Vyhláška č. 152/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov

Čiastka 36/1975
Platnosť od 23.12.1975 do31.12.1980
Účinnosť od 01.01.1976 do31.12.1980
Zrušený 162/1980 Zb.

152

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej

z 8. decembra 1975

o financovaní reprodukcie základných prostriedkov

Federálne ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom financií ČSR a Ministerstvom financií SSR podľa § 391 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a predseda Štátnej banky československej (ďalej len „banka“) podľa § 7 ods. 5 písm. d) zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej ustanovujú:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje spôsob financovania reprodukcie základných prostriedkov a iného hmotného majetku štátnych organizácií, organizácií zahraničného obchodu, jednotných roľníckych družstiev, spoločných poľnohospodárskych podnikov a melioračných družstiev (ďalej len „organizácie“) uskutočňovanej dodávateľským spôsobom alebo vo vlastnej réžii (prípadne svojpomocou v jednotných roľníckych družstvách).

(2) Financovanie reprodukcie základných prostriedkov ostatných socialistických organizácií sa spravuje zásadami tejto vyhlášky s tým, že špecifické zvláštnosti financovania reprodukcie základných prostriedkov upravia príslušné federálne ústredné orgány pre organizácie nimi riadené po dohode s Federálnym ministerstvom financií a ústredím banky a príslušné ústredné orgány republík pre organizácie nimi riadené po dohode s ministerstvami financií republík a hlavnými ústavmi banky.

PRVÁ ČASŤ

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

§ 2

Základné prostriedky

(1) Základnými prostriedkami sú samotné predmety, prípadne súbory predmetov alebo kombinované technologické a stavebné celky, ktoré majú ako celok samostatné technicko-ekonomické určenie a ktoré majú prevádzkovo-technickú funkciu dlhšiu ako jeden rok a ktorých obstarávacia cena je najmenej tritisíc Kčs. Základnými prostriedkami sú bez zreteľa na obstarávaciu cenu pozemky, budovy a stavby, pokiaľ nie sú nehnuteľnými kultúrnymi pamiatkami určenými ako iný hmotný majetok.

(2) Základnými prostriedkami sú aj trvalé porasty (okrem lesných) s časom plodnosti dlhším ako tri roky, pokiaľ tvoria ucelený komplex, ktorý má najmenej sto stromov alebo dvesto krov.1)

(3) Základné prostriedky sa rozdeľujú na:

a) používané základné prostriedky,

b) základné prostriedky v rezerve,

c) základné prostriedky v konzervácii.

(4) Základnými prostriedkami v rezerve sú:

a) základné prostriedky, ktoré sú určené na výmenu za základné prostriedky vyradené organizáciou z používania v dôsledku poškodenia alebo opravy (prevádzková rezerva);

b) základné prostriedky dočasne vyradené z používania, ktoré majú pre organizáciu stále určenie (kapacitná a sortimentová rezerva).

(5) Základnými prostriedkami v konzervácii sú základné prostriedky, ktoré organizácia nepoužíva z dôvodov štátneho záujmu a boli do konzervácie dané so súhlasom príslušného ministerstva financií, pokiaľ nejde o konzerváciu upravenú osobitnými predpismi;2) tento súhlas nie je potrebný pri základných prostriedkoch určených na účely civilnej obrany a na účely branného charakteru.

(6) Základnými prostriedkami nie sú:

a) zásoby,

b) iný hmotný majetok,

c) investície.

§ 3

Zásoby

(1) Zásobami3) sú najmä materiál, predmety postupnej spotreby v používaní, poddodávky, nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá a tovar.

(2) Predmetmi postupnej spotreby v používaní3) sú najmä drobné a krátkodobé predmety v používaní, špeciálne nástroje a prípravky v používaní, zariadenie staveniska, materiál v používaní, predmety v požičovniach, obehové obaly v používaní, stroje na opravu výmenným spôsobom a predmety z drahých kovov.

(3) Drobnými a krátkodobými predmetmi sú veci, ktoré sa použitím naraz nespotrebujú a

a) ktorých cena je nižšia ako tritisíc Kčs za jednu vec bez zreteľa na čas ich upotrebiteľnosti (drobné predmety);

b) ktorých čas upotrebiteľnosti je kratší ako jeden rok bez zreteľa na ich cenu (krátkodobé predmety);

c) ktoré sa použijú ako pracovný odev, pracovná obuv, ochranné predmety a pomôcky a posteľná výbava bez ohľadu na ich cenu a čas upotrebiteľnosti.

