151

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

zo 4. decembra 1975

o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje na vykonanie Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 37/1971 Zb.), zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá) a zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie:


Úvodné ustanovenia

§ 1

Finančné hospodárenie je súčasť sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva. Zásady finančného hospodárenia vychádzajú z aktívnej funkcie finančného plánu, ovplyvňujú efektívnosť rozvoja národného hospodárstva v etape tvorby a realizácie plánu, utvárajú podmienky pre súlad hmotných a finančných procesov a pre zvýšenie hmotnej zainteresovanosti na dobrých výsledkoch hospodárenia.

§ 2

(1) Toto nariadenie upravuje finančné hospodárenie štátnych hospodárskych organizácií, organizácií zahraničného obchodu, s výnimkou družstevných podnikov zahraničného obchodu (ďalej len „organizácie zahraničného obchodu“), finančné hospodárenie ústredných orgánov štátnej správy federácie a republík (ďalej len „ústredné orgány“) a národných výborov ako orgánov hospodárskeho riadenia.

(2) Ustanovenia prvej časti platia pre organizácie a orgány uvedené v odseku 1, s výnimkou organizácií a orgánov, ktorých finančné hospodárenie sa spravuje ustanoveniami druhej až štvrtej časti.

(3) Ustanovenia druhej časti platia pre štátne hospodárske organizácie, ktoré sú daňovníkmi poľnohospodárskej dane zo zisku.1)

(4) Ustanovenia tretej časti platia pre štátne hospodárske organizácie, ktorých vzťah k štátnemu rozpočtu je určený finančným plánom.

(5) Ustanovenia štvrtej časti platia pre štátne hospodárske organizácie riadené národnými výbormi ako orgánmi hospodárskeho riadenia.

(6) Ustanovenia piatej časti platia pre ústredné orgány ako orgány hospodárskeho riadenia.

(7) Ustanovenia šiestej časti platia pre organizácie a orgány uvedené v odseku 1.

(8) Spôsob finančného hospodárenia organizácie sa spravuje ustanoveniami vzťahujúcimi sa na jej hlavnú činnosť, pokiaľ ďalej nie je ustanovené inak. V sporných prípadoch príslušné ministerstvo financií určí, ktorá časť sa vzťahuje na príslušnú organizáciu.

§ 3

(1) Výrobnou hospodárskou jednotkou sa na účely tohto nariadenia rozumie:

a) v priemysle a stavebníctve odborový podnik s pridruženými národnými podnikmi, prípadne účelovými organizáciami a trust podnikov, pozostávajúci z generálneho riaditeľstva trustu a jemu podriadených národných podnikov a účelových organizácií,

b) v ostatných odvetviach obdobnej formy organizácie ústredne riadenej hospodárskej činnosti.2)

(2) Generálnym riaditeľstvom sa na účely tohto nariadenia rozumie generálne riaditeľstvo trustu podnikov a obdobné orgány výrobnej hospodárskej jednotky v zmysle odseku 1 písm. b). Ustanovenia o generálnych riaditeľstvách platia obdobne pre odborový podnik s pridruženými národnými podnikmi a účelovými organizáciami, pokiaľ ide o riadiacu činnosť voči nim.

(3) Podnikom sa na účely tohto nariadenia rozumie štátna hospodárska organizácia podriadená generálnemu riaditeľstvu alebo priamo ústrednému orgánu (s výnimkou koncernu) alebo národnému výboru, ďalej štátna hospodárska organizácia pridružená odborovému podniku, ako aj organizácia zahraničného obchodu. Ustanovenia o podnikoch sa obdobne vzťahujú na generálne riaditeľstvá, pokiaľ ide o ich činnosť podnikového charakteru.

(4) Finančné hospodárenie koncernu, koncernových podnikov a koncernových účelových organizácií je upravené v § 29 až 31.

PRVÁ ČASŤ

PRIEMYSEL, STAVEBNÍCTVO A OBCHOD

HLAVA 1 FINANČNÉ HOSPODÁRENIE PODNIKOV

§ 4

Finančné zdroje podnikov

(1) Podniky utvárajú finančné zdroje, z ktorých sa časť odvádza formou odvodov a daní na potreby spoločnosti, časť sa ponecháva na potreby podnikov.

(2) Základnými finančnými zdrojmi podnikov sú zisk3) a odpisy základných prostriedkov.4)

§ 5

Použitie zisku

(1) Podniky sú povinné použiť zisk, s výnimkami uvedenými v § 37 ods. 2 a 3, v tomto poradí:

a) na úhradu odvodov a daní do štátneho rozpočtu, do rozpočtu národného výboru a do štátnych fondov;

b) na prídely do fondov hmotnej zainteresovanosti (§ 12 až 14);

c) na prídely do ostatných fondov (§ 15 až 18 a § 11 ods. 3);

d) na odvody nadriadenému orgánu;

e) so súhlasom nadriadeného orgánu na ďalšie účely určené podľa právnych predpisov.

(2) Ak utvorený zisk nestačí na úhradu prídelov, odvodov nadriadeným orgánom, prípadne na určené účely [odsek 1 písm. b) až e)] v rámci jednotlivých skupín,5) podniky pokryjú tieto potreby v súlade s právnymi predpismi v rozsahu schválenom nadriadeným orgánom.

§ 6

Použitie odpisov základných prostriedkov

Podniky používajú odpisy základných prostriedkov (ďalej len „odpisy“) na prídely do fondu výstavby a na odvod na znovu rozdelenie prostriedkov.

Odvody podnikov a spôsob ich vykonávania

§ 7

(1) Podniky vykonávajú

a) odvody a platby daní podľa osobitných predpisov,6)

b) dodatkové odvody,

c) odvody generálnemu riaditeľstvu, prípadne ústrednému orgánu [§ 8 ods. 1 písm. b)],

d) odvod za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe (§ 10).

(2) Podniky podriadené generálnemu riaditeľstvu prispievajú generálnemu riaditeľstvu na úhradu nákladov jeho činnosti pevnou sumou určenou generálnym riaditeľstvom vo finančnom pláne.

§ 8

(1) Nadriadený orgán môže uložiť priamo podriadeným podnikom tieto odvody:

a) dodatkové odvody na znovu rozdelenie prostriedkov, s výnimkou odvodov z odpisov organizácií výskumnej a vývojovej základne do výšky určenej v § 79 ods. 4 písm. a),

b) odvody príspevku do odborového (rezortného) fondu technického rozvoja, do odborového fondu geologických prác, do odborového fondu škôd a náhrad a prípadne do ďalších odborových (rezortných) fondov (§ 23 ods. 2 a § 33 ods. 1). Odvody príspevku do odborového (rezortného) fondu technického rozvoja nemožno však uložiť organizáciám výskumnej a vývojovej základne.

(2) Dodatkové odvody na znovu rozdelenie prostriedkov7) vykonávajú

a) podniky podriadené generálnemu riaditeľstvu vo výške a lehotách určených generálnym riaditeľstvom,

b) podniky priamo podriadené ústrednému orgánu vo výške a lehotách určených ústredným orgánom.

(3) Výšku a lehoty odvodov príspevkov podľa odseku 1 písm. b) určí nadriadený orgán.

§ 9

(1) Dodatkové odvody

a) na odčerpanie prostriedkov, ktoré organizácia získala porušením cenových predpisov alebo v súvislosti so zmenami cien,8)

b) na odčerpanie časti zisku, ak sa neinštaluje alebo nie je v riadnej prevádzke zariadenie na ochranu pracovníkov alebo ak zariadenie organizácie nevyhovuje predpisom o bezpečnosti práce alebo zdravotníckym predpisom,9)

c) na odčerpanie zisku za výrobky s nedostatočnou akosťou alebo za technicky zastarané výrobky,10)

d) za prekročenie záväzného limitu mzdových prostriedkov, uhrádzané z fondu odmien11)

sa vykonávajú, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak, na účty štátneho rozpočtu zriadené v Štátnej banke československej do 15 dní od doručenia výmeru orgánu ukladajúceho odvod.

(2) Stavebné podniky vykonávajú dodatkový odvod z jednotnej základne určenej vládou12) do štátneho rozpočtu v lehote určenej príslušným ministerstvom financií.

(3) Pre výkon rozhodnutia, ktoré sa týka dodatkových odvodov podľa odsekov 1 a 2, platia obdobne predpisy o konaní vo veciach daní a poplatkov.13)

§ 10

Odvod za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe

(1) Pri trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe sa platí odvod z investičných prostriedkov do štátnych fondov na zúrodnenie pôdy.14)

(2) Za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe sa odvádzajú po čas odňatia každoročne do štátnych fondov na zúrodnenie pôdy sumy podľa osobitných predpisov;14) odvod sa platí zo zisku podniku, prípadne so súhlasom príslušného ministerstva financií z fondu škôd a náhrad.

(3) Za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe na zariadenie staveniska platí odvod investor z investičných prostriedkov.

Fondy podnikov

§ 11

(1) Fondy podnikov sústreďujú účelové zdroje na financovanie podnikových potrieb.

