvy;

c) súhrnný nákupný list obsahovať súpis nákupných lístkov bez úhrnnej ceny23) s týmito údajmi: dátum dodávky, číslo nákupného lístku bez úhrnnej ceny, číselný znak zrážky alebo prirážky a celkovú cenu jednotlivých dodávok.

§ 20

(1) Právo a povinnosť vystaviť nákupný lístok s úhrnnou cenou dodávky vzniká:

a) dňom, v ktorom sa nákupná organizácia oboznámi so zistením akosti a množstva podľa osobitných predpisov;

b) pri traťových dodávkach poľnohospodárskych výrobkov dňom, v ktorom poľnohospodárska organizácia odovzdala nákupnej organizácii doklady o splnení dodávky.

(2) Právo a povinnosť vystaviť zberný nákupný lístok vzniká uplynutím posledného dňa určeného alebo dohodnutého obdobia, pri cukrovej repe a čakanke vzniká dňom, v ktorom bol vystavený lístok o prevzatí poslednej čiastkovej dodávky.

(3) Právo a povinnosť vystaviť súhrnný nákupný list vzniká uplynutím posledného dňa obdobia, na ktoré bolo určené alebo dohodnuté používanie súhrnného nákupného listu.

(4) Lehota na odovzdanie (odoslanie) nákupného lístku s úhrnnou cenou dodávky začína plynúť dňom nasledujúcim po dni určenom v odseku 1 a tvorí 2 pracovné dni; pri dodávkach osiva a sadby na úpravu a nákup tvorí 3 pracovné dni, pri dodávkach liečivých rastlín tvorí 3 pracovné dni, ak sa dodávka plnila odovzdaním verejnému dopravcovi, a 10 pracovných dní pri dodávkach zo školského zberu.

(5) Lehota na odovzdanie (odoslanie) zberného nákupného lístku alebo súhrnného nákupného listu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni určenom v odseku 2, prípadne 3 a tvorí 4 pracovné dni; pri dodávkach mlieka tvorí 5 pracovných dní; pri dodávke cukrovej repy alebo čakanky tvorí 6 pracovných dní.

(6) Lehoty uvedené v odseku 4 a 5 sa predlžujú, okrem lehôt dodávok mlieka, cukrovej repy a čakanky, o 3 pracovné dni ak sa dodávky splnili v inom mieste, ako je miesto, kde sa vystavuje nákupný lístok s úhrnnou cenou dodávky, zberný nákupný lístok alebo súhrnný nákupný list.

§ 21

(1) Za prírodné osivo a sadbu dodávané na úpravu a nákup je odberateľ povinný poskytnúť poľnohospodárskej organizácii na jej požiadanie jednu splátku najvyššie v hodnote trhového tovaru; pri druhoch, ktoré nemajú povahu trhového tovaru, jednu splátku zodpovedajúcu posúdeniu akosti dodaného osiva a sadby odberateľom, najmenej však polovicu predpokladanej hodnoty osiva a sadby. Pri dodávkach osiva a sadby podliehajúcich skleníkovým skúškam je odberateľ povinný poskytnúť poľnohospodárskej organizácii splátku v cene platnej pre stupeň uznaný pri poslednej prehliadke porastu; ak podľa výsledku skleníkovej skúšky dôjde k zostupneniu24) alebo zamietnutiu partie, je poľnohospodárska organizácia povinná vrátiť odberateľovi najneskoršie do 5 dní cenový rozdiel.

(2) Pri dodávkach cukrovej repy a čakanky je odberateľ povinný buď na požiadanie poľnohospodárskej organizácie alebo v dohodnutých lehotách poskytnúť splátku zodpovedajúcu množstvu dodanej cukrovej repy a čakanky.

(3) Pri dodávkach mlieka je odberateľ povinný vyplatiť poľnohospodárskej organizácii do 20. dňa bežného kalendárneho mesiaca splátku vo výške 2/3 predpokladanej sumy za celomesačnú dodávku.