(4) Špeciálnymi nástrojmi a prípravkami sú predmety, ktoré sa použijú na zhotovenie jednej alebo viacerých zákaziek, sérií určitého druhu výrobku alebo pri hromadnej výrobe bez ohľadu na ich cenu a čas ich upotrebiteľnosti.

§ 4

Iný hmotný majetok

(1) Iným hmotným majetkom sú výtvarné a umelecké diela, pokiaľ nie sú nedeliteľnou súčasťou budovaných stavieb, predmety muzeálnej a galerijnej hodnoty, prípadne súbory takých vecí v múzeách, galériách a pamiatkových objektoch, stále výstavné súbory, zbierky kníh v knižniciach jednotnej sústavy, prípadne iné zbierky.

(2) Iným hmotným majetkom sú aj hnuteľné a nehnuteľné kultúrne pamiatky a ich súbory, ktoré spravidla nemožno oceniť podľa všeobecne platných právnych predpisov (napr. cenových).

(3) Za iný hmotný majetok sa považujú aj povrchové a podzemné vody, ložiská nerastných surovín, jaskyne, značky bodov geodetických sietí, meračských zariadení a signálov na týchto bodoch a mapové fondy.

Reprodukcia základných prostriedkov a iného hmotného majetku

§ 5

Povinnosti organizácií

(1) Organizácie sú povinné zabezpečovať reprodukciu základných prostriedkov a iného hmotného majetku v súlade s plánom rozvoja národného hospodárstva a prostriedky na ňu vynakladať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a s najvyššou hospodárnosťou.

(2) Reprodukcia základných prostriedkov a iného hmotného majetku zahŕňa:

a) prípravu a zabezpečenie výstavby (§ 6),

b) projektovú dokumentáciu4) a autorský dozor,5)

c) investície (§ 7),

d) udržiavanie a opravy (§ 8).

§ 6

Príprava a zabezpečenie výstavby

(1) Príprava a zabezpečenie výstavby zahŕňa náklady, prípadne výdavky na:

a) organizačnú a prípravnú činnosť investora, t. j.:

- vypracovanie investičných zámerov,

- projektové úlohy a štúdie súboru stavieb,

- činnosť riaditeľstva budovaných podnikov a závodov,

- technický dozor investora,

- odovzdanie a prevzatie dokončených stavieb alebo ich ucelených častí,

- prípravu a začatie prevádzky, včítane komplexného technologického vyskúšania a skúšobnej prevádzky,

- prípravu kádrov pre budované podniky,

- presídlenie obyvateľov,

- súborné spracovanie dokumentácie skutočnej stavby,

- záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie,

b) inžiniersku činnosť a kompletačnú činnosť dodávateľa,

c) ložiskovú geológiu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak,

d) vybavenie prevádzok a iných budovaných zariadení zásobami,

e) správne a miestne poplatky (rozhodnutie o prípustnosti stavby, povolenie na trvalé užívanie stavby), penále, poplatky z omeškania, všetky úroky (tuzemské i zahraničné), devízové náklady spojené s obstaraním devíz v Československej obchodnej banke, ú. s., peňažné náhrady škôd súvisiacich s investičnou výstavbou a ďalej iné nehmotné náklady a prirážky (zdržné, úhrada za užívanie a i.),

f) rozvojové štúdie výstavby odvetví a odborov,

g) územné plány (včítane územno-technických podkladov a urbanistických súťaží),

h) projekty typizácie vo výstavbe,

i) projekty pre experimentálne overovanie vo výstavbe (experimentálne štúdie, projekty a podobné úlohy),

j) tvorbu technicko-hospodárskych ukazovateľov.

(2) Do prípravy a zabezpečenia výstavby sa zahŕňajú aj náklady, prípadne výdavky na:

a) projekty na hospodársko-technické úpravy pozemkov,

b) projekty pre výstavy a veľtrhy v zahraničí,

c) projektové súťaže a dopytové konanie,

d) technickú pomoc poskytovanú projektovými organizáciami,

e) projekty pre vývoz,

f) licencie pre budúcu výrobu alebo prevádzku,

g) archeologický prieskum, pokiaľ investor na tento prieskum prispieva,

h) ostatné práce neinvestičnej povahy.