(2) Podniky utvárajú za podmienok ďalej uvedených

a) fondy hmotnej zainteresovanosti:

1. fond kultúrnych a sociálnych potrieb (§ 12),

2. fond odmien (§ 13),

3. fond drobných podnikových investícií (§ 14);

b) ostatné fondy:

1. obratový fond (§ 15),

2. fond výstavby (§ 16),

3. rizikový fond (§ 17),

4. rezervný fond (§ 18).

Odborové podniky bez pridružených národných podnikov utvárajú aj odborový fond technického rozvoja prídelom zo zisku.

(3) Podnik môže so súhlasom nadriadeného ústredného orgánu, vydaným po dohode s príslušným ministerstvom financií, utvárať ďalšie účelové fondy.

(4) Zostatky fondov podnikov ku koncu roka sa prevádzajú do nasledujúceho roka.

§ 12

Fond kultúrnych a sociálnych potrieb

(1) Fond kultúrnych a sociálnych potrieb utvárajú podniky za podmienok ustanovených osobitným predpisom15) prídelom zo zisku podľa normatívu, prípadne prídelom z redistribúcie zisku od nadriadeného orgánu, prípadne prídelom z odborového alebo rezortného rezervného fondu.

(2) Spôsob použitia prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb upravuje osobitný predpis.16)

§ 13

Fond odmien

(1) Fond odmien utvárajú podniky za podmienok ustanovených osobitným predpisom17) prídelom zo zisku, prípadne prídelom z redistribúcie zisku od nadriadeného orgánu. Fond odmien sa môže doplniť

a) z odborového rezervného fondu, prípadne z rezortného rezervného fondu,

b) z ďalších zdrojov určených osobitným predpisom.17)

(2) Prevody z iných fondov, než ktoré sú uvedené v odseku 1, do fondu odmien a prevody medzi fondmi odmien podnikov nie sú dovolené, pokiaľ osobitné predpisy18) neustanovujú inak. Z fondu odmien možno po dohode s príslušným orgánom Revolučného odborového hnutia prevádzať prostriedky do iných fondov.

(3) Spôsob použitia prostriedkov fondu odmien upravuje osobitný predpis.17)

§ 14

Fond drobných podnikových investícií

(1) Fond drobných podnikových investícií utvárajú priemyselné a stavebné podniky riadené ústrednými orgánmi, ktoré určí vláda Československej socialistickej republiky.

(2) Fond drobných podnikových investícií sa utvára prídelom zo zisku podľa normatívu; v podnikoch s plánovanou stratou alebo s relatívne nízkou tvorbou zisku sa utvára pevnou sumou za podmienok určených nadriadeným ústredným orgánom po dohode s príslušným ministerstvom financií.

(3) Normatív určí podniku nadriadený orgán určitým percentom z plánovaného zisku podniku, a to s prihliadnutím na celkovú obstarávaciu cenu všetkých strojov a zariadení podniku a na stupeň ich opotrebenia. Polovica určeného percenta je závislá od ukazovateľa rentability k výrobným fondom,19) druhá polovica od ukazovateľa, ktorý určí nadriadený orgán zo zoznamu ukazovateľov určených ústredným orgánom po dohode s príslušnou plánovacou komisiou a príslušným ministerstvom financií.

(4) Základ skutočného prídelu fondu sa vypočíta z bilančného zisku podľa určeného normatívu; časť bilančného zisku pripadajúca na nadplánový zisk (prípadne zníženie straty o proti plánu) sa však zahrnie do základu len vo výške 40 %. Z takto určeného základu sa vykoná prídel do fondu podľa plnenia každého ukazovateľa (odsek 3) s tým, že sa pri splnení a prekročení plánovaného ukazovateľa sadzba normatívu nemení, pri neplnení plánovaného ukazovateľa sa sadzba znižuje a pri neplnení v určenej hranici zaniká. Podrobnosti pre podriadené výrobné hospodárske jednotky a podniky ustanovuje nadriadený ústredný orgán po dohode s príslušným ministerstvom financií.

(5) Ďalšími zdrojmi fondu drobných podnikových investícií okrem prídelu podľa normatívu sú:

a) 50 % z tržieb za predané stroje a zariadenia, ktoré boli súčasťou základných prostriedkov a investícií podniku,

b) 50 % zo zisku z likvidovaných strojov a zariadení,

c) 30 % z cenového zvýhodnenia za technicky pokrokové výrobky a za výrobky zaradené pri hodnotení do 1. stupňa akosti.

Celková výška prídelov z týchto ďalších zdrojov môže však byť najviac 25 % celkového plánovaného prídelu do fondu drobných podnikových investícií. Nadriadené ústredné orgány môžu percentá určené pod písmenami a) až c) znížiť.

(6) Fond drobných podnikových investícií sa znižuje o 30 % z cenového znevýhodnenia technicky zastaraných výrobkov a výrobkov zaradených pri hodnotení do 3. stupňa akosti.

(7) Fond drobných podnikových investícií sa používa na financovanie stavieb do 2 mil. Kčs rozpočtových nákladov a strojov a zariadení nezahrnutých do rozpočtu stavieb, a to predovšetkým

a) na investície realizujúce výsledky technického rozvoja a na racionalizačné investície s časom návratnosti najviac 5 rokov,

b) na stroje a zariadenia modernizačného charakteru, včítane ich montáže a zabudovania,

c) na investície slúžiace na ochranu zdravia pracujúcich a na zvýšenie bezpečnosti a hygieny práce.

(8) Peňažné prostriedky fondu drobných podnikových investícií sa ukladajú na samostatný účet zriadený v Štátnej banke československej.

(9) Prevody z fondu drobných podnikových investícií do iných fondov (okrem fondu výstavby) nie sú dovolené.

(10) V priebehu roka sa vykonávajú preddavkové prídely do fondu drobných podnikových investícií štvrťročne podľa plnenia príslušných ukazovateľov za uplynulé obdobie; prídel sa vykoná v lehote určenej na predloženie účtovných výkazov za sledované obdobie.

§ 15

Obratový fond

(1) Obratový fond slúži na krytie časti zásob. Podniky ho utvárajú v nadväznosti na ukazovatele prírastku obratového fondu na prírastku zásob alebo podielu obratového fondu na zásobách, a to prídelmi zo zisku, prípadne prídelmi od nadriadeného orgánu alebo dotáciami zo štátneho rozpočtu.

(2) Obratový fond neutvárajú obchodné, odbytové a zásobovacie organizácie a organizácie výskumnej a vývojovej základne, prípadne ďalšie organizácie, ktoré určí príslušné ministerstvo financií po dohode so Štátnou bankou československou na návrh nadriadeného ústredného orgánu.

(3) Prídely do obratového fondu zo zisku sa vykonávajú vo výške skutočnej potreby, maximálne však do výšky plánu.

(4) Obratové fondy sa môžu znovu rozdeľovať; spôsob a podmienky tohto znovu rozdeľovania upravuje osobitný predpis.20)

(5) Prevody z obratového fondu do iných fondov nie sú dovolené.

§ 16

Fond výstavby

(1) Fond výstavby utvárajú podniky

a) prídelom z odpisov,

b) prídelom zo zisku,

c) z tržieb z predaja základných prostriedkov a investícií (v podnikoch, ktoré tvoria fond drobných podnikových investícií, z časti týchto tržieb po prídele do fondu drobných podnikových investícií),

d) prídelom od nadriadeného orgánu,

e) z príspevkov a podielov od iných organizácií podľa osobitných predpisov,21)

f) prevodom z iných fondov, pokiaľ to dovoľuje toto nariadenie alebo osobitný predpis,22)

g) účelovými dotáciami zo štátneho rozpočtu alebo štátnych fondov.

(2) Prídely z odpisov do fondu výstavby vykonávajú podniky mesačne vo výške skutočnej tvorby odpisov, a to prevodom zdrojov a prostriedkov, najneskoršie v lehote určenej na predloženie účtovných výkazov za príslušný mesiac. Prídely zo zisku do fondu výstavby vykonávajú podniky vo výške skutočnej potreby, maximálne však do výšky plánu.

(3) Fond výstavby sa používa

a) na financovanie investičnej výstavby, iných investícií, projektovej dokumentácie a autorského dozoru,

b) na úhradu splátok investičných a racionalizačných úverov, s výnimkou prekleňovacích úverov,

c) na úhradu príspevkov a podielov iným investorom,

d) na úhradu odvodov z odpisu na redistribúciu,

e) na iné účely podľa osobitných predpisov.23)

(4) Ak podnik financuje investíciu z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb,24) prevedie pred začiatkom financovania potrebné zdroje do fondu výstavby; na tento prevod je potrebný súhlas príslušného orgánu Revolučného odborového hnutia.

(5) Prevody z fondu výstavby do iných fondov nie sú dovolené.

(6) Peňažné prostriedky fondu výstavby sa ukladajú na samostatný účet zriadený v Štátnej banke československej.

§ 17

Rizikový fond

(1) Podniky môžu utvárať rizikový fond so súhlasom nadriadeného ústredného orgánu. Tento orgán môže určiť, v ktorých podnikoch sa musí rizikový fond utvoriť.