§ 22

Dodávky poľnohospodárskych výrobkov je odberateľ povinný zaplatiť do 3 pracovných dní odo dňa odovzdania (odoslania) nákupného lístku s úhrnnou cenou dodávky, zberného nákupného lístku alebo súhrnného nákupného listu. Ak sa tieto doklady vystavia v inom mieste, ako ktoré dáva príkaz na úhradu, predlžuje sa lehota o 3 pracovné dni. Deň odovzdania (odoslania) sa do lehoty, splatnosti nepočíta.

Fakturovanie a platenie niektorých dodávok na vývoz

§ 23

(1) Pri dodávkach na vývoz dodávaných za bežné kúpne ceny sa môžu organizácie dohodnúť, že dokladom nahrádzajúcim faktúru bude „výpočet kúpnej ceny“ a že ho bude vystavovať odberateľ v prípadoch, keď ide o dodávky, ktoré sú splnené

a) prechodom čs. hranice pri preprave po železnici, riečnou loďou alebo cestným dopravným prostriedkom alebo

b) odovzdaním výrobkov verejnému dopravcovi pri preprave lietadlom alebo odovzdaním pošte na prepravu do miesta určenia.

(2) Na účely fakturovania a platenia musí výpočet kúpnej ceny obsahovať aspoň tieto náležitosti: kúpnu cenu - za jednotku množstva dodávky, za dodávku v rozsahu tovarových špecifikácií, ako aj úhrnnú sumu faktúry, cenu fco čs. hranica - rozsahu tovarových špecifikácií - aj úhrnnú sumu faktúry, veľkoobchodnú cenu - v rozsahu tovarových špecifikácií - aj úhrnnú sumu faktúry, dodávateľský závod, číslo zákazky, číslo prepravnej dispozície, názov a adresu zahraničného príjemcu, dátum splnenia dodávky, dátum, keď bol odberateľ upovedomený o dátume splnenia dodávky a dátum odoslania, pečiatku a podpis zodpovednej osoby. S výnimkou cien možno tieto údaje uvádzať v kódoch dohodnutých navzájom medzi dodávateľom a odberateľom. Pri strojovom spracovaní sa nemusí doklad podpisovať.

(3) Odberateľ je povinný odoslať dodávateľovi výpočet kúpnej ceny do 15 pracovných dní odo dňa, keď dostane dodávateľovo oznámenie o odoslaní dodávky s podkladmi pre fakturáciu tovaru zahraničnému odberateľovi a hlásenie o splnení takej dodávky.

(4) Vypočítanú kúpnu cenu je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi do 14 kalendárnych dní po odoslaní výpočtu kúpnej ceny.

PIATA ČASŤ

MAJETKOVÉ SANKCIE A VÝNIMKY

§ 24

Penále a poplatok z omeškania

(1) Penále za oneskorené odoslanie faktúry (dokladu ju nahrádzajúceho) tvorí 1% z fakturovanej sumy za každý začatý mesiac omeškania. Poplatok z omeškania za oneskorené zaplatenie faktúry (dokladu ju nahrádzajúceho), ako aj poplatok z omeškania za oneskorené zaslanie podkladu pre fakturáciu tvorí - pokiaľ dodávateľ a odberateľ sú socialistickými organizáciami - 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

(2) Ak občan nezaplatí správne fakturovanú cenu za službu, na ktorú sa vzťahuje povinnosť organizácie fakturovať, je povinný zaplatiť poplatok z omeškania podľa osobitného predpisu.25)

(3) Poplatok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania zaplatí

a) iná ako socialistická organizácia za oneskorené zaplatenie faktúry;

b) odberateľ, ak pri plánovanom zúčtovaní26) neuhradí splátku v určenom alebo dojednanom termíne.

(4) Penále za oneskorené odoslanie faktúry (dokladu ju nahrádzajúceho) a poplatok z omeškania môžu požadovať len socialistické organizácie.

(5) Dodávateľ nemusí účtovať ani vymáhať poplatok z omeškania, ktorý v jednotlivom prípade nepresiahne sumu 200 Kčs. Ak by suma vypočítaného penále alebo poplatku z omeškania bola menšia ako 10 Kčs, účtuje sa 10 Kčs.

§ 25

Obmedzenie fakturačnej povinnosti

(1) Dodávky, ktorých úhrnná cena neprevyšuje 500 Kčs, sa nemusia fakturovať a dodávateľ môže požadovať zaplatenie v hotovosti.