§ 7

Investície

(1) Investíciami sú hmotné a finančné zdroje vynaložené na obstarávanie nových základných prostriedkov, na rekonštrukcie, modernizácie, nadstavby a prístavby doterajších základných prostriedkov, prípadne iného hmotného majetku.

(2) Investíciami sú aj hmotné a finančné zdroje vynaložené na:

a) nákup (odplatný prevod) základných prostriedkov,

b) obstarávanie základných prostriedkov pre trvalú potrebu mimo územia ČSSR,

c) obstarávanie výtvarných a umeleckých diel v cene najmenej tritisíc Kčs okrem diel, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou budovaných stavieb,

d) obstarávanie muzeálnych predmetov bez zreteľa na výšku ceny,

e) predmety charakteru základných prostriedkov (prototypy, funkčné modely) a dočasné objekty (poloprevádzky, overovacie prevádzky a pod.) získané po vyriešení úloh plánu rozvoja vedy a techniky, ktoré budú po overení výsledkov riešenia zaradené do základných prostriedkov,6)

f) odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe pre investičnú výstavbu,7)

g) cenové prirážky pri dovoze strojov, zariadení a investičných celkov pre investičnú výstavbu,8)

h) modely alebo prototypy charakteru základných prostriedkov, ktoré organizácia v súvislosti s využitím vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru riadne prevzala9)

(ďalej len „iné investície“).

(3) Investíciami vo vlastnej réžii, prípadne svojpomocou sú hmotné a finančné zdroje vynakladané na investičnú výstavbu uskutočňovanú a zabezpečovanú prevažne vlastnými pracovníkmi investora.

(4) Rekonštrukcie sú zásahy do konštrukčnej a technologickej časti doterajšieho základného prostriedku, ktoré majú za následok spravidla zmenu technických parametrov, prípadne zmenu funkcie a účelu základného prostriedku.

(5) Modernizácie sú také úpravy, pri ktorých sa prevažne uplatňujú prvky technického pokroku, spravidla sa nahrádzajú časti základného prostriedku modernejšími, aby sa odstránili následky opotrebenia spôsobené technickým rozvojom, zvyšuje sa vybavenosť základného prostriedku, prípadne sa rozširuje jeho použiteľnosť.

(6) Nadstavbou sa rozumie rozšírenie doterajšieho stavebného objektu (základného prostriedku), ktorým sa mení (zvyšuje) pôvodná výška objektu v časti alebo v celej pôdorysnej ploche.

(7) Prístavbou sa rozumie rozšírenie doterajšieho stavebného objektu (základného prostriedku), ktorým sa mení (zväčšuje) pôdorysná plocha bez zmeny pôvodnej výšky objektu pri bezprostrednom technickom, priestorovom a spravidla i prevádzkovom spojení pristavovanej časti.

§ 8

Udržiavanie a opravy základných prostriedkov a iného hmotného majetku

(1) Udržiavanie je pravidelná starostlivosť o základné prostriedky, prípadne iný hmotný majetok, ktorou sa spomaľuje priebeh procesu fyzického opotrebenia a predchádza sa jeho následkom tak, aby sa zabezpečil ich prevádzkyschopný stav a bezpečná prevádzka, prípadne sa odstraňujú drobné poruchy.

(2) Opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie za účelom uvedenia základného prostriedku, prípadne iného hmotného majetku do prevádzkyschopného stavu, obnovujú sa jeho technické vlastnosti, odstraňujú funkčné, vzhľadové a bezpečnostné nedostatky; pri budovách a stavbách sa obnovuje ich prevádzková kvalita, úžitkovosť a bezpečnosť. Pri opravách sa uplatňujú posledné poznatky vedy a techniky, najmä pri technológii ich vykonávania, voľbe materiálu a normalizácii súčastí.

(3) Opravy strojov a zariadení možno robiť aj výmenným spôsobom.10)

DRUHÁ ČASŤ

FINANCOVANIE REPRODUKCIE ZÁKLADNÝCH PROSTRIEDKOV A INÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

§ 9

Financovanie nákladov na prípravu a zabezpečenie výstavby

Náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby (§ 6) sa financujú z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov s prípadným časovým rozlíšením.