(2) Spôsob tvorby a použitia rizikového fondu určí nadriadený ústredný orgán po dohode s príslušným ministerstvom financií.

§ 18

Rezervný fond

(1) Rezervný fond slúži na pokrytie mimoriadnych hospodárskych rizík vyplývajúcich z výskumnej a vývojovej činnosti. Utvárajú ho organizácie výskumnej a vývojovej základne, a to prídelom zo zisku.

(2) Spôsob tvorby a použitia rezervného fondu určí nadriadený ústredný orgán po dohode s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj, prípadne s Ministerstvom výstavby a techniky Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvom výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „príslušný ústredný orgán pre technický a investičný rozvoj“) a s príslušným ministerstvom financií.

Financovanie potrieb podniku

§ 19

Financovanie obežných prostriedkov

(1) Zdrojom financovania obežných prostriedkov podnikov sú vlastné zdroje podnikov, prevádzkové úvery a ostatné zdroje.

(2) Podrobnosti o financovaní obežných prostriedkov upravuje osobitný predpis.25)

§ 20

Financovanie investičnej výstavby

Zdrojom financovania investičnej výstavby sú vlastné zdroje podnikov, prídely z centralizovaných zdrojov od nadriadených orgánov, investičný úver, dotácie zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov národných výborov, prípadne iné zdroje určené osobitnými predpismi.26) Spôsob financovania investičnej výstavby upravuje osobitný predpis.27)

§ 21

Financovanie technického rozvoja

(1) Náklady na riešenie úloh a prác podnikových plánov rozvoja vedy a techniky zahŕňajú podniky do nákladov svojej činnosti prostredníctvom rezervy na technický rozvoj určenej vo finančnom pláne sumou zabezpečujúcou úlohy a práce podnikového plánu rozvoja vedy a techniky, schválenou nadriadeným orgánom. Nadriadený ústredný orgán si môže vo výrobných hospodárskych jednotkách s činnosťou vo vybraných odboroch vyhradiť toto schválenie po dohode s príslušným ústredným orgánom pre technický a investičný rozvoj.

(2) Podrobnosti o použití rezervy na technický rozvoj upravuje osobitný predpis.28)

§ 22

Hodnotenie ročných výsledkov

(1) V rámci ročnej účtovnej uzávierky zistí podnik hospodársky výsledok, ďalej zhodnotí výsledky hospodárskej činnosti za uplynulý rok. Zisk je povinný použiť podľa tohto nariadenia.

(2) Ročnú účtovnú závierku schvaľuje nadriadený orgán.29)

HLAVA 2 FINANČNÉ HOSPODÁRENIE VÝROBNÝCH HOSPODÁRSKYCH JEDNOTIEK

§ 23

(1) Generálne riaditeľstvo hospodári oddelene

a) s vlastnými zdrojmi a prostriedkami podnikového charakteru obdobne ako podniky; tieto zdroje a prostriedky utvára jednak z tržieb a iných výnosov vlastných a pridružených činností, jednak z príspevkov podnikov na úhradu nákladov činnosti generálneho riaditeľstva,

b) so zdrojmi a prostriedkami výrobných hospodárskych jednotiek utváranými z dodatkových, prípadne iných odvodov podnikov a so zdrojmi a prostriedkami z redistribúcie medzi výrobnými hospodárskymi jednotkami; z týchto prostriedkov utvára generálne riaditeľstvo odborové fondy,

c) s ďalšími zdrojmi a prostriedkami podľa osobitných predpisov.

(2) Generálne riaditeľstvo utvára odborový fond výstavby, odborový fond technického rozvoja a odborový rezervný fond a ďalej za podmienok ustanovených v § 27 odborový fond geologických prác a za podmienok ustanovených v § 28 odborový fond škôd a náhrad; môže tiež utvárať (dopĺňať) rizikový fond obdobne podľa § 17 a ďalšie odborové účelové fondy obdobne podľa § 11 ods. 3. Nadriadený ústredný orgán po dohode s príslušným ministerstvom financií môže generálnemu riaditeľstvu tvorbu určitého účelového odborového fondu uložiť.

(3) Peňažné prostriedky odborových fondov sa ukladajú na samostatné účty zriadené v Štátnej banke československej.

(4) Zostatky odborových fondov ku koncu roka sa prevádzajú do nasledujúceho roka.

§ 24

Odborový fond výstavby

(1) Odborový fond výstavby utvára generálne riaditeľstvo

a) centralizáciou odpisov od podriadených podnikov,

b) prídelom zo zisku výrobnej hospodárskej jednotky,

c) prídelom z centralizovaného zisku a z centralizovaných odpisov ústredného orgánu,

d) z príspevkov a podielov od iných organizácií podľa osobitných predpisov,30)

e) prevodom z iných fondov, pokiaľ to dovoľuje toto nariadenie alebo osobitný predpis.31)

(2) Prostriedky odborového fondu výstavby používa generálne riaditeľstvo

a) na úhradu odvodu z odpisov uloženého ústredným orgánom, ktorý sa použije na redistribúciu odpisov medzi výrobnými hospodárskymi jednotkami alebo na odvod odpisov do štátneho rozpočtu,

b) na plánované prídely do fondov výstavby podriadených podnikov,

c) na financovanie plánovaných investícií výrobnej hospodárskej jednotky, ktorých investorom je generálne riaditeľstvo, a na úhradu splátok investičných a racionalizačných úverov poskytnutých generálnemu riaditeľstvu pre výrobnú hospodársku jednotku, a to prevodom do fondu výstavby generálneho riaditeľstva,

d) na poskytovanie príspevkov a podielov iným investorom podľa osobitných predpisov,32)

e) na ostatné použitie podľa osobitných predpisov (napr. na realizáciu záruk za úvery).

§ 25

Odborový fond technického rozvoja

(1) Odborový fond technického rozvoja utvára generálne riaditeľstvo

a) z príspevkov od podriadených podnikov okrem organizácií výskumnej a vývojovej základne,

b) z príjmov33) získaných pri riešení úloh financovaných z tohoto fondu,

c) z účelových dotácií od nadriadeného orgánu, prípadne z iných zdrojov podľa osobitného predpisu.33)

(2) Výška tvorby odborového fondu technického rozvoja sa určí vo finančnom pláne výrobnej hospodárskej jednotky sumou zabezpečujúcou úlohy a práce odborového plánu rozvoja vedy a techniky a podielové financovanie úloh štátnych a rezortných plánov rozvoja vedy a techniky. Túto sumu schvaľuje nadriadený ústredný orgán po dohode s príslušným ústredným orgánom pre technický a investičný rozvoj a s príslušným ministerstvom financií.

(3) Prostriedky odborového fondu technického rozvoja používa generálne riaditeľstvo na financovanie úloh odborového plánu rozvoja vedy a techniky, na ďalšie účely určené osobitným predpisom,34) prípadne na dotácie podriadeným organizáciám na financovanie technického rozvoja.

(4) Podrobnosti o použití odborového fondu technického rozvoja ustanovuje osobitný predpis.34)

(5) Odborový fond technického rozvoja nemusia zriaďovať generálne riaditeľstvá spravované Ministerstvom obchodu Českej socialistickej republiky a Ministerstvom obchodu Slovenskej socialistickej republiky, pokiaľ tak určia tieto ministerstvá.

§ 26

Odborový rezervný fond

(1) Odborový rezervný fond utvára generálne riaditeľstvo prídelom zo zisku centralizovaného od podriadených podnikov v rámci redistribúcie; ďalším zdrojom môžu byť aj sankcie podľa § 82 ods. 3 a § 83 ods. 1 písm. a) č. 1.

(2) Nadriadený ústredný orgán určí v rámci svojho finančného plánu výšku prídelu do odborového rezervného fondu určitým percentom zo zisku za celú výrobnú hospodársku jednotku a limit jeho maximálneho zostatku. Vo výnimočných prípadoch (napríklad pri výrobnej hospodárskej jednotke vykazujúcej stratu) môže nadriadený ústredný orgán v rámci svojho finančného plánu určiť prídel absolútnou sumou. Suma prevyšujúca limit maximálneho zostatku odborového rezervného fondu ku koncu roka sa prevedie do rezortného rezervného fondu.

(3) Odborový rezervný fond používa generálne riaditeľstvo

a) na dotácie podriadeným podnikom, najmä do fondov kultúrnych a sociálnych potrieb podriadených podnikov podľa osobitných predpisov35) a na úhradu ich neplánovaných strát,

b) na úhradu strát, prípadne vyšších nákladov vzniknutých podnikom z rozhodnutia generálneho riaditeľstva,

c) na úhradu peňažných odmien v socialistickom súťažení a na ostatné dotácie do fondov odmien podnikov nad určený normatív alebo limit (do výšky rezervy utvorenej pri rozpise normatívov alebo limitov fondu odmien) a na poskytovanie príspevkov na výchovu učňov podľa osobitných predpisov,36)

d) na iné úhrady ustanovené osobitnými predpismi.36)

(4) Prostriedky odborového rezervného fondu používa generálne riaditeľstvo aj na poskytnutie dočasnej finančnej výpomoci podriadeným podnikom na preklenutie výkyvov v ich finančnom hospodárení, najdlhšie však do času ročného zúčtovania.