(2) Maloobchodné predajne, závody verejného stravovania a ubytovania a cestovné kancelárie nemusia fakturovať občanom, ak predávajú za hotové. Pokiaľ osobitné predpisy27) neustanovujú inak, nemusia maloobchodné predajne fakturovať socialistickým organizáciám, ak predávajú za hotové.

§ 26

Výnimky

Federálne ministerstvo financií môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť príslušného ústredného orgánu povoliť pre jednotlivé organizácie výnimky z ustanovení § 1 ods. 2, § 3, § 4, § 6 ods. 2, § 7 ods. 2, § 8-10, § 11 ods. 1, § 13 ods. 1 a 3, § 18-23, § 24 ods. 5 a § 25 ods. 1. Pre organizácie riadené orgánmi republiky povoľuje výnimky z ustanovení uvedených v predchádzajúcej vete príslušné ministerstvo financií republiky po dohode s Federálnym ministerstvom financií.


ŠIESTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 27

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií č. 204/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy; všetky výnimky udelené z tejto vyhlášky strácajú platnosť.

§ 28

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1976.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Fakturovanie a platenie dodávok uhrádzaných z investičných prostriedkov, vymenovaných druhov poddodávok investičnej povahy a fakturovanie a platenie dodávok geologických prác upravuje vyhláška Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášky Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky č. 136/1970 Zb.

2) § 33 vyhlášky generálneho riaditeľa Štátnej banky československej č. 85/1966 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií.

3) Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 30/1966 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou v znení vyhlášky č. 17/1969 Zb.

4) Vyhláška Ústrednej správy energetiky č. 107/1965 Zb. o dodávke elektriny pre obyvateľstvo; vyhláška Ministerstva palív č. 108/1965 Zb. o dodávke vyhrievacích plynov obyvateľstvu a vyhláška Ministerstva miestneho hospodárstva č. 197/1957 Ú. l. (Ú. v.) o odplate za ústredne (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody.

5) Formulár faktúry upravuje osobitný predpis Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií.

6) § 31 až 33 vyhlášky Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 137/1973 Zb. o cenách.

7) § 1 ods. 3 a § 9 vyhlášky Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 71/1965 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve a § 4 ods. 2 vyhlášky Federálneho štatistického úradu č. 114/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov.

8) § 377 Hospodárskeho zákonníka.

9) § 232 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.

10) Úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 3 z 30.8.1971, ktorou sa schvaľuje a vyhlasuje cenník inžinierskych činností.

11) Úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 3 z 30.8.1971, ktorou sa schvaľuje a vyhlasuje cenník inžinierskych činností.

12) § 30 vyhlášky č. 85/1966 Zb.

13) Vyhláška č. 85/1966 Zb.

14) Podľa § 232 ods. 2 Občianskeho zákonníka je občan povinný zaplatiť faktúru do 7 dní po jej doručení, ak nie je osobitným predpisom ustanovené inak. V pochybnostiach sa predpokladá, že faktúra bola občanovi doručená tretí deň po jej odoslaní. Na splatnosť sa musí občan vo faktúre upozorniť.

15) Podľa § 232 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže dodávateľ (organizácia) požadovať od občana preddavok alebo zaplatenie ceny vopred, ak je to odôvodnené povahou služby alebo ustanovené osobitnými predpismi.

16) § 3 vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla.

17) Vyhláška č. 85/1966 Zb.

18) Vyhláška č. 85/1966 Zb.

19) Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 176/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky, dodávky vykurovacích plynov, rôp a gazolínu.

20) ČSN 38 5510.

21) § 378 Hospodárskeho zákonníka.

22) Rozumie sa podpis odberateľa.

23) Nákupný lístok bez úhrnnej ceny nie je dokladom nahrádzajúcim faktúru.

24) ČSN 46 0311.

25) § 232 Občianskeho zákonníka. Podľa § 10 vyhlášky č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, je poplatok z omeškania za každý deň omeškania 1/2 promile dlžnej sumy.

26) Vyhláška č. 85/1966 Zb.

27) Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu č. 10/1966 Zb. o nákupe tovaru vo vnútornom obchode socialistickými organizáciami.