§ 10

Financovanie projektovej dokumentácie, autorského dozoru a investícií

Projektovú dokumentáciu,11) autorský dozor12) a investície (§ 7) financujú:

a) štátne hospodárske organizácie a organizácie zahraničného obchodu z vlastných prostriedkov, z prostriedkov centralizovaných u nadriadených orgánov, z prostriedkov štátneho rozpočtu,13) prípadne štátnych fondov, z prostriedkov rozpočtov národných výborov, z príspevkov a podielov od iných organizácií a z iných prostriedkov sústredených vo fonde výstavby, prípadne vo fonde drobných podnikových investícií,14) a z investičného úveru;

b) rozpočtové organizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu (štátnych fondov), z prostriedkov rozpočtu národného výboru, z doplnkových zdrojov a z príspevkov a podielov od iných organizácií;

c) príspevkové organizácie z vlastných prostriedkov, z príspevkov zo štátneho rozpočtu (štátnych fondov), z prostriedkov rozpočtu národného výboru, z príspevkov a podielov od iných organizácií, prípadne ďalších prostriedkov sústredených vo fonde výstavby a z investičného úveru;

d) jednotné roľnícke družstvá, spoločné poľnohospodárske podniky a melioračné družstvá z vlastných prostriedkov, z prostriedkov štátneho rozpočtu (štátnych fondov), z príspevkov a podielov od iných organizácií, prípadne ďalších prostriedkov sústredených vo fonde výstavby a z investičného úveru.

§ 11

Podklady pre financovanie projektovej dokumentácie a investícií

(1) Organizácie, s výnimkou ustanovenou v odseku 2 a 3, sú povinné predložiť financujúcej pobočke banky:

a) plán investičnej výstavby,15)

b) plán financovania investičnej výstavby,16)

c) menovitý zoznam stavieb.15)

(2) Rozpočtové a príspevkové organizácie sú povinné predložiť financujúcej pobočke banky:

a) plán investičnej výstavby,

b) oznámenie limitu výdavkov na financovanie investičnej výstavby,

c) menovitý zoznam stavieb.

(3) Pri komplexnej bytovej výstavbe zahrnutej do plánu národných výborov je plán investičnej výstavby a menovitý zoznam stavieb nahradený režimom komplexnej bytovej výstavby.17)

(4) Podklady predkladané podľa odsekov 1 a 2 musia byť v súlade s plánom a jeho ukazovateľmi18) a s výsledkami postupu pri zaraďovaní stavieb do návrhu vykonávacieho plánu.19) Podklady predkladané rozpočtovými a príspevkovými organizáciami, včítane zmien, musí potvrdiť priamo nadriadený, prípadne iný na to splnomocnený orgán.

(5) Organizácie pri všetkých stavbách nad 2 mil. Kčs rozpočtových nákladov (hlava II-VIII súhrnného rozpočtu stavby) predkladajú ďalej financujúcej pobočke banky pred začatím financovania:

a) registračný list projektovej úlohy20) (ako podklad pre financovanie projektových prác),

b) schválený súhrnný rozpočet stavby, včítane rekapitulácie nákladov k súhrnnému rozpočtu,21)

c) rovnopisy hospodárskych zmlúv na dodávky stavebnej časti a rozhodujúce dodávky technológie na celý čas trvania stavby,

d) registračný list stavby.22)

(6) Pri stavbách nad 2 mil. Kčs rozpočtových nákladov uskutočňovaných vo vlastnej réžii investora je organizácia povinná preukázať financujúcej pobočke banky zabezpečenie stavby pracovnými silami, materiálom, prípadne zmluvami s priamymi dodávateľmi.

(7) Pri stavbách, na ktoré sa poskytuje dotácia zo štátneho rozpočtu, prípadne štátnych fondov alebo úver, predkladajú organizácie financujúcej pobočke banky podklady uvedené v odseku 5 písm. b) a c) bez ohľadu na výšku rozpočtových nákladov a zoznam stavieb dotovaných zo štátneho rozpočtu (štátnych fondov).

(8) V prípadoch, keď sa poskytuje dotácia zo štátneho rozpočtu (štátnych fondov) alebo úver na stroje nezahrnuté do rozpočtu stavieb, predkladajú organizácie financujúcej pobočke banky ich zoznam a doklad o zmluvnom zabezpečení.

(9) Pri bytových domoch (objektoch) riešených s použitím nových konštrukčných sústav predkladajú organizácie financujúcej pobočke banky bytového domu.23)

(10) Pri prevádzaní predmetov a dočasných objektov do základných prostriedkov [§ 7 ods. 2 písm. e)] predkladajú organizácie financujúcej pobočke banky plán rozvoja vedy a techniky, prípadne výpis z tohto plánu, v ktorom bola úloha v čase začatia zaradená.