(5) Generálne riaditeľstvá v pôsobnosti ministerstiev poľnohospodárstva a výživy, ktoré utvárajú osobitný rezervný fond na krytie rozdielu v digescii cukrovej repy, dotujú povinne príslušnými sumami tento fond v rokoch, keď digescia alebo množstvo prekročia plánovanú výšku, na krytie rozdielu pre prípady, keď digescia alebo množstvo poklesnú pod plánovanú výšku.

§ 27

Odborový fond geologických prác

(1) Odborový fond geologických prác utvárajú so súhlasom príslušného ministerstva financií generálne riaditeľstvá, v pôsobnosti ktorých sa ťažia nerastné suroviny, a to z príspevkov od podriadených podnikov, prípadne z centralizovaných zdrojov.

(2) Odborový fond geologických prác sa používa predovšetkým na financovanie predbežného a podrobného geologického prieskumu ložísk, včítane prevodov preskúmaných zásob do vyšších kategórií alebo ich prehodnotenia.

(3) Podrobnosti o tvorbe a použití odborového fondu geologických prác upravuje osobitný predpis.37)

§ 28

Odborový fond škôd a náhrad

(1) Odborový fond škôd a náhrad môžu utvárať so súhlasom príslušného ministerstva financií generálne riaditeľstvá, v pôsobnosti ktorých sa uskutočňuje vyhľadávanie a prieskum ložísk, výstavba alebo likvidácia banských diel a zariadení a dobývanie a ťažba nerastov, ako aj ich úprava a zošľachťovanie v súvislosti s dobývaním. Fond sa utvára z príspevkov od podriadených podnikov, prípadne z centralizovaných zdrojov.

(2) Fond sa používa predovšetkým na financovanie škôd vzniknutých činnosťou uvedenou v odseku 1 na hmotnom majetku iných socialistických organizácií a na majetku občanov.

(3) Prostriedky tohto fondu nemožno prevádzať do iných fondov a na iné účely, s výnimkou fondu výstavby.

HLAVA 3 FINANČNÉ HOSPODÁRENIE KONCERNOV

§ 29

(1) Koncerny utvárajú a používajú finančné zdroje obdobne podľa § 4, 5 a 6.

(2) Pre vykonávanie odvodov, dodatkových odvodov a odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe koncernom platia obdobne § 7 ods. 1 písm. a), b) a d), § 8 ods. 2 písm. b), § 9 a § 10.

(3) Koncerny utvárajú a používajú tieto koncernové fondy:

a) fond kultúrnych a sociálnych potrieb, fond odmien, fond drobných podnikových investícií, obratový fond, fond výstavby, prípadne aj rizikový fond a iné účelové fondy; pre tvorbu a použitie týchto fondov platia primerane § 11 ods. 3 a 4 a § 12 až 17,

b) fond technického rozvoja, rezervný fond, fond geologických prác, fond škôd a náhrad a iné účelové fondy; pre tvorbu a použitie týchto fondov platia primerane § 23 ods. 2 až 4 a § 25 až 28 s tým, že prídely do fondov odmien koncernových podnikov a koncernových účelových organizácií (ďalej len „koncernové podniky“) na úhradu peňažných odmien v socialistickom súťažení a na ostatné dotácie nad určený normatív alebo limit sa uskutočňujú z koncernového fondu odmien.

(4) Koncerny môžu zo svojich fondov v súlade so štatútom koncernu poskytovať prídely, z fondu výstavby aj pôžičky do príslušných fondov koncernových podnikov.

(5) Ku dňu svojho zriadenia môžu koncerny centralizovať zostatky fondov podnikov, s výnimkou fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a fondu odmien.

(6) Koncerny môžu zriadiť koncernový účet redistribúcie zisku.

§ 30

Koncernové podniky utvárajú a používajú fond kultúrnych a sociálnych potrieb a fond odmien podľa osobitných predpisov.38) Môžu utvárať a používať aj ďalšie podnikové fondy uvedené v tomto nariadení, ak tak ustanovuje štatút koncernu, ktorý môže tiež upraviť spôsob utvárania finančných zdrojov koncernových podnikov a uskutočňovanie ich redistribúcie.

§ 31

Pre finančné hospodárenie koncernov platia obdobne § 19, 20 a 22.

HLAVA 4 SÚČINNOSŤ ÚSTREDNÝCH ORGÁNOV PRI HOSPODÁRENÍ ŠTÁTNYCH HOSPODÁRSKYCH ORGANIZÁCIÍ, ORGANIZÁCIÍ ZAHRANIČNÉHO OBCHODU A VÝROBNÝCH HOSPODÁRSKYCH JEDNOTIEK

§ 32

Ústredné orgány vykonávajú v rámci svojej riadiacej činnosti znovu rozdelenie zdrojov medzi výrobné hospodárske jednotky, koncerny a priamo podriadené podniky a zriaďujú rezortné účelové fondy.

§ 33

(1) Ústredné orgány utvárajú za podmienok ďalej uvedených tieto fondy:

a) rezortný fond technického rozvoja,

b) rezortný rezervný fond,

c) rezortný fond výstavby,

d) ďalšie účelové fondy so súhlasom príslušného ministerstva financií.

(2) Peňažné prostriedky rezortných fondov sa ukladajú na samostatné účty zriadené v Štátnej banke československej.

(3) Zostatky fondov ústredných orgánov ku koncu roka sa prevádzajú do nasledujúceho roka.

§ 34

Rezortný fond technického rozvoja

(1) Rezortný fond technického rozvoja utvárajú ústredné orgány, ktoré zostavujú rezortný plán rozvoja vedy a techniky. Fond sa tvorí z týchto zdrojov:

a) z časti zdrojov odborových a koncernových fondov technického rozvoja, ktorej výšku určí ústredný orgán,

b) z príspevkov priamo podriadených organizácií, s výnimkou organizácií výskumnej a vývojovej základne; ich výšku určí ústredný orgán,

c) z príjmov39) získaných pri riešení úloh financovaných z tohoto fondu,

d) z účelových dotácií zo štátneho rozpočtu v niektorých odvetviach, prípadne z iných zdrojov podľa osobitného predpisu.39)

(2) Výška rezortného fondu technického rozvoja sa určí vo finančnom pláne ústredného orgánu sumou zabezpečujúcou úlohy a práce rezortného plánu rozvoja vedy a techniky, prípadne dotácie výrobným hospodárskym jednotkám a koncernom, ako aj priamo podriadeným podnikom po dohode s príslušným ústredným orgánom pre technický a investičný rozvoj.

(3) Rezortný fond technického rozvoja sa používa na financovanie úloh rezortného plánu rozvoja vedy a techniky, na ďalšie účely ustanovené osobitným predpisom39) a prípadne na dotácie výrobným hospodárskym jednotkám a koncernom, ako aj priamo podriadeným podnikom na úlohy a vybrané činnosti v oblasti vedy a techniky.

(4) Podrobnosti o použití rezortného fondu technického rozvoja ustanovuje osobitný predpis.40)

§ 35

Rezortný rezervný fond

(1) Rezortný rezervný fond utvárajú ústredné orgány centralizáciou

a) časti zisku výrobných hospodárskych jednotiek a koncernov vo výške určeného percenta z ročnej tvorby ich odborových a koncernových rezervných fondov,

b) časti zisku priamo podriadených podnikov, ktorá sa určí vo finančnom pláne určitým percentom alebo absolútnou sumou,

c) nadlimitných zostatkov odborových a koncernových rezervných fondov podriadených výrobných hospodárskych jednotiek a koncernov.

Zdrojom tohto fondu sú aj sankcie podľa § 82 ods. 2 a § 83 ods. 1 písm. a) č. 1.

(2) Vo finančnom pláne ústredného orgánu sa určuje limit maximálneho zostatku rezortného rezervného fondu ku koncu roka, a to určitým percentom z plánovaného zisku za ústredný orgán alebo absolútnou sumou. Nadlimitný zostatok sa použije na financovanie plánovaných potrieb v nasledujúcom roku.

(3) Rezortný rezervný fond sa používa pre priamo podriadené podniky, výrobné hospodárske jednotky a koncerny obdobne podľa § 26.

§ 36

Rezortný fond výstavby

Rezortný fond výstavby utvára ústredný orgán, ktorý spravuje aspoň dva priamo podriadené podniky. Pre tvorbu a použitie tohto fondu platí obdobne § 24.

HLAVA 5 REDISTRIBÚCIA (ZNOVUROZDEĽOVANIE) FINANČNÝCH ZDROJOV

§ 37

(1) Premetom redistribúcie sú zisk a odpisy utvárané podnikmi a centralizované výrobnými hospodárskymi jednotkami a ústrednými orgánmi formou dodatkových odvodov, vedené na účtoch redistribúcie zisku a odpisov, prípadne vo fondoch výstavby.