(11) Pri trvalých porastoch (§ 2 ods. 2) predkladajú organizácie financujúcej pobočke banky rozpočet nákladov schválený príslušným orgánom.24)

(12) Pri dokončených stavbách nad 2 mil. Kčs rozpočtových nákladov predkladajú organizácie financujúcej pobočke banky:

a) doklady o záverečnom technicko-ekonomickom vyhodnotení stavby uvedenej do prevádzky (užívania),24)

b) registračný list dokončenej stavby.25)

(13) Pri dokončených stavbách do 2 mil. Kčs rozpočtových nákladov dotovaných zo štátneho rozpočtu (štátnych fondov), prípadne úverovaných predkladajú organizácie financujúcej pobočke banky doklady o záverečnom technicko-ekonomickom vyhodnotení stavby uvedenej do prevádzky (užívania), pokiaľ neboli dodržané podmienky, za ktorých sa dotácie, prípadne úver poskytli.

(14) V prípade zmien (dodatkov) predložených podkladov pre financovanie projektovej dokumentácie a investícií sú organizácie povinné včas informovať financujúcu pobočku banky a bez meškania26) doplniť predložené podklady.

(15) Okrem podkladov uvedených v predchádzajúcich odsekoch predkladajú organizácie financujúcej pobočke banky na vyžiadanie ďalšie podklady potrebné na zabezpečenie financovania a kontroly investícií.27)

§ 12

Podmienky pre financovanie projektovej dokumentácie a investícií

(1) Banka uvoľňuje prostriedky na financovanie projektovej dokumentácie a investícií v súlade s plánom rozvoja národného hospodárstva a za predpokladu, že organizácia má zabezpečené finančné zdroje na celý čas výstavby a vynakladá ich s najvyššou hospodárnosťou.

(2) Financovanie uskutočňuje financujúca pobočka banky, v obvode ktorej je sídlo organizácie.

(3) Financujúca pobočka banky financuje projektovú dokumentáciu a investície do výšky prostriedkov prevedených na investičné účty organizácií podľa všeobecne platných právnych predpisov28) do výšky povoleného investičného úveru, prípadne do výšky oznámeného limitu výdavkov na financovanie investícií a doplnkových zdrojov.

(4) Financujúca pobočka banky uvoľňuje prostriedky na úhradu projektovej dokumentácie a investícií po predložení podkladov podľa § 11 ods. 1 - 12:

a) pri stavbách do výšky súhrnného rozpočtu stavby,29)

b) pri projektovej dokumentácii do výšky hlavy I súhrnného rozpočtu stavby, prípadne do výšky sumy na projektové práce uvedené v registračnom liste projektovej úlohy.30)

(5) Financujúca pobočka banky financuje komplexnú bytovú výstavbu podľa projektov, prípadne prevádzkových súborov.

(6) Banka môže po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi určiť ďalšie stavby, pri ktorých zavedie financujúca pobočka podrobnejší spôsob financovania (napr. podľa objektov a prevádzkových súborov).

§ 13

Spôsob financovania projektovej dokumentácie, autorského dozoru a investícií

(1) Z investičných prostriedkov (§ 10) sa financujú:

a) projektová dokumentácia a autorský dozor;31)

b) investície uvedené v § 7 ods. 1, t. j.

1. dodávky stavebných prác a stavebnej časti stavby, včítane nákladov spojených s likvidáciou doterajších základných prostriedkov, pokiaľ sú zahrnuté v súhrnnom rozpočte stavby,

2. stroje a zariadenia, prístroje, dopravné prostriedky a inventár, prípadne súbory týchto predmetov, pokiaľ zodpovedajú pojmu základných prostriedkov podľa § 2, náklady na ich dopravu a montáž,

3. náklady na prvú výsadbu trvalého porastu, t. j. náklady na výsadbu a následnú kultiváciu vynaložené do času dospelosti trvalého porastu, po odpočítaní prípadných výnosov (s výnimkou nákladov na novú výsadbu na vymreté, nezídené a pod. rastliny),

4. výtvarné a umelecké diela a muzeálne predmety, pokiaľ sú neoddeliteľnou súčasťou budovaných stavieb,

5. dodávky materiálu, výrobkov, polotovarov, prác, výkonov a výdavky zabezpečované investorom pre zahraničného dodávateľa na základe zmluvy so zahraničným dodávateľom.32)

(2) Z investičných prostriedkov sa financujú aj iné investície (§ 7 ods. 2) a príspevky a podiely iným investorom.