(2) Vo finančnom pláne sa určí redistribúcia zdrojov pevnou sumou na základe prepočtu plánovaných zdrojov a potrieb; redistribúcia musí byť na úrovni ústredného orgánu vyrovnaná. Zisk, ktorý zostane podniku, prípadne výrobnej hospodárskej jednotke a koncernu, sa znovu rozdeľuje po úhrade odvodov a prídelov do fondov a po prípadnom plánovanom ostatnom použití zisku so súhlasom nadriadeného orgánu na určené účely podľa právnych predpisov. Odpisy sa znovu rozdeľujú s prihliadnutím na ďalšie zdroje financovania investícií. Zmeny v redistribúcii sa uskutočňujú len súčasne so zmenou finančného plánu.

(3) Ak sa ročná skutočná tvorba zisku odchyľuje od plánovanej, znovu rozdeľuje sa utvorený zisk zostávajúci podniku, prípadne výrobnej hospodárskej jednotke a koncernu po splnení odvodov a prídelov a po prípadnom ostatnom použití zisku so súhlasom nadriadeného orgánu na určené účely podľa právnych predpisov. Ak sa ročná skutočná tvorba odpisov odchyľuje od plánovanej, odpisy sa znovu rozdeľujú podľa ich skutočnej tvorby.

(4) Redistribúciou zdrojov sa nesmú zastierať rozdiely medzi dobre a zle hospodáriacimi podnikmi a výrobnými hospodárskymi jednotkami, prípadne koncernmi.

(5) Pri redistribúcii zdrojov vnútri výrobných hospodárskych jednotiek spravovaných orgánmi republík s podnikmi na území Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky sú orgány uskutočňujúce, prípadne navrhujúce redistribúciu povinné prerokovať uskutočnenie, prípadne návrhy s ministerstvom financií druhej republiky. Pokiaľ ide o výrobné hospodárske jednotky spravované federálnymi orgánmi, informujú orgány uskutočňujúce, prípadne navrhujúce redistribúciu o uskutočnení, prípadne o návrhoch ministerstvá financií Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.

§ 38

Redistribúcia vnútri výrobných hospodárskych jednotiek

Generálne riaditeľstvo znovu rozdeľuje zisk a odpisy tak, že centralizuje tieto zdroje od podriadených podnikov a používa ich na prídely podriadeným podnikom, prípadne na tvorbu odborových fondov.

§ 39

Redistribúcia medzi výrobnými hospodárskymi jednotkami, koncernmi a medzi podnikmi priamo podriadenými ústrednému orgánu

Ústredný orgán znovu rozdeľuje zisk a odpisy medzi jemu podriadenými výrobnými hospodárskymi jednotkami, koncernmi a podnikmi tak, že centralizuje tieto zdroje od výrobných hospodárskych jednotiek, koncernov a priamo podriadených podnikov a používa ich na prídely týmto organizáciám, na tvorbu rezortných fondov, prípadne na odvod odpisov do štátneho rozpočtu.

§ 40

Dodatkové odvody na znovu rozdelenie prostriedkov vykonávajú výrobné hospodárske jednotky a koncerny vo výške a lehotách určených ústredným orgánom.

§ 41

V rámci redistribúcie zdrojov poskytne nadriadený orgán podnikom, výrobným hospodárskym jednotkám a koncernom, ktoré plánujú ako výsledok hospodárenia stratu, dotáciu v pláne na úhradu tejto straty. Do dotácie sa zahrnú aj prídely do fondov hmotnej zainteresovanosti podľa normatívov a na ostatné účely.

§ 42

Podrobnosti o redistribúcii zisku a odpisov, včítane preddavkov na dodatkové odvody v priebehu roka, upravuje osobitný predpis.41)

DRUHÁ ČASŤ

POĽNOHOSPODÁRSTVO

§ 43

Použitie zisku

Podniky uvedené v § 2 ods. 3 utvárajú a používajú finančné zdroje42) obdobne podľa § 4 a 5 a zriaďujú fondy obdobne podľa § 11 s týmito odchýlkami:

a) nezriaďujú fond drobných podnikových investícií,

b) zriaďujú fond bytovej výstavby.

§ 44

Odvody podnikov

Podniky vykonávajú odvody a platby daní obdobne podľa § 7, § 9 ods. 1 a 3 a § 10 a platia príspevky príslušným nadriadeným orgánom vo výške určenej Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky. Ak sú podniky podriadené generálnemu riaditeľstvu, vykonávajú aj odvody obdobne podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a).

§ 45

Použitie odpisov

O použití odpisov platí obdobne § 6 s tým, že generálne riaditeľstvo pri redistribúcii prostriedkov postupuje obdobne podľa § 38.

Fondy podnikov

§ 46

Fond kultúrnych a sociálnych potrieb

Pre tvorbu a použitie fondu kultúrnych a sociálnych potrieb platí obdobne § 12.

§ 47

Fond odmien

O fonde odmien platí obdobne § 13 s tým, že sa môže tiež dopĺňať z rezervného fondu podniku.

§ 48

Obratový fond

(1) Zdrojom krytia obežných prostriedkov podnikov je predovšetkým obratový fond; dopĺňa sa prídelmi zo zisku podniku, prípadne prídelmi od nadriadeného orgánu alebo dotáciami zo štátneho rozpočtu. Pre financovanie obežných prostriedkov platí primerane § 19.

(2) Zásoby štátnych hmotných rezerv v poľnohospodárskych nákupných a zásobovacích podnikoch sa kryjú obratovým fondom.

§ 49

Fond výstavby

Pri tvorbe a použití fondu výstavby platí obdobne § 16 s tým, že zdrojom fondu výstavby sú celé tržby z predaja základných prostriedkov a investícií; fond výstavby sa používa aj na úhradu príspevkov a členských podielov pri obstarávaní spoločných investícií podľa osobitných predpisov.43)

§ 50

Rizikový fond

O tvorbe a použití rizikového fondu platí obdobne § 17.

§ 51

Rezervný fond

V rezervnom fonde sústreďujú podniky zdroje potrebné na preklenutie výkyvov svojho hospodárenia. Rezervný fond sa utvára a dopĺňa prídelmi zo zisku, prípadne ďalšími zdrojmi podľa osobitných predpisov;44) používa sa za podmienok ustanovených Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom financií Českej socialistickej republiky alebo s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky. Rezervný fond možno použiť na prídely do ostatných fondov.

§ 52

Fond bytovej výstavby

(1) Fond bytovej výstavby utvárajú podniky podľa potreby na zabezpečenie stabilizácie pracovných síl v poľnohospodárstve.

(2) Zdrojmi fondu bytovej výstavby sú:

a) vlastné zdroje podniku na podnikovú bytovú výstavbu, včítane splátok pôžičiek,

b) dotácie (subvencie) na financovanie bytovej výstavby.

(3) Podrobnosti o použití fondu bytovej výstavby, najmä podmienky pre poskytovanie pôžičiek pracovníkom na družstevnú a individuálnu bytovú výstavbu ustanovujú osobitné predpisy.45)

§ 53

Náklady na technický rozvoj

O financovaní nákladov na technický rozvoj platí obdobne § 21.

§ 54

Ďalšie finančné vzťahy

(1) Pre finančné hospodárenie generálnych riaditeľstiev platia obdobne § 23 až 28, § 37, 38, 41 a 42.

(2) Na Ministerstve poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a na Ministerstve poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky sa utvárajú rezortné fondy obdobne podľa § 33 a redistribúcia sa uskutočňuje obdobne podľa § 37 a § 39 až 42.

(3) Štátnym poľnohospodárskym podnikom sa poskytujú zo štátneho rozpočtu podľa zásad ustanovených vládou Československej socialistickej republiky

a) diferenciálne príplatky pre podniky hospodáriace v horších podmienkach, než na základe ktorých boli určené základné nákupné ceny,

b) príplatky charakteru prémií a príplatky k cenám poľnohospodárskych výrobkov,

c) účelové subvencie na podporu spoločensky významných opatrení na rozvoj poľnohospodárskej výroby, najmä na zabezpečenie stabilizácie a reprodukcie pracovných síl, na čiastočnú úhradu výrobných a nevýrobných investícií, na rozvoj koncentrácie a špecializácie poľnohospodárskej výroby, na ozdravovanie hovädzieho dobytka a ošípaných a na bytovú výstavbu,

d) účelové dotácie ekonomicky neupevneným podnikom na zvýšenie ich hmotného záujmu na zabezpečení konsolidácie v súlade s plnením úloh štátneho plánu.

(4) O financovaní investičnej výstavby a o hodnotení výsledkov platia primerane § 20 a 22.

TRETIA ČASŤ

ŠTÁTNE HOSPODÁRSKE ORGANIZÁCIE, KTORÝCH VZŤAH K ŠTÁTNEMU ROZPOČTU URČUJE FINANČNÝ PLÁN

§ 55

(1) Ustanovenia tejto časti sa vzťahujú

a) na štátne hospodárske organizácie

- železničnej a vodnej dopravy, včítane priemyselných, stavebných a ostatných štátnych hospodárskych organizácií železničnej dopravy,

- spojov,

- štátnych lesov,

- vodného hospodárstva (podniky povodí a investorské vodohospodárske organizácie),

- štátneho a armádneho filmu,

- geodézie a kartografie,

- vojenských kúpeľných a rekreačných zariadení,

- peňažníctva a poisťovníctva,

b) na výpočtové strediská, ak sú štátnymi hospodárskymi organizáciami.