§ 14

Zahŕňanie investícií do obstarávacej ceny základných prostriedkov

(1) Do obstarávacej ceny základných prostriedkov sa zahŕňa hodnota prác a dodávok uvedených v § 13 ods. 1 a rekonštrukcií a modernizácií financovaných podľa ustanovení v § 18 ods. 2.33)

(2) Do obstarávacej ceny základných prostriedkov sa ďalej zahŕňajú odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe pre investičnú výstavbu, cenové prirážky a zrážky pri dovoze strojov, zariadení a investičných celkov pre investičnú výstavbu.

§ 15

Spôsob financovania investícií uskutočňovaných vo vlastnej réžii

(1) Investície uskutočňované vo vlastnej réžii (§ 7 ods. 3) platia organizácie z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov.

(2) Úhrada nákladov platených podľa odseku 1 sa uskutočňuje z investičných prostriedkov na základe vnútropodnikových splátkových listov a vnútropodnikových faktúr.34)

(3) Rozpočtové organizácie rozpočtujú a platia výdavky spojené s uskutočňovaním investícií vo vlastnej réžii z príslušných neinvestičných položiek. Po ich dokončení odvedie ústredne plánujúca rozpočtová organizácia sumu zodpovedajúcu rozpočtovým nákladom z investičného čerpacieho účtu v prospech svojho príjmového rozpočtového účtu; národné výbory, prípadne nimi riadené rozpočtové organizácie odvedú tieto sumy do príjmov rozpočtu národného výboru.

§ 16

Financovanie zastavených investícií a projektovej dokumentácie

(1) Ak dôjde k dočasnému alebo trvalému zastaveniu investície, platia organizácie z investičných prostriedkov:

a) už vykonané a nevyhnutné dokončovacie rozpočtované práce,

b) náklady na dodanú projektovú dokumentáciu, prípadne jej rozpracovanú časť (včítane nepoužitých alternatív projektov),

c) zabezpečovacie a konzervačné (prípadne udržiavacie a dekonzervačné) práce podľa osobitného rozpočtu,

d) uskutočnené dodávky strojov a zariadení,

e) stroje a zariadenia (jednoúčelové a netypické) vo vysokom stupni rozpracovanosti,

f) ďalšie náklady spojené s trvale zastavenými investíciami.

(2) Po rozhodnutí o trvalom zastavení investícií sa náklady na ne vynaložené bez meškania odpíšu na ťarchu fondu základných prostriedkov a investícií.

(3) Na odpis nákladov na trvale zastavené investície (včítane nerealizovanej projektovej dokumentácie) financované úplne alebo čiastočne z prostriedkov štátneho rozpočtu (štátnych fondov), ktoré nemožno hospodárne využiť, je potrebné schválenie príslušného ministerstva financií (správcu štátnych fondov).

(4) Príslušné ministerstvo financií (správca štátnych fondov) môže uložiť organizácii povinnosť náhrady prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu (štátnych fondov).

§ 17

Dobropisy pri investíciách financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu (štátnych fondov)

Sumy dobropisov pre investície financované z prostriedkov štátneho rozpočtu (štátnych fondov) došlé v bežnom roku a týkajúce sa dodávok uskutočnených a platených do 31. decembra predchádzajúceho roka odvádza banka, s výnimkou obdobia do 15. januára bežného roka, do príslušného štátneho rozpočtu (štátnych fondov); pri poskytnutí čiastočnej dotácie sa odvod vykonáva pomerným dielom.

§ 18

Financovanie opráv a udržiavanie základných prostriedkov a iného hmotného majetku

(1) Náklady spojené s opravami (včítane projektovej dokumentácie) a udržiavaním základných prostriedkov a iného hmotného majetku sa financujú z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov s časovým rozlíšením.

(2) Z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov možno tiež financovať:

a) náklady vynaložené na rekonštrukcie a modernizácie (včítane projektovej dokumentácie) doterajších základných prostriedkov vykonávané na jednom mieste (spravidla objekte) a v súvislom čase (neprerušovane) za predpokladu, že ich rozpočtový náklad je nižší ako 10% obstarávacej ceny základného prostriedku; rozpočtový náklad môže byť najviac 5 mil. Kčs;

b) náklady vynaložené na práce a dodávky spojené so zachovaním a obnovou základných funkcií objektov kultúrnych pamiatok zapísaných do štátneho zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok, pokiaľ týmito prácami nevznikne nový prevádzkovo-technický celok s trvalým technicko-ekonomickým určením; pri tom sa môžu vykonávať aj zdravotnícko - technické, kuričské, elektrotechnické a iné technické a bezpečnostné úpravy zabezpečujúce funkciu kultúrnych pamiatok nezávisle od ich výšky.