(2) Federálne ministerstvo financií môže na základe návrhu príslušného ústredného orgánu federácie rozhodnúť, že štátna nepriemyselná hospodárska organizácia spravovaná týmto orgánom, ktorá nie je uvedená v odseku 1 a nepodlieha odvodu zo zisku, dôchodkovej dani ani poľnohospodárskej dani zo zisku podľa osobitných predpisov,46) sa spravuje ustanoveniami tretej časti. Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky môže rozhodnúť obdobne pri štátnych nepriemyselných hospodárskych organizáciách spravovaných ústredným orgánom republiky.

§ 56

Finančný vzťah k štátnemu rozpočtu

(1) Spôsob financovania plánovaných potrieb podnikov a ich záväzný finančný vzťah k štátnemu rozpočtu sa určí vo finančnom pláne a v štátnom rozpočte podľa ustanovení tejto časti.

(2) Záväzným finančným vzťahom podniku k štátnemu rozpočtu sa rozumie rozdiel medzi plánovanou tvorbou zdrojov a plánovanými potrebami, vyplývajúci zo schváleného finančného plánu podniku; tento rozdiel sa vyjadruje odvodom voľného zostatku zisku alebo neinvestičnou dotáciou, prípadne aj investičnou dotáciou.

(3) Vo finančnom pláne podniku sa plánuje tvorba finančných zdrojov a ich použitie; zabezpečujú sa všetky plánované potreby na prevádzku aj investície.

(4) Finančný plán podniku schvaľuje jeho nadriadený orgán.

§ 57

Pre finančné hospodárenie podnikov a ich hmotnej zainteresovanosti platia obdobne § 4, 5, 6, 11 (s výnimkou fondu drobných podnikových investícií), § 12, 13 a § 15 až 22.

§ 58

Odvody a príspevok na sociálne zabezpečenie

Podniky vykonávajú odvody a platia príspevok na sociálne zabezpečenie podľa osobitných predpisov47) a ďalej, pokiaľ im boli uložené, aj

a) odvod z odpisov na znovu rozdelenie a odvody podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a d) a § 8,

b) príspevok podľa § 7 ods. 2,

c) odvod voľného zostatku zisku do štátneho rozpočtu; ziskom sa rozumie bilančný zisk.

§ 59

(1) Ročná povinnosť odvodu podľa § 58 písm. c) sa podniku ustanovuje vo finančnom pláne.

(2) Pri zúčtovaní odvodu voľného zostatku zisku so štátnym rozpočtom podnik

a) odvedie celý zisk, ktorý nebol podľa príslušných právnych predpisov pridelený do fondov alebo ktorý sa nepoužil na iné účely,

b) upraví odvod voľného zostatku zisku určený finančným plánom o rozdiel medzi plánovanými a skutočnými ostatnými odvodmi do štátneho rozpočtu alebo rozpočtu národného výboru a ďalej o rozdiel medzi plánovanými a skutočnými prídelmi do fondov hmotnej zainteresovanosti podľa normatívov, ako aj do ostatných fondov, maximálne však do výšky plánovaného prídelu ostatným fondom.

Spôsob vykonávania odvodov

§ 60

Podniky vykonávajú

a) odvody generálnemu riaditeľstvu podľa § 8,

b) dodatkové odvody podľa § 9,

c) odvod za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe podľa § 10,

d) odvod voľného zostatku zisku do štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov.48)

§ 61

Spôsob vykonávania odvodu voľného zostatku zisku

Pri neplnení plánovanej tvorby zisku podnik upraví odvod voľného zostatku zisku určený finančným plánom podľa plnenia plánu zisku. Tento odvod sa vykoná na osobitný účet štátneho rozpočtu príslušného ministerstva financií. Podniky železničnej a vodnej dopravy, včítane priemyselných, stavebných a ostatných štátnych hospodárskych organizácií železničnej dopravy vykonávajú odvod voľného zostatku zisku do štátneho rozpočtu prostredníctvom Federálneho ministerstva dopravy, podniky spojov prostredníctvom Federálneho ministerstva spojov a podniky štátneho filmu prostredníctvom svojich ústredných riaditeľstiev.

§ 62

Príspevok na sociálne zabezpečenie

(1) Sadzba príspevku na sociálne zabezpečenie podnikov je 20 % zo základu49) s odchýlkami uvedenými v odsekoch 2 a 3.

(2) Pri podnikoch železničnej a vodnej dopravy, včítane priemyselných, stavebných a ostatných štátnych hospodárskych organizácií železničnej dopravy, pri podnikoch spojov, geodézie a kartografie, pri výpočtových strediskách a vojenských kúpeľných a rekreačných zariadeniach (§ 55 ods. 1) sadzba príspevku na sociálne zabezpečenie je 10 % zo základu.50)

(3) Štátne hospodárske organizácie peňažníctva a poisťovníctva príspevok na sociálne zabezpečenie neodvádzajú.

§ 63

Finančné hospodárenie nadriadených orgánov

(1) Pre finančné hospodárenie výrobných hospodárskych jednotiek a pre súčinnosť ústredných orgánov pri hospodárení štátnych hospodárskych organizácií platia obdobne ustanovenia prvej časti hlavy 2 až 5.

(2) Na úseku železničnej dopravy znovurozdeľuje Federálne ministerstvo dopravy zisk centralizovaný od štátnych hospodárskych organizácií železničnej dopravy (§ 55 ods. 1)prostredníctvom odborového účtu redistribúcie zisku.

§ 64

Fondy v jednotlivých odvetviach

(1) Ústredné orgány utvárajú tieto ďalšie fondy:

a) Federálne ministerstvo dopravy utvára v železničnej doprave odborové fondy a fond bonifikácie,

b) Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky a Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky utvárajú kalamitný fond a fond pestovateľskej činnosti.

(2) Ústredné orgány môžu utvárať ďalšie rezortné účelové fondy, a to po dohode s príslušným ministerstvom financií.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŠTÁTNE HOSPODÁRSKE ORGANIZÁCIE SPRAVOVANÉ NÁRODNÝMI VÝBORMI AKO ORGÁNMI HOSPODÁRSKEHO RIADENIA

HLAVA 1
PODNIKY PODLIEHAJÚCE ODVODU ZO ZISKU ALEBO DÔCHODKOVEJ DANI

Finančné hospodárenie podnikov

§ 65

Pre podniky, ktoré riadia národné výbory ako orgány hospodárskeho riadenia a ktoré podliehajú odvodu zo zisku alebo dôchodkovej dani, platia obdobne § 4, 5, 6, 7 ods. 1 písm. a), § 11 (s výnimkou fondu drobných podnikových investícií a rezervného fondu), § 12, 13, 15, 16, 17 a § 19 až 22.

§ 66

Ustanoveniami druhej časti sa spravuje obdobne Štátny majetok hlavného mesta Prahy.

HLAVA 2 PODNIKY, KTORÝCH VZŤAH K ROZPOČTU NÁRODNÉHO VÝBORU URČUJE FINANČNÝ PLÁN

§ 67

(1) Vzťah podnikov vodného hospodárstva riadených národnými výbormi, podnikov mestskej hromadnej dopravy a Dopravného podniku hlavného mesta Prahy, organizácií bytového hospodárstva, ústavov kozmetiky, teplárenských podnikov a podnikov výstavníctva k rozpočtu riadiacich národných výborov určujú finančné plány týchto podnikov, ktoré schvaľuje riadiaci národný výbor.

(2) Pre určenie finančného vzťahu podnikov uvedených v odseku 1 k rozpočtu riadiacich národných výborov platí obdobne § 56.

(3) Neinvestičné dotácie zlepšujúce hospodársky výsledok sa neposkytujú.

§ 68

Pre finančné hospodárenie podnikov platia obdobne § 4, 5, 11 (s výnimkou fondu drobných podnikových investícií, rizikového a rezervného fondu), § 12, 13, 15, 16, 19 až 22.

§ 69

Použitie odpisov

(1) Utvorené odpisy odvádzajú podniky uvedené v § 67 do rozpočtu riadiaceho národného výboru.

(2) Riadiaci národný výbor určuje lehoty a spôsob vykonávania odvodov odpisov.51)

§ 70

Odvody a príspevok na sociálne zabezpečenie

(1) Podniky vykonávajú

a) odvody a platia príspevok na sociálne zabezpečenie podľa zákona o odvodoch,

b) odvod odpisov (§ 69),

c) odvod voľného zostatku zisku do rozpočtu riadiaceho národného výboru.

(2) Odvod podľa odseku 1 písm. c) vykonávajú podniky podľa osobitných predpisov.52)

(3) Odvody a zúčtovanie sa vykonávajú obdobne podľa § 59.

§ 71

Neinvestičné dotácie

(1) Na úhradu plánovaného nedostatku zdrojov sa podnikom poskytujú dotácie na úhradu plánovanej straty alebo k zisku, pokiaľ tento nestačí na krytie plánovaných potrieb. Poskytnutie dotácií sa môže viazať na splnenie určeného ukazovateľa plánu.

(2) Pri prekročení plánovanej straty, prípadne plánovaných potrieb môže podnik dostať úhradu zvýšenej potreby prídelu s prihliadnutím na to, či prekročenie plánovanej straty, prípadne plánovaných potrieb ovplyvnil výkon v súlade so záujmami spoločnosti.

(3) Osobitný predpis ustanovuje, z akých zdrojov a akým spôsobom riadiaci národný výbor poskytne dotáciu alebo uhradí zvýšenú potrebu prídelu.53)

§ 72

Príspevok na sociálne zabezpečenie

(1) Sadzba príspevku na sociálne zabezpečenie je pre podniky vodného hospodárstva spravované národnými výbormi, pre ústavy kozmetiky, teplárenské podniky a pre podniky výstavníctva 20 % zo základu.54)

(2) Sadzba príspevku na sociálne zabezpečenie je pre podniky mestskej hromadnej dopravy a Dopravný podnik hlavného mesta Prahy 10 % zo základu.54)

(3) Organizácie bytového hospodárstva príspevok na sociálne zabezpečenie neodvádzajú.

HLAVA 3 FONDY NÁRODNÝCH VÝBOROV Z CENTRALIZOVANÝCH PROSTRIEDKOV

§ 73

(1) Prostriedky z dodatkových odvodov podnikov uvedených v § 65 sa na účely znovu rozdeľovania centralizujú pri riadiacich národných výboroch vo fonde výstavby a v rezervnom fonde (ďalej v tejto hlave „fondy“).

(2) Prostriedky z dodatkových odvodov podnikov riadených mestskými, prípadne obvodnými a miestnymi národnými výbormi sa môžu po dohode s týmito národnými výbormi centralizovať aj vo fondoch okresného národného výboru, prípadne Národného výboru hlavného mesta Prahy a Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.

(3) Zostatky fondov utvorených podľa odseku 1 a 2 sa môžu po dohode s okresnými národnými výbormi centralizovať vo fondoch krajského národného výboru.

(4) Prostriedky fondov sa používajú účelovo na potreby všetkých podnikov spravovaných národnými výbormi.

(5) Zostatky fondov koncom roka neprepadajú.

(6) Peňažné prostriedky fondov sa vedú na samostatných účtoch zriadených v Štátnej banke československej.

§ 74

Fond výstavby národného výboru

(1) Fond výstavby národného výboru sa utvára odvodom časti odpisov podnikov uvedených v § 65 a centralizáciou podľa § 73 ods. 3. Národný výbor môže previesť do tohto fondu zdroje a prostriedky zo svojho rezervného fondu.

(2) Fond výstavby národného výboru sa používa na účelové dotácie do fondov výstavby podriadených podnikov, na financovanie ich plánovanej investičnej výstavby, splátok investičných úverov, prípadne na združovanie prostriedkov na investície a na prevody medzi fondmi výstavby národných výborov.

(3) Podniky uvedené v § 65 odvádzajú do fondu výstavby národného výboru časť odpisov zostávajúcich po úhrade ich plánovaných potrieb na investičnú výstavbu. Odvod sa určí vo finančnom pláne absolútnou sumou maximálne do výšky skutočnej tvorby odpisov.

§ 75

Rezervný fond národného výboru

(1) Rezervný fond národného výboru sa utvára z dodatkových odvodov zo zisku podriadených podnikov na znovu rozdelenie. Ďalším zdrojom môžu byť aj prostriedky centralizované podľa § 73 ods. 3 a zdroje zo sankcií podľa § 82 ods. 3 a § 83 ods. 1 písm. a) č. 1, prípadne ďalšie zdroje podľa osobitných predpisov.55)

(2) Rezervný fond národného výboru sa používa

a) na dotácie podriadeným podnikom, najmä do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb podľa osobitných predpisov56) a na úhradu strát,

b) na úhradu peňažných odmien v socialistickom súťažení a na ostatné dotácie do fondov odmien podnikov nad určený normatív alebo limit (do výšky rezervy utvorenej pri rozpise normatívu alebo limitu fondu odmien) a na poskytovanie príspevkov na výchovu učňov podľa osobitných predpisov,57)

c) na doplnenie obratových fondov podnikov,

d) na prevody do fondu výstavby národného výboru,

e) na prevody medzi rezervnými fondmi národných výborov,

f) na poskytnutie dočasnej finančnej výpomoci podriadeným podnikom na preklenutie výkyvov v ich finančnom hospodárení, najdlhšie však do času ročného zúčtovania,

g) na iné úhrady ustanovené osobitnými predpismi.57)

(3) Dodatkový odvod zo zisku na redistribúciu sa určí pevnou sumou vo finančnom pláne na základe prepočtu plánovaných zdrojov a potrieb podnikov uhrádzaných zo zisku v poradí podľa § 5 ods. 1. V prípade nesplnenia plánovanej tvorby zisku platí obdobne § 37 ods. 3.

§ 76

(1) Dodatkové odvody na redistribúciu finančných zdrojov vykonávajú podniky v lehotách a spôsobom určeným príslušným národným výborom.

(2) Znovu rozdelením zdrojov sa nesmú zastierať rozdiely medzi dobre a zle hospodáriacimi podnikmi.

(3) Zmeny v dodatkových odvodoch na znovu rozdelenie prostriedkov sa uskutočňujú len súčasne so zmenou finančného plánu.

HLAVA 4 SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 77

(1) Pre podniky uvedené v § 65 a v § 67 ods. 1 platia obdobne § 7 ods. 1 písm. b) a d) a § 9 ods. 1 a 3.

(2) Podniky uvedené v odseku 1 vykonávajú odvod za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe obdobne podľa § 10.

§ 78

Riadiaci národný výbor určí organizáciám so zlúčenou hospodárskou a rozpočtovou činnosťou spôsob finančného hospodárenia.

PIATA ČASŤ

ODVOD Z ODPISOV

§ 79

(1) Odvod z odpisov do štátneho rozpočtu vykonávajú ústredné orgány, ak plánovaná tvorba odpisov (včítane zostatkovej ceny vyradených základných prostriedkov) všetkých hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu nimi spravovaných presahuje podiel z plánovaných investícií určený ročne vládou Československej socialistickej republiky, do výšky ktorého možno použiť odpisy na financovanie investícií a na splácanie investičných úverov v bežnom roku. Odvod určí štátny rozpočet na bežný rok pre jednotlivé ústredné orgány absolútnou sumou, ktorú tvorí rozdiel medzi plánovanou tvorbou odpisov podľa prvej vety a podielom z plánovaných investícií.

(2) Plánovanými investíciami podľa odseku 1 a 4 na určenie odvodu z odpisov sa rozumie objem investičnej výstavby plánovaný na príslušný rok, zahŕňajúci objem prác a dodávok na investičnú výstavbu, s výnimkou investičnej výstavby rozpočtového plánu a civilnej obrany, na iné investície, na náklady na projektovú dokumentáciu a autorský dozor a na objem plánovaných splátok bankových investičných úverov.

(3) Plánovaná tvorba odpisov pre potrebu určenia odvodu z odpisov sa vypočíta podľa priemerného stavu základných prostriedkov v plánovanom roku v súlade s finančným plánom.

(4) Výpočet výšky odpisov, ktoré ústrednému orgánu zostanú na použitie, sa určí súčtom týchto hodnôt:

a) za hospodárske organizácie výskumnej a vývojovej základne odpismi vo výške plánovaných investícií podľa odseku 2, ktoré sa vypočítajú podľa jednotlivých organizácií výskumnej a vývojovej základne;

b) za súhrn ostatných organizácií určený podiel z plánovaných investícií podľa odseku 2.

(5) Odvodová povinnosť sa v odvodovom období nemení, ani keď v priebehu tohto obdobia dôjde v skutočnej tvorbe odpisov k odchýlkam proti plánu.

§ 80

(1) Odvod z odpisov (§ 79 ods. 1) sa vykonáva v mesačných splátkach, a to vždy najneskoršie piaty deň po uplynutí mesiaca vo výške jednej dvanástiny celoročnej odvodovej povinnosti určenej v štátnom rozpočte.

(2) Odvod sa vykonáva priamo na účet štátneho rozpočtu spravovaný príslušným ministerstvom financií.