(3) Federálne ministerstvo môže ustanoviť na základe zdôvodnených návrhov ústredných orgánov pre špecifické okruhy prípadov konkrétne pravidlá vykonávania a financovania efektívnych modernizácií v rámci plánovaných nákladov na opravy základných prostriedkov nad rámec ustanovený v odseku 2 písm. a); pre organizácie riadené orgánmi republík (včítane organizácií riadených národnými výbormi) môže ustanoviť tieto pravidlá po dohode s Federálnym ministerstvom financií príslušné ministerstvo financií.

§ 19

Spôsob financovania niektorých výtvarných a umeleckých diel

Výtvarné a umelecké diela (§ 4) obstarávané prostredníctvom organizácií Českého fondu výtvarných umení a Slovenského fondu výtvarných umení, pokiaľ nie sú neoddeliteľnou súčasťou budovaných stavieb, sa financujú z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov za predpokladu, že ich obstarávacia cena nedosiahne v jednotlivom prípade tritisíc Kčs.

§ 20

Sankcie

(1) Financujúca pobočka banky

a) nezačne financovanie investícií a projektovej dokumentácie, pokiaľ investor nepredloží včas podklady a nesplní podmienky pre financovanie ustanovení v § 11 a 12;

b) preruší financovanie investícií a projektovej dokumentácie v prípadoch, keď investor nevykoná riadne a včas zmeny v podkladoch pre financovanie (§ 11), prípadne nedodrží podmienky ustanovené v § 12;

c) neuvoľní prostriedky pri investíciách financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu (štátnych fondov), prípadne odvedie na príjmový účet štátneho rozpočtu (štátnych fondov) sumy, ktoré sa neodôvodnene zahrnuli do súhrnného rozpočtu stavby, prípadne čerpali zo štátneho rozpočtu (štátnych fondov),35) a to po predchádzajúcom prerokovaní s investorom.

(2) O uplatnených opatreniach uvedených v odseku 1 písm. a) a b) upovedomí financujúca pobočka banky investora a svoj nadriadený útvar, prípadne i správcu štátneho fondu.


TRETIA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Výnimky

§ 21

(1) Federálne ministerstvo financií môže povoliť výnimky z ustanovení § 2-6, § 8, 14, 15, 16 a 19 pre organizácie riadené orgánmi federácie. Ministerstvá financií republík môžu povoliť výnimky z ustanovení uvedených v predchádzajúcej vete pre organizácie riadené orgánmi republík; pritom postupujú, s výnimkou organizácií riadených národnými výbormi, po dohode s Federálnym ministerstvom financií.

(2) Ústredie banky môže povoliť výnimky z ustanovení § 11, 12 a 20 ods. 1 pre organizácie riadené orgánmi federácie. Príslušné hlavné ústavy banky môžu povoliť výnimky z ustanovení uvedených v predchádzajúcej vete pre organizácie riadené orgánmi republík.

§ 22

Federálne ministerstvo financií po dohode s ústredím banky, pokiaľ ide o organizácie riadené orgánmi federácie, príslušné ministerstvo financií republiky po dohode s príslušným hlavným ústavom banky, pokiaľ ide o organizácie riadené orgánmi republík (i organizácie riadené národnými výbormi), môže na návrh príslušného ústredného orgánu

a) zvýšiť, prípadne znížiť pri jednotlivých predmetoch hranicu tritisíc Kčs určenú pre základné prostriedky, ak je účelné, aby sa predmety toho istého druhu alebo tej istej skupiny vždy zahŕňali do základných prostriedkov alebo zásob;

b) určiť, ktoré súbory predmetov a kombinované technologické a stavebné celky sa budú vždy považovať za jediný základný prostriedok.

§ 23

Zrušovacie a prechodné ustanovenia

(1) Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 140/1971 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.

(2) Pokiaľ boli podľa zrušovanej vyhlášky povolené výnimky alebo odchýlky, strácajú k 30. júnu 1976 platnosť, ak sa najneskoršie do tohto dňa nepožiada o ich nové povolenie. Platnosť však nestráca Opatrenie pre plánovanie a vykonávanie veľkých opráv pozemných komunikácií.36)

§ 24

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1976.


Predseda Štátnej banky československej:

Ing. Potáč v. r.

Minister financií ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Trvalé porasty vymedzujú osobitné predpisy ministerstiev poľnohospodárstva a výživy republík.

2) Napr. vyhláška Ministerstva energetiky č. 9/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon).

3) Účtová osnova a smernice k účtovej osnove pre hospodárske organizácie a účtová osnova a smernice k účtovej osnove pre rozpočtové organizácie vydané Federálnym ministerstvom financií.

4) § 25 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

5) § 67 a 68 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

6) Vyhláška č. 153/1975 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky.

7) Zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a § 10 nariadenia vlády ČSSR č. 151/1975 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií.

8) Smernice Federálneho ministerstva financií o uplatňovaní finančno-ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode.

9) § 115 zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.

10) Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva č. 136/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv strojárskych výrobkov.

11) § 25 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

12) § 67 a 68 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

13) Poskytované podľa rámcových zásad pre poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu na investičnú výstavbu hospodárskym organizáciám (uznesenie vlády ČSSR č. 191/1975) uverejnených vo Finančnom spravodajcovi č. 8/1975 a zásad pre poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu na investičnú výstavbu ústredne riadeným hospodárskym organizáciám výskumnej a vývojovej základne (uznesenie vlády ČSSR č. 327/1975).

14) § 14 a § 16 nariadenia vlády ČSSR č. 151/1975 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií.

15) Predkladá sa v rozsahu Jednotných metodických pokynov pre vypracovanie návrhu päťročného plánu na roky 1976-1980 a pokynov pre vypracovanie vykonávacích plánov na jednotlivé roky (form. IV - 1 s prílohou a IV - 4 doplnený o stavby nad a do 2 mil. Kčs a o údaje mesiaca začatia a dokončenia stavby).

16) Pokyny Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky pre vypracovanie návrhov rozpočtov a finančných plánov.

17) Pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 2/1971 pre spracovanie režimov komplexnej bytovej výstavby (Spravodajca FMTIR čiastka 6/1971) a smernice Ministerstva výstavby a techniky SSR z 1. 7. 1970 (Spravodajca FMTIR čiastka 6/1970).

18) Napr. limity objemu prác a dodávok na stavbách do 2 mil. Kčs rozpočtových nákladov a strojov nezahrnutých do rozpočtu stavieb, limity novo začínaných stavieb.

19) Pokyny pre postup pri zaraďovaní stavieb do návrhu vykonávacieho plánu investičnej výstavby a využívaní prostriedkov na stroje nezahrnuté do rozpočtu stavieb
Jednotné metodické pokyny SPK, príloha č. 1 k časti XIX.

20) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 7/1971 Zb. o registrácii stavieb.

20) Pokyny č. 3 Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj pre rozpočtovanie nákladov niektorých bytových stavebných objektov, uverejnené v Spravodajcovi Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj (čiastka 4-5/1974).

21) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

22) Vyhláška Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj a ministerstiev výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky č. 17/1970 Zb. o udeľovaní súhlasu na začínanie stavieb.

23) Pokyny č. 3 Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj pre rozpočtovanie nákladov niektorých bytových stavebných objektov, uverejnené v Spravodajcovi Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj (čiastka 4-5/1974).

24) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

25) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 7/1971 Zb. o registrácii stavieb.

26) V rozsahu a lehotách ustanovených príslušnými právnymi predpismi (napr. vyhláškou Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj č. 17/1970 Zb.).

27) Napr. pri združenej investičnej výstavbe podklady ustanovené vyhláškou Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1972 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií a o poskytovaní príspevkov na investičnú výstavbu a prevádzku niektorých zariadení.

28) Napr. nariadenie vlády ČSSR č. 151/1975 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií.

29) Hlava II - VIII súhrnného rozpočtu stavby.

30) Pokiaľ nie je schválený súhrnný rozpočet stavby.

31) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

32) Príloha uznesenia vlády ČSSR č. 64/1974 o opatreniach na zlepšenie riadenia a uskutočňovania dovozu stavebných prác.

33) Zvýšenie obstarávacej ceny sa uskutoční nepeňažne v prospech fondu základných prostriedkov a investícií.

34) Vyhláška Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb. a vyhláška č. 166/1971 Zb.

35) Zákon č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu čs. federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).

36) Vestník Federálneho ministerstva dopravy č. 13/1971.