§ 81

Výrobné hospodárske jednotky a koncerny vykonávajú odvody z odpisov na rezortný účet redistribúcie odpisov.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Sankcie

§ 82

(1) Ak podnik, koncern, generálne riaditeľstvo alebo ústredný orgán nevykoná včas odvod (preddavok na odvod) alebo dodatkový odvod do štátneho rozpočtu, do rozpočtu národného výboru alebo do štátneho fondu, zaplatí penále vo výške podľa osobitných predpisov.58)

(2) Ak koncern, generálne riaditeľstvo alebo podnik priamo podriadený ústrednému orgánu včas nevykoná odvod (preddavok na odvod) alebo dodatkový odvod na účet ústredného orgánu, môže mu tento orgán uložiť penále obdobne vo výške podľa osobitných predpisov.58)

(3) Ak podnik podriadený generálnemu riaditeľstvu nesplní voči nemu svoje odvodové povinnosti, môže mu generálne riaditeľstvo uložiť penále vo výške určenej štatútom výrobnej hospodárskej jednotky; toto penále nesmie byť vyššie ako penále podľa osobitných predpisov.58)

§ 83

(1) Pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak, platia pre prípady nesprávnej tvorby a nesprávneho použitia fondov štátnej hospodárskej organizácie alebo organizácie zahraničného obchodu tieto sankcie:

a) ak štátna hospodárska organizácia alebo organizácia zahraničného obchodu poruší ustanovenia o tvorbe a použití svojich fondov hmotnej zainteresovanosti uvedené v tomto nariadení alebo v osobitných predpisoch, je povinná zaplatiť jednorazové penále

1. vo výške 5 % zo sumy neoprávnenej tvorby alebo použitia na ťarchu fondu, v ktorom nedostatok zistil nadriadený orgán, a to do rezervného fondu tohto orgánu alebo

2. vo výške 10 % zo sumy neoprávnenej tvorby alebo použitia na ťarchu fondu, v ktorom nedostatok zistil štátny kontrolný orgán, prípadne finančná správa, a to do príslušného štátneho rozpočtu;

b) ak štátna hospodárska organizácia alebo organizácia zahraničného obchodu v rozpore s právnym predpisom vykoná, prípadne nevykoná prídel do niektorého zo svojich fondov, na ktorý sa nevzťahuje ustanovenie písmena a), alebo ak použije tento fond v rozpore s právnym predpisom alebo poruší predpisy o redistribúcii zisku alebo o odpisoch prostredníctvom účtov redistribúcie týchto finančných zdrojov, je povinná zaplatiť do príslušného štátneho rozpočtu penále vo výške 10 % zo sumy neoprávnene pridelenej, prípadne nepridelenej alebo použitej.

(2) Povinnosť organizácie uviesť fond, prípadne účet redistribúcie do predpísaného stavu nie je dotknutá zaplatením penále podľa odseku 1.

Výnimky a odchýlky

§ 84

Výnimky z tohto nariadenia môže povoliť vláda Československej socialistickej republiky, pre jednotlivé organizácie aj príslušné ministerstvo financií. Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky pritom postupujú po dohode s Federálnym ministerstvom financií, pokiaľ nejde o povolenie výnimiek pre organizácie riadené národnými výbormi a o povolenie výnimiek z § 82 a 83 v prípadoch, keď penále uložili organizáciám finančné správy na základe revíznych zistení.

§ 85

Odchýlky v spôsobe finančného hospodárenia pre oblasť obrany a bezpečnosti štátu, uránového priemyslu a štátnych hmotných rezerv ustanovujú osobitné predpisy.


Prechodné a zrušovacie ustanovenia

§ 86

Ak sa po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia zistí, že organizácia pred jeho účinnosťou porušila predtým platné predpisy o finančnom hospodárení, použijú sa sankcie podľa predtým platných predpisov.

§ 87

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia strácajú platnosť výnimky povolené podľa nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 139/1971 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií.

§ 88

Zrušuje sa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 139/1971 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií.

§ 89

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1976.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 8 písm. b) a c) zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani a článok 6 vyhlášky č. 106/1974 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani; netýka sa organizácií vzniknutých na základe zmluvy o združení podľa § 360a Hospodárskeho zákonníka, ktoré nie sú štátnymi hospodárskymi organizáciami.

2) Funkciu výrobných hospodárskych jednotiek plní napr. v odvetví spojov Ústredné riaditeľstvo spojov s podriadenými štátnymi hospodárskymi organizáciami spojov (§ 19 vl. nar. č. 91/1974 Zb.).

3) § 4 zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie (ďalej len „zákon o odvodoch").

4) Vyhláška Ministerstva financií č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov.

5) Skupinou sa rozumie napríklad použitie zisku podľa odseku 1 písm. b), t.j. na prídely do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb, do fondu odmien a fondu drobných podnikových investícií, medzi ktorými odsek 1 neustanovuje žiadne poradie.

6) Najmä zákon o odvodoch, zákon č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a o príspevku na sociálne zabezpečenie, zákon č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani.

7) § 18 ods. 1 písm. c) zákona o odvodoch.

8) § 18 ods. 1 písm. a) zákona o odvodoch; § 11 a 12 nariadenia vlády ČSSR č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien.

9) § 18 ods. 1 písm. b) zákona o odvodoch.

10) § 18 ods. 1 písm. d) zákona o odvodoch; § 13 nariadenia vlády ČSSR č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien.

11) § 18 ods. 1 písm. f) zákona o odvodoch; vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 157/1975 Zb. o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce.

12) § 18 ods. 1 písm. e) zákona o odvodoch.

13) Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.

14) Zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu; zákon ČNR č. 77/1969 Zb. o štátnom fonde na zúrodnenie pôdy; zákon SNR č. 179/1969 Zb. o štátnom fonde na zúrodnenie pôdy.

15) Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady odborov č. 155/1975 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

16) Pozri poznámku 15.

17) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 157/1975 Zb. o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce.

18) Najmä vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 157/1975 Zb. o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce.

19) Pokyny ministerstiev financií na vypracovanie návrhov rozpočtov a finančných plánov.

20) Smernice Federálneho ministerstva financií o financovaní obežných prostriedkov, reg. v čiastke 35/1975 Zb.

21) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1972 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií a o poskytovaní príspevkov na investičnú výstavbu a prevádzku niektorých zariadení.

22) Najmä vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady odborov č. 155/1975 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

23) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu.

24) § 3 ods. 5 vyhlášky Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady odborov č. 155/1975 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

25) Smernice Federálneho ministerstva financií o financovaní obežných prostriedkov, reg. v čiastke 35/1975 Zb.

26) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1972 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií a o poskytovaní príspevkov na investičnú výstavbu a prevádzku niektorých zariadení.

27) Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 152/1975 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov; rámcové zásady pre poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu na investičnú výstavbu hospodárskym organizáciám, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky č. 191/1975 (Finančný spravodajca č. 8/1975).

28) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 153/1975 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky.

29) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 88/1972 Zb. o preverovaní a schvaľovaní ročných účtovných uzávierok štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu.

30) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1972 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií a o poskytovaní príspevkov na investičnú výstavbu a prevádzku niektorých zariadení.

31) Napr. vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady odborov č. 155/1975 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

32) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1972 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií a o poskytovaní príspevkov na investičnú výstavbu a prevádzku niektorých zariadení.

33) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 153/1975 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky.

34) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 153/1975 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky.

35) Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady odborov č. 155/1975 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

36) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu.

37) Vyhláška Ministerstva financií, Štátnej plánovacej komisie a Ústredného geologického úradu č. 9/1967 Zb. o projektovaní a financovaní geologických prác.

38) Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady odborov č. 155/1975 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb; vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 157/1975 Zb. o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce.

39) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 153/1975 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky.

40) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 153/1975 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky.

41) Smernice Federálneho ministerstva financií o redistribúcii finančných zdrojov a prostriedkov, reg. v čiastke 35/1975 Zb.

42) Zákon č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani; vyhláška Ministerstva financií č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov.

43) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1972 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií a o poskytovaní príspevkov na investičnú výstavbu a prevádzku niektorých zariadení; vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o vzťahoch pri spolupráci v poľnohospodárstve a ich formách.

44) Inštrukcie pre tvorbu a použitie rezervných fondov v štátnych hospodárskych organizáciách v odvetví poľnohospodárstva a výživy (Vestník Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, čiastka 5/1973) a smernice pre tvorbu a použitie rezervných fondov v štátnych hospodárskych organizáciách v odvetví poľnohospodárstva Slovenskej socialistickej republiky (Vestník Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, čiastka 15/1974).

45) Pokyny Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky o financovaní bytovej výstavby (Vestník Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, čiastka 7/1969) a pokyny Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o financovaní bytovej výstavby (Vestník Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, čiastka 8/1975).

46) Pozri poznámku 6.

47) Zákon o odvodoch.

48) § 26 zákona o odvodoch.

49) § 16 zákona o odvodoch.

50) § 16 zákona o odvodoch.

51) Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v úplnom znení vyhlásenom pod č. 28/1972 Zb. pre ČSR a pod č. 27/1972 Zb. pre SSR.

52) § 26 zákona o odvodoch.

53) Zákon ČNR č. 60/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá republiky), zákon SNR č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá) a vykonávacie predpisy.

54) § 16 zákona o odvodoch.

55) Napr. smernice Federálneho ministerstva financií o financovaní obežných prostriedkov, reg. v čiastke 35/1975 Zb.

56) Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady odborov č. 155/1975 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

57) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu.

58) § 27 zákona o odvodoch.